Bizi takip edin
|
EN

İlke ve Politikalarımız

Avrupa ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 388 üniversite rektörünün 1988’de Bologna’da imzaladıkları Magna Charta Universitatum belgesinde vurgulandığı gibi eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık değerleriyle akademik özgürlük arasında ayrılmaz bir bağ vardır. Bu belgenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin hem eşitlik ve çeşitlilik değerlerine hem de misyonunu gerçekleştirebilmesinin ön koşulu olan akademik özgürlük ilkesine bağlılığını beyan etmektir.

Eşitliğe, çeşitliliğe, kapsayıcılığa, farklılıklara ve insan haysiyetine saygı göstermek İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin temel etik değerleridir. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin akademik ve idari kadrosu ile öğrencileri kapsayıcı, adil ve çoğulcu bir öğrenme, çalışma ve yaşama ortamı sağlamayı taahhüt eder. Üniversitemiz, bu anlayış doğrultusunda, her türlü ayrımcılığı reddettiğini ve etik değerlere dayalı bir akademik kültürün yaratılması ve korunmasına katkıda bulunma sorumluluğuna sahip olduğunu bildirir.

Eleştirel düşünebilen ve sorgulayan bireyler yetiştirmek ve özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunma işlevini gerçekleştirebilmek için İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin misyonu olarak tanımladığımız akademik özgürlük esastır. Bilginin üretilmesi, paylaşılması ve uygulanması farklı bakış açılarının özgürce ifade edilebilmesine bağlıdır. Akademik özgürlük, ayrımcılıktan arındırılmış bir öğrenme ve araştırma ortamı olan üniversitenin can damarı, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesinin ön koşuludur. Akademik kadromuz ve öğrencilerimiz için her bakımdan engelsiz ve özgür bir öğrenme ve araştırma kültürü yaratmak, Üniversitemizin mükemmelliğe ve yenilikçiliğe dayalı misyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, tüm öğretim ve araştırma faaliyetlerimizde evrensel bir ilke olan akademik özgürlüğe sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu taahhüt ederiz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin eğitim anlayışının temelinde, bilimsel bilgiyi üreten akademisyenler ile bu bilgiyi toplumsal ve mesleki ilişkilerinde kullanacak olan öğrenci ve mezunların müşterek bir etkinlik yürüttüğü fikri yer alır. Bu bağlamda öğrenci ve araştırma odaklı bir eğitim felsefesini benimsiyor; öğrencilerimizi yalnızca bilgi aktaracağımız genç kuşaklar olarak görmek yerine bilimsel bilgi üretiminin katılımcıları olarak değerlendiriyoruz. Üniversite kurumunun tarihsel gelişim sürecinde eleştirinin, sorgulamanın, yenilikçi bakış açılarının, bireysel özerkliğin ve düşünce özgürlüğünün evi olduğu bilinciyle tüm eğitim-öğretim etkinliklerimizi katılımcı ve kapsayıcı bir bakış açısıyla biçimlendiriyoruz

Bu eğitim anlayışı çerçevesinde derslerimizde çeşitlilik yaratma anlayışını benimsiyoruz. Temel dersler aracılığıyla öğrencilerimizin seçmiş oldukları bölümlerin bakış açılarıyla, kavramlarıyla ve temel sorularıyla tanışmasını sağlıyoruz. Uzmanlık alan dersleri ve seçmeli dersler ise öğrencilerimizin kendi araştırmalarını ve bakış açılarını geliştirmesine odaklanıyor. Böylece öğrencilerimizin bölümlerinden aldıkları derslerde genel bir perspektiften hareketle özel ve belirli meseleleri daha derinlemesine kavramasını, gerçek hayatta karşılaşılan sorunları çözebilme yetisi kazanmasını, dünyaya ve mesleklerine özgün ve eleştirel bir çerçevede yaklaşabilmesini amaçlıyoruz. Bu bağlamda bilimsel ve teknolojik alanlardaki hızlı gelişmeler ile toplumlardaki değişimleri göz önüne alıyor, eğitim alanındaki değişim gereksinimlerini öngörmeye özen gösteriyor, araştırma ve eğitim etkinliklerimizi birbirini besleyecek biçimde yürütüyoruz.

Öğrencilerimizin bölüm derslerinde kazandıkları uzmanlık ve derinliği transdisipliner bir yaklaşımla genişletmeleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki eğitimin bir diğer odağını oluşturuyor. Bu amaçla oluşturduğumuz genel eğitim dersleri, öğrencilerimizin, insanlığın bilgi birikiminin derinliğini kavramaları ve hayatlarına sorumlu dünya yurttaşları olarak devam edebilmeleri için belirli entelektüel beceriler kazanmalarını sağlıyor. Bu dersler bir yandan öğrencilerin bölümlerinde aldıkları eğitimi tamamlarken, diğer yandan gündelik hayata ilişkin bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Genel eğitim dersleri aracılığıyla öğrencilerimizi bilim ve sanat alanlarında aldıkları eğitimi insanlığa hizmet etmek için nasıl kullanabileceklerini düşünmeye davet ediyoruz.

Öğrencilerimiz, üniversitemizin eğitim dili olan İngilizceyi gündelik ve mesleki hayatlarında kullanma alışkanlığı kazanırken başka bölümlerden ilgi alanlarına bağlı olarak özgürce ders seçebilir, aynı zamanda ikinci bir yabancı dil öğrenebilir. İkinci yabancı dil dersleri ile öğrencilerimizin iletişim becerilerini daha geniş bir alana yaymalarını amaçlıyoruz. Gelişmiş eğitim teknolojileri ve katılımcı eğitim teknikleri kullanarak öğrencilerimizin öğrenme sürecine aktif olarak katılmasını sağlıyoruz. Böylece mezunlarımızın küresel topluma entegre iş ilişkileri geliştirebilecekleri inancını taşıyoruz.

Kurulduğu günden bu yana İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki öğrenci deneyiminin ayrılmaz bir parçasını zorunlu staj programı oluşturuyor. Öğrencilerimizin akademik süreçlere katılırken iş deneyimi kazanmasını ve gerçek hayat problemleriyle olabilecek en erken dönemde karşılaşmasını amaçlıyoruz. Stajlar sayesinde mezunlarımızın gelecek planlarını biçimlendirme sürecine doğrudan katkıda bulunuyoruz.

Tüm bu bileşenleriyle İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki eğitim, öğrencilerimizin bir meslek kazanmanın ötesine geçerek yenilikçi, eleştirel, topluma katkı sunabilen özgür ve sorumlu bireyler olarak gelişmesine imkân sağlamak üzerine kurulu. Böyle bir ideali gerçekleştirmek için eğitim-öğretim süreçlerini zengin uzaktan eğitim olanaklarıyla destekliyoruz; yüz yüze ve uzaktan katılıma açık etkinlikler düzenliyoruz. Bu sayede üniversitenin topluma katkı amacını canlı tuttuğumuz gibi uluslararası işbirlikleri de geliştiriyoruz. Ekosisteme bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşarak ve doğa ile birey arasındaki etkin iletişimi eğitim süreçlerine yansıtmaya özen göstererek hayat boyu öğrenme idealini benimseyen mezunlar verme hedefimiz doğrultusunda eğitim anlayışımızı eleştirel ve kapsayıcı süreçlerle biçimlendiriyoruz.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini kapsayıcı şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsayıcılık mekansal ve zamansal olarak çok yönlüdür. Mekansal açıdan, Üniversitemizin tüm bileşenleri hem yereli ilgilendiren ve kalkındırmayı amaçlayan konulara ilişkin araştırmalar hem de küresel etkisi olacak çalışmalar gerçekleştiriyor. Zamansal açıdan da kısa vadede etkisini gösterecek, ticari ve sosyal etkileri olacak girişimcilik faaliyetlerinden, uzun süreli ve temel bilimlere ışık tutacak çalışmalara kadar geniş bir yelpazede araştırma projeleri yürütüyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini üç kritik seviyede özenle gerçekleştiriyoruz;

(i) altyapı gelişimi için laboratuvar ve araştırma merkezlerinin kurulması ve gerekli ekipmanlar ile yazılımların güncel tutulmasını,

(ii) akademisyenlerin araştırma ve geliştirme fikirlerinin desteklenmesi için ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmalarına yardımcı olunması ve üniversite araştırma fonlarının bu doğrultuda etkin olarak kullanılmasını,

(iii) bireylerin desteklenmesi kapsamında araştırma potansiyeline sahip lisans ve lisansüstü öğrencilerin yetiştirilmesi ile akademisyenlerin gelişimleri için eğitim ve fon olanaklarının sağlanmasını amaçlıyoruz.

Bu bağlamda İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak tüm mensuplarımızın bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası nitelikli yayınlara, girişimcilik faaliyetlerine, sanatsal aktivitelere, tasarım tescillerine, faydalı modellere ve patentlere dönüştürmelerini destekliyoruz. Ayrıca bilgi birikimini araştırma merkezi faaliyetleri ve açık kaynak bilgi bankaları yoluyla tüm paydaşlara aktarıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde yerel, ulusal ve küresel düzeyde araştırma-geliştirme faaliyetlerini, içinde bulunduğumuz toplumla etkileşim halinde gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. İlk olarak toplumun temel ihtiyaç analizlerinin yapılarak öncelikli ihtiyaç sahiplerinin belirlendiği, sonrasında toplumsal sorunlara mümkün olan en kalıcı çözümleri oluşturarak bu çözümlerin yaygın hale getirildiği bir toplumsal katkı politikası izliyoruz. Kurum olarak dönüşen ve dönüştüren bir rol üstleniyor, toplumun ihtiyaçlarına yönelik inisiyatif alarak soru soran, cevap arayan, çözüm bulan ve kolektif bir bilinçle bir araya gelen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Deneyimsel öğrenmeye dayalı eğitim politikamız doğrultusunda, küresel ölçekte yaşanılır bir toplum oluşmasına katkıda bulunabilmek için önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerindeki öğretim programlarımıza sosyal sorumluluk ve gönüllülük derslerini dâhil ediyoruz. Derslerimizin tasarım, koordinasyon ve ölçme süreçlerinde iç ve dış paydaşlarımızdan destek alarak farklı birimlere, projelere, akademik çalışmalara ve gönüllülük faaliyetlerine kaynak sağlıyoruz. Çok boyutlu eğitim modelimiz içerisinde öğrencilerimizin sosyal sorumluluk, araştırma ve uygulama projeleri üreterek problem çözebilen, eşitlikçi ve duyarlı bireyler olmalarını amaçlıyoruz.

Mezunlarımızın da etkin bireyler olarak mesleki seçimlerinde toplumu değiştirecek ve dönüştürecek yaratıcı güç olmalarını önemsiyoruz. Üniversite-kamu, üniversite-sanayi, üniversite-sivil toplum kuruluşları iş birlikleri oluşturarak toplumun sosyal, kültürel ve entelektüel açıdan gelişmesine odaklanıyoruz. Araştırma ve uygulama merkezlerimizde ürettiğimiz bilgi birikimi, sunduğumuz eğitim programları ve tasarladığımız sosyal etkinliklerle topluma hizmet ediyor, yaşam boyu öğrenme felsefesini destekliyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde hem eğitim-öğretim hem de bilimsel araştırma alanında evrensel düzeyde bir kalite anlayışını benimsiyor ve küresel topluma entegre, seçkin bir eğitim kurumu olmayı önemsiyoruz. Bu nedenle eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarını kapsayan bütüncül bir uluslararasılaşma perspektifiyle hareket ediyoruz. Çok kültürlü bir eğitim ve araştırma ortamı yaratmak için öğrenci, akademik ve idari personel hareketliliğini özenle yürütüyor; uluslararası araştırma faaliyetleri ve işbirliklerinin geliştirilmesi için gayret gösteriyoruz.

Evrensel değerleri merkeze alan eğitim anlayışımız bakımından üniversitemizin eğitim dilinin İngilizce olması ve ikinci yabancı dil derslerinin öğrencilerimize Türkiye sınırlarını aşan bir öğrenme deneyimi sunması son derece önemli. Ayrıca, hem Avrupa Yükseköğretim Alanı’na dâhil olmak için yürüttüğümüz çalışmalar hem de diğer uluslararası işbirlikleri, öğrencilerimizin küresel bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olarak mezun olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Öğretim elemanlarının uluslararası düzeyde araştırma faaliyetlerini yürütebilmelerini sağlamak amacıyla uluslararası yayınları ödüllendiriyor, uluslararası akademik etkinliklere katılımı destekliyor ve öğretim elemanlarımızın yurtdışı deneyimi kazanmalarını özendiriyoruz. Küresel sorunların çözümüne katkı sağlamak için uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmanın hayati olduğunu biliyor ve öğretim elemanlarımızın uluslararası bir araştırma ağı oluşturma girişimlerine katkı sunma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu tavrımızın arkasında öğrencilerimizin evrensel düzeyde üniversite eğitimi almaları gerektiğine dair inancımız yatıyor.

Üniversitemizin misyonu “liderlik vasıflarıyla donanmış, çağdaş, girişimci ve eleştirel düşünebilen, öğrendiğiyle yetinmeyip sürekli sorgulayan, yenilikçi ve nitelikli bireyler yetiştirmek; özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunmaktır.” Bu amaca ulaşabilmek için oluşturduğumuz kalite politikamız katılımcılık, yenilikçilik, kaynakların sorumlu ve etkin kullanımı ve mükemmeliyetçilik değerleri üzerine kurulmuştur. Üniversitemizin kalite güvence sistemi bütüncül bir bakış açısıyla oluşturulmuş olup, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçleri eşgüdüm halinde yürütülmekte, izlenmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Sürekli iyileştirme anlayışımız çerçevesinde tüm süreçlerin sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi için öncelikle stratejik amaç ve performans göstergeleri ve hedefleri belirlenmiştir.

Tüm üniversite bileşenlerinin hem karar alma mekanizmalarına hem de uygulama süreçlerine katılımını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. Kalite kültürünün üniversitenin tüm bileşenleri tarafından benimsenmesi ve tüm akademik ve idari personelin kalite süreçlerine katılımının sağlanabilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. Katılımı sağlayan önemli mekanizmalardan biri iç ve dış paydaşların görüşlerinin alınmasıdır. Bu doğrultuda süreçlerin iyileştirilmesi hem kapsayıcı hem de sürekli hâle getirilmiştir.

Kalite güvence sistemimizin temel amacı,

 • Öğrenci ve araştırma odaklı eğitim felsefemizi hayata geçirecek ve öğrencilerimizin bilimsel bilgi üretiminin katılımcıları olmalarını sağlayacak,
 • Bireysel özerkliği ve düşünce özgürlüğünü desteklediğimiz üniversite ortamında tüm akademik personelimizin ve öğrencilerimizin hem küresel etki yaratacak hem de toplum yararını gözetecek yenilikçi araştırmalar yapmasını sağlayacak,
 • Toplumun ihtiyaçlarına yönelik inisiyatif alarak soru soran, cevap arayan, çözüm bulan ve kolektif bir bilinçle bir araya gelen öğrenciler yetiştirme hedefimize ulaşmamızı sağlayacak süreçleri güvence altına almaktır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi yönetim politikası, evrensel değerler ışığında bilimi geliştirmek ve yaymak üzere eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı faaliyetlerinde tüm paydaşların katılımını gözeten, yenilikçi ve sürekli iyileştirme esaslarına dayalıdır.

Bu doğrultuda yönetim politikamızın temel ilkeleri şunlardır:

 • Şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı ile idari ve akademik süreçleri yönetmek,
 • Eşitlik ilkesini ve etik değerleri gözetmek,
 • Akademik özerkliğe öncelik vermek,
 • Katılımcı yönetim anlayışına sahip olmak,
 • Güncel gelişmeler doğrultusunda teknolojiyi etkin biçimde kullanmak,
 • Üniversite-sanayi iş birliğini desteklemek,
 • Yaratıcılığın ve girişimciliğin gelişmesini teşvik etmek,
 • Nitelikli insan gücünü korumak ve geliştirmek,
 • Etkin iletişim kanalları ile yönetim kademelerine erişilebilirliği sağlamak,
 • Dezavantajlı bireylerin ve grupların haklarını koruyan uygulamaları hayata geçirmek,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine önem vermek,
 • İklim değişikliği gibi çevre sorunlarına duyarlı olmak,
 • Kurumsal değişimi katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yönetmek.

İEÜ İnsan Kaynakları politikaları, Üniversitemizin misyonu ve vizyonunu gerçekleştirmek için hazırlanmış olan stratejik plan doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak üzere hazırlanmıştır. İlgili tüm süreçlerde “insan odaklı” bir yaklaşım benimsenerek, “verimlilik ve kaliteyi” arttırmak amacıyla stratejik plan ve kurumsal hedeflere uygun olarak, çalışanların yetkinliklerini, iş tatminini, motivasyonu ve kuruma bağlılığını arttırarak Üniversitemizin amaçlarına ulaşması hedeflenmektedir.

İnsan Kaynakları politikalarımız ile esas olarak aşağıda yer alan hususların başarılması amaçlanmaktadır:

 • Üniversitemizin hedeflerine ve sürdürülebilir başarıya ulaşması için, ihtiyaç analizi yaparak yüksek nitelikli, yetkin ve donanımlı çalışanların istihdam etmek,
 • Üniversitemiz çalışanlarının kurum kültürüne uyumu ile memnuniyet ve bağlılıklarının arttırılmasını sağlayarak çalışmak için tercih edilen bir Üniversite olmak,
 • Üniversitemizin mevcut çalışanlarının mesleki bilgi, donanım ve becerilerini arttıracak eğitimler düzenlemek, Üniversitenin eğitim olanakları ile çalışanların kişisel gelişimini desteklemek,
 • Üniversitemizdeki tüm insan kaynakları süreçlerinde dil, din, ırk, cinsiyet gibi her türlü ayrımcılıktan uzak fırsat eşitliğini temel alan bir yaklaşım sergilemek,
 • Üniversitemizin tüm çalışanları için liyakata dayalı, adil ve eşitlikçi bir performans değerlendirme sistemi oluşturmak,
 • Üniversitemizdeki kariyer planlama uygulamalarını, çalışanların bilgi, beceri ve performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda yürütmek,
 • Üniversitemizdeki insan kaynakları süreçlerinde çalışan, öğrenci ve tüm dış paydaşlarla etkin iletişimi ve iş birliğini yerleştirmek,
 • Üniversitemizin hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, nitelikli insan kaynağını muhafaza etmek ve geliştirmek üzere insan kaynakları uygulamalarını sürekli iyileştirmek.
İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.