Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen, yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktif öğrenci: Dönem kayıtları için yapılması zorunlu ödeme yükümlülüklerini ve ders kayıtlarını Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde yerine getirerek öğrencilik hakkından yararlanan öğrenciyi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

ç) (Değişik RG 03.05.2021-31473)Azami süre: Her dönem için kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın İngilizce hazırlık sınıfı için dört yarıyılı, bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programı için üç yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için altı yarıyılı, doktora programı için on iki yarıyılı ve lisans sonrası doktora programı için on dört yarıyılı,

d) Ders toplam puanı: Not ortalamasına katılan herhangi bir dersin AKTS kredisi ile öğrenciye takdir edilen ders başarı notunun karşılık geldiği katsayının çarpılması ile bulunan değeri,

e) DNO: Dönem not ortalamasını,

f) DYS: Doktora yeterlik sınavını,

g) EABD: Enstitü anabilim dalını,

ğ) EABDB: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlıklarını,

h) Enstitü Kurulu (EK): İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Kurulunu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulunu,

i) Enstitü: Üniversiteye bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

j) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,

k) GNO: Genel not ortalamasını,

l) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination sınavını,

m) İntihal: Başkalarının düşüncelerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilgi kaynağını bildirmeden ve atıfta bulunmadan bilinçli olarak veya farkında olmadan alıp kullanmayı ve kendi görüşü ve eseri gibi sunmayı,

n) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu, öğretim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,

o) İYS: İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Sınavını,

ö) Lisansüstü programı: Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını,

p) Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

r) Normal öğrenim süresi: Her dönem için kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın İngilizce hazırlık sınıfı için iki yarıyılı, bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programı için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için dört yarıyılı, doktora programı için sekiz yarıyılı, lisans sonrası doktora programı için on yarıyılı,

s) Öğretim elemanı: Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanları,

ş) Öğretim üyesi: Üniversite kadrosunda tam zamanlı olarak görev yapan doktor öğretim üyesi ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,

t) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

u) Pasif öğrenci: Dönem kayıtları için yapılması zorunlu ödeme yükümlülüklerini ve ders kayıtlarını Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde yerine getirmediği için öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

ü) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

v) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

y) TİK: Doktora tez izleme komitesini,

z) Transkript: Öğrenim süresi boyunca alınmış olunan derslerle ilgili detaylı bilgileri içeren not durum belgesini,

aa) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

bb) Üniversite (İEÜ): İzmir Ekonomi Üniversitesini,

cc) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

çç) YDYO: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

dd) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

Kontenjan ve başvuru koşulları

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrencilerin kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla on dört, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla on altı öğrenci düşecek şekilde EK önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(2) Lisansüstü programlara hangi programlardan mezun olanların başvurabileceği ve adaylarda aranacak diğer koşullar EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Başvuru ve öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Bir adayın yüksek lisans programına başvurabilmesi için lisans diplomasına sahip olması gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında, adayların başvurduğu puan türünde ALES veya eşdeğer kabul edilen sınavlardan YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olması koşulu aranır. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı veya eşdeğeri aranmaz. Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul için aranacak diğer koşullar (not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu ve benzeri), ilgili EABD’nin teklifi, EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(4) Bir adayın doktora programına başvurulabilmesi için;

a) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına,

b) Lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen not ortalamasına,

c) Başvurulan programın puan türünde, ALES veya eşdeğeri kabul edilen sınavlardan YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.

ç) Adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana veya bu asgari puanlardan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana,

d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT benzeri sınavlardan sayısal puan türünden YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana,

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek isteyen tıp fakültesi mezunu olmayanların, yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT benzeri sınavlardan sayısal puan türünden YÖK tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana,

f) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından belirlenen puana,

sahip olması gerekir.

(5) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden doktora programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak, Senato kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(6) Doktora programlarına başvuru ve kabul için aranacak diğer koşullar, (not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu ve benzeri) ilgili EABD’nin teklifi, EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adayların, başvurularının değerlendirilebilmesi için EABD’nin teklifi, EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen tüm koşulları sağlaması ve belgelendirmesi gerekir. Başvuru için gerekli belgeleri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde YÖK tarafından belirlenen asgari ağırlıktan az olmamak üzere yalnız ALES puanı veya eşdeğeri kabul edilen sınav puanları kabul edilebileceği gibi lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da EABD’nin teklifi, EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından ek olarak belirlenebilir.

(3) Tezsiz örgün veya uzaktan eğitim yüksek lisans programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu ile ağırlıkları EABD’nin teklifi, EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(4) Doktora programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde temel tıp puanı veya ALES puanı veya eşdeğeri kabul edilen sınav puanlarının YÖK tarafından belirlenen asgari ağırlıktan az olmamak üzere ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınabileceği; bunun yanı sıra gerekirse lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da EABD’nin teklifi, EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ve ilgili programın şartlarında ilan edilen puan dikkate alınır.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurularda temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

(7) Lisansüstü programlara yapılan başvurular ilgili EABD tarafından kendi bünyesinde oluşturulan en az üç öğretim üyesinden oluşan kabul jürileri tarafından değerlendirilir.

(8) Kabul jürisi, Senato tarafından belirlenen ölçütlere göre değerlendirme yaparak adayların programa kabulü konusundaki önerilerini oluşturur.

(9) Kesin kabul listesi ve yedek liste jürinin önerilerinin EYK tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Yurt dışından öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlarına yurt içi veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan, İEÜ içindeki diğer lisansüstü programlardan veya İEÜ’deki aynı isimdeki tezli ve tezsiz programlar arasından yapılacak yatay geçişlerde kontenjanlar, başvuru koşulları, değerlendirme ölçütleri, ders eşdeğerlikleri ile diğer koşullar Senato tarafından belirlenen esaslara dayanılarak yapılır.

Özel öğrenci

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundaki EABD onayı ile İEÜ’deki mali yükümlülüklerini sağlamaları halinde lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu öğrencilere talep etmeleri durumunda, kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren not durum belgesi (transkript) verilir. Bu belge, diploma veya dereceyi gösteren belge yerine geçmez.

(2) İEÜ’de bir lisansüstü programa kayıtlı olan ve ilgili döneme ilişkin mali yükümlülüklerini sağlayan öğrenci, ilgili EABD’nin önerisi ve EYK kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programdan özel öğrenci olarak ders alabilir. Özel öğrencilik başvuru koşulları, ders alma koşulları, alınan dersin notunun nasıl yansıtılacağı ve kredi eşdeğerliliği, özel öğrencilik süresi ile varsa diğer ilave şartlar EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre azami öğrenim süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma ve öğrenci değişimi

MADDE 11 – (1) İEÜ ile diğer bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca veya öğrenci değişim programları çerçevesinde İEÜ tarafından en fazla iki yarıyıl süresince anlaşmalı yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir veya bu yükseköğretim kurumlarından öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre azami öğrenim süresinden sayılır.

Öğretim dili ve İngilizce dil yeterliliği

MADDE 12 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Türkçe veya kısmen/tamamen başka bir yabancı dilde yürütülecek olan ders ya da programlar Senato tarafından belirlenir, Mütevelli Heyetine bilgi verilir ve YÖK’ün onayı alınmak suretiyle ilgili dilde yürütülür.

(2) Kısmen veya tamamen İngilizce olarak yürütülecek yüksek lisans programlarında zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı açılır.

(3) Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda meslekî yabancı dil dersleri verilebilir. Bu programlarda zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı açılamaz ancak Senato kararı ile isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı açılabilir.

(4) Doktora programlarına başvuru için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. Adayların, yabancı dil yeterlilikleri, TC uyruklu adaylar için 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (ç) bendine göre yabancı uyruklu adaylar için ise 8 inci maddeye göre tespit edilir.

(5) Öğrencilerin yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavından muaf olmalarına ilişkin hükümler Senato tarafından belirlenir.

Akademik yıl

MADDE 13 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı dönem sonu sınavları hariç on dört haftalık (yetmiş iş günü) güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato gerekli gördüğü hallerde dönem sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Gerektiğinde yaz okulu açılabilir. YÖK’ün onayı alınmak suretiyle bir akademik yılda üç dönem eğitim verilebilir.

(2) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri akademik takvim ile düzenlenir.

(3) Yarıyıllarda ve yaz okulunda derslerin haftalık programları EABDB önerisi üzerine Enstitü tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(4) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Bilimsel hazırlık

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden; lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı bir alanda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini İEU dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan öğrenciler için eksikliklerini gidermeleri amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı sırasında öğrenci, EABD önerisi ve EYK’nın onayı ile kabul edildiği lisansüstü programına yönelik dersler alır. Bilimsel hazırlık programı sırasında alınacak dersler, lisansüstü programına kabul edilen bir öğrenci için lisans ve/veya yüksek lisans seviyesindeki dersler arasından, danışmanı tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programı için alınan derslerin kredileri, öğrencinin kabul edildiği lisansüstü programında mezuniyet için gerekli olan kredi şartlarını karşılamak için kullanılamaz ve lisansüstü programında yer alan derslerin genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CC notu ve en az 2.00 GNO ile tamamlaması gerekir. Bu koşulları sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CB notu ve en az 2.50 GNO ile tamamlaması gerekir. Bu koşulları sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Öğrenim süresi

MADDE 15 – (1) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlarda hazırlık sınıfı eğitim süresi azami dört yarıyıldır. Hazırlık sınıfında geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı azami öğrenim sürelerine dahil edilmez. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Bilimsel hazırlık programının azami süresi iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Bu süreler sonunda bilimsel hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre ile yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yenilenip yenilenmediğine bakılmaksızın en az dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(4) Tezli yüksek lisans programı öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini dört yarıyıl sonunda başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre ve yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yenilenip yenilenmediğine bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(7) Doktora programlarında gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamak için azami süre tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya mezuniyet için gerekli olan genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Kredili derslerini başarıyla bitiren, doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan ve doktora tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını altıncı fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir; verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Danışman atanması

MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EABDB her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisini, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Tezli yüksek lisans programında ve doktora programında her öğrenciye, ders seçiminde danışmanlık yapmak üzere ilgili programa kabulünden itibaren ilgili EABDB tarafından önerilen bir öğretim üyesi akademik danışman olarak atanır. Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip öğretim görevlileri de yüksek lisans programlarında danışman olarak görevlendirilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında, EABDB her öğrenci için kadrosunda bulunan ve Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir. İEÜ kadrosunda Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarında tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, İEÜ kadrosundan olabileceği gibi İEÜ dışından da en az doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı en geç öğrencinin tez dersine kayıtlandığı dönem sonuna kadar atanır.

(5) Doktora programlarında EABDB her öğrenci için İEÜ kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(6) Doktora programlarında tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(7) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosundan olabileceği gibi Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci tez danışmanı en geç öğrencinin tez önerisi dersine kayıtlandığı dönem sonuna kadar atanır.

(8) İEÜ kadrosunda iken altı aydan uzun süre sağlık, yurt dışında görevlendirilmesi gibi nedenlerle İEÜ’de fiilen bulunamayan tez danışmanlarının danışmanlığı sona erer. Öğrenciye, EABD önerisi ve EYK onayı ile yeni bir danışman atanır.

(9) (Ek RG 03.05.2021-31473)Mücbir sebepler dışında, öğrencinin veya öğrencinin tez danışmanının, tez danışman değişikliği taleplerinin yüksek lisans programları için en geç öğrencinin tez dersine kayıtlandığı ikinci dönemin sonuna kadar, doktora programları için en geç öğrencinin tez dersine kayıtlandığı dördüncü dönemin sonuna kadar yapılabilir. Tez danışman değişikliği, gerekçesi ile birlikte EABD Başkanı’nın onayı sonrası karar verilmek üzere EYK’ya gönderilir.

Ortak lisansüstü programlar

MADDE 17 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile işbirliği tesis edilerek ortak lisansüstü programlar açılabilir.

(2) Bu programların eğitim-öğretimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Ücretler

MADDE 18 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Ödenecek tüm ücretlerin miktarı, ödeme şekil ve zamanı her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Belirlenen ücretlerin ve varsa geriye yönelik ücretlerin ödenmemesi durumunda kayıt yenileme işlemi yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler, pasif öğrenci statüsüne geçer.

(2) Yatay geçiş dışında başka bir nedenle Üniversiteden kaydı silinen öğrencilerin ödemiş oldukları ücretler iade edilmez.

(3) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, disiplin cezası aldıkları döneme ait dönem öğrenim ücretini de ödemekle yükümlüdürler. Bu öğrencilere disiplin cezası aldıkları döneme ait herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Burslar ve indirimler

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programları öğrencilerine verilecek burslar ve indirimler ilgili esaslar EK önerisi, Senatonun onayı üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Sınavlar, Değerlendirme

Kesin kayıt işlemleri

MADDE 20 – (1) Kayıt için gereken belgeler, Üniversite tarafından duyurulur. Lisansüstü programlara kayıt olmaya hak kazananların, akademik takvimde belirlenen tarihlerde aşağıdaki koşulları sağlayarak kesin kayıt işlemini yapmaları gerekir:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler için lisans diplomasına, yüksek lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler için tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması.

b) Öğrenim ücretine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmiş olması.

c) Askerlik durum belgesi.

ç) İlan edilen diğer koşulları sağlaması.

d) Uluslararası öğrencilerin Senato tarafından belirlenen koşullara sahip olması.

(2) Kesin kayıt için ilan edilen belgelerin aslı veya onaylı örneği kesin kayıt sırasında Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir. Belgelerinde eksiklik olanlar ile gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyanda bulunanlar kayıt hakkı kazanmış olsalar bile kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; varsa kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır, kayıt için ödemiş oldukları ücret iade edilmez. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(3) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar veya gerekli belgeleri sağlamayanlar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 21 – (1) Zorunlu ödeme yükümlülüklerini yerine getirmiş olan öğrenciler aynı zamanda her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydını yaparak kayıt yenileme işlemini tamamlamakla yükümlüdür. Tezinde düzeltme nedeni ile ek süre alanlar da dâhil tez aşamasına geçen yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri her güz ve bahar döneminde tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Zorunlu ödeme yükümlülüklerini yerine getirmiş olsa bile akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kaydını yenilemeyen öğrenci, pasif öğrenci statüsüne geçer. Kaydını yenilemeyenler, o dönemde derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönem, ilgili mevzuatta belirlenen azami öğrenim süresinden sayılır.

Ders, şube değişikliği ve dersten çekilme

MADDE 22 – (1) Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydını gerçekleştiremeyen, kayıtlandığı dersi veya dersin şubesini değiştirmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ve “ekleme- bırakma” dönemi olarak adlandırılan süreçte akademik danışmanının onayını alarak ders kaydı veya ders, şube değişikliği yapabilirler.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde akademik danışmanlarının önerisi ile lisansüstü öğrenimleri boyunca en çok iki adet dersten çekilebilirler. Bir öğrenci; yükseltmek üzere aldığı derslerden, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W notu aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Üniversite ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencilerinin dersten çekilme işlemi EABDB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğünün bilgisi ile yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için W notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

Öğretim programları ve ders yükü

MADDE 23 – (1) Diploma düzeyi ve o alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı dikkate alınarak her bir lisansüstü öğretim programında alınması öngörülecek dersler ile İEÜ/yerel ve AKTS kredileri, ilgili mevzuat hükümlerine göre EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, EABDB önerileri üzerine EYK tarafından belirlenir.

(3) Öğrenciler, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilirler.

Derslerin kredi değeri

MADDE 24 – (1) Bir dersin İEÜ/yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri faaliyetlerin haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(2) Bir dersin AKTS kredisi; bir AKTS kredisi, yirmi beş-otuz saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde ilgili EABDB’nin önerisi ve EK’nın onayı üzerine Senato tarafından belirlenir. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

Devam zorunluluğu

MADDE 25 – (1) Öğrenciler derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, dönem içinde ve sonunda yapılan her türlü sınava girmek ve öğretim üyelerinin uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmak zorundadırlar.

(2) Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim üyeleri tarafından izlenir. Rapor ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil hangi gerekçeyle olursa olsun bir derse Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ve Senato tarafından belirlenen oranda devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 26 – (1) Ders başarısının tespitinde dikkate alınacak dönem içi ve dönem sonu sınav, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirme ölçütleri ile bu ölçütlerin ağırlıkları, dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir. Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıkları, Üniversitenin internet sitesinde AKTS kataloğunda öğrencilere duyurulur.

(2) Her ders için en az bir ara sınav yapılır ve tarihleri ilgili öğretim üyeleri tarafından dönem içinde ilan edilir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir.

(3) Öğrenciler, dönem içi sınavlarının yanı sıra dönem sonu sınavına da tabi tutulurlar. Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Üniversite tarafından ilan edilen yer ve zamanda yapılır.

(4) Dersin dönem sonu başarı notu; öğrencinin ara sınav, dönem içi çalışmalarındaki başarısı, ders ve uygulamalara devamı ile dönem sonu sınavı varsa diğer değerlendirme ölçütleri göz önüne alınarak dersi veren öğretim üyesi tarafından harf notlarından birisi ile takdir olunur.

(5) Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler, EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Telafi/mazeret sınavı hakkı

MADDE 27 – (1) YÖK’ün belirlediği esaslar dikkate alınarak Enstitü tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti sebebiyle dönem sonu sınavına girmeyen öğrencilere telafi/mazeret sınavı hakkı verilir. Bu durumda öğretim üyesi tarafından ilgili ders için I (Eksik) notu verilir. I notunun diğer bir harf notuna çevrilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarında, tüm derslerden başarılı olduğu halde, mezuniyet için gereken 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere daha önce aldıkları dersler arasından seçecekleri iki dersten akademik danışmanının önerisi ve EYK kararı ile ek sınav hakkı verilebilir.

(3) (Değişik RG 03.05.2021-31473)Tezsiz yüksek lisans programlarında, mezuniyet koşullarını en fazla iki dersten başarısız oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere, bu dersler için akademik danışmanının önerisi ile ek sınav hakkı verilebilir.

(4) Ek sınav hakkı, bir öğrenciye bir kereye mahsus olmak üzere verilir.

(5) Başarı değerlendirmesi belli bir sürece bağlı olan proje türü dersler için ek sınav hakkı verilmez.

(6) Ek sınav hakkı, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde kullanılır.

(7) Ek sınavlarda ara sınav ve benzeri yıl içi değerlendirme ölçütleri dikkate alınmaz. Öğrencinin aldığı ek sınav notu dersin nihai notu olarak kabul edilir.

Notlar

MADDE 28 – (1) Öğrencilere kayıtlandıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir:

a) (Değişik RG 03.05.2021-31473) Not ortalamasına katılan ve İEÜ/Yerel kredisi olan derslerden, yüksek lisans öğrencisinin en az CC, doktora öğrencisinin en az CB notu alması gerekir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları ile bu notların statüsü aşağıda gösterilmiştir:

Harf Notu

Katsayı

Puan

Yüksek Lisans Öğrencisi için

Doktora Öğrencisi için

AA

4,00

90-l00

Geçer

Geçer

BA

3,50

85-89

Geçer

Geçer

BB

3,00

80-84

Geçer

Geçer

CB

2,50

75-79

Koşullu Geçer

Koşullu Geçer

CC

2,00

70-74

Koşullu Geçer

Başarısız-Kalır

DC

1,50

65-69

Başarısız-Kalır

Başarısız-Kalır

DD

1,00

60-64

Başarısız-Kalır

Başarısız-Kalır

FD

0,50

50-59

Başarısız-Kalır

Başarısız-Kalır

FF

0,00

49 ve Aşağısı

Başarısız-Kalır

Başarısız-Kalır


b) NA (Devamsız) notu, not ortalamasına katılan ve İEÜ/Yerel kredisi olan bir derse devam yükümlülüklerini sağlamayan ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrencilere dersi veren öğretim üyesi tarafından takdir olunur. Not ortalamaları hesabında NA notunun katsayısı 0,00 (sıfır) olarak işlem görür.

c) Ortalama hesaplarına katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:b) NA (Devamsız) notu, not ortalamasına katılan ve İEÜ/Yerel kredisi olan bir derse devam yükümlülüklerini sağlamayan ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrencilere dersi veren öğretim üyesi tarafından takdir olunur. Not ortalamaları hesabında NA notunun katsayısı 0,00 (sıfır) olarak işlem görür.

1) S (yeterli) notu, İEÜ/Yerel kredisi olmayan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

2) U (yetersiz) notu, İEÜ/Yerel kredisi olmayan derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

3) P (Başarılı devam) notu, İEÜ/Yerel kredisi olmayan, not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden fazla olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde yerine getiren öğrencilere verilir.

4) NP (Başarısız devam) notu, İEÜ/Yerel kredisi olmayan, not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden fazla olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde yerine getirmeyen öğrencilere verilir.

5) EX (muaf) notu, öğretim planlarında yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

6) NI (ortalamaya katılmayan) notu, öğrencinin not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin transkriptinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programın derslerine sayılmaz. Bilimsel hazırlık dersleri için bu harf notu takdir olunur.

7) I (eksik) notu, dersi veren öğretim üyesinin kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, dönem notlarının son veriliş tarihinden itibaren on beş gün içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki dönem ders kayıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılması gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersi veren öğretim elemanının önerisi üzerine ve EYK kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu FF, NP veya U notuna dönüşür.

8) W (çekilmiş) notu, öğrencinin ilgili dönemde çekildiği derse verilen nottur. Dersten çekilme, 22 nci maddedeki esaslara göre yapılır.

Notların açıklanması ve not durum belgeleri

MADDE 29 – (1) Dönem sonu harf notları, dersi veren öğretim üyesi tarafından Üniversitece belirlenen tarihlerde verilir ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilere ilan edildiğinde kesinleşir.

(2) Üniversitede öğrenim gören tüm öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdıkları tarihten başlayarak, öğrenimleri süresince aldıkları dersler, notları ve akademik başarıları transkript üzerinde gösterilir.

Maddi hata

MADDE 30 – (1) Öğrenciler, dersin/derslerin değerlendirme sonucuna ilanı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde itiraz edebilirler.

(2) Herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim üyesinin başvurusu üzerine EYK tarafından karara bağlanır.

(3) Notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem ders kayıtlarının başlangıcına kadar düzeltilmiş olması gerekir.

Not ortalamaları

MADDE 31 – (1) Not ortalaması, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesi ile tespit edilir. Bu işlemin bir dönem içinde alınan dersler için yapılması halinde dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılması halinde genel not ortalaması elde edilir.

(2) Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not, öğretim planlarından çıkarılan bir ders ya da seçmeli bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise dersin alınan en son notu göz önünde tutulur.

Derslerde başarı ve ders tekrarı

MADDE 32 – (1) Lisansüstü öğrencisinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için gereken koşullar 28 inci maddeye göre belirlenir.

(2) Öğrenciler başarısız oldukları veya çekildikleri dersleri başarılı oluncaya kadar tekrar almakla yükümlüdürler.

(3) Bu dersler, öğretim plan değişikliği nedeni ile sonradan programdan çıkarılan dersler ise yerine eşdeğeri olarak alınacak dersler, EYK önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Öğrenciler belirlenen bu eşdeğer dersleri de başarılı oluncaya kadar tekrar almakla yükümlüdürler.

(4) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri seçmeli bir dersin yerine farklı bir ders alabilirler. Öğrenciler aldıkları yeni dersi başarmakla yükümlüdürler.

(5) Öğrenciler, GNO’larını yükseltmek amacıyla geçtikleri dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere EYK önerisi ve Senato tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri açılması halinde alabilir.

(6) Tekrarlanan derste, daha önce alınmış olan dersin toplam puanı GNO hesaplarından düşürülür ve en son dersin toplam puanı GNO hesaplamalarına katılır.

Derslerden muafiyet

MADDE 33 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programından ders almış olan öğrenciler, bu derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Muafiyet için öğrencilerin, akademik takvimde ilan edilen ders kayıt tarihlerinin son gününe kadar belgeleriyle birlikte Enstitüye başvurmaları gerekir.

(2) Daha önce herhangi bir diploma derecesinde kullanılmamış olan dersler için muafiyet verilebilir.

(3) Muafiyet talebinde bulunduğu derslerden en az BB notu veya muadilini almış olması şartı ile tezli yüksek lisans öğrencilerine en fazla üç dersten, tezsiz yüksek lisans öğrencilerine en fazla dört dersten, lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencilerine en fazla yedi dersten, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencilerine en fazla üç dersten muafiyet verilebilir.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslere muafiyet verilebilmesi için bu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Muafiyet verilmiş derslere Muaf (EX) notu verilir. Bu notlar GNO hesabına katılmaz, bu öğrencilerin GNO’su İEÜ’de aldıkları derslere göre belirlenir.

(5) İEÜ programlarında alınan ve muafiyet verilen derslerde dersin harf notu transfer edilir ve bu ders/dersler GNO hesabına katılır.

(6) İlgili ana bilim dalının önerisi ve EK’nın kararı ile belirlenen bilimsel hazırlık programındaki dersler için muafiyet sınavı açılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programı gerekleri

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz İEÜ kredisinden az olmamak koşulu ile en az on adet ders ile dönem projesi dersi olmak üzere toplam en az 60 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesinin İEÜ kredisi yoktur.

(3) Öğrenci, EYK kararı ile ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, en çok üç adet lisans dersi alabilir. Öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için gereken koşullar 28 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenir ve bu dersler öğrencinin ortalama hesabına katılır.

(4) Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönemde bu derse kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(5) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Tezli yüksek lisans programı gerekleri

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir İEÜ kredisinden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi ile tez çalışması olmak üzere bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile toplam 120 AKTS kredisinden oluşur. Yüksek lisans semineri ve tez çalışmasının İEÜ kredisi yoktur.

(3) Öğrenci, EYK kararı ile ve lisans öğrenimi sırasında almamış olmak koşuluyla, en çok iki adet lisans dersi alabilir. Öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için gereken koşullar 28 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenir ve bu dersler öğrencinin ortalama hesabına katılır. Ayrıca, EABDB’nin önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

Tezli ve tezsiz programlar arası geçiş

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla aynı eğitim dilinde ve aynı isimde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır ve dersin harf notu transfer edilir. Bu ders/dersler GNO hesabına katılır.

(2) Aynı kurallar tezli yüksek lisans programına devam edenler için de geçerlidir.

(3) Programlar arası geçiş yapmak isteyen öğrencinin kayıtlı olduğu programda geçirdiği süre, geçiş yapmak istediği programın azami süresinden düşülür ve geçiş yapmak istediği programı tamamlamak için yeterli azami süresinin olup olmadığı tespit edilerek öğrencinin başvurusu değerlendirilir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlanması

MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzuna uygun biçimde, öğrenim gördüğü programın öğretim dilinde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde düzeltme ile birlikte tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda dijital ve/veya basılı nüshasını tez danışmanına teslim eder.

(3) Yüksek lisans tezinin ilk defa veya ilk tez savunma sınavı neticesinde alınan düzeltme kararı gereği tez jürisi tarafından verilen ek süre sonunda yeniden jüri önünde savunulabilmesi için aşağıda yer alan koşulların sağlanması gerekir:

a) Tez danışmanı tarafından intihal yazılım programı kullanılarak benzerlik oranını gösteren raporun alınması.

b) Tezdeki benzerlik oranının EK tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan azami benzerlik oranının altında olması.

c) Tez danışmanı tarafından, intihal raporunun, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren EABDB tarafından onaylanan tez jürisi öneri formunun ve Etik Kurul raporu veya beyanının ıslak imzalı olarak tezle birlikte Enstitüye teslim edilmesi.

(4) Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(5) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve tezi jüri üyelerine gönderir. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı tarihi ve yeri Enstitü tarafından tez sınavı tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez jürisi, ilgili EABDB önerisini takip eden iki hafta içinde EYK kararı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş tam zamanlı öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca, iki yedek jüri üyesi belirlenir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen yüksek lisans tezinin jüri üyelerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyası ile istenilen sayıdaki elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisi mezun olmaya hak kazanır. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Uzatılan sürede tez dönemi için kayıt gerekmez. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(11) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK Başkanlığına iletilir.

(12) Yüksek lisans tezinin devam ettiği dönemlerde öğrencilerin yapacağı çalışmalar tez danışmanı tarafından değerlendirilir ve bu çalışmalar için P veya NP notu takdir olunur. Azami süre içinde tez ve teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez NP notu alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programı gerekleri

MADDE 38 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 İEÜ kredisinden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk iki İEÜ kredisinden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında EABD’nin önerisi ve EYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz, öğrencinin transkriptine NI olarak işlenir. Başarısız olunan dersler veya EYK önerisi ve Senato onayı ile eşdeğeri olarak alınacak dersler başarılı oluncaya kadar tekrar edilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınav tarihleri EABD önerisi ile EYK tarafından belirlenir.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin en geç beşinci dönemin, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin ise en geç yedinci dönemin sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmesi zorunludur.

(4) Yeterlik sınavları, EYK tarafından öğretim üyeleri arasından atanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla öğretim üyelerinden oluşan sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi İEÜ dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) (Değişik RG 03.05.2021-31473)Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Aday yazılı sınavdan geçtikten sonra en geç üç iş günü içinde sözlü sınava alınır. Her iki sınavdan da başarılı olabilmek için en az 80 puan alınması gerekir. Yeterlilik sınavı geçme notu en az 80 puan olup sözlü sınav notunun %50’si ile yazılı sınav notunun %50’sinin toplamlarından oluşur. Yazılı sınavdan 80 puan ve üzeri alamayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrenciye, yeterlik sınavında başarılı ise S notu başarısız ise U notu takdir olunur. Bu karar, EABDB tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Öğrencilerin doktora yeterlilik sınavına girecekleri dönemlerde kayıt yenileme yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programından ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam İEÜ kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınan kredili derslerden başarılı olan öğrencilere bu dersler için NI notu verilir. Öğrencinin Enstitü kararıyla belirlenen bu derslerden başarılı sayılabilmesi için gereken koşullar 28 inci maddeye göre belirlenir ve bu dersler öğrencinin GNO hesabına katılmaz.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına başvurulan döneme ait Senato tarafından belirlenen ilgili yüksek lisans programı başvuru koşullarını sağlamaları halinde geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için EABDB önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin tez danışmanı olan öğretim üyesi, EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, EABDB’nin önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisinin savunulması

MADDE 41 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, bu konuda hazırlayacağı yazılı raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABDB tarafından işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir ve bir sonraki dönemde tekrar tez önerisi sunulur. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve takip eden bir yılın çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması

MADDE 42 – (1) Öğrenci, kayıtlı olduğu programın yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle doktora tez savunmasına girmeye hak kazanır. Öğrenci, EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzuna uygun biçimde öğrenim gördüğü programın öğretim dilinde tezini yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora öğrencilerinin doktora tez sınavına alınabilmeleri için Web of Knowledge tarafından taranan endekslerde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik dergi listesinde veya Scopus veri tabanında yer alan dergilerden birinde en az bir araştırma makalesi yayınlamış olmaları veya bu alanda bir araştırma makalesinin yayına kabul edilmiş olması gerekir.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda dijital ve/veya basılı nüshasını tez danışmanına teslim eder.

(4) Doktora tezinin ilk kez veya tez jürisi tarafından verilen ek süre sonunda jüri önünde savunulabilmesi için aşağıda yer alan koşulların sağlanması gerekir:

a) Tez danışmanı tarafından intihal yazılım programı kullanılarak benzerlik oranını gösteren raporun alınması.

b) Tezdeki benzerlik oranının EK tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan azami benzerlik oranının altında olması.

c) Tez danışmanı tarafından, intihal raporunun, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü içeren EABDB tarafından onaylanan tez jürisi öneri formunu, yayın bilgi formunun ve Etik Kurul raporu veya beyanının ıslak imzalı olarak tezle birlikte Enstitüye teslim edilmesi.

(5) Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(6) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(7) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB önerisi, EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş tam zamanlı öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(8) Doktora tezinin devam ettiği dönemlerde öğrencilerin yapacağı çalışmalar komite tarafından değerlendirilir ve bu çalışmalar için P veya NP notu takdir olunur.

(9) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve tezi jüri üyelerine gönderir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunma tarihi ve yeri Enstitü tarafından tez savunma tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(10) Tez sınavından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu kararı Enstitüye tez savunmasını izleyen üç gün içinde tutanakla bildirir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Öğrencinin uzatma aldığı dönemlerde kayıt yaptırması gerekir. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Doktora tezinde başarılı olamayanlara gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen doktora tezinin jüri üyelerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik kopyalarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisi mezun olmaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(12) Azami süre içinde kayıtlı olduğu tez çalışmasından üst üste veya aralıklı olarak üç kez NP notu alan veya azami süre içinde tezini tamamlayamayan öğrenciler ile girdiği tez sınavı sonunda U notu alan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

İzin, Kayıt Dondurma ve Kayıt Sildirme

Kayıt dondurma

MADDE 43 – (1) Öğrencilerin kayıtları, tekrar Üniversiteye dönmek üzere, belgelemek koşulu ile haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden, sağlık, ailevi, askerlik, akademik, eğitim, beklenmedik zorunlu hallerde ve benzeri nedenlerle EYK kararı ile dondurulabilir.

(2) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı kayıt dondurma sebebi olarak kabul edilmez.

Kayıt dondurma müracaat şekli ve müracaat süresi

MADDE 44 – (1) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Enstitüye başvururlar.

(2) Mücbir sebepler dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

(3) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için o döneme ilişkin öğrenim ücreti ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılmış olan ödeme, kayıt dondurma halinde öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem ücretine mahsup edilir.

Kayıt dondurma süreleri

MADDE 45 – (1) Öğrencilerin kayıtları, yabancı dil hazırlık sınıfında en fazla iki dönem, lisansüstü programlarında en fazla iki dönem dondurulabilir.

(2) Zorunlu hallerde EYK’nın önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir.

(3) Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt dondurma süresinin sona ermesi

MADDE 46 – (1) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde öğrenime başlamak istediklerine dair dilekçeleri ile birlikte Enstitüye başvurarak ve dönem kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, sağlık mazereti ile kayıt dondurmuş öğrenciler, eğitime başlayacakları dönemden önceki iki hafta içerisinde, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını ilgili uzman hekimden alacakları sağlık raporu ile ispatlamak zorundadırlar.

Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali

MADDE 47 – (1) Öğrenciler, bir dilekçe ile Enstitüye başvurarak, Üniversiteden ayrılma talebinde bulunabilir. Çeşitli nedenlerle Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, ücret ödemelerine ve kayıtlı oldukları derslere ilişkin olarak uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ders kayıtları tamamlandığı tarihten önce Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrencilerden ve kayıtları iptal edilen öğrencilerden o döneme ilişkin öğrenim ücreti alınmaz.

b) Ders kayıtları tamamlandığı tarihten sonra Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrenciler ve bu tarihten sonra kayıtları iptal edilen öğrenciler, o döneme ilişkin öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Bu öğrencilerin, o dönem için ödediği ücret iade edilmez.

İlişik kesme

MADDE 48 – (1) Kaydı silinen, kaydı iptal edilen, kendi isteği ile kayıt sildiren, yatay geçiş yapan, Üniversiteden çıkarılan veya mezun olanların diplomalarını veya kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için varsa geçmiş dönemlere ilişkin tüm ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomalar

Mezuniyet koşulları ve tarihi

MADDE 49 – (1) Öğrencinin lisansüstü programlardan mezun olmaya hak kazanabilmesi için GNO’sunun en az 3.00 olması ve aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir:

a) Tezli yüksek lisans programı için en az yirmi bir İEÜ kredisi, yedi adet ders ve 120 AKTS kredisini tamamlayarak programında öngörülen tüm derslerden ve seminer dersi ile tez çalışmasından başarılı olmak.

b) Tezsiz yüksek lisans programı için en az otuz İEÜ kredisi, on adet ders ve 60 AKTS kredisini tamamlayarak programında öngörülen tüm derslerden ve dönem projesi dersinden başarılı olmak.

c) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilenler için en az kırk iki İEÜ kredisi, on dört adet ders ve 300 AKTS kredisini tamamlayarak programında öngörülen tüm derslerden ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ile tez çalışmasından başarılı olmak.

ç) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az yirmi bir İEÜ kredisi, yedi adet ders ve 240 AKTS kredisini tamamlayarak programında öngörülen tüm derslerden ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ile tez çalışmasından başarılı olmak.

Diploma

MADDE 50 – (1) Mezuniyet için 49 uncu maddede belirtilen gerekli koşulları sağladığı belirlenen tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerine tezsiz yüksek lisans diploması, tezli yüksek lisans programı öğrencilerine tezli yüksek lisans diploması verilir. Uzaktan eğitim programlarında düzenlenecek diplomalarda “uzaktan öğretim” ibaresi yer alır.

(2) Mezuniyet için gerekli koşulları sağladığı belirlenen doktora öğrencilerine doktora diploması verilir.

(3) Diplomalar üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezli yüksek lisans programları ve doktora programları için mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrencilerin mezuniyeti EYK tarafından onaylanarak kesinleşir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak EYK’nın onay tarihi yazılır.

(6) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(7) Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(8) Mezunlar için ayrıca akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi düzenlenir.

(9) Diplomanın ve/veya diploma ekinin kaybı halinde Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede kayıp ilanının verilmesi, diploma ve/veya diploma eki ücretinin ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere ikinci nüsha ibaresini taşıyan diploma verilir. İkinci nüsha diploma aslına uygun olarak hazırlanır. İkinci nüshanın kaybedilmesi durumunda üçüncüsü hazırlanmaz.

(10) Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere Enstitü Müdürü ve Öğrenci İşleri Müdürünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık işleri

MADDE 51 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetleri ve hastalanan öğrencilere uygulanacak işlemler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Disiplin işlemleri

MADDE 52 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebligat

MADDE 53 – (1) Her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim veya Üniversiteye bildirilen adrese yazılı olarak ya da tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla yapılır. Bu yollarla tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası Üniversitede ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, yeni adreslerini Üniversiteye bildirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, Üniversitede mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Ölçme ve değerlendirmede esas alınan belge ve yapıtların saklanması

MADDE 54 – (1) Ölçme ve değerlendirmede esas alınan sınav kâğıdı, ödev, proje, film, tasarım, laboratuvar ve benzeri belgeler ve yapıtlar, davaya konu olanlar hariç, son işlem gördükleri tarihten itibaren altı ay süre ile saklanır.

Aynı anda iki programa kayıt

MADDE 55 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK ve Üniversitelerarası Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 28/11/2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31 inci maddenin birinci fıkrası 2013-2014 öğretim yılı güz döneminde ders aşamasına geçen öğrenciler ile sonrasındaki öğrenciler için uygulanır. Önceki öğrencilerin not ortalamaları İEÜ kredisine göre hesaplanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikle belirlenmiş süreler 2016-2017 öğretim yılı güz döneminden itibaren başlar.

(2) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 20 nci maddenin dördüncü fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(4)  2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler hakkında 57 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 11 inci maddesinin hükümleri uygulanmaya devam olunur.

(5) (Ek RG 03.05.2021-31473)Bu yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrasında yer alan ders başarı notu 2020-2021 öğretim yıl bahar dönemi ve sonrası için geçerlidir.  Dördüncü fıkra kapsamında bilimsel hazırlık programı dersi alan yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi ve öncesinde aldığı bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DD notu ile, beşinci fıkra kapsamında bilimsel hazırlık programı dersi alan doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CC notu ile tamamlaması gerekir.

(6) (Ek RG 03.05.2021-31473)Bu yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendindeki dönem sonu başarı notları, öğrencinin yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmasına bakılmaksızın, 2020-2021 öğretim yılı güz döneminde alınan lisans dersleri için en az DD, yüksek lisans dersleri için en az CC, doktora dersleri için en az CB olarak uygulanır.  

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.


Bu yönetmelik 27.12.2020 tarih ve 31347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.