Bizi takip edin
|
EN

UZAKTAN ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ


Amaç
Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne bağlı enstitüler bünyesinde yürütülen  Uzaktan Öğretim yüksek isans programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2-(1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar" ile  İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 3-(1) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde  sürdürülen Uzaktan Öğretim programlarının yürütülmesi ve bu programların eğitim öğretiminin verilmesinde uyulacak esaslara  ilişkin hükümleri kapsar.

Öğrenci Kabulü ve Kesin Kayıtlar
Madde 4-(1) Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programlarına öğrenci kabulü ve kesin kayıt işlemleri Üniversitenin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Öğrenim süresi
MADDE 5- (1) Uzaktan öğretim programlarının öğretim süreleri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi (c) fıkrası hükümlerine göre belirlenir.

Öğretim Programı
Madde 6-(1) (Değişik: SK 06.09.2017 320/5-MH 03.10.2017 35) Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programları toplam 30 İEÜ/yerel kredisinden az olmamak koşulu ile en az on adet ders ile kredisiz dönem projesi dersi olmak üzere toplam 60 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesinin İEÜ/yerel kredisi yoktur ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Uzaktan öğretim programlarındaki dersler, ağ üzerinden eşzamanlı olarak çevrimiçi teknolojilerle verilir. Derslerin yürütülmesinde kitap, radyo, televizyon, ses ve görüntü diskleri (CD/DVD) vb. çevrimdışı teknolojilerden de yararlanılabilir. Öğretim, yüz yüze ders ve uygulamalarla da desteklenebilir.

Kayıt yenileme ve ders kaydı
Madde 7- (1) Her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ödeme koşulları yerine getirmek suretiyle kayıt yenileme işlemleri yapılır.

(2) Kayıt yenilemek için, Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrenciler her yarıyıl, kayıtlı oldukları programın ilgili döneminde öngörülen derslerin kredi toplamının en az yarısı kadar derse kayıtlanması gerekir.

(3) Ders kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler derslerin başlamasından itibaren ilk iki haftalık sürede yalnız mazeretlerinin kabulü halinde, açılmış olan derslere kayıtlarını yaptırabilirler. Bu süre içinde daha önce kayıt oldukları bir dersi/dersleri bırakamazlar. Ders ekleme dönemi olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler ders kayıtlarını danışmanın onayını alarak bizzat yapmak zorundadır.

(4) Öğrencinin kayıt yenilemediği dönem, ilgili mevzuatta belirlenen azami öğrenim süresinden sayılır.
 
Derse Devam
Madde 8-(1) Uzaktan eğitim programındaki öğrencilerin kayıtlandığı bir dersin final sınavına girebilmesi için o derse sanal ortamda en az %70 oranında katılması gerekir. Varsa derslerin kampusta sınıf ortamında yapılması gereken faaliyetlerine de devam edilmesi zorunludur. Devamın tespitinde kampusta sınıf ortamında yapılması gereken faaliyetler de dikkate alınır.

(2) Kampusta sınıf ortamında devam gerektiren faaliyetleri bulunan dersler ilgili anabilim dalının teklifi üzerine Enstitü Kurulu  tarafından belirlenir ve dönem başlamadan önce Üniversitenin AKTS Kataloğunda yer alan ders izlence(Syllabus) sayfalarında duyurulur.

Ölçme değerlendirme
Madde 9- (1) Uzaktan öğretim programlarında verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak yapılır.

(2) Öğrencilerin derslerdeki başarılarına ilişkin ölçme-değerlendirme, devam/katılım, ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb. değerlendirme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilebilir.

(3) Uzaktan öğretim programları müfredatında yer alan derslere ilişkin ölçme değerlendirmeyle ilgili usuller, yeni kaydolan öğrenciler için tercih aşamasından önce ilan edilir.

Madde 10- (1) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, yöntemi, final sınavına kabulün gerekleri ile her türlü sınav, ödev ve çalışmanın yarıyıl sonu başarı notuna katkısı yarıyıl başında Üniversitenin AKTS Kataloğunda yer alan ders izlence(Syllabus) sayfalarında duyurulur.

(2) Derslerde her yarıyıl en az bir ara sınavı ve bir final sınavı yapılır.

(3) Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler final sınavına giremez.

(4) Final ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Kampusunda gözetim altında gerçekleştirilir.

(5) Final ve bütünleme sınavları, gerektiğinde yeterli sayıda öğrenci bulunan diğer şehirlerde hafta içi veya hafta sonu, gözetim altında yapılabilir.
    
Değerlendirme ve Başarı Notu
Madde 11- (1) Bir dersin dönem sonu başarı notunun tespitinde Öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği ilgi, edindiği bilgi, ara sınav, ödev ve tartışmalara katılımları ile final sınavı notları dikkate alınır. birlikte değerlendirilir.  Öğrencinin yarıyıliçi ve yarıyılsonu ölçme-değerlendirme etkinlikleri dersi yürüten öğretim üyesi tarafından birlikte değerlendirilmek suretiyle dönem sonu başarı notu bulunur.
 
(2) Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 20'den fazla olamaz.

(3) Uzaktan öğretim programlarında alınan bir dersin başarı notu, final sınavında alınan notun %80'i ile gözetimsiz olarak yapılan değerlendime ölçütlerinin %20'si alınmak suretiyle bulunur.

Madde 12-(1) Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten dönem sonu notu olarak kredili ders ise en az CC, kredisiz ders ise S veya P notu alması gerekir.

Mezuniyet
Madde 13 – (1) Öğrencilerin uzaktan öğretim yüksek lisans programlarından  mezun olmaya hak kazanabilmesi için GNO’sunun en az 3.00 olması ve aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

a) Tezli yüksek lisans programı için en az 120 AKTS kredisini tamamlayarak, programında öngörülen tüm derslerden ve seminer dersi ile tez sınavından başarılı olmak.

b) (Değişik: SK 06.09.2017 320/5-MH 03.10.2017 35) Tezsiz yüksek lisans programı için en az 60 AKTS kredisini tamamlayarak, programında öngörülen tüm derslerden ve dönem projesi dersinden başarılı olmak.

Tebligat
Madde 14-(1) Uzaktan öğretimin özelliği gereği, derslere ilişkin öğretim materyali, ödevler, sınav belgeleri ve sonuçları  ile derslerin/sınavların yürütülmesine ilişkin bildirimler ve üniversitenin bu öğrencilere yapacağı duyurular internet/iletişim ağları üzerinden elektronik-posta, elektronik forum gibi araçlarla elektronik ortamda yapılır.

(2) Bu bildirimler üniversitenin uzaktan eğitim sistemi üzerinden veya öğrencilere üniversite tarafından verilen e-posta adresleri yada kendileri tarafından üniversiteye  bildirdikleri e-posta adreslerine yapılır. Bu şekilde elektronik ortamda yapılmış olan bildirim ve duyurular öğrencilere tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adres ve e-posta adresini değiştirdikleri halde, yeni adreslerini Üniversiteye kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, Üniversitede mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır

Hüküm bulunmayan haller
Madde 15 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar" ve  diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Ücretler
Madde 16- (1) Uzaktan öğretim yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin ödemesi gereken ücretler Senato'nun teklifi üzerine her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Belirlenen ücretlerin ödenmemesi durumunda kayıt yenileme işlemi yapılmaz.

(2) Uzaktan öğretim  programları için belirlenen ücret bilgisayar ortamında hazırlanmış ders malzemelerini, kitap halinde elektronik ders notlarını, danışmanlık hizmetlerini, işletim programının hazırlanmasını ve güncellenmesini, idari, akademik ve diğer hizmetleri kapsar.

Yürürlük
Madde 17-(1) Bu Yönerge İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18-(1) Bu yönergeyi İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.Bu yönerge 14.11.2013 tarih ve 217-A9 sayılı Senato kararı ve 10.12.2013 tarih ve 39/16 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.