Bizi takip edin
|
EN

DANIŞMA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI


 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kapsam ve Amaç

Madde 1-(1) Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde yer alan akademik birimlerin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla kurulacak Danışma Kurulları’nın oluşumu ve işleyişine ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır.

 

Dayanak

Madde 2- (1) Bu yönerge, 08.10.2016 tarihli ve 29851 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri esasınca hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu Esaslarda yer alan:

a)Akademik Birim: İzmir Ekonomi Üniversitesi Fakülteleri, Yüksekokulları, Enstitüleri bünyesindeki bölümleri/programları

b)Dekan: İzmir Ekonomi Üniversitesi Fakülteleri Dekanlarını,

c)Enstitü Müdürü: İzmir Ekonomi Üniversitesi Enstitü Müdürlerini,

       ç)Rektör:  İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü’nü,

d)Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu’nu,

e)Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

f)Yüksekokul Müdürü: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yüksekokul Müdürlerini,

 

İKİNCİ BÖLÜM

Danışma Kurulu’nun Oluşumu, İşleyişi ve Görevleri

 

Danışma Kurulu’nun Oluşumu

Madde 4  (1)  Akademik Birimin Danışma Kurulu, Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’de ilgili alanlarda saygın ve başarılı kişiler ve kurum temsilcileri arasından ilgili akademik birimin önerisi ile ilgili yönetmelik kapsamında Senatonun onayı ile belirlenir. Üye sayısı en az 9 kişidir.

 

(2) Rektör, Fakülte Dekanı/ Yüksekokul Müdürü/Enstitü Müdürü ve bölümlerini temsilen Dekanlığın/Yüksekokulun/Enstitünün görevlendireceği en az iki öğretim üyesi, kurulun doğal üyesidir. Danışma Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

 

(3) Danışma Kurulu üyelerinin, ilgili akademik birimin mezunları, mezunların istihdam edildiği kurum temsilcileri, saygın yükseköğretim kurumlarından temsilci öğretim üyelerinin yanı sıra ilgili akademik birimin uygun gördüğü diğer dış paydaş temsilcilerinden oluşması tavsiye edilir. 

 

(4)Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan veya ilgili akademik birimin önerisi ve Senatonun onayı ile üyeliği sona erdirilen üyelerin yerine yenileri seçilir.

 

Danışma Kurulu’nun İşleyişi

Madde 5 (1) Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir kere toplanır. Toplantı yeter sayısı, Danışma Kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır.

 

(2)Danışma Kurulu raportörlüğünü her akademik birim kendisi yapar.

 

(3)Danışma Kurulu toplantısı sonuçları, ilgili akademik birim tarafından her yıl rapor haline getirilerek toplantının yapıldığı yılın en geç Kasım ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunulur. 

 

Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 6  (1)Danışma Kurulu’nun başlıca görevleri şunlardır:

a)Akademik birimin paydaşlar ile ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

b) Akademik birimin orta ve uzun vadeli gelişim plânına yönelik önerilerde bulunmak,

c)Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilebilecek etkinliklerin düzenlenmesi için öneride bulunmak ve bu etkinlikler için ilgili kişi ve kuruluşların katkılarının alınması hususunda destek vermek,

ç)Öğrencileri, kariyer plânlaması konusunda desteklemek,

d) Akademik birimin eğitim-öğretim programları hakkında önerilerde bulunmak,

e) Akademik birim tarafından belirlenen alanlarında çalışacak insan kaynağının yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve bu alanda mevcut çalışanların teşvik edilmesi için yapılabilecek etkinlikler konusunda önerilerde bulunmak,

f)Sektöre yönelik her türlü teknolojik ve araştırma-geliştirme etkinliklerinin teşvik edilmesi ve arttırılması için yapılabilecek çalışmalar hakkında önerilerde bulunmak,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Yürütme

Madde 7- (1)Bu Esasları İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yürürlük

Madde 8- (1)Bu Esaslar İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 

Bu esaslar 16.01.2019  tarih ve 356-10 sayılı Senato kararı ve 12.02.2019 tarih ve 16 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.