Bizi takip edin
|
EN

YURTDIŞI DENEYİM PROGRAMI YÖNERGESİAmaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde tam zamanlı kadrolu olarak görev yapan ve uzun süreli yurt dışı tecrübesi bulunmayan akademik personelin Üniversite tarafından yurt dışına gönderilmeleri için oluşturulan "Yurt Dışı Deneyim Programı"na ilişkin esasları belirlemektir.


İzmir Ekonomi Üniversitesi uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda akademik personelinin Yurt Dışı Deneyim Programına katılımını Üniversite imkânları dâhilinde teşvik eder. Bu programa katılımın üniversite de eğitim ve öğretimi aksatmaması esastır.

Hukuki Dayanak
Madde 2- Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 39. maddesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi' ne ait ilgili mevzuatta yer alan diğer hükümlere dayanır.
 
Tanımlar
Madde 3- Bu yönergede geçen;
Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni,
Mütevelli Heyet: Üniversite Mütevelli Heyeti'ni,
Rektör: Üniversite Rektörünü,
Rektör Yardımcısı: Üniversite Rektör Yardımcılarını,
Dekan: Üniversiteye bağlı Fakülte Dekanlarını,
Müdür: Üniversiteye bağlı Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu müdürlerini,
Bölüm Başkanı: Fakülte veya yüksekokullara bağlı bölümlerin başkanlarını
Uluslararası kuruluşlar: Devletlerin veya uluslararası örgütlerin üye olduğu kuruluşları
ifade eder.


Kimler Başvurabilir
Madde 4- Üniversitede en az üç yıl devamlı eğitim-öğretim görevinde bulunan öğretim üyeleri arasından, eğitim, bilimsel inceleme-araştırma ve/veya bilim alanıyla ilgili alanlarda çalışma vb. nedenlerle bu yönergenin 9. maddesinde belirtilen kurum ya da kuruluşlarda toplam 1 akademik yıl süresince yurt dışı deneyimi bulunmayanlar başvurabilir.
 
Sağlanan Destekler
Madde 5- Bu Program kapsamında yurt dışında görevlendirilecek personelin yurt dışında bulundukları sürelere ait maaşları Üniversite tarafından karşılanır.

Yurt Dışı Deneyim Programı'na katılan personel, yurt dışından dönüş yaptığı tarihe ait sözleşme döneminde sağlaması gereken nitelikli yayın koşulunu yerine getirmiş kabul edilir.

Bu sürelerde TÜBİTAK, TÜBA, NSF, FULBRIGHT vb. ulusal veya uluslararası kuruluşlardan destek alınması halinde, görevlendirilen personelin maaşı tam olarak ödemeye devam edilir.  Yol giderlerinin herhangi bir kurum ya da kuruluş tarafından karşılanmaması halinde bir defaya mahsus olmak üzere kendisi için gidiş-dönüş uçak bileti sağlanır.

Programdan yararlananlar zorunlu hallerde (Doçentlik sınavı, ailevi ve sağlık sebepleri vb.) en çok 7 güne kadar, Türkiye’ye giriş çıkış yapabilir. Bu süreyi aşan giriş çıkışlar maaşlarından mahsup edilir. Türkiye’ye giriş çıkış tarihlerinin çıkış tarihinden itibaren bir hafta içerisinde üniversiteye bildirilmesi zorunludur.
 
Programın Süresi
Madde 6- Yurt Dışı Deneyim Programından asgari 5 ay, azami 10 ay süreyle yararlanılabilir. Asgari görevlendirme süresi içinde mücbir sebepler (Yurt dışında bulunmaya engel bir sağlık durumunun oluşması, 1. Derece de yakınların ölümü vb.) dışındaki başka sebeplerle asgari süreyi tamamlamadan yurda dönmek isteyenlerden Yurt dışında geçirdiği sürelerde kendisine yapılan ödemeler talep edilir.

Görevlendirme süresi, ilgili fakülte dekanlığının önerisi ve Rektörün onayı ile ücretsiz olarak görevlendirme süresinin 1/5'i oranında uzatılabilir.
 
Başvuru Süreci
Madde 7- Yurt dışı deneyim programından yararlanmak isteyen öğretim üyelerinin işlemlerinde aşağıda belirtilen süreçler takip edilir. 
a)  Programdan yararlanmak isteyenlerin başvuruları Mart veya Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez kabul edilir. Talep sahibi öğretim üyesi,  Mart veya Ekim ayının son Cuma günü mesai saati bitimine kadar gerekli belgelerle birlikte ilgili Bölüm Başkanlığına/Fakülte Dekanlığına yazılı olarak bildirimde  bulunmalıdır.

b) Başvuruda çalışmanın amacı, gidilecek üniversite/ kurum/ kuruluşta yapılması planlanan bilimsel ve mesleki faaliyetlere ilişkin açıklama;  bununla ilgili yapılan hazırlıklar; neden o yerin seçildiği; akademik, pedagojik veya mesleki gelişimine nasıl katkıda bulunacağı; üniversiteye ve ülkemize sağlayacağı katkı açık bir biçimde belirtilmelidir.

c) Yurt dışı deneyim programı kapsamında yapılacak görevlendirmelerin ilgili birimde eğitim ve öğretimi aksatmaması esastır. Başvurular, ilgili bölüm başkanı/dekan veya Yüksekokul Müdürü tarafından bu kapsamda değerlendirilir. Yurt dışında görevlendirilecek süre içinde eğitim ve öğretim programlarının aksatılmayacağı, ilgili bölüm başkanının/dekanın önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile teyit edilmelidir. Başvurunun olumlu bulunması halinde başvuru dosyası ilgili Fakülte ya da Yüksekokul yönetim kurulunun kararı ile Rektörlüğe sunulur.

Başvuru Dosyası
Madde 8- Başvuru için aşağıda belirtilen belgeler istenir.

 1. Öğretim üyesinin ayrıntılı özgeçmişi,
 2. Davet mektubu,
 3. Ayrıntılı çalışma/araştırma planı,
 4. Planlanan başka çalışma mevcutsa yapacağı diğer faaliyetlere ilişkin açıklama yazısı,
 5. TÜBİTAK, TÜBA, NSF, FULBRIGHT gibi ulusal veya uluslararası bilimsel fon sağlayıcı kuruluşlardan burs veya proje alınmış ise kapsamı ve süresini belirten belgeler,

Program Kapsamında Yurt Dışında Gidilecek Kurumların Özellikleri
Madde 9- Öğretim üyelerinin öncelikle aşağıda özelliklere sahip üniversite veya kurumlarda görevlendirilmeleri beklenir.

 

 1. Bilimsel yetkinlikler anlamında uluslararası tanınırlığa sahip, ana dili İngilizce olan ülkelerdeki üniversiteler ya da diğer ülkelerdeki eğitim dili İngilizce olan üniversiteler,
 2. Adayın etkinlik alanı ile ilgili projeleriyle öne çıkmış kurum içi yazışma dili İngilizce olan uluslararası kuruluşlar,
 3. Ana dili İngilizce olan ülkelerdeki adayın etkinlik alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
   

Değerlendirmede Öncelikler
Madde 10- Yurt dışında görevlendirilecek akademik personelin belirlenmesinde TÜBİTAK, TÜBA, NSF, FULBRIGHT gibi ulusal veya uluslararası bilimsel fon sağlayıcı kuruluşlardan burs veya proje alan personele öncelik verilir.

Başvuran adayların değerlendirilme sonuçlarında eşitlik olması halinde İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki fiili hizmet süresi dikkate alınır.

Değerlendirme Komisyonu
Madde 11- Yurtdışı Deneyim Programından yararlanması ilgili akademik birimler tarafından önerilen öğretim üyelerinin başvuruları,  Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında Rektör tarafından görevlendirilen ve üniversitenin tüm fakültelerinden birer temsilci olacak şekilde oluşturulan bir Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Yurtdışı Deneyim Programından yararlanmak isteyenlerin başvuruları aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak değerlendirilir.

 

 

 1. Üniversitedeki görev süresi,
 2. Yurt dışında gerçekleştireceği etkinliğin / çalışmanın bilimsel ve teknolojik değeri.
 3. Öğretim üyesinin kariyer gelişimine, Üniversiteye ve ülkemize olan katkısı,
 4. Etkinliğin/araştırmanın yapılabilirliği,
 5. Gidilecek yerin etkinliğin amaçlandığı alana uygunluğu ve yetkinliği.

 


Değerlendirme Komisyonu tarafından bu programdan yararlanması uygun bulunanlar Rektör’e bildirilir. Konu Üniversite Yönetim Kurulu'nda görüşülerek görevlendirme onayı için Mütevelli Heyetine sunulur.
 

Başvuruların Sonuçlandırılması
Madde 12- Yurt Dışı Deneyim Programı'ndan yararlanmak isteyenlerin başvurularının değerlendirilmesi ilgili başvuru döneminin son başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içinde sonuçlandırılır ve değerlendirme sonucu Rektörlük tarafından başvuru sahiplerine bildirilir.
 
Yükümlülükler
Madde 13- Yurt dışı tecrübesi kazanmak üzere Üniversite tarafından yurt dışında görevlendirilen personelden görevli olduğu süre kadar Üniversitede hizmet ifa edeceğine ilişkin taahhütname alınır.

Yurt Dışı Deneyim Programı'ndan yararlanacak öğretim üyeleri için, yurt dışına çıkmadan önce görevli olduğu süreye ilişkin brüt maaşları toplamı kadar “Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi”  düzenlenir. 

Yurt dışında görevlendirilen akademik personelin bir ay içinde görevine dönmemesi veya hizmet taahhüdünde belirtilen süreden önce görevinden ayrılması halinde,  yerine getirilmeyen mecburi hizmet süresi için tahakkuk edecek maaş miktarının iki katı kadar  tazminatı yasal faizi ile birlikte Üniversiteye ödemekle yükümlüdür.

Yurt Dışı Deneyim Programından yararlananlar görevlendirme dönemi sonunda başvuruya esas çalışma programlarına göre düzenleyecekleri ayrıntılı bir sonuç raporunu ilgili Dekanlık ya da Müdürlüğe vermekle yükümlüdürler. Sonuç raporunda, görevlendirme süresince yapılan çalışma ve elde edilen sonuçlar, başvuru talebinde belirtilen amaçlar ile karşılaştırmalı şekilde açıklanır. Sonuç raporu ilgili Dekan ya da Müdürün görüşünü içeren bir üst yazı ile Rektörlüğe gönderilir.

Bütçe 
Madde 14- Yurt Dışı Deneyim Programının bütçesi her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Program bütçesinin belirlenmesinde, görevde bulunan öğretim üyesi kadrolarından kaç tanesinin o yıl yurt dışına gönderilebileceğine ilişkin Rektörün/Senatonun önerisi göz önünde bulundurulur.
 
Diğer Hükümler
Madde 15- Doktoralı öğretim görevlilerinin bütçe imkanları dahilinde Yurt Dışı Deneyim Programı'ndan yararlanması hususunda karar almaya Rektörlüğün önerisi üzerine Mütevelli Heyet yetkilidir.
 
Yürürlük
Madde 16- Bu yönerge Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 17- Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
 
 

Yurt Dışı Deneyim Programı Başvuru Formu


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu yönerge 20.02.2014 tarih ve 222/A4 sayılı Senato kararı ve 03.03.2014 tarih ve 44 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.