Bizi takip edin
|
EN

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LABORATUVARLARI DIŞARIYA HİZMET ESASLARI


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam
Madde 1-
(1) Bu esasların amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi dışındaki kuruma, kuruluşa veya özel kişiye hizmet verecek olan Mühendislik Fakültesi laboratuvarlarının verimli bir şekilde çalışmasının ve fakülteye kaynak sağlayarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

 

(2) Bu esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki Mühendislik Fakültesi laboratuvarlarında tam zamanlı akademik ve idari personel tarafından sunulacak üretim, analiz, test vb. hizmetlerinde uygulanacak esaslar ile laboratuvarlardan elde edilecek gelirin dağılım ölçütlerini kapsamaktadır.  

 

Tanımlar

Madde 2-(1) (1) Bu esaslarda geçen;

 

a) Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

b) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

c) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

ç) Genel Sekreter: : İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Sekreterini,

d) Akademik birim: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını,

e) Çalışma: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki Mühendislik Fakültesi laboratuvarlarında yapılacak işlerin tamamını,

f) Sözleşme: Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Kullanım Sözleşmesi

g) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Üniversite/İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

 

ifade eder.

 

Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Kullanım Sözleşmesi ve İçeriği

Madde 3- (1) İEÜ dışına verilecek olan hizmetten yararlanmak isteyen kurum, kuruluş veya özel kişi ile hizmet verecek olan İEÜ tam zamanlı akademik ve idari personeli “Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Kullanım Sözleşmesi” imzalar.

 

(2) Sözleşmeye müteferrik masraflar, hizmet alacak kuruma, kuruluşa veya özel kişiye aittir.

 

(3) İEÜ tarafından hazırlanan belgeler, sözleşmede belirtilen süre içerisinde hizmet alacak kurum, kuruluş veya özel kişi tarafından incelenir ve yapılacak olan değişiklik teklifleri yazılı olarak İEÜye bildirilir. İnceleme süresinin sözleşmede belirtilen süreyi aşması halinde İEÜnün yazılı onayı ile bu müddeti aşan süreler toplam çalışma süresine eklenir.

 

(4) İmzalanan sözleşme, İEÜ Genel Sekreteri ve Rektörü tarafından onaylandıktan sonra Mütevelli Heyetin onayına sunulur. Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Kullanım Sözleşmesi, Mütevelli Heyetin onayından sonra kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

(5) Hizmete açılacak laboratuvarlardan elde edilecek gelir, ödemenin yapılacağı hesap bilgileri, çalışmanın başlangıç ve bitiş tarihleri, tarafların hak ve sorumlulukları, çalışmanın konusu, çalışmanın kapsamı, çalışmanın aşamaları, çalışma sonunda değerlendirme yapılacak ise bu değerlendirmeye ilişkin esaslar ve diğer hususlar sözleşmede belirtilir.

 

(6) Sözleşme, mücbir sebebin doğduğu tarihten itibaren 15 gün içinde bildirmek suretiyle İEÜ Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde İEÜnün yazılı muvafakati ile mücbir sebepler nedeniyle uzatılabilir.

 

(7) Hizmet alacak kurum, kuruluş veya özel kişinin çalışmanın genişletilmesini istemesi halinde talebini İEÜye bildirir ve artan iş hacmi için bir ek sözleşme yapılır. Artan iş hacminin icap ettirdiği süre ve bu munzam çalışmaların gereği olarak İEÜye ödenecek bedel, ek sözleşmede belirtilir.

 

(8) Taraflarca gerekli görüldüğü takdirde çalışma kapsamında ve hacminde değişiklik yapılabilir. Yapılacak değişikliğin mali yönden değeri taraflarca yeniden hesaplanır ve bir ek sözleşme tanzim edilir.

 

(9) Hizmet alacak kurum, kuruluş veya özel kişi tarafından sözleşmede belirtilen tarihlerde ve miktarda ödemenin yapılmaması halinde çalışma dondurulur.

 

Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Kullanım Sözleşmesinin Devri

Madde 4- (1) Tarafların yazılı muvaffaktaki alınmak suretiyle sözleşmenin üçüncü kişilere devri mümkündür.

 

Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Kullanım Sözleşmesinin Feshi

Madde 5- (1) Taraflardan birinin sözleşmede yazılı vecibelerden herhangi birini yerine getirmemesi halinde diğer taraf bu durumu yazılı olarak bildirerek 15 gün içinde düzeltilmesini isteyebilir. 15 gün içinde durum tashih edilmediği takdirde, ilgili taraf sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olur.

 

(2) Hizmet alacak kurumun, kuruluşun veya özel kişinin vecibelerini yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmenin İEÜ tarafından feshi halinde, İEÜ o zamana kadar yaptığı işlerin tam ücretini ve bakiye işlerin ücretinin %25'ini almaya hak kazanır. Hizmet alacak kurum, kuruluş veya özel kişi bu bedeli 15 gün içinde ödemekle yükümlüdür.

 

(3) İEÜnün vecibelerini yerine getirmemesi nedeniyle hizmet alacak kurum, kuruluş veya özel kişi tarafından sözleşmenin feshedilmesi durumunda, İEÜ sadece fesih tarihine kadar yapmış olduğu işlerin bedelini almaya hak kazanır.

 

İhtilafların Çözümü

Madde 6- (1) Sözleşmenin uygulanmasında doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Ticaret Odası Tahkim Kurulu görevli ve yetkilidir.

 

Yayın Hakkı

Madde 7- (1) Çalışma sırasında elde edilen ve bilime katkıda bulunabilecek sonuçlara gizlilik tanınmayacaktır. Bu konularda yayın yapma hakkı İEÜye aittir. İEÜ uygun gördüğü veya ülke çıkarlarının gerektirdiği hallerde bu haktan vazgeçebilir.

 

(2) Çalışmalar sonunda elde edilen bulgular bir rapor halinde İEÜ tarafından hizmeti alan kuruma, kuruluşa veya özel kişiye verilir. Hizmeti alan kurum, kuruluş veya özel kişi bu raporu dilediği kadar çoğaltabilir.

 

İhtira Hakkı

Madde 8- (1) Çalışmalar ile ilgili olarak herhangi bir ihtira meydana gelirse, bunun hakkı İEÜye ait olacaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Gelir Paylaşımı ve Görevlendirme Esasları

 

Gelir Paylaşımı
Madde 9-
(1) Mühendislik Fakültesi laboratuvarları hizmetinden elde edilen gelirin brüt %50si İEÜye brüt %35i desteği/hizmeti veren ilgili akademik veya idari personele, brüt %15i akademik/idari personelin veya hizmetin verildiği laboratuvarın bağlı olduğu birime dağıtılır.

 

Görevlendirme Esasları

Madde 10- (1) İEÜ tam zamanlı akademik ve idari personelinin görevlendirmesine ilişkin aşağıda belirtilen esaslar uygulanır.

 

  1. İEÜ tam zamanlı akademik ve idari personelinin hizmet vermek üzere görevlendirilmesi ilgili bölüm/program başkanının görüşü, dekanın önerisi üzerine Rektörün onayı ile kesinleşir. Görevlendirmeler hakkında Mütevelli Heyete bilgi verilir.

 

  1. Verilecek hizmet için tam zamanlı akademik ve idari personele haftada1 günden fazla izin talep edilemez.

 

  1. Hizmeti/desteği verecek akademik veya idari personel, sözleşmede belirtilen süre içinde sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür. İEÜ akademik veya idari personelinden kaynaklanan gecikmelerden ortaya çıkan zarar ve tazminatlardan akademik veya idari personelin kendisi sorumludur.

 

  1. Hizmeti alan kurum, kuruluş veya özel kişilerden kaynaklanan gecikmelerden ortaya çıkan zarar ve tazminatlardan, hizmeti alan sorumludur.

 

  1. Hizmet alacak kuruma, kuruluşa veya özel kişiye ait muhtelif işyerlerine gidilerek yapılması gerektiği durumlarda, görevlendirilen personel ilgili işyerine ait sosyal imkânlardan faydalanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Yürürlük

Madde 11- (1) Bu esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet’i tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 12- (1) Bu esaslarda yer alan hükümleri İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör yürütür.

 


Bu esaslar 10.01.2018 tarih ve 330/6 nolu Senato ve 06.02.2018 tarih ve 40 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.