ADAY ÖĞRENCİLER        | 
EN

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM / ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME ESASLARI


 

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
 
Amaç
Madde 1- (1) Bu Esasların amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programında yürütülecek eğitim-öğretim uygulama, sınavlar ve değerlendirmeye ilişkin hususları belirlemektir.
 
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programında yürütülmekte olan öğretim, ölçme-değerlendirme ve İngilizce dil yeterliliği ile ilgili temel hususları kapsar.
 
Dayanak
Madde 3- (1) (Değişik SK 18.05.2016 276-A/8) Bu Esaslar 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında uygulanacak esaslara ilişkin yönetmeliğe dayanarak hazırlanmıştır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINDA DİL YETERLİĞİ VE MUAFİYET
 
Madde 4- (1)İzmir Ekonomi Üniversitesine yeni kabul edilen öğrenciler, Üniversitede kayıtlı oldukları bölüm/programlarda verilmekte olan dersleri takip edebilecekleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduklarını kanıtlamak için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen İngilizce Yeterlik Sınavına girerler.
 
(2) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yapılan yabancı dil sınavlarına katılmalarına gerek olmadan İngilizce Hazırlık Programından muaf sayılır.
 
a) (Değişik SK 18.05.2016 276-A/8)Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında yükseköğretim kurumu senatosunun belirlediği puanla başarılı olanlar.
 
b) En az son üç yılda, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ve İngilizce eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında eğitim görenler.
 
c) (Değişik SK 18.05.2016 276-A/8)En az son üç yılda, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ve İngilizce eğitim yapan ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında eğitim görüp, öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.
 
ç) (Değişik SK 18.05.2016 276-A/8) En son üç yılda yükseköğrenim kuruluna bağlı herhangi bir kurumun İngilizce hazırlık programından başarılı veya muaf olmuş olmak.
 
d) (Mülga SK 18.05.2016 276-A/8)
 
e) (Ek SK 18.05.2016 276-A/8) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından verilen İngilizce Yeterlik Sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır.
 
(3) (Mülga SK 18.05.2016 276-A/8)
 
(4) (Değişik SK 19.08.2015 254-A8) Öğrenciler, varsa, İngilizce Hazırlık Programı'ndan muafiyet için geçerli olabilecek belgelerin asıllarını kayıt süresi içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu’na sunarlar.  Belgelerin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabulü halinde İngilizce hazırlık programından muaf sayılırlar. Yabancı Diller Yüksekokulu, dış sınav sonucunun sınavı veren kurum tarafından gönderilmesini isteyebilir, sınav sonuçları hakkında araştırma yapabilir ve şüpheli bulduğu dış sınav sonuçlarını kabul etmeyebilir.
 
Madde 5- (1) (Değişik SK 18.05.2016 276-A/8) Zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı olan ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen yeni öğrenciler akademik yılın başında, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olup olmadığını belirlemek üzere, önce Düzey Belirleme daha sonra da İngilizce Yeterlik Sınavına katılırlar. Düzey Belirleme sınavından 69,50 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Yeterlik sınavına katılmaya hak kazanırlar. Yeterlik Sınavından 64,50 ve üzeri puan alan öğrenciler kayıtlı bulundukları ön lisans ve Lisans programının 1. sınıfına geçerler. Yeterlik sınavından 64,50’nin altında puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programına devam ederler.

(2) (Değişik SK 27.05.2019 364-B/1) (Değişik SK 28.11.2018 353-A/14) Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenciler, İngilizce dil yeterliliklerini belirten herhangi bir muafiyet belgesi sunamamaları halinde, önce Düzey Belirleme sınavına daha sonra da İngilizce Yeterlik sınavına katılırlar. Düzey Belirleme sınavından 69,50 ve üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Yeterlik sınavına katılmaya hak kazanırlar. İngilizce Yeterlik sınavından 64,50 ve üzeri puan alan öğrenciler, kayıt oldukları yüksek lisans programında eğitimlerine devam ederler. Düzey Belirleme sınavından 69,50’nin altında puan alanlar ile İngilizce Yeterlik sınavından 64,50’nin altında puan alanlar, Modüler Sistem ve Modül içi Değerlendirme esaslarına tabi olarak İngilizce Hazırlık Programında hafta içi gündüz eğitim almak zorundadırlar.

 
(3) Doktora öğrencilerinin İngilizce dil yeterlilikleri üniversite senatosu tarafından kabul edilen Ulusal ve Uluslararası sınav sonuçlarına göre belirlenir. Doktora öğrencileri İngilizce hazırlık programına dahil olmazlar.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINDA EĞİTİM –ÖĞRETİM
 
İngilizce Hazırlık Programında Eğitim –Öğretimin Amacı
Madde 6-(1) İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programındaki eğitim – öğretimin amacı, kayıtlı oldukları programın öngördüğü dilde öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini Avrupa Ortak Dil Çerçevesi B2 düzeyinde geliştirerek onlara akademik ve profesyonel yaşamlarında kullanabilecekleri dil becerilerini kazandırmaktır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun sunduğu İngilizce Hazırlık Programı, öğrencileri etkin, istekli ve kendi kendine öğrenen bireyler olması yönünde destekler.
 
İngilizce Hazırlık Programındaki Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar
Madde 7- (1) İngilizce Hazırlık Programında Modüler Sistem uygulanır. Modül sayıları ve süreleri üniversite Senatosunun alacağı kararlar çerçevesinde düzenlenir. İngilizce Hazırlık Programı müfredatı Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki "Program Geliştirme Birimi" tarafından hazırlanır. Akademik yıl içerisinde ve sonunda verilen sınavlar ise "Sınav Hazırlama Birimi" tarafından hazırlanır.
 
(2) Yüksek lisans İngilizce Hazırlık Programı ile birinci yıl sonunda başarısız olup takip eden dönemde İngilizce Hazırlık Destek Programına kayıt olan öğrencilere dönemlik sistem uygulanır.
 
Eğitimin Süresi
Madde 8- (1) (Değişik SK 20.06.2013 210-A12/MHK 02.07.2013-34-10) (Değişik SK 19.08.2015 254-A8) (Değişik SK 18.05.2016 276-A/8)İngilizce Hazırlık Programında öğrenim süresi azami dört yarıyıldır. İkinci yarıyılın sonunda başarısız olan öğrencilerden isteyenler sonraki yarıyılda kayıtlarını yenilemek suretiyle İngilizce Hazırlık Destek Programı'na devam edebilirler.
 
(2) (Değişik SK 20.06.2013 210-A12/MHK 02.07.2013 34-10) (Değişik SK 18.05.2016 276-A/8)İngilizce Destek Programı'na devam etmek istemeyenler sonraki yılda "Dışarıda Hazırlanan" öğrenci statüsüne geçmek için başvuruda bulunabilirler. Dışarıda Hazırlanan statüde geçirilen süreler İngilizce Hazırlık Programı eğitim süresinden sayılır. Dışarıda hazırlanan statüdeki hazırlık sınıfı öğrencilerine yalnız sınav hakkı verilir. Bu öğrenciler, Güz ve Bahar yarıyılı için öngörülen İngilizce Yeterlik Sınavları'na girmeye hak kazanırlar.  Bu sınavlarda başarılı oldukları veya 4. maddede belirtilen sınav sonuç belgelerinden birini  getirdikleri takdirde, kabul edildikleri eğitim programlarına eğitim ücretlerini ödemek  suretiyle  başlarlar.
 
(3) (Mülga SK 18.05.2016 276-A/8)
 
(4) (MülgaSK 18.05.2016 276-A/8)
 
(5) (Mülga SK 18.05.2016 276-A/8)
 
(6) (Değişik SK 27.02.2019 358-A/6) (Değişik SK 20.06.2013 210-A12/MHK 02.07.2013 34-10) (Değişik SK 18.05.2016 276-A/8)İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa kayıtlı olan öğrenciler ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde üçüncü veya dördüncü yarıyıl sonunda yapılan İYS-İngilizce Yeterlik Sınavı'nda başarılı olamasalar bile, ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarına devam edebilirler.  Bu öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca YDYO nun açmış olduğu yeterlik sınavlarına bir hafta öncesinde dilekçe ile başvurarak katılabilirler.
 
(7) (Ek SK 18.05.2016 276-A/8)Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir.  Hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları hâlinde Üniversitenin yapacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda hazırlık sınıfından başarılı olanların kayıtları yeniden yapılır ve yürürlükteki esaslara göre mali yükümlülüklerini de yerine getirerek öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.
 
(8) (Değişik SK 18.05.2016 276-A/8) İngilizce Hazırlık Programı akademik takvimi Yabancı Diller Yüksekokulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
 
Seviye Grupları
Madde 9- (1) Üniversiteye yeni kayıtlanan öğrenciler, akademik yıl başında yapılan Düzey belirleme sınavından 69.50 nin ve İngilizce Yeterlik Sınavında 64,50 nin altında puan aldıkları takdirde, bu puanlara göre "Elementary (A)", "Pre-Intermediate (B)", "Intermediate (C)" ve "Upperintermediate(D)" düzeylerine ayrılarak İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görürler.
 
(2) (Değişik SK 28.11.2018 353-A/14) Yüksek lisans öğrencileri, İngilizce Yeterlik Sınavından almış oldukları puanlara göre Intermediate, Upperintermediate düzey gruplarına yerleştirilerek eğitimlerine devam ederler. .
 
(3) İngilizce Hazırlık Destek Programında eğitim alacak öğrenciler düzeylerine göre "Destek 1" ve "Destek 2" olmak üzere iki gruba yerleşirler.
 
Devam Zorunluluğu
Madde 10- (1) İngilizce Hazırlık Programlarında derslere devam ve her türlü ders faaliyetine katılmak zorunludur.
 
(2) Öğrencilerin devam durumlarının takibi, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğundadır.
 
(3) (Değişik SK 04.02.2013-204-A14 MHK 12.02.2013-30) (Değişik SK 19.08.2015 254-A8) İngilizce Hazırlık Programlarındaki devamsızlık sınırı Yabancı Diller Yüksekokulu’nun ilgili Kurulu tarafından belirlenerek öğrencilere duyurulur. Yeterli devamı sağlamayan öğrenciler ilgili sınavlara giremezler.
 
(4) İlk yıl başarısız olduğu için İngilizce Destek Programı'na devam eden öğrencilerden yeterli devamı sağlamayanların, yarıyıl sonlarında yapılan İYS başarı notlarının tespitinde dönem içi notları dikkate alınmaz.
 
Sınavlar
Madde 11- (1) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Programlarında aşağıda belirtilen sınavlar uygulanır.
a) Seviye Belirleme Sınavı (İDBS-PLACEMENT EXAM):Üniversiteye yeni kayıtlanan ön lisans ve lisans öğrencilerinin dil seviyelerini belirlemeye yönelik her akademik yılın başında uygulanan sınavdır. Bu Sınavdan 69,50 ve üzeri not alan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar.
 
b) (Değişik SK 20.06.2013 210-A12/MHK 02.07.2013 34-10) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS-PIE EXAM) :Öğrencilerin dil yeterliği açısından akademik düzeyde alacakları dersleri takip edebilecek seviyede olup olmadıkları İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) ile belirlenir. Bu sınav öğrencilerin dil bilgisi, okuma, dinleme, not alma, yazılı ifade ve sözlü ifade bakımından dil beceri ve yetkinliklerini ölçer.
 
(2) (Değişik SK 20.06.2013 210-A12/MHK 02.07.2013 34-10)  Modüler sisteme devam eden öğrencilerin İYS’ye girebilmesi için Upper-Intermediate (D) seviyesini bitirmiş olmaları gerekir.  Bu seviyeye gelemeyen veya D düzeyinde YDYO ilgili kurulu tarafından belirlenen modül içi değerlendirme koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, o akademik yıl içerisinde yapılan İYS’lere katılamazlar. Ancak, devam ettikleri taktirde Yaz Okulu sonunda verilen İYS’ye girebilirler.
 
(3) (Ek SK 22.07.2014 231/A4-MHK 05.08.2014 51/8) Hazırlık programına A düzeyde başlayıp, akademik yıl içinde herhangi bir düzdeyden en fazla bir kez başarısız olmuş öğrencilerin İYS'ye girme hakları, C kurunda aldıkları modül sonu çıkış sınavı sonucuna göre belirlenir. C kurunu 80 ve üstü puan alarak tamamlayan öğrenciler, 4. modül sonunda verilen İYS'ye girmeye hak kazanırlar.
 
(4) (Değişik SK 28.06.2019 366-A/6) (Değişik SK 28.11.2018 353-A/14) (Değişik SK 26.05.2017 312-A14 /MHK 06.06.2017 31) (Ek SK 04.02.2013-204-A14 MHK 12.02.2013-30) Akademik yılın sonunda verilen İYS'ye ilgili öğretim yılında her iki dönemde (Güz ve Bahar dönemlerinde) öğretim ücretini yatırmak suretiyle kayıt yenileme işlemini yapan (aktif olan) öğrenciler ile   hazırlık sınıfında kaydı dondurulmuş olan öğrenciler katılabilirler. Bahar  döneminde kayıt yenilemeyen (pasif olan) öğrenciler yıl sonu İYS'ye giremezler. Pasif olan veya kayıt donduran  öğrenciler talep etmeleri halinde akademik yıl sonunda açılan hazırlık yazokulu sınıflarına kayıtlanıp , yazokulu sonunda yapılacak olan İYS sınavına girebilirler.

 
(5) Dönemlik eğitim alan yüksek lisans öğrencilerinin o dönem sonunda yapılan İYS'ye girebilmesi için devam koşulunu yerine getirmesi gerekmektedir.
 
(6) İngilizce Destek Programında öğrenim gören önlisans ve lisans programı öğrencileri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen devam koşulunu sağlamaları halinde, ilgili yarıyıl sonundaki İYS başarı notlarına Yabancı Diller Yüksekokulu'nun ilgili kurulları tarafından belirlenen oranlarda dönem içi notları eklenir.
 
(7) İlk yıl başarısız olduğu için İngilizce Destek Programı'na devam eden önlisans ve lisans programı öğrencilerinden yeterli devamı sağlamayanlar ile "Dışarıdan Hazırlanan" statüdeki öğrencilerin İYS başarı notlarının tespitinde dönem içi notları dikkate alınmaz.
 
(8) Ön lisans ve lisans öğrencileri için İYS Başarı notu 64,50’dir. Yüksek lisans öğrencilerinin İngilizce hazırlık sınıfından başarılı olabilmeleri için aranan İYS başarı notu, Enstitülerin önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
 
c) (Değişik SK 20.06.2013 210-A12/MHK 02.07.2013 34-10) Modül Sonu Sınavı(GATEWAY Exam): Her modül sonunda verilen, öğrencilerin tamamladığı modülün hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ve bir sonraki düzey için gerekli donanıma sahip olup olmadıklarını ölçen bir sınavdır. Modül içi değerlendirme ve Modül sonu sınavlarını alma koşulları Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu tarafından belirlenir. Modül sonu sınavını alabilmek için Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu tarafından kabul edilen modül içi değerlendirme koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Modül Sonu Sınavı'na giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.
 
d) (Madde başlığı ile değişik SK 20.06.2013 210-A12/MHK 02.07.2013 34-10) Modül İçi Değerlendirmeleri :Modül süresince öğrencilerin ifadeye dayalı dil becerilerinin ölçülmesi amacıyla sınıf içi değerlendirmeleri uygulanır. Modül  içi değerlendirmelerine katılan ve devamsızlık limitini aşmayan öğrenciler A (Elementary), B (Pre-Intermediate)ve C (Intermediate) modüle ait Modül Sonu Sınavına girmek için gerekli koşulları sağlamış olurlar. D (Upper-Intermediate) düzeyinde okuyan öğrenciler ise belirlenen modül içi değerlendirme koşullarını sağlamak suretiyle Yeterlik sınavına girerler.
 
e) Kısa Sınavlar (Quizzes): Dönemlik sistemin uygulandığı İngilizce Hazırlık Yüksek lisans ve Destek Programlarında uygulanan sınavlardır. Kısa sınavlar öğrencilerin ifadeye dayalı becerilerinin yanı sıra dil bilgisi ve kelime bilgisi yeterliklerinin ölçüldüğü sınavlardır.
 
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 12- (1) Modül Sonu (Gateway) ve Yeterlik (PIE) sınav sonuçları sınavdan sonra en geç üç iş günü içerisinde Üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi (OASIS) üzerinden ilan edilir. Öğrenciler sisteme kişisel şifrelerini girerek sınav sonuçlarına ulaşabilirler.
 
(2) Öğrenciler Modül Sonu (Gateway) ve Yeterlik (PIE) sınav sonuçlarına notların ilanından sonraki üç iş günü  içerisinde, Yabancı Diller Yüksek Okulu’na yazılı olarak başvurup maddi hata itirazında bulunabilirler.
 
(3) (Değişik SK 19.08.2015 254-A8) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından oluşturulan üç kişilik komisyon tarafından, sınav notuna itiraz eden öğrencinin sınav evrakları, maddi hata yönünden incelenir. Herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'nün başvurusu üzerine Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
 
Başarısızlık Durumu
Madde 13- (1) (Değişik 22.07.2014 231/A4-MHK 05.08.2014 51/8) İngilizce Hazırlık Programında başarılı kabul edilmek için İYS sınavından en az 64,50 puan alma koşulu vardır. 64,50'nin altında puan alan örğenciler başarısız kabul edilirler.
 
İzinli Sayılma
Madde 14-(1) İngilizce Hazırlık Programında öğrenime devam eden öğrencilerin haklı ve geçerli bir mazeret nedeniyle öğrencilik haklarını dondurmak istemeleri halinde Üniversitenin bu konudaki mevzuatı uygulanır.
 
(2) İzinli kabul edilen öğrenciler, izinli sayıldıkları süre içinde derslere ve  o dönem için öngörülen sınavlara katılamazlar. Sınavlara girdikleri takdirde aldıkları not geçersiz sayılır.
 
(3) Öğrenciler izin süresinin bitiminde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen düzeyde öğrenimlerine devam ederler.
 
(4) (Değişik SK 04.02.2013-204-A14 MHK 12.02.2013-30) (Mülga SK 19.08.2015 254-A8)
 
(5) (Ek SK 04.02.2013-204-A14 MHK 12.02.2013-30) (Mülga SK 19.08.2015 254-A8)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
 
Yürürlük
Madde 15-(1) (Değişik SK 19.08.2015 254-A8) (Değişik SK 18.05.2016 276-A/8)  Bu Esaslar Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 16-(1) Bu Esaslar hükümleri İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 1-(1) (Ek SK 28.11.2018 353-A/14) 2018-2019 öğretim yılı Bahar dönemi öncesinde İngilizce hazırlık sınıfına kayıtlanan ve seviyesi B1 altında olan yüksek lisans öğrencileri için bu esasların, 5.maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi geçerli değildir. Bu durumda olan öğrenciler, 2018-2019 öğretim yılı Bahar döneminde İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimlerine kaldıkları seviyeden devam ederler.Bu yönerge 13.04.2012 tarih ve 189/A-8 sayılı Senato kararı ve 05.06.2012 tarih ve 22 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN