Bizi takip edin
|
EN

TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL DUYARLILIK PROJELERİ YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI


Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Esaslar, üniversite genelinde tüm lisans programı öğrencilerine seçmeli ders olarak alınmak üzere açılacak "IUE 301 Toplumsal ve Çevresel Duyarlılık Projeleri I" ve "IUE 302 Toplumsal ve Çevresel Duyarlılık Projeleri II" derslerinin yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin esasları kapsar.  

Madde 2- Bu derslerin koordinasyonu  ve yürütülmesi  için  Rektörlük tarafından  "Danışma Kurulu", "Değerlendirme Kurulu"  ve "Toplumsal ve Çevresel Duyarlılık Projeleri Koordinatörlüğü" oluşturulur .

Danışma Kurulu:
Madde 3-Rektör Başkanlığında toplanan bu kurul, her yıl Rektör tarafından davet edilen  topluma ve çevreye katkı yapmaya yönelik faaliyetleri ile öne çıkmış kişi ve kuruluş temsilcileri ile yerel yönetim ve mesleki kuruluş temsilcilerinden oluşur.

Danışma Kurulu, yılda en az bir kez toplanır.

Bu kurul, toplumsal, çevresel ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda orta ve uzun vadeli stratejileri belirler. Bir sonraki yıla ilişkin eylem planı ve uygulanabilir proje ana temaları hakkında görüş ve önerilerde bulunur.

Değerlendirme  Kurulu:
Madde 4-Toplumsal ve Çevresel Duyarlılık Projeleri dersi kapsamında kurulan Proje Değerlendirme Kurulu; Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlığında Koordinatör,  projelerin yasal, finansal, idari, teknik, sosyal ve etik boyutlarını değerlendirmek üzere farklı disiplinlerde uzmanlaşmış Rektör tarafından görevlendirilecek öğretim elemanlarından ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı temsilcilerinden oluşur.

Derse katılan öğrenciler tarafından hazırlanan proje önerileri ve sonuçları Değerlendirme Kurulu değerlendirilir.

Koordinatörlük ve Görevleri:
Madde 5-Bu dersler, Rektörlüğün tayin ettiği bir koordinatörlük tarafından yürütülür. Koordinatörlük: koordinatör, koordinatör yardımcısı, idari personel ve danışman süpervizörlerden oluşur.

Koordinatör,  Rektör tarafından  üç yıl süre ile en az öğretim görevliliği yeterliliğine sahip üniversite öğretim elemanları arasından seçilerek görevlendirilir ve aynı usulle görevden alınabilir.

Koordinatör yardımcısı, Rektör tarafından en az lisans derecesine sahip üniversite mensupları arasından görevlendirilir.

Koordinatör tarafından dersi daha önceden başarı ile tamamlamış veya bu alanda çalışmalar yapmış öğrenciler arasından Süpervizörler seçilir.

Dersi  alan öğrenciler çalışmak istedikleri projeyi seçer, birlikte çalışacakları sivil toplum örgütüyle işbirliği halinde ve diğer takım elemanlarıyla birlikte projeyi tasarlar ve yine öğrenciler arasından seçilen süpervizörlerin rehberliğinde projelerini yürütürler. Projeler öğretim programı çerçevesinde şekillendirilmiş olsa da bireysel katkılara açık yapıları sayesinde proje üyeleri tarafından sahiplenilirler.

Madde 6- Koordinatör aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.

a.    Dersin Syllabusının, Değerlendirme Kurulu ile uyumlu çalışarak güncellemesini sağlar.
b.    Dersin web sitesinin içeriğini belirler ve güncel tutulmasını sağlar.
c.    Dersin işleyişi ile ilgili idari ve teknik işlemleri takip eder; proje uygulamaları ile ilgili yazışmalar, izinler, görüşmeler, gizlilik sözleşmeleri vb. işlemleri yürütür.
d.    Dersin yürütülmesi ile ilgili ekip, ekipman, teknik destek, mekan ve araç tahsisi vb. hususları organize eder.
e.    Derse kayıtlı öğrencilerin devam ve gelişimini takip eder ve öğrenci bilgi sistemine aktarır.
f.    Öğrencilerin not girişlerini yapar, ilerleme raporlarını toplar ve Değerlendirme Kurulu’na sunar.
g.    Dersin içeriği, işleyişi ve ders kapsamında yer alması planlanan projeler ile ilgili iç ve dış tüm paydaşlara bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri yürütür.
h.    Her yarı yıl sonunda ders dosyasını hazırlar ve derse ait değerlendirme raporunu Rektörlük ve Danışma Kurulu’na sunar.

Dersin Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi
Madde 7- Toplumsal ve Çevresel Duyarlılık Projeleri I-II dersleri aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yürütülür.

a.    Bu dersler, üniversite genelinde tüm lisans programı öğrencilerine seçmeli ders olarak alınmak üzere açılır.
b.    Bu dersler, fakülte dışı veya sosyal seçmeli ders statüsünde alınabilir.
c.    IEU 302 dersini alabilmek için IEU 301 dersini en az ‘BB’ notu ile tamamlamış olmak gereklidir.
d.    Derslerin teorik olan kısımları üniversitede, proje uygulamasına ilişkin kısımlar sahada yürütülür.
e.    IEU 302 kapsamında yürütülecek projeler için öğrenciler, proje gruplarına ayrılır ve her proje için bir süpervizör görevlendirilir. Süpervizörün rehberlik ve denetmenliğinde proje uygulamaları yürütülür.
f.    Proje grupları, dönem içinde  syllabusta belirlenen tarihte proje önerilerini ve sonuçlarını Değerlendirme Kurulu’na sunarlar.
g.    Proje önerilerinin kabulünden sonraki aşamada gruplar ilerleme raporlarını koordinatöre sunarlar.
h.    Dersin değerlendirme kriterleri arasında grup içi değerlendirme ölçütüne de yer verilir. Grup içi değerlendirmesinde her öğrenci, grup içindeki diğer arkadaşlarının proje çalışmasına katkısını, "grup ve saha çalışmalarına katılım", "inceleme ve araştırma", "uyumlu çalışma", "fikir üretimi ve paylaşımı", "girişimcilik", "kaynak yaratımı", "paydaşlarla iletişim", "uygulamadaki beceriler" vb. unsurları dikkate alarak değerlendirir.
i.    Değerlendirme Kurulu proje önerilerini sürdürülebilirlik, uygulanabilirlik, dersin amacı ile tutarlılık ve hedef gruplar/yararlanıcılar üzerinde beklenen yaygın etki açısından değerlendirir.
j.    Her proje grubuna rehberlik ederek izlemek üzere bir süpervizör görevlendirilir. Süpervizörlerin görevlendirilme ve çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.
k.    Her yarıyıl sonunda Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen notlar ile öğrencilerin grup içi değerlendirmeleri  Koordinatör’e bildirilir. Koordinatör dersin değerlendirme oranlarına göre belirlediği nihai notları OASIS Öğrenci Bilgi Sistemi’ne aktarır.
l.    Not itirazlarına ilişkin talepler Koordinatör tarafından incelenir.
m.    Her iki dersi alarak başarı ile tamamlayan öğrencilere Rektörlük tarafından “İzmir Ekonomi Üniversitesi Toplum ve Çevre Gönüllüsü Sertifikası” verilir.
n.    Her akademik yıl sonunda Üniversitede yürütülen “Toplumsal ve Çevresel Duyarlılık Projeleri” sergilenir. Danışma Kurulu ve Değerlendirme Kurulu’nun ortak kararı ile belirlenen yılın en başarılı projesine Mezuniyet Töreni’nde ödül verilir.
o.    IEU 301-302 derslerinin herhangi birinden kalan öğrenci ilgili dersi tekrar alamaz. Yerine başka bir seçmeli ders alarak eğitimine devam eder.


Yürürlük
Madde 8-Bu Esaslar 2013-2014 Akademik yılı başından geçerli olmak üzere Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 9-Bu Esaslar hükümleri İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.Bu esas 17.12.2012 tarih ve 201/A10 sayılı Senato kararı ve 12.02.2013 tarih ve 30 sayılı Mütevelli heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.