Bizi takip edin
|
EN

YAZ ÖĞRETİMİ USUL VE ESASLARI


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesinde verilen yaz öğretimine ilişkin hususları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslar; yaz döneminde İzmir Ekonomi Üniversitesinde yapılan eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 14 üncü maddesine, 22/1/2013 tarih ve 28536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 09/10/2017 tarih ve 30205 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile 27/12/2020 tarih ve 31347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) AKTS kredisi: Derslerin AKTS’ye göre belirlenmiş kredilerini,

c) Fakülte: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde eğitim veren bağlı fakülteleri,

ç) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, enstitüde enstitü yönetim kurulunu,

d) Meslek Yüksekokulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde eğitim veren meslek yüksekokullarını,

e) Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Öğrenci: Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

g) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

h) Yaz öğretimi: Güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanacak olan ihtiyari ve tamamlayıcı bir eğitim-öğretim programını,

ı) Enstitü: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

i) Yüksekokul: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde eğitim veren yüksekokulları,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Amaçları, Açılması, Süresi, Yürütülmesi

 

Amaç

MADDE 5- (1) Yaz öğretiminin amaçları aşağıda belirtilmiştir.

a) İzmir Ekonomi Üniversitesinin öğretim olanaklarını değerlendirerek öğretim kapasitesini ve verimliliği arttırmak.

b) Kendilerinden ancak yaz aylarında yararlanılabilecek İzmir Ekonomi Üniversitesi dışındaki akademisyenlerin İzmir Ekonomi Üniversitesine katkısını sağlamak.

c) Diğer üniversitelerin öğrencilerine İzmir Ekonomi Üniversitesindeki dersleri izleme fırsatı vermek.

ç) Öğrencilerin akademik programlarında meydana gelen düzensizlikler nedeniyle alamadıkları dersleri izlemelerine olanak sağlayarak daha kısa sürede mezun olmalarını sağlamak.

d) İsteyen öğrencilerin bazı dersleri yaz öğretiminde alarak normal ders yüklerini azaltmalarına olanak sağlamak.

 

Yaz öğretiminin açılması

MADDE 6- (1)  Yaz öğretimi isteğe bağlı olup; Senatonun kararı ile Mütevelli Heyetinin onayı ile açılır.

 

(2) Yaz öğretimi; eğitim-öğretim yılının normal Güz ve Bahar döneminin dışında kalan yaz ayları içinde düzenlenir. Aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir.

 

(3) Güz ve bahar yarıyılları eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler yaz öğretimine ertelenemez.

 

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 7- (1) Yaz öğretiminin kayıt, başlangıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde yer alır.

 

(2) Yaz öğretiminde açılan her dersin yaz öğretimi süresince yapılan toplam ders saati, normal yarıyılındaki yapılan toplam ders saati kadardır.

 

(3) Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz ve azami süreye dahil edilmez.

 

Açılacak Derslerin Tespiti

MADDE 8- (1) Yaz öğretiminde açılacak önlisans, lisans ve lisansüstü dersleri, ilgili fakülte/enstitü/yüksekokulun/meslek yüksekokulunun teklifi üzerine Rektörlük tarafından belirlenerek ilan edilir.

 

(2) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı Senato tarafından belirlenir. Kesin ders kayıtları sonunda, öğrenci sayıları tespit edilir ve dersin açılıp açılmayacağına Rektörlük karar verir.

 

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı için de yaz öğretimi yapılabilir.

 

Başvuru ve kayıt

MADDE 9- (1) Yaz öğretimi programları ve açılacak dersler, akademik takvimde belirtilen tarihte duyurulur.

 

(2) Ders kaydı yaptırmak isteyen öğrenciler, yaz öğretimi ücretini ödeyerek Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kayıt işlemlerini yaptırırlar. Yaz öğretimi ücretini ödemeyen öğrencilerin ders kaydı yapılmaz.

 

(3) Yaz öğretiminde açılan derslere kayıt işlemi, akademik takvimde belirlenen tarihler içinde yapılır.

 

(4) Yaz öğretiminde ders çıkarma ve dersten çekilme işlemi uygulanmaz.

 

(5) Yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilenler ile yükseköğretim kurumundan mezun olanlar yaz öğretiminden yararlanamaz.

 

(4) Türkiye’deki yükseköğretim kurumları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyen öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesinde yaz öğretiminde açılan dersleri alabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

 

Eğitim-öğretim

MADDE 10- (1) Yaz öğretiminde açılan derslerin değerlendirme ölçütleri ve ağırlıkları, İzmir Ekonomi Üniversitesi web sitesinde yayımlanan AKTS Kataloğunda, dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur.

 

Derse devam

MADDE 11- (1) Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam koşulunu sağlamayan öğrenci yaz öğretimi sonu sınavına giremez.

 

(2) Yaz öğretiminde devama ilişkin diğer hususlarda, 3 üncü maddede yer alan mevzuat hükümleri, iç düzenlemeler ve kurul kararları uygulanır.

 

Yaz öğretiminde ders alma koşulları

MADDE 12- (1) Bir öğrenci yaz öğretiminde en fazla 3 adet ve 10 İEU kredilik alınabilir.

 

(2) Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrenciler; açılması halinde yaz öğretiminde varsa öncelik sırasıyla; başarısız (FF, FD, W, U) ve devamsız (NA) oldukları dersleri, alt sınıflara veya bulunduğu sınıfa ait henüz almadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrencinin hem alt sınıfa hem de bulunduğu sınıfa ait eksik derslerinin bulunması halinde, bu derslerin sınıf sıralaması dikkate alınmaksızın öğrenci en fazla 3 adet ve 10 İEU kredilik ders alabilir. Bu derslerin yaz öğretiminde açılmaması veya bu kapsamda dersi bulunmaması halinde, öğrenci en fazla 3 adet ve 10 İEU kredilik not yükseltmek üzere başarılı olduğu dersi/dersleri veya bir üst sınıfa ait dersi/dersleri alabilir.

 

(3) Genel not ortalaması birinci sınıfın sonunda 1,50-1,99 olan, ikinci sınıfın sonunda 1,70-1,99 olan, üçüncü sınıfın sonunda 1,80-1,99 arasında olan öğrenciler, açılması halinde yaz öğretiminde varsa öncelik sırasıyla; başarısız (FF, FD, W, U) ve devamsız (NA) oldukları dersleri, alt sınıflara veya bulunduğu sınıfa ait henüz almadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrencinin hem alt sınıfa hem de bulunduğu sınıfa ait eksik derslerinin bulunması halinde, bu derslerin sınıf sıralaması dikkate alınmaksızın öğrenci en fazla 3 adet ve 10 İEU kredilik ders alabilir. Bu derslerin yaz öğretiminde açılmaması veya bu kapsamda dersi bulunmaması halinde, öğrenci en fazla 3 adet ve 10 İEU kredilik not yükseltmek üzere başarılı olduğu dersi/dersleri veya bir üst sınıfa ait dersi/dersleri alabilir.

 

(4) Genel not ortalaması birinci sınıfın sonunda 1,50’nin altında, ikinci sınıfın sonunda 1,70’in altında, üçüncü sınıfın sonunda 1,80’nin altında olan öğrenciler, açılması halinde yaz öğretiminde varsa öncelik sırasıyla; başarısız (FF, FD, W, U) ve devamsız (NA) oldukları dersleri, alt sınıflara veya bulunduğu sınıfa ait henüz almadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrencinin hem alt sınıfa hem de bulunduğu sınıfa ait eksik derslerinin bulunması halinde, bu derslerin sınıf sıralaması dikkate alınmaksızın öğrenci en fazla 3 adet ve 10 İEU kredilik ders alabilir. Bu durumda olan öğrenciler üst sınıfa ait yeni ders alamazlar. Ancak, geçmiş dönemlerde üst sınıftan alıp başarısız olduğu seçmeli ders yerine yeni seçmeli ders, Genel Eğitim Dersi yerine yeni Genel Eğitim Dersi alabilir.

 

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 13- (1) Yaz öğretimine katılan öğrencilerin ders başarı durumları ile İngilizce hazırlık yaz öğretimine katılan hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarı durumları 3 üncü maddede yer alan mevzuat hükümleri, iç düzenlemeler ve kurul kararlarına göre belirlenir.

 

(2) Yaz Öğretiminde alınan dersler, bunu takip eden güz yarıyılı başında öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasında dikkate alınır.

 

(3) Yaz öğretiminde, önceki dönemlerde başarısız olunan veya not yükseltmek üzere alınan derslerdeki en son not geçerlidir.

 

(4) Yaz Öğretiminde alınan notlar, transkriptlerde ayrı bir alan altında yer alır.

 

(5) Yaz öğretimi sonunda alınan notlar, genel not ortalamasına dahil edilir.

 

(6) Yaz öğretimine devam eden öğrencilerin izleyen dönemde alacakları derslerin ve ders yüklerinin tespitinde, yaz öğretimi sonundaki genel not ortalamaları dikkate alınır ve buna göre tabi oldukları 3 üncü maddede yer alan mevzuat hükümleri, iç düzenlemeler ve kurul kararları uygulanır.

 

(7) Dönem şeref ve yüksek şeref öğrencilerinin tespitinde, çift anadal ve yandal başvurularında, akademik başarı indirimlerinin tespitinde dikkate alınan başarı sıralaması güz ve bahar dönemlerinde alınan notlar ile belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan notlar, başarı sıralamasının tespitinde dikkate alınmaz.

 

(8) Son dönemde başarısız olan öğrenciler ile azami öğretim süresi sona eren öğrenciler, 3 üncü maddede yer alan mevzuat hükümleri, iç düzenlemeler ve kurul kararları ile belirtilen koşullar kapsamında verilen sınav haklarını yaz öğretiminde de kullanabilirler ve yaz öğretimine katılarak gereken dersleri başarılı olarak tamamlayıp yeterli genel not ortalamasını sağladıkları takdirde yaz öğretimi sonunda mezun olabilirler.

 

Başka bir yükseköğretim kurumundan yaz öğretimi dersinin alınması

MADDE 14- (1) İzmir Ekonomi Üniversitesi ön lisans ve lisans programları öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumundan yaz okulunda ders alabilmesi için, almak istedikleri dersler sonunda mezuniyet aşamasına geliyor olmaları gerekir. İzmir Ekonomi Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında mezuniyet aşamasında olmayan, ara sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin yalnız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliği kabul edilen ve akademik danışmanı ile ilgili bölüm başkanlığının onayladığı yurt dışı (KKTC hariç) yükseköğretim kurumlarından ders alınmasına izin verilebilir.

 

(2) İngilizce hazırlık sınıfının ve lisansüstü derslerinin yaz okulunda başka yükseköğretim kurumundan alınmasına izin verilmez.

 

(3) İzmir Ekonomi Üniversitesinde yaz öğretiminde açılan dersler, başka bir yükseköğretim kurumundan alınamaz. Dersin AKTS kredisi ve içeriği incelenerek ilgili bölüm tarafından onay alındıktan sonra, İzmir Ekonomi Üniversitesinde yaz öğretiminde açılmayan bir dersin başka bir yükseköğretim kurumundan alınmasına, aşağıdaki hususlara uyulmak şartıyla izin verilebilir.

  1. Dersin alınabilmesi için öğretim dilinin kayıtlı olduğu programın veya dersin öğretim dili ile aynı olması gerekir.
  2. Uzaktan öğretim ya da açık öğretim programlarından ders alınamaz.
  3. Bitirme projesi, dönem projesi, staj ve benzeri dersler ile belli bir izlenceye tabi olmadan bir öğretim elemanı danışmanlığında bire bir sürdürülen dersler alınamaz.

ç)     İzmir Ekonomi Üniversitesinde dersin açılmaması halinde, en geç İzmir Ekonomi Üniversitesi yaz öğretimi derslerinin başladığı ilk hafta başvuru yapılması gerekir.

 

(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin notlarının uyarlanarak transkriptine aktarılması, ilgili yönetim kurulunun kararı ile yapılır. Yaz öğretiminde diğer yükseköğretim kurumundan alınmasına izin verilen derslerde alınan notun, 3 üncü maddede yer alan mevzuat hükümleri, iç düzenlemeler ve kurul kararlarındaki asgari başarı notuna karşılık gelmesi halinde öğrenci o dersten başarılı sayılabilir.

 

İzmir Ekonomi Üniversitesinden ders alan öğrencilere verilecek belge

MADDE 15 – (1) Başka yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olup, yaz öğretiminde İzmir Ekonomi Üniversitesinden ders alan öğrencilere, yaz öğretiminde aldıkları derslerin kodunu, adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hususlar

 

Mali Hükümler

MADDE 16- (1) Yaz öğretimi ücretleri, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenerek ilân edilir. Öğrenciler, öğretim ücretlerini kayıt sırasında öderler.

 

(2) Belirlenen ücret, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında, açılan yaz öğretimi eğitim hizmetine karşılık alınır.

 

(3) Yaz öğretimine devam eden öğrenciler, aldıkları her ders için tespit edilen yaz öğretimi ders ücretini peşin olarak öderler.

 

(4) Başvurduğu halde açılamayan dersler için yatırılan kayıt ücreti öğrenciye iade edilir.

 

(5) Yaz öğretiminde açılan bir derse kayıt yaptıran, ancak devam etmeyen öğrencinin öğretim ücreti iade edilmez.

 

 

 

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 17- (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 3 üncü maddede yer alan mevzuat hükümleri, iç düzenlemeler ve kurul kararları uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Usul ve Esaslar Değişiklikleri

MADDE 18 – (1) Bu usul ve esaslarda İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu kararıyla değişiklik yapılabilir.

 

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu usul ve esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve yaz öğretimi programlarına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.

 

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu usul ve esasların hükümleri İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Bu esaslar 30.06.2021  tarih ve 440-A/7 sayılı Senato kararı ve 07.07.2021 tarihli 55 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.