Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ ESASLARI


 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
MADDE 1-  (1) Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile İzmir Ekonomi Üniversitesi “Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin lisansüstü programlarına kurum dışından ve kurum içinden yapılacak yatay geçiş işlemleri aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yürütülür.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu esaslar, lisansüstü programları yatay geçişleri için belirlenen başvuru koşullarını ve değerlendirme esaslarını kapsamaktadır.  

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu esaslar, 2547 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre düzenlenmiştir.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu esaslarda geçen;
a)    ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b)    DNO: Dönem Not Ortalamasını,
c)    Enstitü: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ç)    Enstitü Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim kurullarını,
d)    GMAT : Graduate Management Aptitude Sınavını,
e)    GNO: Genel Not Ortalamasını,
f)    GRE :Graduate Record Examination Sınavını,
g)    Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı yenilenmeyen ve o dönemde hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,
ğ)    Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,
h)    Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurduğu halde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca ilişiği kesilmeyerek öğrenimine devam ettirilen öğrenciyi,
i)    Üniversite (İEÜ): İzmir Ekonomi Üniversitesini,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar


MADDE 5-  (1) Akademik başarıya göre, yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç lisansüstü programlarında en az 1 yarıyıl öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilebilir.

MADDE 6-   (1) Bulunduğu yükseköğretim programında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim gören öğrenciler de kurum içinde yatay geçiş yapmak için başvurabilir.

MADDE 7- (1)Yatay geçiş kontenjanları ilgili enstitünün teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.  

MADDE 8-  (1) 100’lük sisteme göre elde edilen başarı notlarının 4’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

MADDE 9-  (1) Kayıt dondurmuş olmak, kaydı askıya alınmış öğrenci olmak veya uzatmalı öğrenci olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

MADDE 10- (1)  Burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, başka bir bölümü/programa yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. Ancak, okumakta olduğu bölümdeki Genel Not Ortalaması(GNO) en az 3.00 olan  ve ilgili bölümler tarafından aranan diğer koşulları da sağlayan  tam burslu öğrencilere, bulunduğu programın ilgili yıla ait tam burslu kontenjanlarının %10'unu aşmayacak şekilde kurum içinde başka bölümlere burslu olarak yatay geçiş yapmasına izin verilebilir.

MADDE 11- (1)  Aynı düzeydeki diploma programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Buna göre, yüksek lisans programlarından yüksek lisans programlarına; doktora programlarından doktora programlarına yatay geçiş yapılabilir. Yüksek lisans programlarından doktora programlarına; doktora programlarından yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapılamaz.

MADDE 12- (1) Kurumlararasında aynı düzeydeki, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen eşdeğer diploma programları arasında yatay geçiş yapılabilir.

MADDE 13- Tamamen yabancı dilde öğretim verilen programlar ile  Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara yapılan yatay geçiş başvurularında, İngilizce düzeyi yeterli olmayan veya İEÜ’nün yapacağı yabancı dil (İngilizce) yeterlilik sınavından başarılı olamayan yüksek lisans öğrencileri İEÜ’de yabancı dil hazırlık programına devam ederler. Yabancı dil hazırlık programından başarılı olmalarını takip eden dönemlerde yüksek lisans derslerini alabilirler.  

MADDE 14- (1) Uzaktan öğretim yüksek lisans programlarından örgün öğretim yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapılamaz.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yurt İçi Üniversitelerden Yatay Geçiş


MADDE 15-(1) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak üzere yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen koşullar aranır.

a)Bulunduğu programda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim görmek.

b) Başvurduğu program için İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından aranan başvuru koşullarını sağlamak.

c) Yüksek lisans öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 2,00; doktora programı öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 2,50 genel not ortalamasına sahip olmak.  (Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir)

ç) Bilimsel hazırlık sınıfında iken yatay geçiş talebinde bulunan yüksek lisans öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 1,00; doktora programı öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 2,00 genel not ortalamasına sahip olmak.  (Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir)

d) Yabancı dilde öğretim verilen programlar ile zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara yapılacak yatay geçişlerde İEÜ’nün aradığı yabancı dil koşullarını sağlamak.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yurt Dışı Üniversitelerden Yatay Geçiş


MADDE 16- (1) Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapılabilir.

MADDE 17- (1) Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak üzere yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen koşullar aranır.

a)Bulunduğu programda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim görmek.

b) Başvurulan program için Yabancı uyruklu adaylarla yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulünde İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından aranan başvuru koşullarını sağlamak.

c) Yüksek lisans öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 2,00; doktora programı öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 2,50 genel not ortalamasına sahip olmak.  (Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir)

 ç) Bilimsel hazırlık sınıfında iken yatay geçiş talebinde bulunan yüksek lisans öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 1,00; doktora programı öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 2,00 genel not ortalamasına sahip olmak.  (Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir)

d) Yabancı dilde öğretim verilen programlar ile zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara yapılacak yatay geçişlerde İEÜ’nün aradığı yabancı dil koşullarını sağlamak.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurum İçinde (Programlar Arası) Yatay Geçişler


MADDE 18- (1) Kurum içinde aynı veya farklı programlar arasında tezli ve/veya tezsiz opsiyonlara yatay geçiş yapılabilir.  

(2) Kurum içinde programlar arasında yatay geçiş yapmak üzere yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen koşullar aranır.

a) Bulunduğu programda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim görmek.

b) Başvurduğu program için İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından aranan başvuru koşullarını sağlamak.

c) Yüksek lisans öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 2,00; doktora programı öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 2,50 genel not ortalamasına sahip olmak.  (Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir)

 ç) Bilimsel hazırlık sınıfında iken yatay geçiş talebinde bulunan yüksek lisans öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 1,00; doktora programı öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 2,00 genel not ortalamasına sahip olmak.  (Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir)

d) Yabancı dilde öğretim verilen programlar ile zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara yapılacak yatay geçişlerde İEÜ’nün aradığı yabancı dil koşullarını sağlamak.


MADDE 19- (1) (Değişik SK 22.07.2014-231/A14) Programa kabul için gerekli asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli-tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu durumda önceki programda alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla ilgili yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve kayıtlı olduğu doktora programında sunulan derslerden en az yedi dersi başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Bu öğrencilerin, bir yüksek lisans programına intibak ettirilmeleri, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleştirilir. Bu öğrencilerin intibak ettirildikleri yüksek lisans programından mezun olabilmeleri için en az bir dönem kayıtlı öğrenci olarak bulunmaları ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından öngörülen dersleri almaları gerekir.

(3) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.


ALTINCI BÖLÜM
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı


MADDE 20-  (1) Yatay geçiş başvuruları ilgili enstitü anabilim dalları bünyesinde oluşturulan kabul jürileri tarafından değerlendirilir. Kabul jürisi, belirlenen ölçütlere göre değerlendirme yaparak adayların programa kabul edilip edilemeyeceğini belirler. Ayrıca,   ilgili anabilim dallarının görüşleri alınarak, daha önceki programında aldığı derslerden hangilerinin, geçiş yapacağı programdaki hangi derslere karşılık sayılacağı ve varsa alt dönemlerden almaları gereken dersler bu Jüri tarafından belirlenir. Kesin kabul ve ders muafiyetleri jürinin önerileri dikkate alınarak ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir.

(2) Değerlendirmede, öncelikle Genel Not Ortalaması dikkate alınır. Eşit GNO’ya sahip öğrencilerin bulunması durumunda, başarısız dersi olmayanlara veya daha az başarısız dersi olanlara öncelik tanınır. Eşitliğin yine bozulmaması halinde öğrencilerlin ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT benzeri sınavlardan başarı sıralaması yüksek olana öncelik verilir.

(3) Buna göre yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan içinde kalanlar asil, diğerleri yedek olarak belirlenir ve Üniversitenin web sitesinde ilan edilir.

(4)Yatay geçiş başvurularının sonuçları üniversitenin web sitesinde yayınlanarak adaylara duyurulur.  


YEDİNCİ BÖLÜM
Derslerin Değerlendirilmesi ve İntibak


MADDE 21-  (1) Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin geldiği yükseköğretim kurumunda aldığı derslerin değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen kurallar uygulanır.

a) (Ek SK 22.07.2014-231/A14) Kurum içinde benzer isimdeki tezsiz yüksek lisans programından tezli programına veya tezli programından tezsiz programına yapılan geçişlerde, önceki programda alınan derslerin tamamı enstitü yönetim kurulu kararıyla geçiş yapılan yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

b) (Değişik SK 22.07.2014-231/A14) Kurum dışından veya kurum içinde farklı programlardan yapılan yatay geçişlerde, geçiş yapılan öğretim programında yer alan derslerin en fazla %50 İEÜ kredisine eşdeğer sayıdaki dersten muafiyet verilebilir.  

c)    Muafiyet verilebilecek toplam ders kredisinin hesabında İEÜ kredisi olmayan dersler dikkate alınmaz

ç)    Muafiyet verilebilecek derslerin daha önce herhangi bir diploma derecesi için kullanılmamış olması gerekir.

(2)Buna göre yapılan intibak sonucunda eksik kalan krediler öncelikle programın zorunlu dersleri ve daha önce alınmayan seçmeli dersleri alınarak tamamlanır.

MADDE 22- (1) Kurumlar arası yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki kurumunda alıp başarılı olduğu dersler, Muaf (EX) notu ile gösterilir. Bu öğrencilerin Genel Not Ortalaması, İEÜ’de aldıkları derslere göre belirlenir. Bu notlar DNO ve GNO hesabına katılmaz.

(2) Kurum içi yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki programında alıp başarılı olduğu dersler aldığı notlar ile birlikte yansıtılır ve not ortalamasına katılır.

Öğrenim Süresi
MADDE 23- (1) Kurum içi veya kurumlar arasında yatay geçiş yapan öğrencilerin önceki programında geçirdiği süre azami öğrenim süresinden sayılır.

Yürütme
MADDE 24- (1) Bu Esasların hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yürürlük
MADDE 25- (1) Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Bu yönerge 05.05.2014 tarih ve 226/A5 sayılı Senato kararı ve 13.05.2014 tarih ve 46 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.


 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.