Bizi takip edin
|
EN

PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm Başkanı: İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü (Genel Koordinatör): Merkezin Müdürünü,

d) Merkez müdür yardımcıları (Koordinatörler): Merkezin müdür yardımcılarını,

e) Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite (İEÜ): İzmir Ekonomi Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; klinik psikoloji alanında lisansüstü eğitim alan öğrencilere süpervizyonaltında uygulama yapma imkanı sunmak ve Psikoloji Bölümü lisans/yüksek lisans öğrencilerine ve akademisyenlere klinik psikoloji alanında araştırma ve eğitim olanağı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Psikolojik sorunları çerçevesinde destek gereksinimi olan bireylere hizmet sunmak.

b) Klinik psikoloji yüksek lisans öğrencilerinin süpervizyon altında bireysel klinik görüşme yapmalarına olanak sağlamak.

c) Lisans öğrencilerinin klinik derslerde aktarılan teorik bilgileri gözlem yoluyla pekiştirmesini desteklemek.

ç) Öğrencilere klinik psikoloji araştırmaları konusunda eğitim ve staj imkanları sağlamak.

d) Akademisyenlerin klinik psikoloji etkinlik ve süreç araştırmaları yürütmelerine, ölçüm araçları geliştirmelerine ve klinik psikoloji araştırmaları için veri toplamalarına olanak sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü (Genel Koordinatör)

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en az lisans düzeyinde psikoloji eğitimi almış kişiler arasından Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayıyla üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürü yürütmekte olduğu görevlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

(2) Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple Merkez Müdürünün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Merkez Müdürünün yerine aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda eylem planları hazırlamak, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve denetlemek.

c) Merkezin çalışmaları hakkında hazırlayacakları yıllık raporları ya da gerek duyulduğunda talep edilecek raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin ödenek ve kadro gereksinimlerini, bütçe ile ilgili önerilerini ve ilgili diğer konuları saptayarak gerekçesiyle birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkez bünyesindeki tüm birimlerin eşgüdüm içinde, etkin ve nitelikli biçimde çalışmalarını sağlamak.

f) Merkezde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkin biçimde gerçekleştirilmesi için Üniversitenin akademik birimleriyle eşgüdüm içerisinde çalışmak ve gerekli önlemleri almak.

Merkez müdür yardımcıları (koordinatörler)

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun onayıyla Psikoloji Bölümünde görev yapan öğretim elemanları arasından en fazla iki merkez müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez müdür yardımcıları, Merkez Müdürünün yapacağı yetki devrine göre Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olurlar.

(2) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten merkez müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevinden alınabilir.

(3) Merkez müdür yardımcıları (koordinatörler) Merkez Müdürlüğünce verilen görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Rektör.

b) Bölüm Başkanı.

c) Merkez Müdürü.

ç) Bölüm öğretim üyelerinden iki kişi.

(2) Rektör Yönetim Kurulunun başkanıdır. Rektörün olmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna Bölüm Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3) Rektör ve Bölüm Başkanının görevleri sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelikleri de sona erer. Bu görevlere atananlar Yönetim Kurulunun doğal üyesi sayılırlar. Diğer üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin işleyişi konusunda politika ve stratejileri belirlemek.

b) Merkezin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim etkinliklerinde ve araştırmalarda kullanımına yönelik ilke ve esasları belirlemek, ayrıca gerek duyulduğunda bu konularda Merkez Müdürlüğüne görüş bildirmek.

c) Amaçların yerine getirilmesi için kaynak sağlama konusunda çalışmalarda bulunmak.

ç) Merkezin ödenek ve kadro gereksinimlerini, bütçe, yeni kurulacak birimler ve projelerle ilgili önerilerini ve ilgili diğer konuları karara bağlamak.

d) Merkezin çalışmaları hakkında Merkez Müdürü (Genel Koordinatör) tarafından hazırlanacak yıllık raporu ya da gerek duyulduğunda talep edilecek raporları değerlendirerek sonuçlarını üst yönetimin bilgisine sunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapma ve ortak projeler geliştirme önerilerini karara bağlamak.

f) Yıllık olarak ve gerektiğinde Danışma Kurulundan görüş ve öneri talebinde bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Merkez Müdürü.

b) Bölüm öğretim üyelerinden üç kişi.

c) Merkezin faaliyet alanları itibarıyla temayüz etmiş kişiler arasından Bölüm tarafından önerilen ve Rektörlük tarafından onaylanan iki kişi.

(2) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Danışma Kurulu üyeliği de sona erer. Bu göreve atananlar Danışma Kurulunun doğal üyesi sayılırlar ve Rektör tarafından Danışma Kurulunun üyeleri olarak görevlendirilirler. Diğer üyelerin görev süresi üç yıldır, bu üyeler yeniden görevlendirilebilirler.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez ya da Yönetim Kurulunun gerek duyduğu durumlarda olağanüstü toplanır. Toplantılara Merkez Müdürü başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 15 – (1) Tüm Merkez birimlerinin çalışma düzeni ve ilkeleri Merkez Müdürlüğünce hazırlanır ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu yönetmelik 13 Ocak 2019  tarih ve 30654 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.