Bizi takip edin
|
EN

ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans seviyesindeki programlara öğrenci kabulü, eğitim-öğretim ve mezuniyet süreçlerine ilişkin hükümleri düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar1

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik birim: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) (Değişik:RG-17/8/2015-29448) Ders toplam puanı: Not ortalamasına katılan herhangi bir dersin AKTS kredisi ile öğrenciye takdir edilen ders başarı notunun karşılık geldiği katsayının (0-4 arası) çarpılması ile bulunan değeri,

ç) İlgili fakülte/yüksekokul kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların fakülte ve yüksekokul kurullarını,

d) İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarını,

e) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı yenilenmeyen ve o dönemde hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

f) Lisans programı: Normal öğrenim süresi en az sekiz yarıyıl olan bir yükseköğretim programını,

g)(Ek:RG-17/8/2015-29448)1 Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ğ) Ön lisans programı: Normal öğrenim süresi en az dört yarıyıl olan bir yükseköğretim programını1,

h) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü1,

ı) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu1,

i) Uluslararası ortak öğretim programı: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile ortaklaşa yürütülen bir lisans veya ön lisans programını1,

j) (Mülga:RG-17/8/2015-29448) 1

k) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu1,

l) Üniversite/İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini1,

m)  (Ek:RG-7/3/2022-31771) Değişim programı: Yurt içi veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile Üniversite arasında düzenlenen protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak diğer kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim kurumunda eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıtlar

Öğrencilerin kabulü

MADDE 4 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulü, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından tespit edilecek esaslara göre düzenlenir.

Yatay geçiş yolu ile kabul

MADDE 5 – (1) Üniversite programlarına Üniversite dışından veya Üniversite içinden yatay geçiş başvuruları ve değerlendirmeleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Dikey geçiş yolu ile öğrenci kabul

MADDE 6 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına dikey geçişleri; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Değişim programları ve özel öğrenciler

MADDE 7- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-7/3/2022-31771)

(1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir ön lisans ya da lisans programına kayıtlı olmayan, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir.

(2) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan programlardan ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin Senato tarafından belirlenen yeterlilik koşullarını sağladığını belgelemesi gerekir.

(3) Özel öğrencilerin ön lisans ve lisans düzeyindeki derslere kabulü bölüm başkanı ve/veya dekan/yüksekokul müdürünün önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(4) Özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, not dönüşümleri gibi hususlar ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Özel öğrenciliğe ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan alınan ders veya uygulamaların kredileri, not dönüşümleri gibi hususlar ilgili yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Öğrenci değişimine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(6) Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.  Ancak, diğer hususlarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uymaları gerekir. Bu öğrencilere, talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belge, diploma yerine geçmez veya akademik bir dereceyi göstermez.

(7) Özel öğrenciler, Üniversite tarafından belirlenen ücreti öderler.

İlk kayıt işlemleri

MADDE 8 –(Değişik:RG-17/8/2015-29448)

 (1) (Değişik cümle:RG-2/4/2018-30379) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin bilgiler için adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Gerekli işlemler

MADDE 9 – (1) Ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

a) İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğrenim görme hakkını kazanmış olmak.

b) Yurt içindeki bir ortaöğretim kurumundan veya Milli Eğitim Bakanlığınca lise dengi olarak kabul edilen yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip olmak.

c) (Mülga:RG-17/8/2015-29448)

(2) Üniversiteye kabul edilen ve belirlenen şartları sağlamış olanların Senato tarafından belirlenecek diğer koşulları ve belgeleri de sağlamaları kaydıyla ve tespit edilen öğrenim ücretini ödemeleri üzerine kayıtları kesin olarak yapılır. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik, tahrifat olanların veya gerçek dışı beyanda bulunanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu nedenle kayıtları iptal edilenlere öğrenim ücreti iadesi yapılmaz.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Her öğrenci, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kaydını yenilemekle yükümlüdür. Kayıt yenilemede öğrencinin alacağı dersler de belirlenir.

(2) Öğrencinin dönem kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği dönem dahil, varsa geriye yönelik ödeme yükümlülüklerinin tamamının yerine getirilmiş olması zorunludur. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin dönem kayıt yenileme işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Belirtilen sürelerde kaydını yeniletmeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır. Kaydını yenilemeyenler, o dönemde derslere ve sınavlara giremezler; öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Öğrencinin kayıt yenilemediği dönem, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır.

(5) (Mülga:RG-17/8/2015-29448)

(6) (Değişik:RG-17/8/2015-29448) Kaydı askıya alınmış öğrenciler kayda geldikleri akademik yıl geçerli olan öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve ancak kayıtlı oldukları dönemlerde öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

(7) (Değişik:RG-7/3/2022-31771)(4) Azami öğrenim süresi içinde, bütün derslerinden başarılı olduğu halde sadece zorunlu stajını tamamlamadığı için mezun olamayan öğrenci, derslerini tamamladığı dönemi takip eden ilk dönemde staj için öğretim ücreti ödemez. Bu durumda olan öğrenciler,  derslerini tamamladığı dönemi takip eden ilk dönemde de stajını tamamlayamazsa kalan stajlarının kaç hafta olduğuna bakılmaksızın bir önceki yıl ön lisans ve lisans programları yaz öğretimi için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen IEU kredi saat ücreti üzerinden 3 IEU kredilik ücreti öderler. Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümleri kapsamında bursları/indirimleri olan öğrencilerin, burs ve indirim oranları staj ücreti hesabında dikkate alınır.

(8) (Ek:RG-2/4/2018-30379) (Değişik:RG-7/3/2022-31771)(4) Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerden mezun olması için stajı kalıp kalmadığına bakılmaksızın başarısız olduğu veya almadığı tek dersi kalanlar, bir önceki yıl ön lisans ve lisans programları yaz öğretimi için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen IEU kredi saat ücreti üzerinden dersin IEU kredisi kadar ücret öderler. Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümleri kapsamında bursları/indirimleri olan öğrencilerin, burs ve indirim oranları tek ders ücreti hesabında dikkate alınır. Bu öğrencilerden staj için ilave ücret alınmaz.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Öğretim dili

MADDE 11 – (1)(Değişik:RG-17/8/2015-29448) Üniversitenin programlarında öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Türkçe veya başka bir dilde yürütülmesi zorunlu olan ders ya da programlar Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyete yayımlanmadan önce bilgi verilir.

(2) Ön lisans ve lisans programlarına yerleştirilen, kabul edilen veya kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrencilerin yabancı dil yeterliklerinin belirlenmesi ve yabancı dil hazırlık sınıfında öğretim, Üniversitenin ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 12 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı dönem sonu sınavları hariç her biri on dört haftalık iki dönemden oluşur. Senato gerekli gördüğü hallerde dönem sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.

(2) (Değişik:RG-7/8/2021-31561) Yükseköğretim Kurulunun onayı alınmak suretiyle bir akademik yılda üç dönemde öğretim verilebilir. Gerektiğinde yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından düzenlenir.

(3) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Öğretim esasları

MADDE 13 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sistem ile yürütülür.

(2) Dersler; teorik, uygulama, atölye, klinik çalışması, laboratuvar, proje, dönem içi işbaşı eğitimi, stüdyo ve benzeri çalışmaları ifade eder. Dersler, dönem esasına göre düzenlenir. Ancak gerekli görülmesi halinde bazı dersler Senato kararı ile yıllık olarak açılabilir.

(3) İlgili akademik birim yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile uygun görülen dersler Üniversite dışında da yapılabilir. Bu derslerin yürütülmesine ilişkin esaslar, ilgili birim yönetim kurulunca kararlaştırılır ve Senato onayına sunulur.

(4) Ön lisans ve lisans programlarında uygun görülen dersler ilgili akademik birimlerin gerekçeli önerisi ve Senatonun onayı üzerine uzaktan öğretim yöntemiyle verilebilir.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim programı; teorik dersler, seminer, stüdyo, atölye, proje, laboratuvar, saha uygulamaları ile dönem içi işbaşı eğitimi ve staj ve benzeri uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı, ilgili fakülte kurullarının önerileri üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(2)(Değişik:RG-17/8/2015-29448) Öğretim programları, her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alınarak hazırlanır ve ilgili bölümlerin önerileri üzerine ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Öğretim programları her dönem toplam 30 AKTS olacak şekilde, ön lisans programları için toplam 120 AKTS kredisi, dört yıllık lisans programları için toplam 240 AKTS kredisi, altı yıllık lisans programları için toplam 360 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.

(3) Öğretim programlarında yer alan saha uygulaması, proje, dönem içi işbaşı eğitimi ve stajların yürütülmesi ve değerlendirmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğretim programlarında haftalık ders, uygulama/laboratuvar saat ve İEÜ kredileri ile AKTS kredileri belirtilir.

(5) Fakülteler uygun gördükleri alanlarda sertifika programı açılmasını önerebilir. Sertifika programlarının esasları Senato tarafından düzenlenir.

(6)(Ek:RG-17/8/2015-29448) Eğitim-öğretim programlarının öğrencilere uygulanmasında doğabilecek intibak ve benzeri sorunların çözümünde ilgili kurullar yetkilidir.

Uluslararası ortak öğretim programları

MADDE 15 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak ön lisans ve uluslararası ortak lisans programları açılabilir.

(2) Bu programların eğitim-öğretimi, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Zorunlu, seçmeli ve ön koşul dersleri

MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-17/8/2015-29448)  Öğrencilerin ders programları, kayıtlı oldukları bölümce kararlaştırılır. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Öğrenciler kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler öğrencinin isteği de göz önünde tutularak ilgili bölümce kararlaştırılır. Ancak, Senato tarafından belirlenen dersler için ilgili birimler tarafından muafiyet sınavı açılabilir. Muafiyet sınavında belirlenen düzeyde başarılı olanlar bu derslerden kendi istekleri üzerine muaf tutulur. Bu şekilde muaf tutuldukları derslere ait değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için başarılmış veya alınmış/izlenmiş olması gereken derse ön koşul dersi denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, dersi veren bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 17 – (1) Bir dersin İEÜ/yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri faaliyetlerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur.

(2) Not ortalamalarına katılmayacağı Senato tarafından kabul edilen dersler için İEÜ/yerel kredi saat değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

(3) Bir dersin AKTS kredisi, bir AKTS kredisi, yirmi beş-otuz saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde Senato tarafından belirlenir. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.

Ders yükü

MADDE 18 – (Değişik:RG-14/7/2017- 30124)

(1) Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Tekrarlanan dersler normal ders yükünden sayılır.

(2) Öğrenci normal ders yüküne ilave olarak;

a) Genel not ortalaması 2,00 ve 2,49 arasında olan öğrenciler için; öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile toplamda 6 AKTS kredi,

b) Genel not ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler için öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile toplamda 12 AKTS kredi

alabilirler.

(3) Yaz okulu ve son dönem sınav hakkı hariç olmak üzere bulunduğu akademik yarıyılın sonunda mezuniyet aşamasına gelen, ön lisans programlarında en az 80 AKTS, lisans programlarında en az 200 AKTS kredilik ders almış olan son sınıf son dönem öğrencileri, danışmanlarının onayı ile dönemde toplam 48 AKTS kredisini geçmemek üzere ilave ders alabilirler.

(4) Öğrenciler çift anadal, yandal, sertifika programı dersleri ile birlikte dönemde en fazla 48 AKTS kredilik ders alabilirler.

(5) Senato tarafından belirlenecek esaslar dahilinde, mezuniyet aşamasındaki lisans programı öğrencilerine yüksek lisans programlarından ders aldırılabilir.

Çift ana dal lisans programları

MADDE 19 – (1) Bir bölümün öğrencileri istekleri halinde çift ana dal lisans programı olarak isimlendirilen başka bir bölümün lisans programında aynı zamanda öğrenim görebilirler. Çift ana dal programlarına ait hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelik kapsamında Senato tarafından belirlenir.

Yan dal programları

MADDE 20 – (1) Öğrencilere kendi programına ek olarak bir yan dal programına devam etme izni verilebilir. Yan dal programlarına ait hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelik kapsamında Senato tarafından belirlenir.

Sertifika programları

MADDE 21 – (1) Sertifika programı, ana dal programında üçüncü sınıfa geçen öğrencilere sunulan ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarında belirli bir kredi ile sınırlı olarak verilen derslerden oluşan programdır. Sertifika programına ait hususlar Üniversite Senatosu tarafından çıkarılan Sertifika Programları Açılması ve Yürütülmesi Esaslarına göre belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 22 – (1) Öğrenciler derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, dönem içinde ve sonunda yapılan her türlü sınava girmek ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmak zorundadırlar.

(2) Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Rapor ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil hangi gerekçeyle olursa olsun bir derse Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ve Senato tarafından belirlenen oranda devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-17/8/2015-29448)  Öğrenciler dönem içi sınavlarının yanı sıra bir de dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Her dönemde en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınav tarihleri ilgili öğretim üyeleri/öğretim görevlileri tarafından dönem içinde ilan edilir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Dönem sonu sınavları Üniversite tarafından tespit ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır.

(2) (Değişik:RG-18/1/2016-29597) Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu, dönem içi ve dönem sonu sınavı sonuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

(3)(Değişik:RG-17/8/2015-29448)  Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar dikkate alınarak ilgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti sebebiyle dönem sonu sınavına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 (4) Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğünün önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(5) (Mülga:RG-17/8/2015-29448)  

(6)(Değişik:RG-17/8/2015-29448)  Dönem sonu ders notları, dersi veren öğretim elemanları tarafından Üniversitece belirlenen tarihlerde verilir ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilere ilan edildiğinde kesinleşir.

(7)(Ek:RG-22/1/2014-28890) Mezuniyet koşullarını en çok iki dersten FF, FD notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere, bir kereye mahsus olmak üzere bu dersleri tekrarlamadan ek sınava girme hakkı verilir.

(8)(Ek:RG-22/1/2014-28890)(Değişik:RG-17/8/2015-29448)  Tüm derslerden geçtiği halde, mezuniyet için gereken 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere daha önce aldıkları dersler arasından seçecekleri en çok iki dersten ek sınav hakkı verilir.

(9) (Ek:RG-22/1/2014-28890) Başarı değerlendirilmesi belli bir sürece bağlı olan proje türü dersler için ek sınav hakkı verilmez.

(10)(Ek:RG-22/1/2014-28890) (Değişik:RG-18/1/2016-29597) Ek sınav hakkı, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben Üniversite tarafından belirlenen tarihlerde kullanılır. Ek sınavlarda ara sınav ve benzeri yıl içi değerlendirme ölçütleri dikkate alınmaz.

(11) (Ek:RG-22/1/2014-28890) Bu maddede öngörülen ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 24 – (1) Dersin başarısının tespitinde dikkate alınacak dönem içi ve dönem sonu sınav, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirme ölçütleri ile bu ölçütlerin ağırlıkları, dersi veren öğretim üyeleri/öğretim görevlileri tarafından belirlenir. Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıkları, Üniversitenin web sitesinde yayınlanan AKTS Kataloğunda, dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur.

(2) Öğrencilerin herhangi bir dersteki başarısı, değerlendirme ölçütleri göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, dönem sonu sınavı, dönem içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.

a)(Değişik:RG-17/8/2015-29448)  Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda belirtilmiştir:

Puan        Dönem Ders Notu         Katsayı                Statü

90-100                     AA                          4,00                    Başarılı

85-89                        BA                          3,50                   Başarılı

80-84                        BB                          3,00                    Başarılı

75-79                        CB                          2,50                    Geçer

70-74                        CC                          2,00                    Geçer

65-69                        DC                          1,50                    Koşullu Geçer

60-64                        DD                          1,00                    Koşullu Geçer

50-59                        FD                          0,50                     Başarısız- Kalır

49 ve aşağısı          FF                           0,00                     Başarısız - Kalır

b)(Değişik:RG-17/8/2015-29448) NA (Devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini sağlamayan ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Not ortalamaları hesabında NA notunun katsayısı 0,00 (sıfır) olarak işlem görür.

 (3) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

a) S (yeterli) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U (yetersiz) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

c) EX (muaf) notu, müfredatlarda yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

ç) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları dönem veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, dönem veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki dönemin ders kayıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılması gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür.

d) (Değişik cümle:RG-14/7/2017- 30124) W (çekilmiş) notu, danışmanının önerisi ve dersi veren öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. (Ek cümle:RG-14/7/2017- 30124) Dersten çekilme, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bir öğrenci; ön lisans/lisans programının ilk iki dönemindeki zorunlu derslerden, yükseltmek üzere aldığı derslerden, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W notu aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Lisans birinci sınıf öğrencileri sadece; planlarında seçmeli ders niteliğinde yer alan serbest genel eğitim derslerinden çekilebilir. Bir öğrenciye bir dönemde çift ana dal, yan dal veya sertifika programı dersleri dâhil en çok bir ders olmak üzere; bütün ön lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten, bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir. Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencilerinin dersten çekilme işlemi Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğünün önerisi ve öğretim üyesinin izni ile yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için W notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

e) (Ek:RG-28/8/2013-28749) NI (not ortalamasına katılmayan notu), öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programın derslerine sayılmaz.

f) (Ek:RG-22/1/2014-28890) P (Başarılı devam) notu, not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden fazla olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde yerine getiren öğrencilere verilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-12/8/2016-29799)  Ön lisans ve lisans programlarında yer alan herhangi bir dersin değerlendirme sonucuna; ilanı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde itiraz edilebilir. Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden açıklanan dönem sonu ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 (2) Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem ders kayıtlarının başlangıcına kadar düzeltilmiş olması gerekir.

Not ortalamaları

MADDE 26 – (1) (Mülga:RG-2/4/2018-30379)

(2) (Değişik:RG-17/8/2015-29448)   Not Ortalaması, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesi ile tespit edilir. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. (Ek cümle:RG-2/4/2018-30379) Öğrencilerin başarı durumu, genel not ortalamasına göre belirlenir.

 (3) Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; müfredattan çıkarılan bir ders ya da seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur.

Başarılı öğrenciler

MADDE 27 – (1) (Değişik:RG-17/8/2015-29448)  Genel not ortalaması en az 2,00 olan ve dönemde en az 25 AKTS kredilik ders alan öğrenciler başarılı sayılırlar.

 (2)  (Değişik:RG-14/7/2017- 30124) Bir dönem sonunda en az 25 AKTS kredilik ders alan ve o dönemin not ortalaması 3,00-3,49 olanlar dönem şeref öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar dönem yüksek şeref öğrencisi sayılırlar.

(3) (Değişik:RG-13/1/2019-30654) Herhangi bir dönemde, herhangi bir disiplin cezası almış olan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek şeref öğrencisi veya şeref öğrencisi olamazlar.

Koşullu başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 28 – (1) (Değişik cümle:RG-14/7/2017- 30124)  Genel not ortalaması birinci sınıfın sonunda 1,50-1,99 olan, ikinci sınıfın sonunda 1,70-1,99 olan, üçüncü sınıfın sonunda 1,80-1,99 arasında olan öğrenciler koşullu başarılı olarak bir üst sınıfa geçebilirler. Ancak mezuniyetleri için en az 2,00 genel not ortalaması sağlamakla yükümlüdürler.

(2) (Değişik:RG-17/8/2015-29448)   İlgili akademik yılın sonunda birinci fıkrada belirtilen genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler başarısız sayılırlar ve bir üst sınıfa geçemezler.

(3) (Değişik:RG-31/01/2020-31025) Başarısız öğrenciler, normal ders yükünü (dönemde toplam 30 AKTS kredilik) aşmamak kaydıyla;

a) Genel not ortalamalarını belirtilen değerlere çıkartıncaya kadar, varsa öncelik sırasıyla; başarısız (FF, FD, W, U) ve devamsız (NA) oldukları dersleri, alt sınıflara ait henüz almadıkları dersleri ile bulunduğu sınıfa ait henüz almadıkları dersleri almak zorundadırlar.

b) Talep ederlerse danışmanlarının onayını almak koşulu ile not yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları dersleri tekrar alabilirler.

c) Danışmanlarının onayını almak koşulu ile toplam en fazla 12 AKTS kredilik bir üst sınıfa ait dersi/dersleri alabilirler. Ancak, aynı sınıfta dört dönemden fazla birinci fıkrada belirtilen genel not ortalamasını sağlayamayan başarısız öğrenciler, bir üst sınıf dersi alma haklarını kaybederler. Öğrencinin kayıt yenilemediği dönemler de dört dönem hesabına dahil edilir.

(4) (Mülga:RG-17/8/2015-29448)   

(5) (Değişik:RG-17/8/2015-29448)  Başarısız öğrenciler danışmanlarının onayı ile normal ders yükünden daha az ders alabilirler.

(6) Başarısız öğrenciler, dönem öğrenim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdürler.

(7) (Değişik:RG-31/01/2020-31025) Öğrencilerin sınıf tekrarladıkları dönemler azami öğrenim süresi hesabına dâhil edilir.

Ders tekrarı

MADDE 29 –(Değişik:RG-17/8/2015-29448)  

 (1) (Değişik cümle:RG-31/01/2020-31025) Bir dersten FF, FD, NA, W veya U notu alan veya dersi normal döneminde almayan öğrenciler, dersi tekrar verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar.(Mülga cümle:RG-14/7/2017- 30124) (…) Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler, bunların yerine kayıtlı oldukları akademik birim tarafından uygun görülen dersleri alırlar.

(2) (Değişik cümle:RG-14/7/2017- 30124) Öğrenciler, ilgili danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde daha önce başarılı oldukları dersleri, 18 inci maddede belirtilen sınırlar içinde, dersten başarılı oldukları dönemden sonraki istediği dönemde/dönemlerde not yükseltmek amacıyla tekrar alabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(3) Öğrenciler, ilgili danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri seçmeli bir dersin yerine (GED, bölüm seçmeli, serbest seçmeli ve benzeri.) farklı bir dersi alabilirler.

Öğrenim süresi

MADDE 30 –(Değişik:RG-17/8/2015-29448)  

 (1) Normal eğitim öğretim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, ön lisans programları için iki yıl (dört yarıyıl); lisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl); Tıp Fakültesi için altı yıl (on iki yarıyıl)’dır.

(2) Azami eğitim öğretim süresi, ön lisans programları için dört yıl (sekiz yarıyıl); lisans programları için yedi yıl (on dört yarıyıl), Tıp Fakültesi için dokuz yıl (on sekiz yarıyıl)’dır.

(3)Yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciler, normal öğrenim süresinden daha kısa sürede de mezun olabilirler.

(5) (Değişik:RG-7/3/2022-31771) Bu Yönetmelikte belirtilen geçerli bir sebep olmaksızın öğrenciler azami öğrenim süreleri içinde öğrenimlerini tamamlamak zorundadır. Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan ve mezun olmak için beş dersten fazla dersi kalan öğrencilere, bu Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, daha önce alıp başarısız oldukları dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda mezuniyeti için alması gereken ve/veya alıp başarısız olduğu ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar dersi kalan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız olarak başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuatı, usul ve esaslarında yer alan hükümler uygulanır.

(6) Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden DD veya üzeri bir not aldıkları halde, genel not ortalamaları 2.00'den az olduğu için ilişiği kesilme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine de, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

(7) Ek sınav hakkı veya sınırsız sınav hakkı verilen derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(8) (Değişik:RG-7/3/2022-31771)(4)  Ek süre/ek sınav/sınırsız sınav hakkı bulunanlar, dönem ücretini ödeyerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır.  Stajı kalıp kalmadığına bakılmaksızın bu durumda olan öğrencilerden en fazla iki derse kayıtlanacak ya da en fazla iki adet dersten sınava girecek olanlar, bir önceki yıl ön lisans ve lisans programları yaz öğretimi için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen IEU kredi saat ücreti üzerinden derslerin kredisi kadar ücret ödemekle yükümlüdürler. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümleri kapsamında aldıkları bursları ve indirimleri dikkate alınmaz.  Bu öğrencilerden staj için ilave ücret alınmaz.

(9) (Ek:RG-7/3/2022-31771)(2)(4)  Azami öğrenim süresini tamamladığı halde mezuniyeti için sadece alması gereken ve/veya alıp başarısız olduğu zorunlu stajı kalan öğrenciler, kalan stajlarının kaç hafta olduğuna bakılmaksızın bir önceki yıl ön lisans ve lisans programları yaz öğretimi için Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kredi saat ücreti üzerinden 3 IEU kredilik ücreti öderler. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümleri kapsamında aldıkları bursları ve indirimleri dikkate alınmaz.

(10) Sınırsız sınav hakkı kazanıp, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılına kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırdığı halde sınavlara hiç girmeyen öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve bu haktan yararlanamazlar.

(11) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(12) Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(13) Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

(14) Yatay geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıranlar ile Üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencilerin önceki programlarında geçirdikleri süre, yabancı dil hazırlık programlarında geçirilen süre hariç, öğretim sürelerine dâhil edilir.

(15) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri azami öğrenim süresinden sayılır.

(16) Öğrencilerin ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami eğitim öğretim süresine dahildir.

(17) (Değişik:RG-7/3/2022-31771)(4) Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulunun teklifinin olması.

(18) (Ek:RG-7/3/2022-31771)(3)(4)  Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir.

(19) (Ek:RG-7/3/2022-31771)(3)(4)   Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkânından en fazla iki dönem yararlanabilir.

(20) (Ek:RG-7/3/2022-31771)(3)  Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(21) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.

(22) Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları hâlinde Üniversitenin yapacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda hazırlık sınıfından başarılı olanların kayıtları yeniden yapılır ve yürürlükteki esaslara göre mali yükümlülüklerini de yerine getirerek öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(23) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam ederler.

(24) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesinde eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine Merkezi olarak yerleştirilebilirler.

Akademik danışmanlık

MADDE 31 – (1) Her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu fakülte/yüksekokul tarafından bir danışman görevlendirilir.

(2) Akademik danışmanlığın yürütülmesine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diplomalar ve Belgeler

Diplomalar ve belgeler

MADDE 32 – (1)(Değişik:RG-17/8/2015-29448) Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin kayıt oldukları tarihten Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlar, (Mülga ibare:RG-2/4/2018-30379) (…) öğrencinin not belgesine geçirilir. Not belgelerinin onaylı kopyaları öğrencinin veya ilgili kurum/kuruluşların isteği üzerine verilir.”

(2) (Değişik:RG-17/8/2015-29448)   Kayıtlı olduğu programda öngörülen tüm dersleri alıp bu derslerin tümünden başarılı olan, stajlarını başarı ile tamamlayan, ön lisans programları için toplam 120 AKTS kredisi, dört yıllık lisans programları için toplam 240 AKTS kredisi, altı yıllık lisans programları için toplam 360 AKTS kredisini tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması ile akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi verilir.

 (3) Öğrencilerin mezuniyeti ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurullarında onaylanarak kesinleşir. Diplomaya mezuniyet tarihi olarak ilgili yönetim kurulunun onay tarihi yazılır.

(4) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(5) Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek şeref öğrencisi, genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar şeref öğrencisi olarak mezun olurlar. "Şeref" ve "Yüksek Şeref" listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

(6) (Değişik:RG-17/8/2015-29448)   Disiplin cezası alan öğrenciler; belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile ancak Senatonun onayı ile yüksek şeref veya şeref öğrencisi sayılabilirler.

 (7) Ön Lisans Diploması: Meslek yüksekokulu müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin tamamladığı programın adı belirtilir.

(8) Lisans programını tamamlayamayanlara verilecek Ön Lisans Diploması: 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre bir lisans programının en az ilk dört yarı yılının bütün derslerinden başarılı olanlara verilir. Bu diploma, ilgili fakülte dekanı veya yüksekokul müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

(9) Lisans Diploması: Dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin fakültesi/yüksekokulu ve tamamladığı programın adı belirtilir.

(10) Çift Ana Dal Diploması: Çift ana dal programı uygulayan fakülte veya yüksekokullarda çift ana dal diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda, dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Diploma üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu çift ana dal programının adı ve çift ana dal programının bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul belirtilir.

(11) Yan Dal Sertifikası: Yan dal programı uygulayan fakülte veya yüksekokullarda yan dal sertifikası almaya hak kazananlara verilen sertifikalarda ilgili dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin tamamlamış olduğu yan dal programının adı ve yan dal programının bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul belirtilir.

(12) Program Sertifikası: Sertifika programlarında öngörülen tüm dersleri alarak en az 2,00 ortalama ile tamamlayan öğrencilere katıldığı programın sertifikası verilir.

(13) Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(14) (Değişik:RG-17/8/2015-29448)  Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili Dekan/ Müdür ve (Değişik ibare:RG-2/4/2018-30379) Öğrenci İşleri Müdürünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

 (15) Diplomanın kaybı halinde Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede kayıp ilanının verilmesi, ücretin yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere “ikinci nüsha” ibaresini taşıyan diploma verilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Kayıt sildirme

MADDE 33 –(Değişik:RG-17/8/2015-29448)  

 (1) Üniversitede öğrenim gören öğrencilerden;

a) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan,

b) Azami öğrenim süresini tamamladığı halde mezun olmak için 5'ten fazla hiç almadığı dersi kalan,

c) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi kapsamında tanınan ek süre ve ek sınavlar sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan,

ç) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma" cezası alanların,

d) Kendi isteği ile kaydının silinmesini talep edenlerin

Üniversiteden kaydı silinir.

Ücretler

MADDE 34 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Ödenecek tüm ücretlerin miktarı, ödeme şekil ve zamanı her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) Dönem kayıtları için yapılması zorunlu ödeme yükümlülüklerinin Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde yerine getirilmemesi halinde bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Öğrencilerden alınacak tüm ücretlerin miktarı, ödeme şekli ve zamanı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Belirlenen ücretlerin ödenmemesi durumunda kayıt yenileme işlemi yapılmaz.

(4) (Değişik:RG-7/3/2022-31771)(5)  Üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilerden veya Üniversiteye devam eden öğrencilerden kayıt sildirme başvurusunu akademik takvimde ilan edilen derslerin başlangıç tarihine kadar yapanlara, ödedikleri öğrenim ücreti üzerinden yıllık öğrenim bedelinin %15’i kesilerek kalan miktar iade edilir. Derslerin başlangıç tarihinden sonra kayıt sildirme başvurusunu yapan öğrencilerin ise ödemiş oldukları ücretler iade edilmez.

(5) (Değişik:RG-7/3/2022-31771)(5)  Bu maddenin uygulanmasında kayıt sildirme başvurusunun yapıldığı tarih esas alınır. Kayıt sildirme hali için belirlenmiş olan ödeme yükümlülüklerinden fazla ödeme yapmış olanlara, ödeme yükümlülüğünde oldukları meblağ mahsup edildikten sonra kalan kısım yazılı talepleri üzerine iade edilir.

(6) (Ek:RG-7/3/2022-31771) Başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla kayıt olan öğrencilerin ilgili dönem için ödedikleri öğrenim ücretinin tamamı iade edilir.

(7) (Ek:RG-7/3/2022-31771) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler uzaklaştırma cezası aldıkları döneme/dönemlere ait öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Bu öğrencilere herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

 İlişik kesme

MADDE 35 – (Değişik:RG-17/8/2015-29448)  

(1) Kaydı silinen, çıkarılan veya mezun olmak suretiyle Üniversiteden ayrılanların diplomalarını veya kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için, varsa kalan öğrenim ücretlerini de ödeyerek Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

Kayıt dondurma

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin tekrar Üniversiteye dönmek üzere; haklı ve geçerli olabilecek bir mazeretleri nedeniyle öğrencisi oldukları fakültenin/yüksekokulun yönetim kurulu kararı ile kayıtları dondurulabilir.

Kayıt dondurma süreleri

MADDE 37 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında toplam en fazla iki dönem, önlisans programlarında üç dönem ve lisans programlarında dört dönem öğrencilerin kayıtları dondurulabilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. Üniversite, kaydını donduran öğrenciden bir sonraki dönemin öğrenim ücretini peşinen ödemesini talep eder.

Kayıt dondurma gerekçeleri

MADDE 38 – (1) Öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle dönem kayıt dondurmak için başvurabilirler.

(2) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı kayıt dondurma sebebi olamaz.

Müracaat şekli ve süresi

MADDE 39 – (1)(Değişik:RG-17/8/2015-29448)  Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde Fakülte Dekanlığı/ Yüksekokul Müdürlüğüne başvururlar.

 (2) Mücbir sebepler dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

(3) Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için o döneme ilişkin öğrenim ücreti ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılmış olan ödeme kayıt dondurma halinde öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem ücretine mahsup edilir.

Kayıt dondurma süresinin sona ermesi

MADDE 40 – (1) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde normal dönem kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, sağlık mazereti ile kayıt dondurmuş öğrenciler; eğitime başlayacakları dönemden önceki iki hafta içerisinde, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını ilgili uzman hekimden alacakları sağlık raporu ile ispatlamak zorundadırlar.

Anlaşmalı üniversiteler ile öğrenci değişimi

MADDE 41 – (Mülga:RG-7/3/2022-31771)

Burs ve indirim

MADDE 42 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-26/5/2018-30432)

(1) Öğrencilere verilecek burslar ve indirimlerle ilgili düzenlemeler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Sağlık işleri

MADDE 43 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetleri ve hastalanan öğrencilere uygulanacak işlemler Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Disiplin

MADDE 44 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Tebligat

MADDE 45 – (1) Her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim veya öğrencinin yükseköğretim kurumuna bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılır. Bu yollarla tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu mensubu bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, Üniversitede mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Ölçme-değerlendirmede esas alınan belge ve yapıtların saklanması

MADDE 46 – (Değişik:RG-7/3/2022-31771)

(1) Ölçme-değerlendirmede esas alınan sınav kağıdı, ödev, proje, film, tasarım, laboratuvar ve staj raporu gibi evraklar ile yapıtlar, son işlem gördükleri tarihten itibaren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına uygun olarak saklanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 47 – (1) 1/10/2001 tarihli ve 24540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 7/8/2002 tarihli ve 24839 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile 1/10/2001 tarihli ve 24540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 –(Değişik:RG-17/8/2015-29448)   

 (1) Bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı ve öncesinde Üniversiteye kayıt yaptırmış öğrencilere uygulanmasında doğabilecek intibak ve benzeri sorunların çözümünde ilgili yönetim kurulları yetkilidir.

(2) (Ek:RG-23/10/2017- 30219) 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere; lisans programlarında 4. sınıf,  ön lisans programlarında 2. sınıf olan öğrencileri dönem normal ders yüklerine ilave olarak danışmanlarının onayı ile ilave 18 AKTS kredilik ders alabilirler.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-28/8/2013-28749)

(1) 26 ncı maddenin ikinci fıkrası 2013-2014 öğretim yılı güz döneminden itibaren ilk kez birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uygulanır. Bunun dışındaki öğrencilerin not ortalaması İEÜ/yerel kredisine göre hesaplanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 _____________

(1) 17/8/2015 tarihli ve 29448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile bu maddenin birinci fıkrasına  (g) bendi eklenmiş diğer bentler buna göre  teselsül ettirilmiş ve (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 7/3/2022 tarihli ve 31771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle maddeye sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere dokuzuncu fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

(3) 7/3/2022 tarihli ve 31771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle maddeye mevcut on altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere fıkralar eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

(4) Bu değişiklik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(5) Bu değişiklik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


 

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22.01.2013 28536
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 28.08.2013 28749
2. 22.01.2014 28890
3. 17.08.2015 29448
4. 18.01.2016 29597
5. 01.06.2016 29729
6. 12.08.2016 29799
7. 14.07.2017 30124
8. 15.08.2017 30155
9. 23.10.2017 30219
10 02.04.2018 30379
11. 26.05.2018 30432
12. 13.01.2019 30654
13. 31.01.2020 31025 
14. 07.08.2021 31561 
15.  7/3/2022 31771 

 

 

 

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.