Bizi takip edin
|
EN

YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNERGESİ


 

 

Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1) (Değişik SK 16.06.2016 280/A-MH 12.070.2016 20/14) Bu yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne bağlı önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde öğrenim görmek üzere kabul edilecek  yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin başvuru koşulları, seçimi ve kayıt-kabullerinde uygulanacak esasları kapsar.


Dayanak
Madde 2- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21 Ocak 2010 tarihli kararına dayanarak hazırlanmıştır.


Kontenjanların Tespiti
Madde 3- (1) (Değişik SK 16.06.2016 280/A-MH 12.070.2016 20/14) Önlisans ve lisans programlarına kabul edilecek yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjan ve koşulları ile başvuru için gerekli diploma ve sınavlar her akademik yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek Mütevelli Heyet’in onayını takiben Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.


(2) (Eklendi SK 16.06.2016 280/A-MH 12.070.2016 20/14) Yüksek lisans ve doktora programlarına yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjan ve başvuru koşulları, ilgili Enstitülerin Yönetim Kurulu önerisi üzerine Senato tarafından belirlenerek Mütevelli Heyet’in onayına sunulur.

(3) (Eklendi SK 16.06.2016 280/A-MH 12.070.2016 20/14) Kayıtlar sırasında ek kontenjan açılsa dahi, ilan edilen puanların altında puanla öğrenci kabul edilemez.

(4) (Değişik SK 16.06.2016 280/A-MH 12.070.2016 20/14) Yurtdışından kabul edilecek öğrenci başvuru koşulları ile başvuru tarihleri Üniversitenin web sitesinde yayınlanır.


Başvuru Koşulları
Madde 4- (1) (Değişik SK 16.06.2016 280/A-MH 12.070.2016 20/14) TC ortaöğretim kurumlarına eşdeğer bir öğretim kurumunda lise son sınıfta okuyan ya da mezun olan ve Senato tarafından belirlenen ve web sayfasında duyurulan sınav puanları ve/veya diplomalara/ diploma notlarına sahip olan yurtdışından kabul edilecek öğrenci adayları İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin lisans programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

(2) (Ek SK 14.06.2017 314/A/6- MH 04.07.2017/32)Adayların başvuruları alınırken, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili akademik yıl için belirlenen "yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları" dikkate alınır. 

Madde 5 - (1) (Değişik SK 16.06.2016 280/A-MH 12.070.2016 20/14) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan yurt dışındaki üniversitelerin lisans/yüksek lisans programlarından mezun olan yurtdışından kabul edilecek öğrenciler ile Türkiye’de bulunan bir yükseköğretim kurumunun lisans/yüksek lisans programlarından mezun olan yurtdışından kabul edilecek öğrenci adayları İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin lisansüstü programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

Madde 6- (Mülga SK 16.06.2016 280/A-MH 12.070.2016 20/14)

 

Madde 7- (Mülga SK 16.06.2016 280/A-MH 12.070.2016 20/14)

 


Madde 8- (1) (Değişik SK 16.06.2016 280/A-MH 12.070.2016 20/14) Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının burslu yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjan ve başvuru koşulları her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek Mütevelli Heyet’in onayını takiben ilan edilir.


Madde 9- (1) (Değişik SK 16.06.2016 280/A-MH 12.070.2016 20/14) Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunacak olan yurtdışından kabul edilecek öğrenciler, Senato kararında belirtilen başvuru belgelerini hazırlayıp internet ortamında başvurularını gerçekleştirirler.
 

Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 10-(Değişik SK 16.06.2016 280/A-MH 12.070.2016 20/14)
(1) Lisans programlarına başvuruda bulunan yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin başvuruları, Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından adayların sınav başarı puanları ve diploma notlarına dayanarak değerlendirilir. Koşulları sağlayan adaylara, kabul mektupları hazırlanarak gönderilir.

(2) Yetenek sınavıyla öğrenci alınan bölümler için gerekirse adayla telefon ile görüşme yapılabilir veya aday mülakat için davet edilebilir. Adaydan Portfolyo ve/veya özel dosya hazırlamasını istenebilir. O takdirde, görüşme ve mülakat sonuçları da değerlendirmede dikkate alınır.
(3) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunacak olan yurtdışından gelecek öğrencilerin başvuru belgeleri Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından ilgili Enstitü Müdürlüğüne ve/veya Ana Bilim Dalı Başkanlığına gönderilir. Söz konusu birimlerden gerekli onay alındıktan sonra, başvurusu uygun görülen öğrencilere kabul mektubu gönderilir.

(4) Kabul mektubunda öğrencinin adı, soyadı, pasaport numarası, doğum yeri ve tarihi, kabul edildiği program, akademik yıl ve süresi, eğitim dili, kesin kayıt tarihleri, kesin kayıt esnasında teslim edilmesi gereken belgeler, öğretim ücretinin ödeneceği banka hesap numaraları belirtilir.


Sonuçların Açıklanması
Madde 11- (1) (Değişik SK 16.06.2016 280/A-MH 12.070.2016 20/14) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan ücretli kontenjandan kayıtlacak öğrenciler ilgili fakülte/yüksekokul/enstitü yönetim kurulu burslu kontenjanlardan kayıtlanacak öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve üniversitenin web sitesinde ilan edilir.


Üniversiteye Kayıt
Madde 12- (Değişik SK 16.06.2016 280/A-MH 12.070.2016 20/14)

(1) İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne kabul edilen yurtdışından gelen öğrencilerin kayıt işlemleri, ilan edilen tarihlerde, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır.
 
(2) Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların, herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile ilişiği kesilmiş olanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu nedenle kayıtları iptal edilenlere ücret iadesi yapılmaz.
 
(3) Kesin kayıtta öğrencinin kendisinin bizzat bulunması ve kabul mektubunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmesi gerekmektedir.

(4) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

 

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 13- (1) Bu Yönergede yer almayan konularda, ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki hükümler geçerlidir.


Yürürlük
Madde 14- (1) Bu yönerge Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.


Yürütme
Madde 15- (1) Bu Yönergeyi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.