Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI BURS VE İNDİRİM YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
(Bölüm no ve başlığı eklendi SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)


Amaç
Madde 1 - (1) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisansüstü programlara üstün nitelikli öğrenciler kazandırmak ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek üzere verilecek eğitim-öğretim bursları ve ücret indirimlerine ilişkin uygulamaları ve düzenlemeleri belirlemektir.

 

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu yönerge, yabancı dil hazırlık programı dâhil Üniversitenin lisansüstü öğrencilerine sağlanacak burslar ve ücret indirimleriyle ilgili düzenlemeleri kapsar.

 

Dayanak
Madde 3 - (1) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Bu yönerge, 20.04.2016 gün ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne, 2547 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılmış olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının 2547 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Ücretsiz Öğrenci Okutulmasına Yönelik Usul ve Esasları”na  dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
     a) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nü,
     b) Lisansüstü program: Üniversite bünyesinde sürdürülmekte olan yüksek lisans ve doktora programını,
     c) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) Müdür: Üniversiteye bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürünü,
     ç) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
     d) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,
     e) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
     f) Üniversite/İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini,
     g) Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ni
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Burslar 
(Bölüm no ve başlığı eklendi SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)

 

Burs kontenjanları (Başlık Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)
Madde 5 - (1) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) Lisansüstü programlar için burs kontenjanları, ilgili Anabilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile Senato tarafından belirlenerek Mütevelli Heyeti tarafından kararlaştırılarak programlara başvuru öncesinde duyurulur. 

 

Burs Asgari Koşulları 
Madde 6 - (1) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulları tarafından belirlenen asgari şartları sağlayan öğrencilerin sıralamasında en üstten başlanarak burs tahsisi yapılır. Asgari şartlara; lisans/lisansüstü ortalaması, ALES veya dengi sınav puanı, yabancı dil sınavı puanı ve/veya Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulu tarafından belirlenecek özel ölçütler eklenebilir.

 

Kapsamlı Doktora Bursu (Başlık Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)
Madde 7 – (1) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen doktora programlarına kayıtlı öğrencilere, akademik başarılarına dayalı olarak, Enstitü Yönetim Kurulu’nun önerisi, Senato tarafından önerilen ve Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek koşullarla öğretim ücreti bursu veya "Kapsamlı Doktora Bursu" sağlanabilir. 

(2) (Mülga SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)

(3) (Mülga, yeri ile değişik  SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) 

(4) (Mülga, yeri ile değişik  SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)

 

Araştırma Görevlisi Bursu(Başlık Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)
Madde 8 – (1) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler ile halihazırda bu programlarda öğrenim gören öğrenciler arasından İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapanlar ile 2547 sayılı kanunun 35inci maddesi kapsamında görevlendirilenlere %100 oranında öğretim ücreti bursu sağlanır. Bu tip burslar, varsa yabancı dil hazırlık sınıfı ile bilimsel hazırlık sınıfı ve lisansüstü programında alacağı derslerin öğretim ücretlerini kapsar. 

(2) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) Araştırma Görevlisi bursunda kontenjan sınırı yoktur. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışanlar bu bursa doğrudan hak kazanır.


Eğitim ve Araştırma Destekleri Bursu
Madde 9 - (1) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) Eğitim ve araştırma destekleri bursundan, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü programlarına kabul edilen yeni veya mevcut öğrenciler arasından aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarca desteklenen eğitim ve araştırma bursiyerleri yararlanır.

     a) TÜBİTAK, TÜBA, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, DPT vb. ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarından, lisansüstü çalışmalarda bulunmak üzere eğitim veya araştırma bursu alanlar.

     b) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) Lisansüstü tez çalışmaları Avrupa Birliği, Dünya Bankası, TÜBİTAK, TÜBA, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vb. ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarınca bir araştırma projesi kapsamında desteklenenler.

(2) İzmir Ekonomi Üniversitesi ve diğer Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Proje (BAP) destekleri, bu burstan yararlanmak üzere değerlendirilemez.        

(3) Bu burs varsa yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık sınıfı ile lisansüstü programda öğrencilerin alacağı derslerin öğretim ücretlerini de kapsar.

(4) Mülga (17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)


Burs Yükümlülükleri 
Madde 10 –(1) (Mülga, yeri ile değişik  SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)


Teknik ve İdari Personel Bursu
Madde 11 - (1) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) İzmir Ekonomi Üniversitesi veya İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin iştiraki olan kurum ve kuruluşlar ile kurucu vakıfta teknik veya idari pozisyonlarda kadrolu olarak en az iki yıl görev yapmış olan personele, yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık sınıfı ve lisansüstü programında alacağı derslerin öğretim ücretlerini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere %100 öğrenim ücreti bursu sağlanır. 

(2) (Ek17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Bu burstan yararlanan kadrolu İzmir Ekonomi Üniversitesi personeli, mezuniyetleri sonrasında lisansüstü programlarda eğitim gördükleri süre kadar Üniversitede hizmet vermekle yükümlü olup buna ilişkin sözleşme imzalar.

(3) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) (Ek 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Bu burstan yararlanmak isteyen kadrolu İzmir Ekonomi Üniversitesi personeli, gündüz yapılan derslere/programlara başvuru yapamazlar.

(4) (Ek 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Teknik ve İdari Personel Bursundan yararlanarak kayıtlandıkları lisansüstü programdan mezun olan öğrenciler bu indirimden tekrar yararlanamazlar. 

 

İEU Mezuniyet Derecesi Bursu (Ek Madde, yeri değişti SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)
MADDE 11/A- (1) (Ek fıkra SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) Eş dereceler de dâhil; Üniversitemiz birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan lisans mezunlarından Üniversitemizin yüksek lisans ve/veya doktora programlarına kayıtlananlara; bölüm birincisi olan lisans mezunlarından Üniversitemizin yüksek lisans programlarına kayıtlananlara; kayıtlanacakları bölümlerin/programların öğretim ücretleri üzerinden %100 oranında indirim uygulanır. Derece indiriminden her bir yüksek lisans ve doktora seviyesi için bir defaya mahsus olarak yararlanılabilir.  

 

Burs Yükümlülükleri  (Ek Madde yeri değişti SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)
Madde 11/B - (1) (Ek fıkra SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) Madde 6, 7, 8, 9 ve 11/A’ da belirtilen burslar karşılıksız olup, bursiyere herhangi bir mali yükümlülük getirmez. 


Burs Süreleri ve Kesilmesi
Madde 12 - (1) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Bursluluk süresi, kayıtlandıkları programların azami öğrenim süresi kadardır.

(2) Mülga (17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)

(3) Mülga(17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)

(4) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Aşağıda belirtilen hallerde öğrencilerin bursları kesilir;

     a) Mülga (17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)

     b) Mülga(17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)

     c) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda en az 1 yarıyıl uzaklaştırma cezası almak.

     ç) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Kayıtlı olduğu programda geçirdiği toplam iki dönemin sonunda; genel not ortalamasını 4.00 üzerinden yüksek lisansta 2.70’in altına, doktora programında 3.00’ın altına düşürmek.

     d) Mülga (17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)

     e) Mülga(17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)

     f) Mülga (17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)

     g) Mülga (17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) 

     ğ) Burs alan araştırma görevlisi, eğitim asistanı, teknik ve idari personel için Üniversite ile olan sözleşmesinin sonlanması.

     h) (Ek17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Eğitim ve Araştırma Destekleri Bursu alan öğrencilerin projelerinin sona ermesi veya bursluluk azami sürelerinin bitmesi.

(5) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)Sözleşmenin sonlanması nedeniyle bursu kesilen öğrenciler, bu yönerge kapsamındaki şartları yerine getirmek koşulu ile başka bir burstan yararlanabilir.


Özel Koşullar
Madde 13 - (1) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)  İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilere burs verilmez. 


Madde 14- (1) (Mülga SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İndirimler (Bölüm no ve başlığı eklendi SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)


İndirimler (Başlık Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)
Madde 15 -  (1) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) Aşağıda belirtilen koşullarda öğrenim ücretinden indirim sağlanır;

     a) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) Aynı süreler içinde ebeveyn (anne-baba), çocuklar ve eşlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim görmeleri halinde %10 oranında Aile Bireyleri İndirimi sağlanır. Bu indirim, öğrencilerin devam edebileceği yaz okulları ve yurt ücretlerini kapsamaz. Bu indirimden yararlananlardan herhangi birinin, Üniversite ile ilişiğinin kalmaması durumunda, izleyen yarıyıldan itibaren öğrenime devam edenin indirimi kesilir. 

     b) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 22.01.2020/ 381-A5/MHK 18.02.2020-35) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) (Değişik SK 20.12.2017/328- A/15-MHK 02.01.2018-39) Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerden İEÜ’nün herhangi bir lisans programından mezun olanlar ile yaz dönemi hariç arka arkaya ya da aralıklı olarak en az dört yarıyıl İEÜ’de öğrenim görenlerden talep edenlere, %25 oranında IEU Mezunu İndirimi veya İEUda Dört Dönem Öğrenim Görenlere Sağlanan İndirim uygulanır.

     c) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)  (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12)(Değişik SK 20.12.2017/328- A/15-MHK 02.01.2018-39) Lisans programlarında akademik başarı indirimi için aranan koşulları sağlayan ve İEÜ’de lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere, kayıtlandıkları programların azami öğrenim süresi kadar bir defaya mahsus olarak %50 oranında “İEU Lisans Mezun Akademik Başarı İndirimi “ verilir. İEU Lisans Mezun Akademik Başarı İndiriminden yararlanarak kayıtlandıkları lisansüstü programdan mezun olan öğrenciler, bu indirimden tekrar yararlanamazlar. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler indirim süresine ilave edilir. 

     ç) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) Lisansüstü programlarda öğrenim gören İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi kadrolu akademik ve idari personeline, personelin eş ve çocuklarına, İzmir Ekonomi Üniversitesi kurucu vakıf üyelerine, vakıf üyelerinin eş ve çocukları ile vakıf personeline, %25 oranında Mensup İndirimi sağlanır.

     d) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerden TOBB'a üye odalar ve borsalara bağlı bir işyeri sahibi veya ortağı olanlar ile eş ve çocuklarına ya da bu işyerlerinde çalışanlara %25 oranında ücret indirim sağlanır.

     e) (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) İzmir Bilim Parkta yerleşik şirketlerde çalışan ARGE personeline %25 oranında ücret indirimi sağlanabilir. 

     f) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)  (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) İzmir Ekonomi Üniversitesinin lisansüstü programlarına aynı kurumdan kayıt yaptıran gruplara azami öğrenim süreleri içinde Mütevelli Heyetin uygun gördüğü oranlarda ücret indirimi sağlanabilir. 

     g) (Mülga, yeri ile değişik  SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)

     ğ) (Ek bend SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) Her bir tezli yüksek lisans programı için her öğretim yılının güz dönemi sonunda yapılacak değerlendirme sonucunda koşulları sağladığı takdirde üstün başarılı kabul edilen birer öğrenciye ilgili Anabilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile %50 “Lisansüstü Akademik Başarı İndirimi” sağlanır. 
          1) Kayıtlı olduğu programın ders aşamasına ilgili öğretim yılının güz döneminde başlamış olmak,

          2) Kayıtlı olduğu programın güz döneminde en az 30 AKTS ders almış olmak ve dönem not ortalamasının 3.75 ve daha yüksek olması,

          3) Akademik başarı indirimine konu olan ilgili dönemlerde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

          4) Halihazırda %100 Öğretim Ücreti Bursu veya %50 Başarı Bursu indiriminden faydalanmıyor olmak.

     h) (Ek bend SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) Bir tezli yüksek lisans programında “Lisansüstü Akademik Başarı İndirimi” koşullarını sağlayan birden fazla öğrenci olduğu takdirde ilgili Anabilim Dalı bu öğrenciler arasından en yüksek not ortalamasına sahip öğrenciyi belirleyerek Enstitü Yönetim Kurulu’na önerir. Güz dönemi sonunda yapılan değerlendirme neticesinde izleyen bahar dönemi için indirime hak kazanmış olan öğrencilere, bahar dönemin en az 60 AKTS ders almış olması ve akademik yıl genel not ortalamasının 3.75 ve daha yüksek olması durumunda takip eden iki dönem de tez dersine kayıtlı olması ve tez dersinden P notu alması şartıyla aynı oranda indirim sağlanır. 

(2) (Mülga, yeri ile değişik  SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)

(3) (Mülga, yeri ile değişik  SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)

(4) (Mülga, yeri ile değişik  SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)

(5) (Mülga, yeri ile değişik  SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)


Başvurular, İndirimlerin süresi ve kesilmesi (Ek madde SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)
MADDE 15/A- (1) (Ek fıkra SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) İndirimlere, akademik takvimde ilan edilen ders kayıt tarihlerinin son gününden sonra en fazla 5 işgünü içinde başvurulur. Bu tarih sonrası yapılan başvurular, takip eden dönemden itibaren uygulanır. Geçmiş döneme veya dönemlere ait ödenmiş olan öğretim ücretleri iade veya mahsup edilmez. 

(2) (Ek fıkra SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) İndirimler, öğrencilerin öğrenimine devam ettiği azami öğrenim süreleri ile varsa yabancı dil hazırlık sınıfı ve varsa bilimsel hazırlık sınıfı için geçerlidir. İndirimler, yaz okulları ve yurt ücretlerini kapsamaz. 

(3) (Ek fıkra SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) Kurumsal indirimlerden yararlananların madde 15’de belirtilen indirime esas kurumsal ilişkilerinin kesilmesi durumunda izleyen yarıyıldan itibaren indirimleri kesilir. Kurumsal indirimleri kesilen öğrenciler, bu yönerge kapsamındaki şartları yerine getirmek koşulu ile başka bir indirimden yararlanmak üzere başvurabilirler.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler 
(Bölüm no ve başlığı eklendi SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)

 

MADDE 15/B- (Ek madde SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) (1) Birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, tutarı yüksek olan burstan/indirimden yararlandırılır.


Bursların Takibi
MADDE 16 – (Değişik SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) (1) Burslu öğrencilerin başarı durumları her dönem sonunda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından incelenir ve öğrencilerin burslarının devam edip etmeyeceği Rektörlüğe bildirilir.

(2) (Mülga, yeri ile değişik  SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)


Genel Hükümler (Ek Madde SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56)
MADDE 16A- (Ek fıkra SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) (1) Tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilere afet ve salgınlarda talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre yeniden talep etmeleri halinde bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilmesi halinde, bu süreler öğrencilerin burs/indirim sürelerine de ilave edilir. 


Yürürlük
Madde 17 - (1) Bu yönerge, Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme
Madde 18 - (1) Bu yönergeyi İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) (Ek SK 24.04.2019/361-8-MHK 17.05.2019/20) Yönetmeliğin 15inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan mahsup işlemi 2019-2020 Öğretim yılı itibariyle geçerlidir.

 

GEÇİCİ MADDE 2-(1) (Ek 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Bu yönergenin 11inci maddesinde yer alan; İzmir Ekonomi Üniversitesi kadrolu personelinin, başvuru yapabilmesi için en az iki yıl görev yapmış olma koşulu, mezuniyetleri sonrasında lisansüstü programlarda eğitim gördükleri süre kadar Üniversitede hizmet verme yükümlülükleri ile gündüz yapılan derslere/programlara katılamama şartı 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ve sonrasında kayıtlananlar için geçerlidir.

 

GEÇİCİ MADDE 3- (Ek madde SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) 
(1) (Ek fıkra SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) Yürürlükten kaldırılmış olan 28/11/2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 11. maddesi uyarınca, özel öğrenci statüsünde ders aldıktan sonra lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci statüsünde ödemiş oldukları öğretim ücretleri,
     a) (Ek bend SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) tezli yüksek lisans programlara kayıtlanmaları halinde tezli yüksek lisans programının normal süresinin son dönemi olan dördüncü dönem öğrenim ücretinden, 
     b) (Ek bend SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) tezsiz programlara kayıtlanmaları halinde tezsiz yüksek lisans programının normal süresinin son dönemi olan ikinci dönem öğrenim ücretinden, 
     c) (Ek bend SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) doktora programlarına kayıtlanmaları halinde doktora programlarının normal süresinin son dönemi olan sekizinci dönem ücretinden,  
     ç) (Ek bend SK 28.07.2021-442/23-MHK 03.08.2021-56) bütünleşik doktora programlarına kayıtlanmaları halinde bütünleşik doktora programı normal süresinin son dönemi olan onuncu dönemi ücretinden, 
mahsup edilir.

 


Bu yönerge 22.11.2016 tarih ve 298/A4 Senato ve  06.12.2016 tarihve 25 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.