Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte (İEÜTF): İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ç) Merkez (Hastane): İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Merkez müdür yardımcıları (Koordinatörler): Merkezin müdür yardımcılarını,

e) Merkez Müdürü (Genel Koordinatör): Merkezin Müdürünü,

f) Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite (İEÜ): İzmir Ekonomi Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapma olanağı sağlamak, her düzeyde nitelikli tıp ve sağlık personeli yetiştirmek, Üniversite bünyesindeki diğer fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, araştırma ve eğitim merkezleriyle, yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin kaliteli ve verimli yürütülmesini sağlamak ve tıp ve sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin uygulamalı eğitimine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Tıp ve sağlık alanındaki eğitim-öğretim etkinliklerine katkı sağlamak,

b) Yüksek nitelikli sağlık hizmeti verilmesini sağlamak, bu alanda uygulama ve araştırmalarda bulunmak,

c) Üniversite içi ya da Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliği yapmak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projelerin geliştirilmesine olanak sağlamak,

ç) Toplumun sağlıklı yaşam konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini saptayarak bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek, toplumu bilgilendirmek ve amacıyla etkinlikler düzenlemek ya da düzenlenen etkinliklere katkı sağlamak, gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek,

d) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak amacıyla eğitsel etkinliklerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel işbirliğinde bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

f) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.


Merkez Müdürü (Genel Koordinatör)
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından en az lisans düzeyinde tıp eğitimi almış kişiler arasından Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayıyla üç yıl süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürü, sağlıkla ilgili bağlı birimlerin de yöneticisidir. Merkez Müdürü yürütmekte olduğu görevlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

(2) Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple Merkez Müdürünün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Merkez Müdürünün yerine aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak çalışmasını sağlamak,

c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda eylem planları hazırlamak, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve denetlemek,

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin çalışmaları hakkında hazırlayacakları yıllık raporları ya da gerek duyulduğunda talep edilecek raporları Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Merkezin ödenek ve kadro gereksinimlerini, bütçe ile ilgili önerilerini ve ilgili diğer konuları saptayarak gerekçesiyle birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Merkez bünyesindeki tüm birimlerin eşgüdüm içinde, etkin ve nitelikli biçimde çalışmalarını sağlamak,

g) Merkezde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkin biçimde gerçekleştirilmesi için Üniversitenin akademik birimleriyle eşgüdüm içerisinde çalışmak ve gerekli önlemleri almak.

Merkez müdür yardımcıları (koordinatörler)
MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıyla Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki merkez müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez müdür yardımcıları, Merkez Müdürünün yapacağı yetki devrine göre Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olurlar.

(2) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten merkez müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevinden alınabilir.

Merkez müdür yardımcılarının (koordinatörlerin) görevleri
MADDE 11 – (1) Merkez müdür yardımcılarının (koordinatörlerin) görevleri şunlardır:

a) Hekimlik, ameliyathane, poliklinik, eczane, yoğun bakım, radyoloji, laboratuvar, acil servis, beslenme, fizyoterapi, psikolojik danışmanlık vb. tıbbi hizmetlerin planlanması, çalışma esaslarının belirlenmesi, izlenmesi ve denetimi görevlerini yürütmek,

b) Eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri için gerekli hazırlık ve planlamaları yapmak, bunların eşgüdümü konusunda gerekli çalışmaları gerçekleştirmek,

c) İnsan kaynakları, bilgi işlem, medikal faturalama, muhasebe ve finans satın alma ve depolama, arşiv, destek ve teknik, tıbbi mühendislik, ambulans, tıbbi kayıt ve dokümantasyon, evrak kayıt, hasta iletişim birimi ve santral, hasta hakları, otelcilik ve kat, morg, sivil savunma hizmetleri gibi mali, idari ve teknik işlerin planlanması, çalışma esaslarının belirlenmesi, izlenmesi ve denetimiyle ilgili görevleri yürütmek,

ç) Hemşirelik ve yardımcı sağlık personeli hizmetleriyle sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, çalışma esaslarının belirlenmesi, izlenmesi ve denetimiyle ilgili görevleri yürütmek,

d) Merkez müdürlüğünce verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Rektör,

b) Dekan,

c) Merkez Müdürü,

ç) Rektör tarafından önerilen ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan iki kişi.

(2) Rektör Yönetim Kurulunun başkanıdır, Rektörün olmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna Dekan başkanlık eder. Yönetim Kurulu başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3) Rektör ve Dekanın görevleri sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelikleri de sona erer. Bu görevlere atananlar Yönetim Kurulunun doğal üyesi sayılırlar. Diğer üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin işleyişi konusunda politika ve stratejileri belirlemek,

b) Merkezin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim etkinliklerinde ve araştırmalarda kullanımına yönelik ilke ve esasları belirlemek, ayrıca gerek duyulduğunda bu konularda Merkez Müdürlüğüne görüş bildirmek,

c) Amaçların yerine getirilmesi için kaynak sağlama konusunda çalışmalarda bulunmak,

ç) Merkezin ödenek ve kadro gereksinimlerini, bütçe, yeni kurulacak birimler ve projelerle ilgili önerilerini ve ilgili diğer konuları karara bağlamak,

d) Merkezin çalışmaları hakkında Merkez Müdürü (Genel Koordinatör) tarafından hazırlanacak yıllık raporu ya da gerek duyulduğunda talep edilecek raporları değerlendirerek sonuçlarını üst yönetimin bilgisine sunmak,

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapma ve ortak projeler geliştirme önerilerini karara bağlamak,

f) Yıllık olarak ve gerektiğinde Danışma Kurulundan görüş ve öneri talebinde bulunmak.

Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Merkez Müdürü,

b) İEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı,

c) İEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı,

ç) İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü,

d) İEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü,

e) İEÜTF Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı,

f) İEÜTF Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı,

g) İEÜTF Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı,

ğ) Merkezin faaliyet alanları itibariyle temayüz etmiş kişiler arasından Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan yedi kişi.

(2) Rektör, Dekan, bölüm başkanları ve Merkez Müdürünün görevleri sona erdiğinde Danışma Kurulu üyelikleri de sona erer. Bu görevlere atananlar Danışma Kurulunun doğal üyesi sayılırlar ve Rektör tarafından Danışma Kurulunun üyeleri olarak görevlendirilirler. Diğer üyelerin görev süresi üç yıldır, bu üyeler yeniden görevlendirilebilirler.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez ya da Yönetim Kurulunun gerek duyduğu durumlarda olağanüstü toplanır. Toplantılara Merkez Müdürü başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları
MADDE 16 – (1) Tüm Merkez birimlerinin çalışma düzeni ve ilkeleri Merkez Müdürlüğünce hazırlanır ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Personel ihtiyacı
MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.


Bu yönetmelik 27.02.2017 tarih ve 29986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.