Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ KLİNİK / ALAN UYGULAMALARI YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Hedef, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin öğrenimleri sırasında İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı birimler ve İzmir Ekonomi Üniversitesi dışındaki kuruluşlarda güz, bahar ve yaz dönemlerinde yapacakları klinik uygulama ve alan çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel kural, ilke ve yöntemleri düzenlemektir.

Hedef

Madde 2- (1) Klinik/alan uygulamalarının ana hedefi öğrenciye öğrenimi süresince edinmesi gereken ve mezun olabilmesi için beklenen tüm bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerileri kazandırmaktır.

(2) Hedefler şunlardır ;

      a. Öğrencilerin çeşitli uygulama ortamları ile ilgili hemşirelik becerileri konusunda yeterlilik kazanmasını

          sağlamak.

      b. Öğrencilerin doğru uygulama basamaklarını kullanarak, uygulama alışkanlığı geliştirmesini sağlamak.

      c. Öğrencilerin klinik karar verme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

      ç. Öğrencilerin iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

      d. Öğrencilerin verilen bakım yönetiminde hemşirelik sürecini, eleştirel düşünme ve problem çözme

          becerilerini kullanmasını sağlamak.

      e. Öğrencilerin çalışma yaşamına geçiş yapmasına yardımcı olmak.

 

Kapsam

Madde 3- (1) Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim programında öngörülen klinik / alan uygulamalarının ilke ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 4- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”, İzmir Ekonomi Üniversitesi “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”, 26775 sayılı “Doktorluk, Hemşirelik, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik”, 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa” ve diğer ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 5- Bu yönergede geçen;

a) Bölüm : Hemşirelik Bölümü,

b) Bölüm Başkanı : Hemşirelik Bölüm Başkanı,

c) Dekan : Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

ç) Dönem İçi Uygulama: Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri ile ilgili kurum/kuruluşlarda

    ve/veya dersin gerektirdiği yerlerde hasta ya da sağlıklı bireylerle yapılan uygulamalı eğitim,

d) Fakülte : Sağlık Bilimleri Fakültesi,

e) İntörn Uygulaması : Yedinci ve sekizinci yarıyılda yürütülen eğitim-öğretim programında belirtilen

    dönem içi klinik/alan uygulaması,

f) Kurum/Kuruluş : Öğrencilerin uygulamaları yapacağı kamu ya da özel kurum ya da kuruluşlar,

g) Öğrenci : Hemşirelik Bölümü öğrencisi,

ğ) Uygulama Komisyonu : Hemşirelik Bölüm Başkanlığınca oluşturulan ve yaz uygulamalarının

    koordinasyonu ve kontrolünden sorumlu komisyon,

h) Uygulama Sorumlu Öğretim Elemanı/Uygulama Yürütücüleri: Uygulamaların yapılacağı

    kurumlardaki  uygulamadan sorumlu kişi ve uygulamalar sırasında öğrencilerle birlikte klinikte

    bulunarak eğitimlerine rehberlik yapan öğretim elemanları ve/veya hemşireler,

ı) Üniversite : İzmir Ekonomi Üniversitesi,

i) Yaz Uygulaması : Eğitim programının dördüncü ve altıncı yarıyılını takip eden eğitimin yapılmadığı yaz

    aylarında ve/veya ara dönem tatilinde yapılan, 20 iş gününü kapsayan klinik uygulamadır. Bu süreler

    dışında öğrenimini aksatmamak koşuluyla staj yapılmasına ilgili Staj Komisyonu tarafından izin

    verilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM

Görevler

 

Bölüm Başkanının Görevleri

Madde 6- (1) Bölümün uygulama organizasyonundan Bölüm Başkanı sorumludur.

(2) Bölüm başkanı uygulamaların eksiksiz ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, ortaya çıkan

     problemleri çözmek ve gerektiğinde Fakülte Dekanlığına iletmekten sorumludur.

 

Klinik / Alan Uygulama Sorumlusu / Uygulama Yürütücüsünün Görevleri

Madde 7- (1) Klinik / Alan uygulama sorumlusunun / uygulama yürütücüsünün görevleri şunlardır ;

      a. Klinik/alan uygulama sorumlusu, öğrenci listesini hazırlar ve uygulamaya başlatır.

      b. Öğrencilere klinikte yapacakları görevleri bildirir ve hemşirelik bakım planlarını/hemşirelik becerilerini

          uygun şekilde yaptırır.

      c. Öğrencilerin hasta başı uygulamalarını tam ve güvenli bir şekilde yapmalarını koordine eder.

      ç. Öğrencilerin uygulamalarda bu yönerge esaslarına uygun davranmaları ve uygulama alanlarının

          çalışma düzenini herhangi bir şekilde aksatmamaları için gözetim ve denetimlerini sürdürür.

      d. Uygulama sırasında çıkan sorunları giderir. Sorunları gideremediği durumlarda ise öncelikle varsa

          dersin  sorumlu öğretim üyesine, yoksa Bölüm Başkanına bildirir.

      e. Öğrencilerin ekip anlayışı içinde çalışmalarını sağlar.

      f. Uygulama sırasında ve sonrasında öğrencinin değerlendirmesini yapar.

      g. Öğrenciye öğrenme fırsatları sağlar (öğrencinin vizitlere, vaka sunumlarına, uygulama alanındaki

          eğitimlere katılması vb).

      ğ. Öğrenciye sürekli rehberlik yapar.

      h. Öğrenciler uygulama için kuruma geldiklerinde ve ayrılırken yoklama listesini imzalamalarını sağlar.

      ı. Uygulamalar sırasında Bölüm Başkanlığınca belirlenen kılık / kıyafet kurallarına uyar.  

 

Uygulama Komisyonunun Görevleri

Madde 8- (1) Uygulama Komisyonu; Bölüm Başkanı tarafından seçilen ve Fakülte Yönetim kurulu tarafından onaylanan öğretim elemanlarından oluşur. Uygulamaların düzenlenmesi, koordinasyonu, denetimi, değerlendirmesi ve uygulama bilgilerinin saklanması komisyon tarafından yapılır.

Komisyonun görevleri şunlardır ;

    a. Öğrencilerin sigorta işlemlerinin, uygulama yapacağı kurumun belirlediği sağlıkla ilgili testlerinin, iş

        sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitimlerinin uygulama öncesinde tamamlanmasını takip eder.

    b. Uygulamalar için ön hazırlık (öğretim elemanları ve uygulama yerleri ile koordinasyon, uygulama

        formları, planları vb) yapar.

    c. Uygulama programı ve öğrenim çıktılarını hazırlar.

    ç. Klinik uygulama ile ilgili kurum/kuruluşlardan gelen formların takibini yapar.

 

Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 9- Uygulama yapan öğrenci;

    a. Klinik/Alan Uygulama Yönergesinde belirtilen kılık kıyafet kurallarına uyar. (Madde 17-18).

    b. Teorik ve pratik olarak aldığı derslere hazırlanarak gelir.

    c. Uygulama yaptığı süre içinde uygulama yerindeki çalışma düzenine ve disiplin kurallarına uyar.

    ç. Uygulama alanlarında, uygulama yürütücülerinin kendisinden istediği tutum, davranış, görev ve

        sorumlulukları zamanında, istenilen şekilde ve eksiksiz olarak yapar.

    d. Uygulamada sorumluluğunu aldığı bireylere hemşirelik bakım planı hazırlar ve uygun bakımı verir.

    e. Klinik/alan uygulamalarında hasta, hasta yakınları ve kurum personeli ile ilişkilerinde meslek etiğine ve

        profesyonel ekip anlayışına uygun tutum ve davranış gösterir.

    f. Uygulamaları sırasında araç ve gereçleri zarar vermeden kullanır ve iade eder. Kendisinden

        kaynaklanan zararı ödemekle yükümlüdür.       

    g. Uygulama sorumlu öğretim elemanı/yürütücüsünün görüş ve iznini almaksızın uygulama yerinden

        ayrılamaz, uygulama yerini değiştiremez.

    ğ. Uygulama yerinden ayrılması gerektiği durumlarda bakımından sorumlu olduğu hasta / hastaları klinik

        hemşiresine teslim eder.

    h. Uygulama yaptığı klinikte iş kazası meydana geldiğinde (kesici delici alet yaralanmaları gibi) derhal

        sorumlulara ve ilgili öğretim elemanına bildirir. “İş Sağlığı ve Güvenliği Kaza Bildirim Formu”

        doldurulmasını sağlar, Kariyer Yönlendirme Merkezi ile iletişime geçer ve takibini yapar.

    ı. Öğrencilerin, klinik/alan uygulaması sigortası işlemleri klinik/alan uygulaması öncesi tamamlanmış

       olmalıdır. Bunun için gerekli belgeler uygulamanın ilk gününden 3 hafta önce dersin öğretim elemanına

       teslim edilmelidir. Yaz uygulaması için gerekli belgeler, uygulamanın ilk gününden 15 gün önce Kariyer

       Yönlendirme Merkezine teslim edilmelidir. Gerekli belgeler, Kariyer Yönlendirme Merkezinin web

       sayfasından edinilebilir.

    i. Öğrenci uygulama yapacağı klinikte/alanda üniformalı bir şekilde belirlenen saatte hazır olur.

    j. Uygulama süresi bitmeden uygulama alanını terk ettiği tespit edilen öğrenciler, o gün için uygulama

       yapmamış sayılır.

    k. Öğrenci bakım verdiği bireylerin tüm bakım ve tedavisinin sorumluluğunu klinik hemşiresi/öğretim

        elemanı gözetiminde yapar, tek başına invaziv uygulama yapamaz.

    l. Her öğrenci sorumluluğunu aldığı hasta/sağlıklı birey için yaptığı uygulamaları ya da bakım planını

       öğretim elemanına sunar. Hasta alma süreci, öğretim elemanı/klinik sorumlu hemşiresi koordinasyonu

       ile sağlanır.

   m. Uygulamalar sırasında ortaya çıkan tüm olumsuzluklar zaman geçirilmeden ilgili öğretim elemanlarına

        bildirilir.

   n. Öğrenci yaz uygulaması için Değerlendirme Formlarını klinik/alan uygulaması yaptığı birimin

       yetkilisine verir. Bu formlar, klinik/alan uygulaması bitiminde yetkili kişi (servis sorumlu hemşiresi,

       başhemşire veya hemşirelik hizmetleri müdürü) tarafından doldurulup onaylandıktan sonra, ağzı kapalı

       ve üzerinde kurum kaşesi/mühür ve/veya imzası olan bir zarf içerisinde uygulamadan sorumlu öğretim

      elemanına teslim edilir. Kaşe/mühür ve/veya imzalı olmayan formlar değerlendirmede dikkate alınmaz.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel kurallar

 

Uygulamalara Devam Zorunluluğu

Madde 10- (1) Öğrenciler, dönem içi uygulamalarının %80’ine, yaz uygulamalarının %90’ına devam etmek zorundadır. [İzmir Ekonomi Üniversitesi “Staj Yönergesi (Madde 3)”, “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Madde 22)”].

Bir iş günü 8 (sekiz) saat olarak hesaplanır.

Gerektiğinde hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de klinik/alan uygulaması yapılabilir.

Uygulamalı çalışmalara (laboratuvar, klinik ve alan uygulamaları vb.) belirtilen oran kadar devam etmeyen öğrenciler; devamsızlık nedeniyle o dersten başarısız sayılırlar. İlgili dersin yarıyıl sonu sınavına katılamazlar.

Öğrencilerin devam durumu yoklama listesi ile takip edilir.

 

Uygulamaların Değerlendirilmesi ve İtirazlar

Madde 11- (1) Uygulamalı derslerin başarı notunun hesaplanmasında, İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

Öğrencilerin değerlendirilmesi, öğretim elemanları/yürütücüleri tarafından çeşitli yöntemler (yazılı/sözlü/hasta başı klinik sınavı, yapılandırılmış beceri sınavı, gözlem formları, bakım planı, kavram haritası, refleksiyon, performans notu vb.) kullanılarak yapılır ve uygulama notu verilir.

(2) Değerlendirme sonuçları ile ilgili itirazlar İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

 

Madde 12- (1) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, stajlarını/uygulamalarını 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile belirlenen azami öğrenim süreleri içinde başarılı olarak yapmaları zorunludur. Bulunduğu programda öngörülen tüm dersleri alıp başararak mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını sağladığı halde, varsa stajını/uygulamasını yapmayan veya stajını/uygulamasını başarılı bir şekilde tamamlamayan öğrenci mezun olamaz.

 

Uygulamaların Yapılabileceği Yerler ve Süreleri

Madde 13- (1) Uygulamalar eğitim-öğretim programında belirtilen sürelerde gerçekleştirilir. Bölüm Başkanlığınca belirlenen resmi/özel, kurum/kuruluşlarda (sağlık kurumları, sosyal hizmetlere ait kurumlar, eğitim kurumları vb.) yapılır.

 

Madde 14- (1) İsteyen öğrenciler klinik/alan uygulamalarını yurtdışında Erasmus ve / veya Exchange anlaşmaları bağlamında ya da bağımsız olarak yapabilirler. Erasmus ve/veya Exchange ile gidecek öğrenciler için İEÜ Uluslararası Ofisin klinik / alan uygulaması hareketliliği koşulları geçerlidir. Öğrencinin Uluslararası Ofis’ten bağımsız olarak klinik / alan uygulamasını yurtdışında yapma talebi olduğunda, gidilecek kurumun uygunluğuna klinik / alan uygulaması komisyonu karar verir, kurum ile resmi yazışmalar Hemşirelik Bölümü tarafından yapılır. Bu durumda uygulamaya gidilecek kurumun sağlık sigortası, kaza sigortası vb. talepleri öğrenci tarafından karşılanır.

 

Madde 15- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler yaz uygulamalarını uygulama komisyonunun uygun görmesi koşulu ile kendi ülkelerinde yapabilirler.

 

Öğrencinin Uygulama Kıyafeti, Genel Görünümü ve Malzemeler

Madde 16- (1) Uygulamalarda öğrenciler Hemşirelik Bölümünün belirlediği kılık-kıyafet kurallarına uyarlar. Okulun belirlediği üniforma yerine beyaz önlük ya da uygulamaya çıkılan kurum tarafından başka bir kıyafet giyilmesi önerildiğinde öncelikle Bölüm Başkanı veya uygulama komisyonunun izni alınmalıdır.

 

Madde 17- (1) Kılık-kıyafet ve genel görünüm kuralları, malzemeler şunlardır ;

     a. Öğrenciler uygulamalarda bölümün belirlediği model ve renkteki formayı giymekle yükümlüdür. Bu

     forma, yalnızca uygulama alanında giyilmeli, temiz ve ütülü olmalı ve üzerinde bölümün belirlediği

     isimlikler bulunmalıdır.

     b. Saçlar arkadan tam olarak toplanmalıdır.

     c. Tırnaklar temiz, kısa, renksiz ojeli ya da ojesiz olmalıdır.

     ç. Saniyeli saat, alyans ve küçük küpe dışında takı/piercing takılmamalıdır.

     d. Hafif makyaj yapılabilir.

     e. Erkek öğrenciler günlük sakal tıraşı olmalı; kirli sakal, top sakal ya da bıyık bırakılmamalıdır.

     f. Öğrenciler gereksinim duyduklarında formanın altına forma renginde uzun kollu tişört giyebilirler,

        formanın üzerine yelek ya da ceket giyilmemelidir.

     g. Uygulama alanı dışında kullanılan ayakkabılar uygulama sırasında giyilmemelidir, uygulama için

        uygun ayakkabı bulundurulmalıdır, sabo ya da crocs marka terlik giyilmemelidir.

     ğ. Başörtüsü takan öğrenciler; forma renginde, düz, aksesuarsız, püskülsüz başörtüsü takmalıdır.

     h. Öğrenciler uygulama süresince kendilerine ait bir stetoskop ve bir kalem bulundurmalıdır.

     ı. Öğrenciler cep telefonlarını uygulama saatleri süresince sessiz/titreşimde tutmalı ve yalnızca

        gerektiğinde kullanmalıdır.

     i. Uygulamalar sırasında hasta ya da personelin fotoğrafı, görüntüsü çekilmemeli, ses kaydı

        alınmamalıdır. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

 

Madde 18- (1) İzmir Ekonomi Üniversitesi, staj/uygulama yapan öğrencilere, stajları/uygulamaları süresince herhangi bir ödeme yapmaz. Öğrencilerin staj/uygulama yaptıkları kurumlarla aralarında yapacakları sözleşmeler ve/veya kuracakları mali ilişkiler İzmir Ekonomi Üniversitesini herhangi bir şekilde bağlamaz. Eğitim öğretimi ile ilgili staj/uygulama yapan öğrencilerin, 5510 sayılı Kanun kapsamında “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” primi ödenmek suretiyle staj/uygulama sigortaları Üniversite tarafından yapılır.       

 

Madde 19- (1) Bölümün dört yıllık öğretim planında belirtilen uygulamalı derslerle ilgili olarak ;

   a. Öğrenci sayısı ve uygulama alanı durumuna göre, uygulamalar için birden fazla öğretim elemanı

       görevlendirilebilir.

   b. Bölümün öğretim planındaki toplam ders saatini kapsamak koşuluyla, dönem başında ilgili öğretim elemanının önerisi ve Bölüm Başkanı onayı ile ders ve uygulama saatleri birleştirilebilir.

 

Madde 20- (1) Bu yönergede yer almayan hususlarla ilgili durumlarda İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Staj Yönergesi maddeleri uygulanır. Öğrencilerin yönergeye uyumları ve yönergede yer almayan sorunların çözümü, Bölüm Başkanlığının teklifi üzerine fakültenin ilgili kurulları ve Fakülte Dekanlığınca karara bağlanır.

 

Madde 21- (1) Öğrenciler, staj yaptıkları kuruluşun her türlü kural ve kaidelerine uymak zorundadırlar. Stajyer öğrenciler, staj/uygulama yaptıkları iş yerlerinin çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak; kullandığı her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 22- (1) Bu yönerge; Üniversite Senatosu ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

Madde 23- (1) Bu yönerge hükümleri; İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 

Bu yönerge 16.01.2019  tarih ve 356-A9 sayılı Senato kararı ve 12.02.2019 tarih ve 16 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.