LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI BURS VE İNDİRİM YÖNERGESİ


 

 

 

 

Amaç
Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı Enstitüler bünyesinde yürütülen lisansüstü programlara üstün nitelikli öğrenciler kazandırmak ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek üzere verilecek eğitim-öğretim bursları ve ücret indirimlerine ilişkin uygulamaları ve düzenlemeleri belirlemektir.

 

Kapsam
Madde 2 - (1) Bu yönerge, yabancı dil hazırlık programı dâhil Üniversitenin lisansüstü öğrencilerine sağlanacak burslar ve ücret indirimleriyle ilgili düzenlemeleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 - (1) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Bu yönerge, 20.04.2016 gün ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne ve 2547 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılmış olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre hazırlanmıştır.


Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Akademik birim: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı enstitüleri,
b) Lisansüstü program: Üniversite bünyesinde sürdürülmekte olan yüksek lisans ve doktora programını,
c) Müdür: Üniversiteye bağlı Enstitü Müdürlerini,
ç) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) Üniversite/İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini,
g) Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti'ni
ifade eder.


Burs oranları ve kontenjanları 
Madde 5 - (1) İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü programlar için burs kontenjanları ve oranları ilgili Anabilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyeti tarafından kararlaştırılarak programlara başvuru öncesinde duyurulur.


Burs Asgari Koşulları
Madde 6 - (1) İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı Enstitü Kurulları tarafından belirlenen asgari şartları sağlayan öğrencilerin sıralamasında en üstten başlanarak burs tahsisi yapılır. Asgari şartlara; lisans/lisansüstü ortalaması, ALES veya dengi sınav puanı, yabancı dil sınavı puanı ve/veya Enstitü Kurulu tarafından belirlenecek özel ölçütler eklenebilir.


Başarı Bursu
Madde 7 – (1) İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarına kesin kayıt hakkı kazanan yeni başvuru yapmış TC vatandaşı öğrencilere, akademik başarılarına dayalı olarak, Mütevelli Heyet tarafından uygun görülen bir oranda öğretim ücreti bursu veya "Kapsamlı Burs" sağlanabilir. Bu tip burslar, varsa yabancı dil hazırlık sınıfı ile bilimsel hazırlık sınıfı ve lisansüstü programında alacağı derslerin öğretim ücretlerinde belirtilen yüzdelerle indirim yapılmasını kapsar.


(2) İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin uluslararasılaşma misyonu kapsamında, belirlenen ülke kontenjanları dâhilinde lisansüstü programlarda öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere “%100 öğretim ücreti bursu” veya “Kapsamlı Burs” verilebilir. “%100 öğretim ücreti bursu”, varsa yabancı dil hazırlık sınıfı ile bilimsel hazırlık sınıfı ve lisansüstü programında alacağı derslerin öğretim ücretlerini kapsar. “Kapsamlı Burs”, %100 öğretim ücreti bursu yanında, temel ihtiyaçları karşılamaya katkı sağlamak üzere Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek ve yılda belirlenen sürelerde aylık olarak yapılacak ödemeleri kapsar.

 

(3) (Ek 28.05.2020 SK 96-A/7-MH 01.06.2020-38)İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde yürütülen her bir tezli yüksek lisans programı için her öğretim yılının güz dönemi sonunda yapılacak değerlendirme sonucunda aşağıda belirtilen koşulları sağladığı takdirde üstün başarılı kabul edilen TC vatandaşı birer öğrenciye ilgili Anabilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile öğretim ücreti üzerinden Mütevelli Heyeti tarafından uygun görülen bir oranda “Lisansüstü Akademik Başarı İndirimi” sağlanır. Bir tezli yüksek lisans programında aşağıda yer alan koşulları sağlayan birden fazla öğrenci olduğu takdirde ilgili Anabilim Dalı bu öğrenciler arasından en yüksek not ortalamasına sahip öğrenciyi belirleyerek Enstitü Yönetim Kurulu’na önerir.

 

a) Kayıtlı olduğu programın ders aşamasına ilgili öğretim ylının güz döneminde başlamış olmak,

b) Kayıtlı olduğu programın güz döneminde en az 30 AKTS ders almış olmak ve dönem not ortalamasının 3.75 ve daha yüksek olması,

c) Akademik başarı indirimine konu olan ilgili dönemlerde herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

ç) Halihazırda %100 Öğretim Ücreti Bursu veya %50 Başarı Bursu indiriminden faydalanmıyor olmak.

 

(4) (Ek 28.05.2020 SK 96-A/7-MH 01.06.2020-38) Güz dönemi sonunda yapılan değerlendirme neticesinde izleyen bahar dönemi için üçüncü fıkra kapsamında indirime hak kazanmış olan öğrencilere, bahar döneminde en az 60 AKTS ders almış olması ve akademik yıl genel not ortalamasının 3.75 ve daha yüksek olması durumunda takip eden iki dönem de tez dersine kayıtlı olması ve tez dersinden P notu alması şartıyla aynı oranda indirim sağlanır.


Araştırma Görevlisi ve Eğitim Asistanı Bursu
Madde 8 – (1) İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler ile halihazırda bu programlarda öğrenim gören öğrenciler arasından İzmir Ekonomi Üniversitesin ’de araştırma görevlisi olarak görev yapanlar ile eğitim asistanı olarak İEÜ'de geçici süreli sözleşmeli olarak çalışanlara ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında  lisansüstü eğitimlerini İEÜ'de sürdürmek üzere kabul alarak YÖK tarafından merkezi olarak atanan  araştırma görevlilerine 100% oranında öğretim ücreti bursu sağlanır. Bu tip burslar, varsa yabancı dil hazırlık sınıfı ile bilimsel hazırlık sınıfı ve lisansüstü programında alacağı derslerin öğretim ücretlerini kapsar.

 

(2) Araştırma Görevlisi ve Eğitim Asistanı bursunda kontenjan sınırı yoktur. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi ve eğitim asistanı olarak çalışanlar bu bursa doğrudan hak kazanır.


Eğitim ve Araştırma Destekleri Bursu
Madde 9 - (1) Eğitim ve araştırma destekleri bursundan, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarına kabul edilen yeni veya mevcut öğrenciler arasından aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarca desteklenen eğitim ve araştırma bursiyerleri yararlanır.

 

a) TÜBİTAK, TÜBA, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, DPT vb. ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarından, lisansüstü çalışmalarda bulunmak üzere eğitim veya araştırma bursu alanlar.

 

b) Lisansüstü tez çalışmaları Avrupa Birliği, Dünya Bankası, TÜBİTAK, TÜBA, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, DPT vb. ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarınca bir araştırma projesi kapsamında desteklenenler.

 

(2) İzmir Ekonomi Üniversitesi ve diğer Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Proje (BAP) destekleri, bu burstan yararlanmak üzere değerlendirilemez.       

 

(3) Bu burs varsa yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık sınıfı ile lisansüstü programda öğrencilerin alacağı derslerin öğretim ücretlerini de kapsar.

 

(4) Mülga (17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)


Burs Yükümlülükleri
Madde 10 - (1) Madde 7, 8 ve 9’da belirtilen burslar karşılıksız olup, bursiyere herhangi bir mali yükümlülük getirmez.


Teknik ve İdari Personel Bursu

Madde 11 - (1) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) İzmir Ekonomi Üniversitesi veya İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin iştiraki olan kurum ve kuruluşlar ile kurucu vakıfta teknik veya idari pozisyonlarda kadrolu olarak en az iki yıl görev yapmış olan personele, yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık sınıfı ve lisansüstü programında alacağı derslerin öğretim ücretlerini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere 100% öğrenim ücreti bursu sağlanır.

 

(2) (Ek17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Bu burstan yararlanan kadrolu İzmir Ekonomi Üniversitesi personeli, mezuniyetleri sonrasında lisansüstü programlarda eğitim gördükleri süre kadar Üniversitede hizmet vermekle yükümlü olup buna ilişkin sözleşme imzalar.

 

(3) (Ek 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Bu burstan yararlanmak isteyen kadrolu İzmir Ekonomi Üniversitesi personeli, gündüz yapılan derslere/programlara katılamazlar.

 

(4) (Ek 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Teknik ve İdari Personel Bursundan yararlanarak kayıtlandıkları lisansüstü programdan mezun olan öğrenciler bu indirimden tekrar yararlanamazlar.

 

Burs Süreleri ve Kesilmesi
Madde 12 - (1) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Bursluluk süresi, kayıtlandıkları programların azami öğrenim süresi  kadardır.

 

(2) Mülga (17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)

 

(3) Mülga(17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)

 

(4) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Aşağıda belirtilen hallerde öğrencilerin bursları kesilir;

 

a) Mülga (17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)

 

b) Mülga(17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)

 

c) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda en az 1 yarıyıl uzaklaştırma cezası almak.

 

ç) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Kayıtlı olduğu programda geçirdiği toplam iki dönemin sonunda; yüksek lisansta genel not ortalamasını 2.70’in altına, doktora programında 3.00’ın altına düşürmek.

 

d) Mülga (17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)

 

e) Mülga(17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)

 

f) Mülga (17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)

 

g) Mülga (17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)

 

ğ) Burs alan araştırma görevlisi, eğitim asistanı, teknik ve idari personel için Üniversite ile olan sözleşmesinin sonlanması.

 

h) (Ek17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Eğitim ve Araştırma Destekleri Bursu alan öğrencilerin projelerinin sona ermesi veya bursluluk azami sürelerinin bitmesi.

 

(5) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)Sözleşmenin sonlanması nedeniyle bursu kesilen öğrenciler, bu yönerge kapsamındaki şartları yerine getirmek koşulu ile başka bir burstan yararlanabilir.


Özel Koşullar

Madde 13 - (1) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)  İzmir Ekonomi Üniversitesi kadrolu personeli dışında özel öğrenci statüsündeki öğrencilere burs verilmez. 


Madde 14 – (1)Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimine devam etmekte olanlardan “Misafir Öğrenci” statüsünde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen öğrenciler de Başarı Bursundan yararlanabilir.

 

(2)Bulunduğu üniversitede en az iki yarıyıl öğrenim görenler misafir öğrenci statüsünde kabul edilebilir.

 

(3)Misafir öğrenci olarak kabul edilenler İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde en fazla iki yarıyıl ders alabilirler.


Özel İndirimler
Madde 15 -  (1) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) Aşağıda belirtilen koşullarda öğrenim ücretinden indirim sağlanır;

 

a) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) Aynı süreler içinde ebeveyn (anne-baba), çocuklar ve eşlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim görmeleri halinde yıllık öğretim ücretlerinin toplamında Mütevelli Heyet’in uygun gördüğü oranlarda ücret indirimi sağlanabilir. Bu indirim, öğrencilerin devam edebileceği yaz okulları ve yurt ücretlerini kapsamaz. Bu indirimden yararlananlardan herhangi birinin, Üniversite ile ilişiğinin kalmaması durumunda, izleyen yarıyıldan itibaren öğrenime devam edenin indirimi kesilir.

 

b) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) (Değişik SK 20.12.2017/328- A/15-MHK 02.01.2018-39) Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerden İzmir Ekonomi Üniversitesinin herhangi bir lisans programından mezun olanlara Mütevelli Heyet’in uygun gördüğü oranlarda ücret indirimi sağlanabilir.

 

(c) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)  (Değişik SK 26.12.2018-355-A/26-MHK 08.01.2019-15) (Değişik SK 7.11.2018-351-A/11-MHK 26.11.2018-12)(Değişik SK 20.12.2017/328- A/15-MHK 02.01.2018-39) Akademik başarı indirimi için aranan koşulları sağlayan ve İEÜ’de lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere kayıtlandıkları programların azami öğrenim süresi kadar bir defaya mahsus olarak verilir. Akademik başarı indiriminden yararlanarak kayıtlandıkları lisansüstü programdan mezun olan öğrenciler bu indirimden tekrar yararlanamazlar. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler indirim süresine ilave edilir..

 

ç) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) Lisansüstü programlarda öğrenim gören İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi kadrolu akademik ve idari personeline, personelin eş ve çocuklarına, İzmir Ekonomi Üniversitesi kurucu vakıf üyelerine, vakıf üyelerinin eş ve çocukları ile vakıf personeline, Mütevelli Heyet’in uygun gördüğü oranlarda ücret indirimi sağlanabilir.

 

d) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerden TOBB'a üye odalar ve borsalara bağlı bir işyeri sahibi veya ortağı olanlar ile eş ve çocuklarına ya da bu işyerlerinde çalışanlara Mütevelli Heyet’in uygun gördüğü oranlarda ücret indirimi sağlanabilir.

 

e) (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) İzmir Bilim Parkta yerleşik şirketlerde çalışan ARGE personeline Mütevelli Heyet’in uygun gördüğü oranlarda ücret indirimi sağlanabilir.

 

f) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26)  (Değişik SK 24.01.2018/ 331-A12/MHK 06.02.2018-40) İzmir Ekonomi Üniversitesinin lisansüstü programlarına aynı kurumdan kayıt yaptıran gruplara azami öğrenim süreleri içinde Mütevelli Heyetin uygun gördüğü oranlarda ücret indirimi sağlanabilir.

g) (Ek 29.07.2020 SK 404-A/9 MH 18.08.2020-42)  Eş dereceler de dâhil; Üniversitemiz birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan lisans mezunlarından Üniversitemizin yüksek lisans ve/veya doktora programlarına kayıtlananlara; bölüm birincisi olan lisans mezunlarından Üniversitemizin yüksek lisans programlarına kayıtlananlara; kayıtlanacakları bölümlerin/programların öğretim ücretleri üzerinden %100 oranında indirim uygulanır. Derece indiriminden her bir yüksek lisans ve doktora seviyesi için bir defaya mahsus olarak yararlanılabilir.

(2) İndirimler, öğrencilerin öğrenimine devam ettiği azami öğrenim süreleri ile varsa yabancı dil hazırlık sınıfı ve varsa bilimsel hazırlık sınıfı için geçerlidir. İndirimler, yaz okulları ve yurt ücretlerini kapsamaz. 

 

(3) İndirimler, belgelerin verildiği tarihi takip eden dönemden itibaren uygulanır.

 

(4) (Değişik 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Kurumsal indirimlerden yararlananların madde 15’de belirtilen indirime esas kurumsal ilişkilerinin kesilmesi durumunda izleyen yarıyıldan itibaren indirimleri kesilir. Kurumsal indirimleri kesilen öğrenciler, bu yönerge kapsamındaki şartları yerine getirmek koşulu ile başka bir indirimden yararlanmak üzere başvurabilirler.

 

(5) (Ek SK 24.04.2019/361-8-MHK 17.05.2019/20) Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 11. maddesi uyarınca özel öğrenci statüsünde ders aldıktan sonra takip eden dönemde lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin, özel öğrenci statüsünde ödemiş oldukları öğretim ücretleri tezli yüksek lisans programlara kayıtlanmaları halinde tezli yüksek lisans programının normal süresinin son dönemi olan dördüncü dönem ücretinden, tezsiz programlara kayıtlanmaları halinde tezsiz yüksek lisans programının normal süresinin son dönemi olan ikinci dönem ücretinden, doktora programlarına kayıtlanmaları halinde doktora programlarının normal süresinin son dönemi olan sekizinci dönem ücretinden,  bütünleşik doktora programlarına kayıtlanmaları halinde bütünleşik doktora programı normal süresinin son dönemi olan onuncu dönemi ücretinden mahsup edilir.

 

Bursların Takibi
MADDE 16 – (1) Burslu öğrencilerin başarı durumları her dönem sonunda ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafından incelenir ve öğrencilerin burslarının devam edip etmeyeceği Rektörlüğe bildirilir.


(2) Birden fazla burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, tutarı yüksek olan burstan/indirimden yararlandırılır.

 

Yürürlük
Madde 17 - (1) Bu yönerge, Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.


Yürütme
Madde 18 - (1) Bu yönergeyi İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

GEÇİCİ MADDE 1- (Ek SK 24.04.2019/361-8-MHK 17.05.2019/20) Yönetmeliğin 15inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan mahsup işlemi 2019-2020 Öğretim yılı itibariyle geçerlidir.

 

GEÇİCİ MADDE 2-(1) (Ek 17.09.2019 SK 371-A/4-MH 26.09.2019-26) Bu yönergenin 11inci maddesinde yer alan; İzmir Ekonomi Üniversitesi kadrolu personelinin, başvuru yapabilmesi için en az iki yıl görev yapmış olma koşulu, mezuniyetleri sonrasında lisansüstü programlarda eğitim gördükleri süre kadar Üniversitede hizmet verme yükümlülükleri ile gündüz yapılan derslere/programlara katılamama şartı 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ve sonrasında kayıtlananlar için geçerlidir.

 


Bu yönerge 22.11.2016 tarih ve 298/A4 Senato ve  06.12.2016 tarihve 25 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.