Bizi takip edin
|
EN

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
 
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yapılacak olan bilimsel araştırma/tasarım/yapım, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken etik kurallarını ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde oluşturulacak bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
 
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Yönerge;
 
a) İzmir Ekonomi  Üniversitesi mensuplarınca veya İzmir Ekonomi  Üniversitesi ile ilişkisine bakılmaksızın kişilerce yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca akademik unvanların elde edilmesi aşamasında ve sonrasında yapılan her tür bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, desteklenen ve/veya yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını,
 
b) Lisans ve lisansüstü eğitim sırasında yapılan tez ve bilimsel yayınlar ile yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını,
 
c)  İzmir Ekonomi  Üniversitesi mensuplarınca yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit basın, görsel ve işitsel yayın organlarında yayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olan her tür yayınla ilgili yayın etiği sorunlarını,
 
ç) İzmir Ekonomi  Üniversitesi mensuplarınca yapılacak araştırmalarda kullanılacak deneklerde ve ekoloji ile ilgili çalışmalarda yapılan etik ihlallerini kapsar.
 
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge,2547 sayılı kanunun 24üncü, 42inci ve 65inci maddeleri ile 2016.23.497 sayılı Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönerge’de geçen sözcük ve deyimlerden;
a)Başkan Yardımcısı: İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurul Başkan Yardımcısını
b)Başkan: İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurul Başkanını
c)İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni
ç)Kurul: Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunu
d)Kurum: İzmir Ekonomi  Üniversitesi'ni;
e)Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü'nü;
f)Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu'nu;
g)Üye: İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurul üyelerini
İfade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler
 
Madde  5 – (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:
 
a) İntihal: Fikirler, yöntemler, veriler, yazılar, şekiller de dahil olmak ancak bunlarla sınırlandırılmamak üzere başkaları tarafından bir emek sonucunda ortaya konmuş herhangi bir eseri, sahiplerine atıf yapmadan kendininmiş gibi kullanmak. Aşağıdaki usulsüzlükler de intihal kapsamında değerlendirilir.
(1) Yetersiz gizleme: Metin içerisindeki anahtar kelime ve terimleri değiştirerek intihali gizlemeye çalışmak, bunu yaparken kaynağın içeriğini korumak
 
(2) Kendinden intihal: Her çalışmada özgünlük sağlamak yerine kendisine ait önceki bir çalışmadan belli bölümleri aynen almak.
 
(3) Yanlış bilgilendirme:  Kaynaklar ile ilgili olarak yanlış bilgiler vererek kaynakların orijinaline ulaşılma ihtimalini ortadan kaldırmak
 
b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
 
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, üçüncü kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
 
ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
 
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
 
e) Haksız yazarlık: Bilimsel katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
 
(2) Diğer etik ihlal türleri şunlardır:
 
a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
 
b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
 
c) İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında insan haklarına saygı göstermemek,
 
ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,
 
d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
 
e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
 
f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
 
g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
 
h) Araştırma ve deneylerde ekolojik dengeye zarar vermek,
 
ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.
 
i) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.
 
j) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,
 
k) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,
 
l) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak,
 
m) Bilim, sanat, araştırma ve yayınlarında ilgili yasa hükümleriyle düzenlenen haklara uygun davranmamak
 
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Olarak Değerlendirilemeyecek Haller
Madde  6 - (1) Bir başkasının özgün üslup ve ifadesinin aynen kullanmamak şartıyla, anonim bilgilerin, bilim alanlarının temel bilgilerinin, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermelerin ve “Creative Commons” gibi ticari amaç dışında kullanımına izin verilmiş metin, görsel ve videoların çalışmalarda kullanılması etik ihlali olarak değerlendirilemez.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İEÜ’de Yer Alan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurullarının Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları
 
Kurulların oluşumu
Madde 7 – (1) İEÜ bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları sosyal ve beşeri bilimler, sağlık bilimleri ve fen ve mühendislik bilimleri alanlarında oluşturulur. Bu kurullar ilgili bilim alanlarında görev yapan profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından iki yıllık süreyle rektör tarafından seçilen yedişer üyeden oluşur.
 
(2) Gerekli görülmesi halinde çalışmaların verimliliğini sağlamak amacıyla farklı bilim alanları için farklı bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları oluşturulabilir.
 
(3) Belirlenen kurul üyeleri hakkında etik ihlalinde bulunduklarına dair kesinleşmiş bir adli veya idari karar bulunmamalıdır.
 
(4) Etik kurallarına aykırı eylemi tespit edilen etik kurulu üyesinin görevi, rektörün bu konudaki kararının kendisine tebliği ile sona erer.
 
(5) Görev süresi biten bir üye aynı usulle yeniden seçilebilir. İzinsiz ve özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan veya en az altı ay süreyle izinli olan üyenin, üyeliği kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, aynı usulle yeni üye seçilir.
 
(6) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları başkanları rektör tarafından seçilir. Her bir bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulu başkanı kurul üyeleri arasından bir kişiyi başkan yardımcısı olarak seçer. Başkanın görevinin sona ermesiyle birlikte başkan yardımcılığı görevi de sona erer.
 
(7) Etik Kurulun sekretarya hizmetlerini yerine getirmek üzere gerekli personel, araç ve gereç Üniversite Rektörlüğü tarafından sağlanır.
 
Kurulların görevleri
Madde 8 - (1) İEÜ tarafından oluşturulan etik kurullar aşağıdaki görevleri yerine getirir ve bu amaçla işbu yönergede verilen yetkileri kullanır:
 
a) Etik kurul onayı almak üzere yapılan başvuruları değerlendirerek karara bağlamak.
 
b) Etik ihlal iddialarını incelemek; inceleme kapsamında Rektörlük aracılığıyla gerektiğinde bilirkişi veya uzman görüşü almak, ilgili kişi ve kurumlarla yazışmalar yapmak, bilgi istemek ve inceleme kapsamında gerekli diğer işlemleri yaparak görüş bildirmek ve inceleme sonucunda alınan kararları Rektöre sunmak,
 
c) Akademik, araştırma ve yayın etiği konularında muhtemel etik dışı eylemleri ortadan kaldırmak için, ilgili birim ya da kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitici faaliyetler düzenlenmesini sağlamak üzere Rektöre önerilerde bulunmak.
 
ç) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma/tasarım/yapım ve yayın etiği ile ilgili olarak ilkeler belirlemek ve bunların geliştirilmesi için gerektiğinde değişiklik önerisinde bulunmak.
 
Etik kurullarının toplantı usul ve esasları
Madde 9 – (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları başkanın çağrısı üzerine olağan olarak yılda dört  kez gündemli olarak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve  toplantıda hazır bulunanların 2/3 çoğunluğu ile karar alır. Oy eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir. Gerektiğinde  başkanın çağrısı üzerine gündemsiz olarak olağanüstü toplanabilir. Başkanın katılmadığı toplantılarda başkan yardımcısı, bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları toplantılarına başkanlık eder.
 
(2) Kurul toplantıları gizlidir. Kurul üyeleri, kurulda görüşülen ve incelenen konuları gizli tutmakla yükümlüdür.
 
(3) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları çalışmalarını bizzat yürütür. Ancak gerektiğinde alanında uzman bilirkişilerden görüş de alabilir.
 
(4) Aşağıdaki kişiler etik ihlal kapsamında yapılan incelemelerde bilirkişi ve uzman olarak görevlendirilemez:
 
a) İlgilinin lisansüstü tez danışmanları ve doçentlik jürilerinde görev almış öğretim üyeleri,
 
b) İlgilinin kendi üniversitesinde görev yapan öğretim üyeleri,
 
c) İlgilinin eşi ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan veya sıhrî hısımları,
 
ç) İlgili ile aralarında husumet bulunan kişiler.
 
(5) İlgilinin çalıştığı bilim alanında öğretim üyesi bulunmaması halinde, en yakın bilim alanında çalışan öğretim üyeleri arasından bilirkişi görevlendirilebilir. Ayrıca etik ihlal iddiasının hukuki anlam ve kapsamına ilişkin olarak bir hukukçu bilirkişi de görevlendirilebilir. Birden fazla bilirkişi atanması halinde her bilirkişi ayrı rapor tanzim eder.
 
(6) Bilirkişiler dosya kendilerine ulaştığı andan itibaren en geç bir ay içerisinde konuya ilişkin raporunu kendisine gönderilen örneğe uygun olarak hazırlayıp gönderirler. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en çok bir ay uzatılabilir.
 
(7) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları üyeleri kendileriyle, kendilerinin daha önce birlikte çalışma yaptıkları kişilerle ve etik ihlalde bulunduğunu iddia ettikleri kişilerle ilgili etik ihlali iddialarının görüşüldüğü toplantılara katılamazlar.
 
8) Etik Kurul, bu Yönerge ile kendilerine verilen görevleri hızlı, yansız ve adil olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Kurul, çalışmalarını, bu güveni verecek ve inancı yaratacak şekilde yürütür.
 
9) Kurul üyeleri, başvurularla ilgili çalışmalarında aşağıdaki hususlara göre hareket ederler.
 
a) Kurul üyeleri, bu Yönergede kendilerine verilen görevleri yerine getirirken, yetkilerini bir araştırmayı/tasarımı/yapımı engellemek, geciktirmek ve oyalamak için kullanamazlar.
 
b) Kurul üyeleri, birimler arasındaki bilimsel yarış ve rekabet koşullarında taraf tutamazlar, çalışma arkadaşlarına, Kurul üyelerine ve kendilerine öncelik verici şekilde yetki kullanımında bulunamazlar.
 
Etik kurullarına başvuru ve kurulların çalışma esasları
Madde 10 – (1) İEÜ’ye ulaşan etik ihlal iddiaları ve bilimsel araştırmalar için etik kurul onayı almak üzere yapılan başvurular, İEÜ bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarında incelenir.
 
(2) Etik ihlal iddiaları ile ilgili tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarına iletilir.
 
(3) İEÜ, gönderilen her başvuru için ayrı dosya açar. Başvuru dosyasında konu ile ilgili verilen başvuru dilekçesi, dilekçede başvuruyu yapan kişinin adı, soyadı, ev veya iş adresi ile imzasının bulunması gerekir. Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dosyaya eklenir. Başvuruda bulunan kişinin kimliği ve ev veya iş adresi tespit ve teyit edilemezse yapılan müracaat değerlendirmeye alınmaz. Yargı organları tarafından incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kurula başvuru yapılamaz.
 
(4) İEÜ’ye gönderilen ve etik ihlal iddiası içeren şikâyet ve ihbar dilekçelerinde, kişilerin doçentlik başvuru sürecinin devam ettiğinin de belirtilmesi veya ortaya çıkması halinde hakkında etik ihlal iddiası bulunan kişinin devam eden bir doçentlik başvurusunun bulunup bulunmadığı hususu İEÜ tarafından derhal Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından sorulur. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca devam eden doçentlik başvurusunun bulunduğunun bildirilmesi halinde iddialar ile ilgili tüm bilgi ve belgeler Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilir.
 
(5) Etik ihlali iddiası sebebiyle hakkında inceleme başlatılan kişilerden, iddialara ilişkin olarak gerekli bilgi ve belgelerle birlikte yazılı savunmaları istenir. İlgili kişiler, savunma talep yazısının kendilerine ulaştığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde savunmalarını vermedikleri takdirde, bu durumun savunma istem yazısında belirtilmesi koşuluyla kurul, diğer bilgi ve kanıtlara dayalı olarak karar verebilir. Hakkında inceleme başlatılanlar, yazılı savunmalarını sunmak üzere iddiaları içeren evrakların bir örneğinin kendilerine verilmesini talep etmeleri halinde, incelemeyi yürüten ilgili kurulca savunma istenmesi yönünde bir karar alınmaksızın da doğrudan yazılı savunmalarını sunabilirler. Ancak bu halde bu kişilerden yeniden yazılı savunma istenmeden de incelemeye devam edilebilmesi için, iddiaları içeren evrakların teslimine ilişkin tutanakta, teslim tarihinden itibaren on beş gün içerisinde savunmasını vermedikleri takdirde diğer bilgi ve kanıtlara dayalı olarak karar verileceğinin açıkça belirtilmesi şarttır. Gerekli görülen hallerde savunma sözlü olarak da alınabilir.
 
(6) Alınacak kararlar, ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulunda tartışmaya açıldıktan sonra oylanır ve kurul üyelerince imzalanır. Karara muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini yazmak zorundadır.
 
(7) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarınca alınan nihai kararlar inceleme raporu niteliğinde olup, bu kararlar onaylanmak ya da başka bir karar alınmak üzere Rektöre sunulur.
 
(8) Kurul üyeleri, uzman ve bilirkişiler yaptıkları incelemeyle ilgili edindikleri bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.
 
(9) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının inceleme sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü yazışmalar Rektörlük aracılığıyla yapılır.
 
(10) Bilimsel Çalışmalarda Etik Kuruldan Onay Almak İçin Yapılan Başvuru işlemleri aşağıdaki şekilde yürütülmektedir.
 
a) İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde sosyal ve beşeri bilimler, fen ve mühendislik bilimleri ve sağlık bilimleri veya bunları kapsayan multidisipliner alanlarda gerçekleştirilecek olan tüm çalışmalar (bilimsel araştırma, proje, tez çalışması, yayın vb.) bilimsel çalışma kapsamı içinde değerlendirilir.
 
(1) Bu çalışmaların insanlar üzerinde yapılması planlanan deney, inceleme ve alan çalışmasını içermesi durumunda etik kuruldan onay alınması zorunludur. Yetişkin ya da çocukları içeren çalışmalar, insan doku ve sıvılarının incelendiği çalışmalar, sağlıklı veya hasta gönüllüler üzerinde yapılacak olan ve girişimsel olmayan (noninvaziv) çalışmalar bu kapsam dahilinde değerlendirilecektir.
 
(2) Klinik deneyler, girişimsel uygulamalar ve deney hayvanlarında yapılacak araştırmaların başvuruları mevzuat gereğince bu etik kurullara yapılamaz.
 
b) Başvuru Dosyası: Yukarıda belirtilen kapsam dahilinde yer alan tüm bilimsel çalışmalar için  gerekli onay başvurusu ilgili araştırma yöneticisi tarafından elektronik ortamda yapılır.
 
(1) Araştırma yöneticisi, bilimsel çalışmayı teklif eden, çalışmanın hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan, çalışmanın etik, bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, verilerin ve araştırma sonuçlarının düzenli bir şekilde toplanmasından, araştırma grubundaki araştırıcıların elde ettikleri sonuçların kontrol edilmesinden ve verilerin/sonuçların en az 5 yıl boyunca saklanmasından birinci derecede sorumlu olan öğretim elemanıdır.
 
(2) Başvuru dosyasının içeriği, çalışmanın adı, niteliği, araştırıcıları ve tarih gibi genel bilgileri içeren bir adet başvuru dilekçesi ile çalışmanın yöntemsel ve etik ayrıntılarını içeren ve tam olarak doldurulmuş Etik Kurul Onayı Başvuru Formundan oluşur.
 
c) Değerlendirme Esasları: Araştırma projesinin etik kurulda değerlendirilebilmesi için, ilgili dilekçenin ve başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve kurulun onayına sunulması gerekir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmaz ve bu durum etik kurul sekretaryası yoluyla araştırma yöneticisine bildirilir.
 
(1) Değerlendirme, projenin içeriğine göre doğrudan Etik Kurul ya da Etik Kurul tarafından kendi üyeleri arasından ya da dışarıdan oluşturulan üç kişilik alt komisyon tarafından yapılır. Alt komisyon kurulmuş ise, bu komisyonun raporu Etik Kurul tarafından değerlendirilerek kesinleştirilir.
 
(2) Değerlendirmenin sonucu, başvurunun kabul edildiği veya edilmediyse gerekçesi araştırma yöneticisine yazılı olarak bildirilir.
 
(3) Etik kurul toplantısında alınan tüm kararlar karar defterine yazılır. Başvuru hakkında olumsuz karar verilmesi durumunda gerekçeleri de yazılır. Araştırmanın düzetilmesi ya da yeniden düzenlenmesinden sonra tekrar başvurulması şeklinde tavsiye kararı alınmışsa, talep edilen düzeltmeler ve öneriler net olarak belirtilir.
 
(4) İzleme ve Arşivleme: Araştırma süresince öngörülmemiş olan bir etik sakınca ortaya çıkarsa, bu durum etik kurula bildirilmelidir.
 
(5) Kurulun onaylanmış çalışma yönergesi, üyelerin görevlendirme yazılarının birer örneği, etik kurul üyelerinin özgeçmişleri, etik kurul toplantılarının daveti, başvuranların sunduğu tüm materyalin örneği, etik kurulun ilgili taraflarla yaptığı yazışmalar, başvuranlara gönderilen kararların örneği başvuru dosyasıyla birlikte birim arşivlerinde 5 yıl süre ile kurum arşivlerinde 14 yıl süre ile saklanır.
 
(6) Bilimsel araştırma/tasarım/yapım vb. çalışmalarla ilgili olan Etik Kurulun olumlu veya olumsuz görüşüne karşın yasal sorumluluk, yapana aittir. Etik Kurul Kararları danışma niteliğindedir. Hiçbir zaman yasal bağlayıcılığı yoktur. Etik Kurul vermiş olduğu kararlardan dolayı herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluk altına girmez.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
İnceleme sonucunda yapılacak işlemler
Madde 11 - (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli disiplin işlemleri ile diğer idari, hukuki ve cezai işlemler İEÜ tarafından yapılır.
 
(2) Etiğe aykırı eyleme konu olan eserle daha önce akademik unvan elde edilmiş ise kişi hakkında yapılan işlemler sonucunda alınan etik ihlal kararı sebebiyle bu unvanın geri alınıp alınmayacağı hususu da İEÜ tarafından değerlendirilir.
 
(3) Etiğe aykırı eylemlerin gerçekleşmesi halinde asıl müellif, zarar gören veya hakları olumsuz etkilenen kişi ve kuruluşların rıza göstermesi ilgililerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
 
(4) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı bir eylemin tespit edilmesi halinde İEÜ tarafından ilgili yayının ortak yazarlarının görev yaptıkları kuruma da bilgi verilir.
 
(5) Etik ihlal kararları en geç bir ay içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.
 
Gizlilik
Madde 11 - (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının kararları, genel düzenlemeler dışında gizlidir, etik kurulların tespitleri hakkında bu Yönergede belirtilen kişi ve kuruluşlar ile başvuru sahibinden başkasına bilgi verilmez.
 
Yeniden inceleme
Madde 12 – (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarında daha önce incelenen ve esası hakkında bir karar verilen eserlere ilişkin aynı iddialarla yapılan başvurularda yeniden bir inceleme yapılamaz. Bu halde eserlerin ve eserlere ilişkin iddiaların tamamen aynı olduğunun ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarınca tespit edilmesi şarttır.
 
Etik ihlallerine ilişkin kayıtlar
Madde 13 - (1) Bu düzenleme kapsamında yapılan inceleme sonucunda alınacak kararlar İEÜ tarafından gizlilik ilkesine riayet edilmek suretiyle elektronik ortamda dosyalanıp saklanır.
 
(2) Doçentlik sınavına başvuruda bulunan adaylar dışında kalan kişiler hakkındaki bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin şikâyet ve ihbar başvuruları, iddiada bulunulan kişinin eylemi İEÜ tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
 
Yürürlük
Madde 14-Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 15-Bu Yönergeyi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Etik Kurul Onay Başvuru Formu
 


Bu yönerge 22.03.20172 Tarihli 307 A/5 sayılı Senato kararı ve 04.04.2017 tarihli 29 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.
 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.