ADAY ÖĞRENCİLER        | 
EN

ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ


 


Amaç

Madde 1– (1) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi yurtlarında kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilere yurtta sağlıklı, temiz, güvenli, rahat ortamın sağlanmasıdır.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi yurtlarında kalacak öğrencilerin kabulü, yurtların yönetimi, işletilmesi, yurtlarda kalacak öğrencilerin disiplin işlemleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu yönergede adı geçen;

a) Yurtlar: İzmir Ekonomi Üniversitesinin yurtlarını,

b) Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

c) Rektörlük: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünü,

ç) (Mülga: SK-23/05/2006–69/A-6/MK-05/06/2006–25)

d) Yurtlar Müdürü: Yurtlardan sorumlu Müdürü,

e) Öğrenci: İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrencilerini,

f) Yurtlar Yönetimi: Genel Sekreterliğe bağlı Yurtlar Müdürü ve Yurt Müdürleri/Yurt Sorumlularını,

g) Öğretim yılı: Akademik takvime göre derslerin başlangıç ve

o öğretim yılına ait sınavların bitim tarihine kadarki süreyi tanımlar.

 

Organlar

Madde 4 –(1) Yurtların Organları;

a) Yurtların yönetim kurulu,

b)Yurtlar yönetimi.

 

Yurtların Yönetim Kurulu

Madde 5- (1)- Yurtlar Yönetim Kurulu, Öğrenci İşleri ile ilgili Rektör Yardımcısı başkanlığında Rektör tarafından seçilen bir, Öğretim üyesi, Genel Sekreter,  Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürü, Öğrenci İşleri Müdürü, Yurtlar Müdürü ve Öğrenci Konseyi temsilcisinden oluşur.

 

(2)Yurtlar yönetim kurulu:

a) Yurtlarda uygulanacak genel kural ve ilkeleri belirler,

b) Yurtların genel yönetimi, gelişme düzenlenmesi ile ilgili konularda kararlar alır,

c) Kurula gelen şikâyet ve önerileri inceleyip karara bağlar,

ç) Kurul öğretim yılı süresince ayda bir; olağanüstü hallerde Başkan'ın çağrısı üzerine toplanır.

 

Yurtlar Yönetimi

Madde 6- (1)Yurtlar müdürü, yurtlar yönetiminin üst makamıdır. Görevleri:

a) Yurtların en iyi şekilde yönetilmesini, yönetim kurulunca saptanan genel kural ve ilkelerin uygulanmasını sağlamak,

b) Yurt birimlerini ve personelini denetlemek,

c) Kendisine gerek yurt personelinden, gerekse yurt öğrencilerinden gelen sorunları gidermek için önlemler almak,

ç)Yurtlar yönetim kurulunun gündemini hazırlamak,

d)Yurtların demirbaşlarının korunması ve kollanması için gerekli önlemler almak,

e)Yurtlara öğrenci kabul etmek, bunlarla ilgili kayıtları tutmak,

f) Yurtların disiplinini temin etmek, gerekirse işbu yönergede mevcut olan işlemleri uygulamak,

g) Yurtlar yönergesinde belirlenen diğer görevlerini yapmak.

 

Yurtlara Alınma ve Yurtlarda Kalma Koşulları

Madde 7- (1)Yurt imkânından yararlanmak üzere başvuracak öğrenciler;

 

a) İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi olmaları ve kurallara uygun olarak başvurmaları gerekir. Yurtlara kabul edilecek öğrencilerin seçim kriterleri Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Rektörün onayına sunulur.

 

b) )(Değişik SK 30.01.2019-357-A/10-MHK 12.02.2019-16) (Değişik SK21.03.2018/336-A/7-MH17.04.2018-42(Değişik SK 21.07.2017/317-19/19-05.09.2017 MH) Burslu kontenjandan lisans programlarına kayıt yaptıran, yerleştirme başarı sırası SÖZ ve DİL puan türünde ilk 2.500, EA ve SAY puan türünde ilk 10.000 içinde olanlardan ailesiyle birlikte şehir dışında ikamet edenler ile İzmir ili içinde olmakla beraber genel ulaşım araçlarıyla gün içinde Üniversiteye ulaşımı mümkün olmayanlar (karayolu ile 50 kilometreden daha uzak yerlerden gelenler), Üniversite tarafından belirlenen ilçelerde ikamet etmekte olan öğrencilerden isteyenler, yurtta ücretsiz kalabilirler.

 

c) Herhangi bir suçtan hüküm giymiş ya da hakkında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin, affa uğramış olsalar bile yurtlara alınıp alınmayacakları Rektörlük tarafından karara bağlanır,

 

ç) Disiplin işlemi ile yurtlardan çıkarılmış bir öğrencinin yeniden kabulü en az bir dönem sonra Yurtlar Müdürü’nün teklifi üzerine Rektör tarafından onaylanabilir,

 

d) Yurtta ikamet hakkı olduğu halde burslu olarak Üniversitede öğrenime başladıkları ilk yıl yurtta konaklamayan öğrenciler sonraki yıllarda yurtta yer olması halinde Yurt Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

e)Yurtta ikamet ederken kendi isteği ile yurttan ayrılan ve/veya kira yardımı alarak eve çıkan öğrenciler yurda tekrar kabul edilemezler. Ancak, yurtta yer olması halinde bu tür başvurular Yurt Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

 

f) Alınacak yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı Rektörlük tarafından tespit edilir. 

 

Yurttan İlişiği kesme

Madde 8-(1) Mezun olan veya kaydı silinen öğrenciler mezuniyet/kayıt silme tarihinden itibaren üç iş günü içinde yurt ile ilişkilerini keserler,

 

(2)Yurttan ayrılan her öğrenci “ilişik kesme belgesi” imzalamak zorundadır.

 

Yurt Ücretleri ve Depozito

Madde 9- (1) Yurt ücretleri ve depozito miktarları her öğretim yılı başlangıcında, Rektörlüğün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir.

 

(2) Yurt ücretleri ve depozitoları yıllık peşin olarak ilk kayıtta ödenir.

 

(3) Yurt kapasitesinin yeterli olmaması halinde, Üniversite yurdunda en az bir yıl ikamet eden öğrencilerden isteyenlere,  ev kira ödeneği verilebilir. Ev kira ödeneği verilme talepleri Yurt Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

 

(4) Güz döneminde mezun olacak öğrenci; Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden ve akademik biriminden bir yarıyıl öğrenim görüp mezun olacağına dair yazılı belgeyi Yurtlar Müdürü’ne getirdiği takdirde, bu öğrenciden bir yarıyıl ücreti ve depozitosu alınır.

 

(5) Yurtlara kaydı yapılan öğrencilerden;

a) Eğitimin başladığı tarihten birinci ay sonuna kadar yurda girenler yıllık ücretinin tamamını,

b) İkinci ay sonuna kadar yurda girenler, yıllık yurt ücretinin % 85'ini,

c) İkinci aydan sonra yurda girenler, yıllık yurt ücretinin % 75'ini öderler. İkinci yarıyıl yurda girenler yıllık yurt ücretinin yarısını öderler

 

6)Yaz Okulu, staj vs. gibi gerekçelerle yurtta kalması gereken öğrenciler, Rektörlüğün önerisi üzerine Mütevelli Heyet’in tespit ettiği ek ücret karşılığında, koşullar uygun ise kalabilirler.

 

Yurt ücret depozitosu iadesi

Madde 10- (1) Yurtlara kayıt yaptırdıktan sonra ilişiğini kesmek isteyen öğrenciye iade edilecek yurt ücreti ve depozitosu aşağıdaki kurallar çerçevesinde ödenir.

 

a) Akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren ikinci hafta sonuna kadar ayrılmak istemeleri halinde ödedikleri yurt ücretinin % 75'i,

 

b) Akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren dördüncü hafta sonuna kadar ayrılmak istemeleri halinde ödedikleri yurt ücretinin %50'si öğrenciye iade edilir.

 

c) Dördüncü haftadan sonra ayrılanlara ücret iadesi yapılmaz.

 

ç) Yurtlardan uzaklaştırma cezası alan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.

 

d) Depozito ücreti, öğrenci yurttan ayrılırken yurdun herhangi bir malzeme ve demirbaş eşyasına zarar vermediği ve üniversiteye bir borcu olmadığı tespit edildiği takdirde öğrenciye iade edilir.

 

e) Öğrencinin yurttaki herhangi bir malzeme veya demirbaş eşyasına zarar vermesi durumunda, hasarın karşılığı ödeme günündeki maliyeti üzerinden hasarı yapana ödettirilir, yada depozitosundan kesilir. Birden fazla öğrencinin neden olduğu hasarların karşılığı bu öğrenciler arasında eşit olarak bölüştürülerek tahsil edilir, ya da depozitolarından kesilir.

 

Disiplin İşlemleri

Madde 11-(1) Yurtlarda kalan öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri için konulan ilke ve kuralları bozanlara Yurtlar Müdürü uyarma ve kınama cezası verebilir. Gerekirse Yurtlar Müdürü uzaklaştırma ve çıkarma cezaları için görüşülmek üzere Yurtlar Yönetim Kurulu’na sevk yapar.

 

Uyarma Cezaları

Madde 12- (1) Uyarma cezası; öğrencinin yurt içindeki davranışlarında daha dikkatli olması hususunda yazılı olarak uyarılmasıdır.

 

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

 

a) Yurt sakinlerinin çalışmasına veya dinlenmesine engel olmak, yönetici veya hizmetlilere saygı kurallarını aşan davranışlarda bulunmak.

 

b) Kişilerle olan ilişkilerinde kaba ve saygısız davranmak, başkalarını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak.

 

c) Yatakhane ve müşterek kullanıma verilen yer ve eşyanın temizlik ve düzenine özen göstermemek. 

 

ç) Yurt eşya ve malzemelerinin yerini izinsiz değiştirmek.

 

 

d) Daimi ikametgâh ve izine çıktığı adreslerdeki değişiklikleri 15 gün içinde Yurt Müdürlüğüne bildirmemek.

 

e) Bir dönemde geceyi izinsiz ve mazeretsiz olarak bir kez yurdun dışında geçirmek.

 

f) Ziyaretçilerini bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek.

 

g) Genel ahlaka uygun olmayan bir kıyafet ile genel alanlarda dolaşmak.

 

ğ) Odalarda müzik seti, yemek pişirme cihazları bulundurmak ve kullanmak.

 

h) Yurt penceresinden veya balkonundan aşağıya bir şey atmak, aynı yerlere kurutma amacıyla çamaşır, giysi vs. asmak.

 

ı)Yurtta bulunması gerekli zamanlarda izinsiz olarak yurttan ayrılmak veya belirlenen saatte yurda gelmemek

 

i) Yasaklanan yerlerde sigara içmek.

 

j) Yurt giriş-çıkışlarında öğrenci kartı kullanmamak.  

 

Kınama Cezası

Madde 13- (1) Kınama cezası, öğrenciye yurt içindeki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 

 

 

a) Yurttan ayrılırken veya gerekli görülen zamanlarda dolap, bavul ve benzeri özel eşyalarını, yurt yönetiminin denetimine açık bulundurmamak,

 

b) Yurt bina ve tesislerinin herhangi bir yerine, demirbaş eşyaya resim yapmak, yazı yazmak, ilan poster ve afiş yapıştırmak,

 

c) Yurt yönetiminin izni ile asılmış duyuruları kaldırmak, yırtmak, karalamak veya değiştirmek,

 

ç) Yurt yönetimince koyulan kurallara uymamak, idarenin çalışmalarını onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak.

 

d) Sarhoşluk yüzünden yurt sakinlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmak, yurt içinde alkollü içkiler kullanmak veya bulundurmak.

 

e) Yurt arkadaşını tehdit etmek, kavga çıkarmak.

 

f) Bir dönemde geceyi izinsiz ve mazeretsiz iki kez yurdun dışında geçirmek.

 

g) Uyarma cezasının alınmasını gerektiren tutum ve davranışları bir(1) kez tekrarlamak.

 

ğ)Yurt Müdürlüğünce kendisinden istenilen belgeleri eksik veya yanlış veya hiç verememek.

 

h) Yurda kayıtlı olmayan öğrencileri yurtta barındırmak.

 

ı) Yurt içinde kumar oynamak, ya da oynatmak.

 

i) Yurt eşya ve malzemesini yurttan dışarı çıkarmak.

 

j) Yasaklanmış yayınları yurda sokmak.

 

k)Yurtta hayvan beslemek.

 

l) Yukarıda belirtilen fiil ve davranışların tekrarı halinde, Yurt Yönetim Kurulu’na sevk edilir.

 

Yurttan Uzaklaştırma Cezası

Madde 14- (1) Aşağıdaki maddelerin kapsamında;

a)Yurt kurallarına uymayarak toplamda 4 (dört) kez Kınama cezası alan,

b) Yurt idaresinden izinsiz olarak odasına veya yurt binasının diğer alanlarında herhangi bir kişiyi (aile fertleri) dahil barındıran, öğrencilere Yurt Yönetim Kurulu tarafından bir yarıyıla kadar geçici olarak yurttan uzaklaştırma cezası verilir.

 

Yurttan Çıkarma Cezası

Madde 15- (1) Aşağıdaki maddelerin kapsamına; Yurt Yönetim Kurulu tarafından Yurtlardan kesin olarak çıkarma cezası verilir.

 

a) İki kez yurttan uzaklaştırma cezası almak, 

 

b) Hırsızlık yapmak,

 

c)Yurtlarda silah, patlayıcı, yanıcı, yaralayıcı ya da zedeleyici araç ve gereç bulundurmak, kullanmak,

 

ç) Yurt yöneticilerini tehdit etmek, yönetim ve yöneticilere karşı toplu ya da ferdi olarak sözlü ya da yazılı küçük düşürücü demeçte bulunmak, bunu özendirmek, kışkırtmak fiili saldırıda bulunmak,

 

d) Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya yurtlara sokmak,

 

e) Kavga etmek,

 

f) Ahlak ve adaba aykırı ve öğrencilikle bağdaşmayan davranışlarda bulunmak,

 

g) Yurtla ilişkisi olmayan kişileri barındırmak,

 

ğ) Yurt başvuru formunda gerçeğe aykırı yanıltıcı ve eksik beyanda bulunmak,

 

h) Üniversiteden herhangi bir uzaklaştırma cezası almak.

 

Disiplin cezasına itiraz

Madde 16- (1) Öğrenci, disiplin cezalarının tebliği veya duyurulması tarihini takip eden 7 gün içinde disiplin cezalarına itiraz edebilir. İtirazlar; uyarma cezasında ve kınama cezasında Yurt Müdürlüğüne, süresiz çıkarma cezasında ise Yurt Müdürlüğü vasıtasıyla Yurt Yönetim Kurulu’na yapılır.

 

(2) İtiraz, kararın uygulanmasına engel olmaz. Ancak yurttan kesin çıkarma cezalarında uygulama, itiraz konusunda karar verilinceye kadar durdurulur.

 

(3) İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

 

Çeşitli Hükümler

Madde 16- (1) Yurt Müdürü gerek gördüğünde öğrenci odasını değiştirebilir ve gerekçesini Yurtlar Yönetim Kurulu başkanlığına yazılı bildirir.

 

(2) Rektörlük olağanüstü durumlarda doğrudan doğruya ya da Yurtlar Yönetim Kurulunun önerisi üzerine yurtları kapatabilir.

 

(3)Tatil sürelerinde veya herhangi bir nedenle yurttan ayrılan öğrenci şahsi eşyasını beraberinde götürmek zorundadır. Bırakılan eşyadan yönetim sorumlu değildir.

 

(4)Yurtlarda kalmakta olan öğrencilerden hasta olanlar refakatçi ile yurtta kalamazlar.

 

(5)Disiplin işlemlerine ait her türlü ceza, öğrenciye imza karşılığı yazılı olarak bildirilir. Ayrıca kısa süreli veya süresiz yurttan çıkarma cezası öğrencini ailesine (velisine) ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirilir ve öğrenci dosyasına işlenir.

 

(6)Rektör gerek duyduğu öğrencilerin yurttan çıkartılmasını yazılı emirle yurt müdürüne bildirilir.

 

(7)Yurt müdürlüğüne tutanakla teslim edilmeyen para ve kıymetli evrak vs. eşyaların kaybolmasından yurt yönetimi sorumlu tutulmaz.

 

(8) Öğrenciler Uyarma veya Kınama cezası aldıkları eylemi tekrarladıklarında bir üst ceza verilebilir.

 

(9) Bu yönergede bulunmayan durumlarda " Yüksek Öğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" maddeleri uygulanır.

 

(10) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin öğrencinin yurtta barındığı sürede tekrarında, bir derece ağır ceza uygulanır.

 

(11) Yurttan çıkarma kararı verilen öğrenciler, yurt tanıtım kartını yönetime teslim etmek zorundadır.

 

Yürürlük

Madde 17- (1) Bu yönerge Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 18- (1) Bu yönerge hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1- (Ek SK 30.01.2019-357-A/10-MHK 12.02.2019-16) 2018 ve öncesinde ÖSYS bursu kapsamında Üniversitemize kayıtlanan öğrencilerin yurtta ücretsiz kalabilmeleri için, 7.maddenin birinci fıkrasında b bendinde yer alan başarı koşulunu sağlamış olmaları şartı aranmaz.

 

 

Kabulü ve Değişiklikler:

1-SK 23.05.2006/69-A6/MHK 05.06.2006/25

2-SK 13.07.2009/138-A10/MHK 28.07.2009/56-10

3-SK 04.02.2013/204-A16/MK 12.02.2013/30

4-SK 25.01.2017/302-A10/MHK 08.02.2017/2

 

 

  GERİ DÖN