AKADEMİK AMAÇLI SEYAHAT YÖNERGESİ


Amaç
Madde 1-(Değişik SK 02.05.2012/A5-MH 05.06.2012/22) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesinde tam zamanlı olarak görevli tüm öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin yurt içi ve yurt dışında bilimsel içerikli etkinlik veya toplantılara sunum yapmak amacıyla gerçekleştireceği seyahatlerde uygulanacak esaslar ile ödenecek avansları ve harcama kriterlerini düzenlemektir.

Bilimsel Etkinliğin Tanımı ve Sınıflandırılması (Eklendi SK 02.05.2012/A5-MH 05.06.2012/22)
Madde 2-(Değişik SK 20.06.2018-345-A/5-MH 10.07.2018-01) Bu yönergede “Bilimsel Etkinlik” ya da “Bilimsel Toplantı” İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Görevlisi Atama ve Yükseltme Esasları’nın EK-1’inde belirtilen ve akademik personelin performans değerlendirmesinde göz önünde bulundurulan kıstasları sağlayan “bilimsel etkinlik ya da toplantı” olarak tanımlanmıştır.

Kapsam (Madde No ile birlikte Değişik SK 02.05.2012/A5-MH 05.06.2012/22)
Madde 3-Bu yönerge, ilgili personelin akademik gelişimine, üniversitenin akademik düzeyinin yükseltilmesine ve bilim dünyasına katkı sağlamak amacıyla, aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen bilimsel etkinlik ya da toplantıda sunum yapmak üzere gerçekleştireceği yurt içi ve yurt dışı seyahatleri kapsar.

Bu yönergede hakkında özel hüküm bulunmayan görevlendirmelerde Seyahat ve Seyahat Avans Yönergesinin ilgili hükümleri uygulanır.

Seyahat desteği talebinin kabulü için, akademik personelin son üç yılda katılmayı talep ettiği bilimsel etkinlik ya da toplantının niteliğine uygun çalışma/yayın yapmış olması koşulu aranır. Bu amaçla, seyahat desteği talep eden akademik personelden Madde 3.1’de yer alan asgari koşulları sağlaması beklenir.

Akademik Amaçlı Seyahat Desteği Asgari Yayın Koşulları (Eklendi SK 02.05.2012/A5-MH 05.06.2012/22)
Madde 3.1. (Değişik SK 20.06.2018-345-A/5-MH 10.07.2018-01)Aşağıda yer alan tablodaki asgari koşulların belirlenmesinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Görevlisi Atama ve Yükseltme Esasları’nın Ek-1’inde yer alan ölçütler esas alınır. Araştırma Görevlileri, aşağıda verilen tablodaki kıstasları sağlamak kaydı ile, kayıtlı bulundukları her bir lisansüstü program süresince Akademik Amaçlı Seyahat Desteğinden ulusal ve uluslararası toplantılar için en fazla birer kez yararlanabilir.

Etkinlik/Toplantı Öğretim üyesi Araştırma görevlisi
Uluslararası Son 3 yılda 1.1-1.6 no’lu maddelerden en az bir yayın Doktora tez aşamasına geçmiş olmak
Ulusal Son 3 yılda 1.1-1.6 veya 1.9, 1.11, 1.12, 1.13 no’lu maddelerden en az bir yayın Kayıtlı olduğu lisansüstü programın ders aşamasını tamamlamış olmak

 

Görevlendirmelerde Uygulanacak Esaslar
Madde 4- (Değişik: SK-27/10/2009–142/A-21/ MK-04/11/2009–59/1-6) (Madde No ile Değişik SK 02.05.2012/A5-MH 05.06.2012/22)
Görevlendirmelerde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır.

a- Akademik personelin bu yönerge kapsamındaki etkinlik veya toplantılara katılmak üzere görevlendirilmelerinde ilgili bölüm başkanının uygun görüşünden sonra dekan/yüksekokul müdürünün önerisi üzerine, Rektörün onayı aranır. Bu görevlendirmeler hakkında Mütevelli Heyete bilgi verilir.

Görevlendirme talebine, katılmak istenen bilimsel etkinlik veya toplantıya ilişkin davetiyenin, kabul yazısının ve sunumu yapılacak çalışmanın, etkinlik veya toplantıya kabul edildiği şekli ile eklenmesi zorunludur.

b- Akademik amaçlı seyahatlerinde kullanmak üzere akademik personele, her bir akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ödenek tahsis edilir.

c- Akademik personel, seyahat amaçlı olarak kendisine tahsis edilen miktarı, bu yönergede belirtilen koşullara uymak kaydıyla, kendi takdirine göre yurt içi ve yurt dışı toplantılarda dilediği oranda kullanmakta serbesttir. Aynı toplantıya ortak çalışma ile birden fazla öğretim üyesi ve/veya araştırma görevlisinin görevlendirilme talebinde bulunması halinde bu ödenek, yalnız çalışmayı sunacak olan kişiye verilir.

d- Bu yönerge kapsamındaki seyahatler için akademik personele tahsis edilen yıllık tahsisata her türlü ulaşım, konaklama, yemek vb. giderler ile bilimsel etkinlik/toplantının katılım bedeli dahildir.

e- Gidiş dönüş ulaşım bedelleri ile günlük harcırahlar, Seyahat ve Seyahat Avans Yönergesinde belirtilen tutarlar üzerinden ödenir. Bilimsel etkinlik ya da toplantı sonrasında,  ulaşım, konaklama ve ilgili masraflar, toplantıya katılım bedeli ve sunumun yapıldığını gösterir belge/katılım belgesi üniversiteye teslim edilir.

f- Bilimsel etkinlikte sunulacak çalışmanın, akademik personelin kendi bilim dalında hazırlanmış olması gerekir.

g- Bu yönerge çerçevesinde seyahat onayı alan akademik personele, seyahat edeceği ülkeye/yere göre ödenecek olan avansın miktarı Rektör tarafından belirlenir.

Yürütme(Madde No Değişik SK 02.05.2012/A5-MH 05.06.2012/22)
Madde 5- Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

Yürürlük(Madde No Değişik SK 02.05.2012/A5-MH 05.06.2012/22)
Madde 6-Bu yönerge Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Akademik Amaçlı Seyahat Desteği Talep Formu


Bu yönerge 25.10.2002 tarih ve 13/5 sayılı Senato kararı ve 06.01.2003 tarihli 22/C-10 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.