Bizi takip edin
|
EN

OPSİYON PROGRAMI AÇILMASI VE YÜRÜTÜLMESİ ESASLARI


Amaç ve Kapsam
Madde 1-Bu Esaslar İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine 3. sınıftan itibaren çeşitli alanlarda verilecek “Opsiyon Program”larına öğrenci kabulü ve Opsiyon Programlarının uygulanmasında dikkate alınacak ilkeleri kapsar.
 
Tanımlar
Madde 2 - Opsiyon Programı, Anadal Programında 3. sınıfa geçen öğrencilere sunulan ve Fakültelerin bünyesinde yer alan bölümler kapsamındaki uzmanlık alanlarına ait derslerden oluşan programa verilen addır.
 
Opsiyon Programı, ayrı bir lisans programı anlamı taşımaz. Fakülte bünyesindeki bölümlerden lisans derecesi alan öğrencilerin ilgili alanda uzmanlık kazandıklarını gösterir.
 
Dayanak
Madde 3
-Bu Esaslar, Üniversite mevzuatı ve ilgili kurum ve/veya kuruluşlar ile İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında yapılan protokollere dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Opsiyon Programının Açılması
Madde 4- Hangi alanlarda Opsiyon Programı açılacağı ve Opsiyon Programı'na kabul edilecek öğrenci kontenjanları her yıl Şubat ayında belirlenir ve fakültelerin önerisi üzerine Üniversite Senatosunun onayına sunulur.
 
Başvuru ve Kabul Koşulları
Madde 5 -
a) Bir öğrencinin Opsiyon Programı’na başvurabilmesi için Anadal Programı’nda 3.sınıfa geçmiş olması ve Genel Not Ortalaması’nın 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. 
 
b) Başvurular duyurulan tarihe kadar ilgili bölümlerin Dekanlıklarına yapılır.
 
c) Başvuruların değerlendirilmesi ve programa kabul edilecek öğrencilerin tespiti için Fakülte Dekanı tarafından üç kişiden oluşan bir komisyon görevlendirilir. Komisyon başvuran adaylar ile mülakat yapar.
 
d) Programa seçilecek öğrencilerin tespitinde, başvuran öğrencilerin genel not ortalamaları ile kendileriyle  yapılacak mülakat sonucu birlikte değerlendirilir. Başarı sıralamasına göre ayrılan kontenjan içinde kalmış olan öğrenciler kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır.
 
Kayıt
Madde 6- Opsiyon Programı'na kabul edilen öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu'nda görüşülerek onaylanır. Opsiyon Programı'na kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırırlar.
 
Programın Uygulanması
Madde 7 - 
a)  Opsiyon Programı, ilgili Fakülte tarafından yürütülür.
 
b) Öğrencilere, Opsiyon Programı'nda alacakları dersleri belirleme ve stajları konusunda yardımcı olmak ve akademik danışmanlık yapmak üzere ilgili bölüm başkanları tarafından  "Opsiyon Programı Koordinatörü" görevlendirilir. Koordinatör, ilgili öğretim üyeleri ve ilgili kurum/kuruluşların yetkilileri ile iletişim kurarak öğrencilerin yönlendirilmesini sağlar.
 
c) Opsiyon Programı’nda verilecek dersler  bölümlerin önerisi üzerine ilgili Fakülte Kurulu’nda görüşülerek kararlaştırılır ve Üniversite Senatosu onayına sunulur.
 
d) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için,  varsa öğretim  planlarında öngörülen  Bitirme Proje'lerini Opsiyon Programı ile ilgili alanda hazırlamaları gerekir.
 
Başarı ve Mezuniyet
Madde 8- Opsiyon Programı'nda başarı ve mezuniyet ile ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir.
 
a) Opsiyon Programı'nda öğretim, Anadal Programı öğretiminde uygulanan yönetmelik ve yönergeler kapsamında ve Anadal Programı için öngörülen yasal süre içinde yürütülür.
 
b) Opsiyon Programı için ayrı karne ve transkript düzenlenmez. Öğrencilerin aldığı dersler Anadal transkriptine işlenir ve transkriptlerinde Opsiyonun adı belirtilir.
 
c) Opsiyon Programı’na kayıtlanan öğrenciler, bu programda öğrenimlerini tamamlamakla yükümlüdürler  Öğrenciler sonradan programı bırakamazlar.
 
ç) Opsiyon Programı’nı en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye ilgili bölümün lisans diploması ile birlikte "Opsiyon Programı Sertifikası" verilir. 
 
d) İşbirliği protokolları kapsamında yürütülen Opsiyon programlarında öngörülen stajlar ve uygulamalar ilgili kurum/kuruluşlarda veya ilgili kurumun/kuruluşunn kabul edeceği işyerlerinde yapılır. Öğrencilerin bu programdan mezun olabilmeleri için yapacakları stajlar ve uygulamaların ilgili kurum/kurumlar tarafından onaylanması gereklidir.
 
Diğer Hükümler
Madde 9 -
 Protokollerinde öngörülmesi halinde, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak yürütülen Opsiyon Programını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere, ilgili kurum tarafından mezuniyetlerini takiben 3 ay içersinde yönetici kademelerinde yetiştirilmek üzere görev verilir.
 
Madde 10-İşbirliği protokolları kapsamında yürütülen Opsiyon Programı’ndan mezun olan öğrencilerin ilgili kurum ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne karşı hiçbir mecburi hizmet yükümlülüğü yoktur. İlgili kurumun önereceği göreve başlayıp başlamamak öğrencinin isteğine bağlıdır.
 
Yürürlük
Madde 11-Bu Esaslar, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 12-Bu Esaslarda belirtilen hükümleri İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 
Bu esas 27.07.2012 tarih ve 195/A-4 sayılı Senato karar ile yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.