LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ


 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen, yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Ders toplam puanı: Not ortalamasına katılan herhangi bir dersin AKTS kredisi ile öğrenciye takdir edilen ders başarı notunun karşılık geldiği katsayının çarpılması ile bulunan değeri,

ç) DNO: Dönem Not Ortalamasını,

d) Enstitü: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitüleri,

e) Enstitü Kurulu (EK): İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitülerin kurullarını,

f) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim kurullarını,

g) GMAT: Graduate Management Aptitude Test Sınavını,

ğ) GNO: Genel Not Ortalamasını,

h) GRE: Graduate Record Examination Sınavını,

ı) İEÜ-YYS: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavını,

i) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı yenilenmeyen ve o dönemde hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

j) Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

m) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

n) Üniversite (İEÜ): İzmir Ekonomi Üniversitesini,

o) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

Kontenjan ve başvuru koşulları

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrencilerin kontenjanları, hangi programlardan mezun olanların başvurabileceği ve adaylarda aranacak diğer koşullar ilgili Enstitünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

 

Başvuru ve öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Bir adayın tezli yüksek lisans programına başvurusunun kabul edilebilmesi için lisans diplomasına ve başvurulan programın puan türünde, ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT ve benzeri sınavlardan YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olması koşulu aranır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(3) Bir adayın doktora programına başvurusunun kabul edilebilmesi için;

a) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına,

b) Lisans derecesiyle başvurmuş ise 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir not ortalamasına,

c) Başvurulan programın puan türünde, ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT benzeri sınavlardan YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana,

ç) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puana veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana veya bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesi halinde Senato tarafından belirlenen puana,

d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT benzeri sınavlardan sayısal puan türünden YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana

sahip olmaları gerekir.

(4) Tıp fakültesi mezunu olmayanların doktora programına öğrenci kabulünde yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT benzeri sınavlardan sayısal puan türünden YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olmaları gerekir.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

 

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde %50’den az olmamak koşuluyla ALES puanı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuçları ile dikkate alınacak ölçütler ve ağırlıkları Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezsiz örgün veya uzaktan eğitim yüksek lisans program başvurularının değerlendirilmesinde dikkate alınacak ölçütler ve ağırlıkları Senato tarafından belirlenir.

(3) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu, yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Diğer hususlar ile ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar Senato tarafından yükseltilebilir.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurularda temel tıp puanı, TUS’da temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler senato tarafından belirlenir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

 

Başvuru değerlendirme jürisi

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara yapılan başvurular ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından kendi bünyesinde oluşturulan en az üç öğretim üyesinden oluşan kabul jürileri tarafından değerlendirilir. Kabul jürisi, Senato tarafından belirlenen ölçütlere göre değerlendirme yaparak adayların programa kabulü konusundaki önerilerini oluşturur. Kesin kabul listesi ve yedek liste jürinin önerilerinin ilgili EYK tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

 

Yurt dışından öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarı yılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yurt içi üniversitelerden, yurt dışı üniversitelerden veya kurum içinde yapılacak yatay geçiş kabul edilme ve değerlendirmesi, derslerin değerlendirilmesi ve intibakları Senato tarafından belirlenen esaslar dahilinde yapılır.

 

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalının kabulü halinde lisansüstü programda verilen dersleri özel öğrenci statüsünde alabilir.

(2) Bu öğrencilere talep etmeleri durumunda, kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren not durum belgesi (transkript) verilir. Bu belge, diploma veya dereceyi gösteren belge yerine geçmez.

(3) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarı yılıgeçemez.

(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) (Değişik RG-26.05.2018-30432) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak alıp ve başarılı oldukları yerel kredili derslere, EYK kararı ile ilgili lisansüstü eğitiminde verilen yerel kredili derslerin %50’sini geçemeyecek şekilde muafiyet verilir. Sayılan bu dersler genel not ortalaması hesabına katılır.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma ve öğrenci değişimi

MADDE 12 – (1) Üniversite ile diğer bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde Üniversite tarafından bir veya iki yarı yıl süresince anlaşmalı üniversitelere öğrenci gönderilebilir veya anlaşmalı üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrenciler, danışmanın önerisi ve EYK kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden alabilirler. Aldıkları derslerin başarı notunun nasıl yansıtılacağı, kredi eşdeğerliliği ilgili hususlar EYK tarafından belirlenir.

 

Yabancı dil yeterliliği

MADDE 13 – (1) Yabancı dilde öğretim yapılan yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans programından ders alabilmesi için Senato tarafından belirlenen yabancı dil yeterliliğini yerine getirmiş olması koşulu aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan öğrenciler, yabancı dil hazırlık programında öğrenim görürler.

(2) Öğretim dili başvuruları yüksek lisans programının öğretim dili ile aynı olan ve tamamen bu dilde eğitim yapan yükseköğretim programlarından mezun olanlar mezuniyetlerini takiben üç yıl içinde Üniversitenin yüksek lisans programlarına kabul edilmeleri durumunda yabancı dil yeterliğini sağlamış kabul edilir.

(3) Öğretim dili Türkçe olan yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerde yabancı dil koşulu aranmaz. İsteyen öğrencilere bir yıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi uygulanabilir.

(4) Doktora programlarına başvuran adayların yabancı dil yeterlilikleri, TC uyruklu adaylar için altıncı maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre yabancı uyruklu adaylar için ise dokuzuncu maddeye göre tespit edilir.

(5) Doktora programlarında yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilmez.

(6) Lisansüstü programlara kabul edilen veya yatay geçiş yapan öğrencilerin yabancı dil yeterliklerinin belirlenmesi ve yabancı dil hazırlık sınıfında öğretim ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Akademik yıl

MADDE 14 – (1) Bir akademik yıl güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşur. YÖK’ün onayı alınmak suretiyle bir akademik yılda üç dönemde öğretim verilebilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından düzenlenir.

(2) Her öğretim döneminin süresinin belirlenmesinde dönem sonu sınavları hariç 14 hafta (70 iş günü) dikkate alınır. Senato gerekli gördüğü hallerde dönem sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.

(3) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

 

Öğretim dili

MADDE 15 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Türkçe veya kısmen/tamamen başka bir yabancı dilde yürütülecek olan ders ya da programlar Senato tarafından belirlenir, Mütevelli Heyetine bilgi verilir ve YÖK’ün onayı alınmak suretiyle ilgili dilde yürütülür.

(2) Kısmen veya tamamen başka bir yabancı dilde yürütülecek olan yüksek lisans programlarında zorunlu hazırlık sınıfı açılır.

(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan yüksek lisans programlarında, meslekî yabancı dil dersleri verilebilir. Bu programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz ancak Senato kararı ile isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir.

 

Bilimsel hazırlık

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programının süresi iki dönemi aşamaz. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Bu süreler sonunda bilimsel hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı sırasında öğrenci, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile kabul edildiği lisansüstü programa yönelik dersler alabilir. Bilimsel hazırlık programı sırasında alınacak dersler, yüksek lisans programına kabul edilen bir öğrenci için lisans ve/veya yüksek lisans seviyesindeki dersler arasından danışmanı tarafından belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programı için alınan derslerin kredileri, öğrencinin kabul edildiği lisansüstü programda kullanılamaz ve lisansüstü programda yer alan derslerin genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(5) Bilimsel hazırlık programında bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DD notu ve en az 2,00 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CC notu ve en az 2,50 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Öğrenim süresi

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre ile yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarı yıl olup program en çok altı yarı yılda tamamlanır.

(2) Dört yarı yıl sonunda tezli yüksek lisans programı öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre ve yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarı yıl, en çok üç yarı yıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarındaki hazırlık sınıfı eğitim süresi bir yıl, azami iki yıldır. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(5) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarı yıl olup azami tamamlama süresi on iki yarı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarı yıl olup azami tamamlama süresi on dört yarı yıldır.

(6) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarı yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya mezuniyet için gerekli olan genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Kredili derslerini başarıyla bitiren, doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan ve doktora tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını beşinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarı yıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

Danışman atanması

MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisini, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Tezli yüksek lisans programında ve doktora programında her öğrenciye, ders seçiminde danışmanlık yapmak üzere ilgili programa kabulünden itibaren anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen bir öğretim üyesi akademik danışman olarak atanır. Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim görevlileri de yüksek lisans programlarında danışman olarak görevlendirilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarı yılın sonuna kadar, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarı yılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir.

(4) (Değişik RG 29.05.2017/30080)Tezli yüksek lisans programlarında tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(5) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(6) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir. Ancak tez danışmanının, en geç ikinci yarı yılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(7) ( (Değişik:RG-29/5/2017-30080) Doktora programlarında tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. (Mülga cümle:RG-3/8/2017- 30143) (…)

 

Ortak lisansüstü programlar
MADDE 19 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile işbirliği tesis edilerek ortak lisansüstü programlar açılabilir.

(2) Bu programların eğitim-öğretimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

 

Ücretler

MADDE 20 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Ödenecek tüm ücretlerin miktarı, ödeme şekil ve zamanı her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Belirlenen ücretlerin ve varsa geriye yönelik ücretlerin ödenmemesi durumunda kayıt yenileme işlemi yapılmaz.

(2) Dönem kayıtları için yapılması zorunlu ödeme yükümlülüklerini ve ders kayıtlarını Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde yerine getirmeyen öğrenciler kaydı askıya alınmış öğrenci statüsüne geçer.

(3) Kendi istekleri ile kayıtlarını sildiren veya yatay geçiş nedeni hariç başka bir nedenle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücretler iade edilmez.

(4) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin de ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Bu öğrencilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

 

Burslar

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programları öğrencilerine verilecek burslarla ilgili esaslar Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Sınavlar, Değerlendirme

Kesin kayıt işlemleri

MADDE 22 – (1) Kayıt için gereken belgeler Üniversite tarafından duyurulur. Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliğe kabul edilenlerin akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri enstitü müdürlüklerine teslim ederek kesin kayıt işlemini yaptırmaları gerekir. İstenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir.

(2) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Süresi içinde kayıt işlemini yaptırmayan veya gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

(4) Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

 

Kayıt yenileme, ders kaydı ve ders değişiklikleri

MADDE 23 – (1) Her öğrenci, ilgili programında öngörülen her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kaydını yenilemekle yükümlüdür. Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarı yıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(2) Ders kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler derslerin başlamasından itibaren ilk iki haftalık sürede yalnız mazeretlerinin kabulü halinde, açılmış olan derslere kayıtlarını yaptırabilirler. Bu süre içinde daha önce kayıt oldukları bir dersi/dersleri bırakamazlar. Ders ekleme dönemi olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler ders kayıtlarını danışmanın onayını alarak bizzat yapmak zorundadır.

(3) Ders değiştirmek, ancak ilgili dönem sonunda mezuniyet aşamasına gelecek öğrenciler için danışmanının önerisi, anabilim dalı başkanının onayı ile yapılabilir.

(4) Öğrenciler, her dönem için yalnız bir kere İEÜ kredili derslerden çekilme haklarını ilgili dersin öğrenim ücretini ödemek kaydıyla kullanabilirler.

(5) Kaydını yenilemeyen öğrencilerin ilgili dönemde kayıtları askıya alınır. Kaydı askıya alınmış öğrenciler o dönemde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Öğrencinin kayıt yenilemediği dönem, ilgili mevzuatta belirlenen azami öğrenim süresinden sayılır.

 

Öğretim programları ve ders yükü

MADDE 24 – (1) Diploma düzeyi ve o alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı dikkate alınarak, her bir lisansüstü öğretim programında öngörülecek dersler ile İEÜ ve AKTS kredileri, ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(2) Bir yarı yılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine EYK tarafından belirlenir.

 

Derslerin kredi değeri

MADDE 25 – (1) Bir dersin İEÜ kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri faaliyetlerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur.

(2) Bir dersin AKTS kredisi ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine EK tarafından belirlenir. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

 

Devam zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, aldıkları tüm ders, seminer, proje ve benzeri çalışmalarına YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde Senato tarafından kabul edilen oranda devam etmek zorundadır.

 

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 27 – (1) Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu, dönem içi ve/veya dönem sonu sınavı sonuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

(2) YÖK’ün belirlediği esaslar dikkate alınarak ilgili enstitü müdürlüğünce kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti sebebiyle dönem sonu sınavına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Düzenlenecek mazeret sınavı, on beş gün içerisinde yapılır. Bu durumda öğretim üyesi tarafından ilgili ders için I (Eksik) notu verilir. I notunun diğer bir harf notuna çevrilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

(3) Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler ilgili EK tarafından karara bağlanır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında, tüm derslerden en az CC notu aldığı halde, mezuniyet için gereken 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere daha önce aldıkları dersler arasından seçecekleri yalnız bir dersten bir kereye mahsus olmak üzere danışmanının önerisi ve EYK kararı ile ek sınav hakkı verilebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarında, mezuniyet koşullarını sadece bir dersten FF, FD, DD, DC notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere, bir kereye mahsus olmak üzere bu ders için danışmanının önerisi ve EYK kararı ile ek sınav hakkı verilebilir.

(6) Başarı değerlendirilmesi belli bir sürece bağlı olan proje türü dersler için ek sınav hakkı verilmez.

(7) Ek sınav hakkı, yarı yıl sonu sınavlarının bitimini takiben Üniversite tarafından belirtilen tarihlerde kullanılır. Ek sınavlarda yıl içi değerlendirme ölçütleri dikkate alınmaz.

(8) Öğrencinin aldığı en son ders notu göz önünde tutulur.

 

Değerlendirme ve notlar

MADDE 28 – (1) Dersin başarısının tespitinde dikkate alınacak dönem içi ve dönem sonu sınav, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirme ölçütleri ile bu ölçütlerin ağırlıkları, dersi veren elemanı tarafından belirlenir. Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıkları, Üniversitenin internet sitesinde AKTS kataloğunun içinde dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur.

(2) Öğrencilere kayıtlandıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir. Yüksek lisans öğrencisinin bir dersten geçmesi için o dersten dönem sonu notu olarak kredili ders ise en az CC, kredisiz ders ise S veya P notu alması gerekir. Doktora öğrencisinin bir dersten geçmesi için o dersten dönem sonu notu olarak kredili ders ise en az CB, kredisiz ders ise S veya P notu almış olması gerekir.

(3) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

a)

                            Dönem                                    Yüksek Lisans                                    Doktora Programları

Puan                    Ders Notu       Katsayı            Programları Öğrencileri için                Öğrencileri için

90-l00                  AA                  4,00                 Başarılı                                                Başarılı

85-89                   BA                  3,50                 Başarılı                                                Başarılı

80-84                   BB                   3,00                 Geçer                                                   Geçer

75-79                   CB                   2,50                 Koşullu Geçer                                     Koşullu Geçer

70-74                   CC                   2,00                 Koşullu Geçer                                     Başarısız- Kalır

65-69                   DC                  1,50                 Başarısız- Kalır                                    Başarısız- Kalır

60-64                   DD                  1,00                 Başarısız- Kalır                                    Başarısız- Kalır

50-59                   FD                   0,50                 Başarısız- Kalır                                    Başarısız- Kalır

49 ve aşağısı        FF                   0,00                 Başarısız- Kalır                                    Başarısız- Kalır

b) NA (Devamsız) notu, derse devam ve/veya yıl içi yükümlülüklerini yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını kaybeden öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Not ortalamaları hesabında NA notunun katsayısı 0,00 (sıfır) olarak işlem görür.

(4) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

a) S (yeterli) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U (yetersiz) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) P (Başarılı devam) notu, not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden fazla olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde yerine getiren öğrencilere verilir.

ç) NP (Başarısız devam) notu, not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden fazla olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde yerine getirmeyen öğrencilere verilir.

d) EX (muaf) notu, öğretim planlarında yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

e) NI (ortalamaya katılmayan) notu, öğrencinin not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz.

f) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, dönem notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir ay içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki dönemin ders kayıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılması gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersi veren öğretim elemanının önerisi üzerine ve ilgili enstitü onayı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF, NP veya U notuna dönüşür.

g) W (çekilmiş) notu, öğrencinin ilgili dönemde çekildiği derse verilen nottur.

 

Notların açıklanması ve not durum belgeleri

MADDE 29 – (1) Dönem sonu ders notları, dersi veren öğretim elemanları tarafından Üniversitece belirlenen tarihlerde verilir ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrencilere ilan edildiğinde kesinleşir.

(2) Üniversitede öğrenim gören tüm öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdıkları tarihten başlayarak, öğrenimleri süresince aldıkları dersler, notları ve akademik başarıları not durum belgesi üzerinde gösterilir. Not durum belgelerinin onaylı kopyaları öğrencinin veya ilgili kurum ve kuruluşların isteği üzerine verilir.

 

Maddi hata

MADDE 30 – (1) Lisansüstü programlarda yer alan herhangi bir dersin değerlendirme sonucuna ilanı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde itiraz edilebilir. Öğrenci bilgi sistemi üzerinden açıklanan dönem sonu ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili EYK tarafından karara bağlanır.

(2) Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem ders kayıtlarının başlangıcına kadar düzeltilmiş olması gerekir.

 

Not ortalamaları

MADDE 31 – (1) Not ortalaması, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesi ile tespit edilir. Bu işlemin bir dönem içinde alınan dersler için yapılması halinde dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılması halinde genel not ortalaması elde edilir.

(2) Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not, müfredattan çıkarılan bir ders ya da seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur.

 

Derslerde başarı ve ders tekrarı

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans ve doktora öğrencisinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için gereken koşullar 28 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenir.

(2) Öğrenciler programlarında zorunlu derslerden başarısız oldukları takdirde bu dersleri tekrar almakla yükümlüdürler.

(3) Öğrenciler, GNO’larını yükseltmek amacıyla geçtikleri dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere eşdeğer kabul edilen dersleri açılması halinde alabilir.

(4) Tekrarlanan derste, daha önce alınmış olan dersin toplam puanı, GNO hesaplarından düşürülür ve en son dersin toplam puanı, GNO hesaplamalarına katılır.

(5) Başarısız olunan dersler veya eşdeğeri olarak alınacak dersler başarılı oluncaya kadar tekrar edilir.

 

Derslerden muafiyet

MADDE 33 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programından ders almış olan öğrenciler, bu derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Muafiyet için öğrencilerin, her dönemin ilk on beş günü içinde talep edilen belgeleriyle birlikte ilgili enstitüye başvurmaları gerekir.

(2) Üniversite dışındaki bir programda alınan derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir.

(3) Daha önce herhangi bir diploma derecesinde kullanılmamış olan dersler için ve kayıtlı olunan öğretim programında yer alan yerel kredisi bulunmayan seminer, dönem projesi, tez önerisi, yeterlilik sınavı ve tez gibi dersler dışındaki öğretim programlarında öngörülen derslerin toplam AKTS kredisinin en fazla %50’sine eşdeğer sayıdaki dersten muafiyet verilebilir.

(4) İEÜ’deki lisans öğrenimleri sırasında yüksek lisans programlarından alınan dersler Senato tarafından belirlenecek esaslar dahilinde, ilgili yüksek lisans programındaki derslere eşdeğer sayılabilir. Bu şekilde alınan dersler yüksek lisans not ortalamasına dâhil edilir.

(5) Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan muafiyet verilmiş derslere EX notu verilir. Bu notlar GNO ve DNO hesabına katılmaz.

(6) İlgili ana bilim dalının önerisi ve EK’nın kararı ile belirlenen bilimsel hazırlık programındaki dersler için muafiyet sınavı açılabilir.

(7) Muaf olunan ders sayısına göre azami öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği ilgili EYK kararında belirtilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programı gerekleri

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) (Değişik RG 29.05.2017/30080) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz İEÜ kredisinden az olmamak koşulu ile en az on adet ders ile dönem projesi dersi olmak üzere toplam en az 60 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesinin İEÜ kredisi yoktur ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrenci, EYK kararı ile ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, en çok üç adet lisans dersi alabilir.

(4) Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönemde dönem projesine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

 

Tezli yüksek lisans programı gerekleri

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 İEÜ kredisinden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi ile tez çalışması olmak üzere bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile toplam 120 AKTS kredisinden oluşur. Yüksek lisans semineri ve tez çalışmasının İEÜ kredisi yoktur ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilirler.

(3) Öğrenci, EYK kararı ile ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, en çok iki adet lisans dersi alabilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

 

Tezli ve tezsiz programlar arası geçiş

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla aynı eğitim dilinde ve aynı isimde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(2) Aynı kurallar tezli yüksek lisans programına devam edenler için de geçerlidir.

 

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlanması

MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Yüksek lisans tezinin devam ettiği dönemlerde öğrencilerin yapacağı çalışmalar tez danışmanı tarafından değerlendirilir ve bu çalışmalar için P veya NP notu takdir olunur. Azami süre içinde tez ve teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez NP notu alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Öğrenci, tezini Üniversite tez yazım kılavuzuna uygun biçimde öğrenim gördüğü programın öğretim dilinde yazmak ve jüri önünde savunmak zorundadır. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı tarihi ve yeri enstitü tarafından tez sınavı tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez jürisi, ilgili anabilim dalının önerisini takip eden iki hafta içinde EYK kararı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca, iki yedek jüri üyesi belirlenir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen yüksek lisans tezinin jüri üyelerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyası ile istenilen sayıdaki elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisi mezun olmaya hak kazanır.EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Uzatılan süre için tez dönemi için kayıt gerekmez. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK Başkanlığına gönderilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programı gerekleri

MADDE 38 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir İEÜ kredisinden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki İEÜ kredisinden ondört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz, öğrencinin transkriptine NI olarak işlenir. Başarısız olunan dersler veya eşdeğeri olarak alınacak dersler başarılı oluncaya kadar tekrar edilir.

 

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavları en geç Ağustos ve Şubat aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin en geç beşinci dönemin, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin ise en geç yedinci dönemin sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmesi zorunludur.

(4) Yeterlik sınavları, EYK tarafından öğretim üyeleri arasından atanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla öğretim üyelerinden oluşan sınav jürileri kurar. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlilik sınavı geçme notu en az BB olup sözlü sınav %50 oranında, yazılı sınav %50 oranında değerlendirilir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Öğrencilerin doktora yeterlilik sınavına girecekleri dönemlerde kayıt yenileme yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programından ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam İEÜ kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınan kredili derslerden başarılı olan öğrencilere bu dersler için NI notu verilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Bunun için, öğrencilerin başvurulan döneme ait Senato tarafından belirlenen ilgili yüksek lisans programı başvuru koşullarını sağlamaları gerekir.

 

Tez izleme komitesi

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin tez danışmanı olan öğretim üyesi, ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

 

Tez önerisinin savunulması

MADDE 41 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, bu konuda hazırlayacağı yazılı raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir ve bir sonraki dönemde tekrar tez önerisi sunulur. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve takip eden bir yılın çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması

MADDE 42 – (1) Öğrenci, kayıtlı olduğu programın yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle doktora tez savunmasına girmeye hak kazanır, tezini Senato tarafından kabul edilen Üniversite tez yazım kurallarına uygun biçimde öğrenim gördüğü programın öğretim dilinde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora öğrencilerinin doktora tez sınavına alınabilmeleri için ilgili enstitü tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilen dergilerin/endekslerin birinde, doktora çalışma alanıyla ilgili en az bir yayın yapmış olmaları veya bu alanda bir yayının kabul edilmiş olması gerekir.

(3) Danışmanınca tezi, savunma sınavına uygun görülen öğrenci, enstitü anabilim dalı başkanlığına başvurur. Enstitü anabilim dalı başkanlığı, jüri önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir. Enstitü tarafından şeklen kabul edilen ciltlenmemiş kopya, tüm jüri üyelerine teslim edilir.

(4) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(5) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(6) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(7) Doktora tezinin devam ettiği dönemlerde öğrencilerin yapacağı çalışmalar komite tarafından değerlendirilir ve bu çalışmalar için P veya NP notu takdir olunur.

(8) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunma tarihi ve yeri enstitü tarafından tez savunma tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(9) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(10) (Değişik RG 04.12.2017 / 30260)Tez sınavından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu kararı enstitüye tez savunmasını izleyen üç gün içinde tutanakla bildirir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Öğrencinin uzatma aldığı dönemlerde kayıt yaptırması gerekir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Doktora tezinde başarılı olamayanlara gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen doktora tezinin jüri üyelerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisi mezun olmaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(12) Azami süre içinde kayıtlı olduğu tez çalışmasından üst üste veya aralıklı olarak üç kez NP notu alan veya azami süre içinde tezini tamamlayamayan öğrenciler ile girdiği tez sınavı sonunda U notu alan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İzin, Kayıt Dondurma ve Kayıt Sildirme

Kayıt dondurma

MADDE 43 – (1) Öğrencilerin tekrar Üniversiteye dönmek üzere haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle ilgili EYK kararı ile kayıtları dondurulabilir.

(2) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı kayıt dondurma sebebi olarak kabul edilmez.

 

Kayıt dondurma süreleri

MADDE 44 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında toplam en fazla iki dönem, lisansüstü programlarında dört dönem öğrencilerin kayıtları dondurulabilir. Zorunlu hallerde EYK’nın önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

 

Kayıt dondurma müracaat şekli ve süresi

MADDE 45 –(1) (Değişik RG-26.05.2018-30432)  Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde ilgili Enstitüye başvururlar.

(2) Mücbir sebepler dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

(3) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için o döneme ilişkin öğrenim ücreti ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılmış olan ödeme, kayıt dondurma halinde öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem ücretine mahsup edilir.

 

Kayıt dondurma süresinin sona ermesi

MADDE 46 – (1) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde normal dönem kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, sağlık mazereti ile kayıt dondurmuş öğrenciler, eğitime başlayacakları dönemden önceki iki hafta içerisinde, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını ilgili uzman hekimden alacakları sağlık raporu ile ispatlamak zorundadırlar.

 

Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali

MADDE 47 – (1) (Değişik RG-26.05.2018-30432) Öğrenciler, bir dilekçe ile ilgili Enstitüye başvurarak, Üniversiteden ayrılma talebinde bulunabilir. Çeşitli nedenlerle Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, ücret ödemelerine ve kayıtlı oldukları derslere ilişkin olarak uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ders kayıtları tamamlandığı tarihten önce Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrencilerden o döneme ilişkin öğrenim ücreti alınmaz.

b) Ders kayıtları tamamlandığı tarihten sonra Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrenciler, o döneme ilişkin öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Bu öğrencilerin, varsa o dönem için ödediği ücret iade edilmez. Eksik ödeme yapılmış ise yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin tamamlanmış olması gerekir.

 

İlişik kesme

MADDE 48 – (1) Kaydı silinen, kendi isteği ile kayıt sildiren, yatay geçiş yapan, Üniversiteden çıkarılan veya mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların diplomalarını veya kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için varsa kalan öğrenim ücretlerini ve diğer ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve Üniversite tarafından tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalar

Mezuniyet koşulları ve tarihi

MADDE 49 – (1) Öğrencinin lisansüstü programlardan mezun olmaya hak kazanabilmesi için GNO’sunun en az 3,00 olması ve aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir:

a) Tezli yüksek lisans programı için en az 120 AKTS kredisini tamamlayarak, programında öngörülen tüm derslerden ve seminer dersi ile tez sınavından başarılı olmak,

b) (Değişik:RG-3/8/2017- 30143) Tezsiz yüksek lisans programı için en az 60 AKTS kredisini tamamlayarak, programında öngörülen tüm derslerden ve dönem projesi dersinden başarılı olmak,

c) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 300 AKTS kredisini tamamlayarak programında öngörülen tüm derslerden ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ile tez sınavında başarılı olmak,

ç) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 240 AKTS kredisini tamamlayarak programında öngörülen tüm derslerden ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ile tez sınavında başarılı olmak.

 

Diploma

MADDE 50 – (1) Mezuniyet için 49 uncu maddede belirtilen gerekli koşulları sağladığı belirlenen tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerine tezsiz yüksek lisans diploması, tezli yüksek lisans programı öğrencilerine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Mezuniyet için gerekli koşulları sağladığı belirlenen doktora öğrencilerine doktora diploması verilir.

(3) Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Lisans diplomasını aldığı dalda yüksek lisans programını tamamlayan öğrencinin meslek unvanını belirten yazılı belge öğrencinin isteği üzerine ayrıca kendisine verilir.

(4) (Değişik RG 29.05.2017/30080)Tezli yüksek lisans programları ve doktora programları için mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrencilerin mezuniyeti EYK’larında onaylanarak kesinleşir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak EYK’nın onay tarihi yazılır.

(6) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(7) Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(8) Diplomanın kaybı halinde Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede kayıp ilanının verilmesi, ücretin yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüsha ibaresini taşıyan diploma verilir.

(9) Mezunlar için ayrıca akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi düzenlenir.

(10) (Ek RG-26.05.2018-30432)  Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili Enstitü Müdürü ve Öğrenci İşleri Müdürünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık işleri

MADDE 51 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetleri ve hastalanan öğrencilere uygulanacak işlemler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

 

Disiplin işlemleri

MADDE 52 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Tebligat

MADDE 53 – (1) Her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim veya öğrencinin Üniversiteye bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılır. Bu yollarla tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası Üniversitede ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, yeni adreslerini Üniversiteye kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, Üniversitede mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

 

Ölçme ve değerlendirmede esas alınan belge ve yapıtların saklanması

MADDE 54 – (1) Ölçme ve değerlendirmede esas alınan sınav kağıdı, ödev, proje, film, tasarım, laboratuvar ve benzeri belgeler ve yapıtlar, davaya konu olanlar hariç, son işlem gördükleri tarihten itibaren altı ay süre ile saklanır.

 

Aynı anda iki programa kayıt

MADDE 55 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.

 

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31 inci maddenin birinci fıkrası 2013-2014 öğretim yılı güz döneminde ders aşamasına geçen öğrenciler ile sonrasındaki öğrenciler için uygulanır. Önceki öğrencilerin not ortalamaları İEÜ kredisine göre hesaplanır.

 

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve belirlenmiş süreler 2016-2017 öğretim yılı güz döneminden itibaren başlar.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin altıncı fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

 

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 


Bu yönetmelik 28.11.2016 taih ve 29902 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak girmiştir.

 

 

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.