Bizi takip edin
|
EN

SERGİ KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI


 

Amaç ve Kapsam
Madde 1-
Bu Esaslar, Üniversitenin akademik birimleri dışında, öğrenciler, öğrenci kulüpleri veya ceşitli kişi ve kuruluşlar tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi kampusu içinde açılacak sergiler için görevlendirilen Komisyon 'un çalışma ilkelerini kapsar.

 

Sergi Komisyonu
Madde 2-
Sergi Komisyonu, İzmir Ekonomi Üniversitesi kampusunda açılabilecek sergi taleplerini değerlendirmek ve uygulamak üzere bir Rektör Yardımcısı başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.  

 

Sergi Alanları:

Madde 3-İzmir Ekonomi Üniversitesi kampusunda kullanılabilecek sergi alanları ile bu alanlarda gerçekleştirilebilecek aktiviteler  aşağıda belirtilmiştir.

 

a)Ana Bina Girişindeki Fuaye Alanı:  Yerel çaptaki, resim, heykel, fotoğraf gibi sanatla ilintili sergilere, öğrenci projeleri ve sunumlarına, fakülte ve bölümlerin sergilerine yer verilir.

 

b) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Binası- Çok  Amaçlı Sergi Salonu:  Bu salonda öncelikli olarak ulusal nitelikteki güncel sanat, resim, heykel, fotoğraf gibi sanatsal nitelik taşıyan sergilere  yer verilir.

 

c) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Binası- Sanat ve Tasarım Galerisi 20/20:  Burada yapılacak olan sergiler, üniversitenin genel sergileme prensipleri çerçevesinde, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde oluşturulan  sergi komisyonunun öngördüğü, belirlenmiş olan konsept içerisinde gerçekleştirilir.

Ana binada açılacak sergiler yalnız fuaye alanında gerçekleştirilir. Ana binada bu alanın dışında yapılabilecek sergilemeler, Sergi Komisyonu'nun  olumlu görüşü üzerine Rektörlük onayına tabidir.

 

Sergi Kurulum Süreci:

Madde 4- Sergi talepleri ve sergilerin kurulumu aşağıda belirtilen süreç içinde gerçekleştirilir.

a)     Üniversite bünyesinde sergi açmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşların başvuruları yazılı olarak alınır.

 

b)     Üniversite içinden gelen taleplerin en az 2 hafta önce, üniversite dışından gelen sergi taleplerinin ise  en az 4 hafta öncesinden Rektörlük Makamına yazı ile bildirilmesi gerekir.

 

c)     Sergi talep yazısı öncelikli olarak Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü'ne sevk edilir.  Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetleri Müdürlüğü çalışma esaslarına uygunluğunu inceleyip araştırdıktan sonra konuyu Sergi Komisyonu gündemine getirir.

 

d)     Sergilenecek eserlerin,  sergilemeye uygun niteliğe ve donanıma haiz olması gerekir.

 

e)     Sergi taleplerinin değerlendirmesinde  eserlerin etik, estetik, eğitici, sanatsal vb. öğeleri barındırması gözetilir.

 

f)      Sergileme talebinde bulunan, sergilenecek eserlerin tümünün asıllarını ya da dijital kopyalarını Komisyona sunmak zorundadır.

 

g)     Sergilenecek eserlerin, demokratik hukuk kuralları çerçevesinde,  farklı inanç ve perspektiflere saygılı, ırk, etnisite, inanç, engellilik veya cinsiyet üzerinden ayrımcılık yapmayan, siyasi parti veya dini grupların propagandasını taşımayan nitelikte olması esastır.

 

h)     Sergi kurulumu için tüm malzemeler sergi sahibi tarafından temin edilir ve kurulumu sergi sahibi tarafından yapılır. İstenmesi halinde  üniversite,  teknik konularda, mevcut alt yapısı kapsamında destek verebilir. Üniversiteden talep edilecek hizmet, malzeme, araç-gereç desteği için  gerekli görülmesi halinde ücret talep edilir.

 

i)      Sergi Komisyonu tarafından onay verilen sergilerin kullanım alanları, Üniversitenin rezervasyon sistemi(aresx.ieu.edu.tr)'ne  kaydedilir.

 

Yürürlük
Madde 5 -Bu Esaslar, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme
Madde 6 -Bu Esaslarda belirtilen hükümleri İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 


 

Bu esas 24.12.2010 tarih ve 163/A-15 sayılı  Senato Kararıyla yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.