Bizi takip edin
|
EN

YARATICI EKONOMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin müdürünü,

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

ç) Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite (İEÜ): İzmir Ekonomi Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kültür ekonomileri ve yaratıcı endüstriler alanında disiplinler arası araştırmalar yapmak, birikim oluşturmak, bilgi üretmek, yaymak ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek, bilgiyi yaymak ve farkındalık yaratmak üzere işbirlikleri ve etkinlikler inşa etmek.

b) Kültür ekonomileri ve yaratıcı endüstrilerin itici gücü ile ekonomik ve toplumsal dönüşümü hızlandıran sektörler ve bu sektörlerin hedeflediği toplumsal dönüşüme dair hizmet stratejileri, proje ve pilot uygulamalar geliştirmek ve bu kapsamda kültür ekonomileri ve yaratıcı endüstriler eksenlerinde yapılacak çalışmalarda işbirlikleri ve paydaşlar arası ağların geliştirilmesi için katkı sunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversiteler, yerel yönetimler, ticaret ve sanayi odaları ve uluslararası kuruluşlarla yaratıcı ekonomi ve şehirler konusunda ortak faaliyetler yürütmek, uygulama projeleri geliştirmek; işbirliği, eğitim, bilgi, yetenek, proje, uygulama, insan kaynakları değişim ağları oluşturmak.

b) Üniversite, özel sektör, yerel yönetimler, kamu yönetimleri ve uluslararası kuruluşlar arasında yaratıcı ekonomi, kültür endüstrileri ve yaratıcı şehirler konularında ulusal ve uluslararası iş birliğini geliştirmek ve güçlendirmek.

c) Yaratıcı ekonomi, kültür endüstrileri ve yaratıcı şehirlerle ilgili izleme, derecelendirme ve raporlama faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Yönetimlere ve özel işletmelere stratejik ve yaratıcı bilgi ve verilerin sağlanması, kalkınma ve gelişme planlarına proje destekçisi olarak katılarak planların ve yol haritalarının oluşturulmasına yaratıcı fikir ve yeteneklerin katkılarını sağlamak.

d) Katılımcılar arasında yeteneklerin, bilgilerin, analizlerin, fikirlerin ve yaratıcı düşüncelerin paylaşılacağı kalıcı ve sürdürülebilir ulusal ve uluslararası mekanizmalar geliştirmek.

e) Yetenekleri ve yaratıcı fikirleri yüksek entelektüel katma değer içerikli uygulama projeleri haline getirmek.

f) Katılımcı kuruluşların insan kaynakları ve personelinin yaratıcı ekonomi, kültür endüstrileri ve yaratıcı şehirler konularında yeteneklerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek.

g) Hizmet içi eğitim çalışmaları, kurslar, seminerler, sertifika programları ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ğ) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmetleri vermek, bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, bu bağlamda sözü edilen kuruluşların bilgi, altyapı ve insan kaynaklarından yararlanmak ve ortak çalışma grupları kurarak ortak projeler üretmek, mevcut projelere iştirak etmek.

h) Kültür ekonomileri ve yaratıcı endüstriler alanında yerel ve ulusal markaların nitelik ve niceliğine danışmanlık, mentorluk, eğitim ve proje bazlı katkı sunmak.

ı) Kültür ekonomileri ve yaratıcı endüstriler alanında gerektiğinde seminer, kongre, konferans, bilimsel toplantı düzenlemek, radyo ve TV programları hazırlamak, yayınlar yapmak ve bunlarla ilgili gerekli komiteleri oluşturmak.

i) Bu alanda çalışacak; alt birimler, çalışma grupları, topluluklar ve benzeri yapılar, platformlar oluşturmak.

j) Benzer amaçlı kuruluşların faaliyetlerini desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin akademik ya da idari kadrosunda görev yapmakta olan kişiler arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayıyla üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür yürütmekte olduğu görevler ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

(2) Müdür; Rektörün bulunmadığı durumlarda aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir sebep ile Müdürün 8 aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda eylem planları hazırlamak, uygulamak, sonuçları izlemek ve denetlemek.

c) Merkezin çalışmaları hakkında hazırlayacağı yıllık raporları ya da gerek duyulduğunda talep edilecek raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin ödenek ve kadro gereksinimlerini, bütçe ile ilgili önerilerini ve ilgili diğer konuları saptayarak gerekçesiyle birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkez bünyesindeki tüm birimlerin eşgüdüm içinde, etkin ve nitelikli biçimde çalışmalarını sağlamak.

f) Merkezde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkin biçimde gerçekleştirilmesi için Üniversitenin akademik birimleriyle eşgüdüm içerisinde çalışmak ve gerekli önlemleri almak.

Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun onayıyla Üniversitede görev yapan idari ve akademik personel arasından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün yapacağı yetki devrine göre Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevinden alınabilir.

(3) Müdür yardımcıları Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Rektör.

b) Müdür.

c) Kültür ekonomileri ve yaratıcı endüstriler alanında deneyimli ve/veya Ekonomi, Mimarlık ve Tasarım, Endüstriyel Tasarım, Sosyoloji, İşletme, Restorasyon, Gastronomi ve Edebiyat bölümlerinden belirlenecek sektör temsilcisi ve/veya öğretim üyelerinden iki kişi.

(2) Rektör Yönetim Kurulunun başkanıdır. Rektörün olmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanının daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3) Rektör ve Müdürün görevleri sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelikleri de sona erer. Bu görevlere atananlar Yönetim Kurulunun doğal üyesi sayılırlar. Diğer üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin işleyişi konusunda politika ve stratejileri belirlemek.

b) Merkezin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim etkinliklerinde ve araştırmalarda kullanımına yönelik ilke ve esasları belirlemek, ayrıca gerek duyulduğunda bu konularda Merkez Müdürlüğüne görüş bildirmek.

c) Amaçların yerine getirilmesi için kaynak sağlama konusunda çalışmalarda bulunmak.

ç) Merkezin ödenek ve kadro gereksinimlerini, bütçe, yeni kurulacak birimler ve projelerle ilgili önerilerini ve ilgili diğer konuları karara bağlamak.

d) Merkezin çalışmaları hakkında Müdür tarafından hazırlanacak yıllık raporu ya da gerek duyulduğunda talep edilecek raporları değerlendirerek sonuçlarını üst yönetimin bilgisine sunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapma ve ortak projeler geliştirme önerilerini karara bağlamak.

f) Yıllık olarak ve gerektiğinde görüş ve öneri talebinde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları
MADDE 13 – (1) Tüm Merkez birimlerinin çalışma düzeni ve ilkeleri Merkez Müdürlüğünce hazırlanır ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.


Bu yönetmelik 15/09/2019 tarih ve 30889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.