Bizi takip edin
|
EN

İKİNCİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME ESASLARI


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 
Amaç
Madde 1-(1) (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33) Bu Esasların amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen ikinci yabancı dil derslerinin kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve not sistemlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-(1) ( Değişik SK 10.09.2020 410-A/6-MH 29.09.2020-44) (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33) Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi birbirinin devamı niteliğindeki (101/103, 102/104, 201, 202, 301, 302, 401, 402 kodlu) ikinci yabancı dil derslerinde yapılan kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar, not sistemi ve uluslararası dil sınavları eşdeğerliliği ile ilgili temel hususları kapsar.

Tanımlar
Madde 3-(1) Bu Esaslarda geçen:
a) İEÜ : İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni,
b) İkinci Yabancı Dil Programları:  İzmir Ekonomi Üniversitesi lisans programlarında yer alan İngilizce dersleri dışındaki tüm ikinci yabancı dil programlarını,
c) İYD : Lisans programlarında öngörülen İkinci Yabancı Dil derslerini,
ç) Koordinatör: Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından atanan Akademik Koordinatörleri
d) Senato : İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu’nu,
e) YDYO:  Yabancı Diller Yüksekokulu’nu tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim

İkinci Yabancı Dil Seçimi ve Öğretimi

Madde 4-(1) ( Değişik SK 10.09.2020 410-A/6-MH 29.09.2020-44) İYD dersleri, zorunlu ve seçmeli olarak iki gruba ayrılmaktadır.

 

Zorunlu İYD dersleri ( Eklendi SK 10.09.2020 410-A/6-MH 29.09.2020-44) 

Madde 4A- (1) - İYD derslerinin hangi bölümlerde/programlarda zorunlu olarak okutulacağı Senato tarafından belirlenir ve öğretim planında gösterilir. Ders programında zorunlu olarak İYD dersi bulunanlar, birinci sınıfa başlarken İYD seçimi yapmaları zorunludur.

(2) - Öğrenciler, zorunlu İYD derslerini, öğrenim süreleri boyunca başarılı-başarısızlık olunması durumuna ve genel not ortalamasına bakılmaksızın sadece bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

(3) - Bir önceki dönemin zorunlu İYD dersi bir sonraki dönemin zorunlu İYD dersinin ön koşuludur. İYD derslerine kayıtlanabilmek için bir önceki döneme ait İYD dersinden en az DD notunun alınması gereklidir.

 

Seçmeli İYD Dersleri ( Eklendi SK 10.09.2020 410-A/6-MH 29.09.2020-44) 

Madde 4B- (1) Zorunlu İYD dersini tamamlayan öğrenciler, seçmeli ders olarak yalnızca bu derslerinin devamı olan 301, 302, 401 ve 402 kodlu İYD derslerini üniversite seçmelisi kapsamında alabilirler. 301, 302, 401 ve 402 kodlu derslerin ön koşulu ilgili dilin 202 dersinden en az DD notu alınmış olunmasıdır.

(2) Ders programında zorunlu olarak İYD dersi bulunmayanlar ise öğrenim süreleri boyunca tek İYD seçebilirler ve bu dersleri üniversite seçmelisi kapsamında alabilirler. 101/103, 102/104, 201 ve 202 kodlu derslerin önkoşulu bir önceki dönemin İYD dersidir ve bu derslere kayıtlanabilmek için bir önceki döneme ait İYD dersinden en az DD notunun alınması gereklidir. 301, 302, 401 ve 402 kodlu derslerin ön koşulu ise ilgili dilin 202 dersinden en az DD notu alınmış olunmasıdır.

(3) Türkçe dersini IYD olarak yalnız yurtdışı kontenjandan kayıtlanan öğrenciler seçebilirler.

Erasmus ve Diğer Uluslararası Değişim Programlarında alınan İYD Ders Eşdeğerlikleri (Ek madde SK 11.08.2021-443-A/14)

Madde 4C- (1) Erasmus ve diğer uluslararası değişim programları kapsamında yurt dışındaki partner üniversitelerde öğrenim görecek olan İEÜ öğrencilerinin alacakları İYD eşdeğerliklerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Öğrencinin partner üniversitede kayıtlanmak istediği İYD dersi, hali hazırda İEÜ’de aldığı zorunlu İYD dersi ise bu ders için İEÜ’deki İYD dersinin kodu ve adına göre eşdeğerlik verilebilir ve bu ders zorunlu derse sayılabilir.

b) Öğrencinin partner üniversitede kayıtlanmak istediği İYD dersi, hali hazırda İEÜ’de aldığı zorunlu İYD dersinin devamı niteliğinde alınabilecek derslerden biri ise, bu yönergenin 4B maddesinin birinci fıkrası kapsamında bu ders için İEÜ’deki İYD dersinin kodu ve adına göre eşdeğerlik verilebilir ve bu ders bölüm/fakülte dışı seçmeli derse sayılabilir.

c) Öğrencinin partner üniversitede kayıtlanmak istediği İYD dersi, hali hazırda İEÜ’de aldığı zorunlu İYD dersinden farklı bir ders ise ve aldığı bu dil dersi gidilen ülkenin resmi dili ise, bu derse partner üniversitede alınan dersin kodu, adı ve kredisi aynı şekilde aktarılmak üzere eşdeğerlik verilebilir ve bu ders bölüm/fakülte dışı seçmeli derse sayılabilir.

ç) Öğrencinin partner üniversitede kayıtlanmak istediği İYD dersi, hali hazırda İEÜ’de aldığı zorunlu İYD dersinden farklıysa ve bu dil dersi gidilen ülkenin resmi dili değilse, bu derse partner üniversitede alınan dersin kodu, adı ve kredisi aynı şekilde aktarılmak üzere eşdeğerlik verilebilir. Ancak, bu ders İEÜ transkriptinde “NI” notu ile, DNO, GNO ve AKTS toplamına dahil edilmeden gösterilir.

 

Süresi
Madde 5-(1) (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Değişik SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) Zorunlu İYD Programları dört (4) dönemden oluşur.

Devam durumu
Madde 6-(1) İYD derslerinde, İEU yönergeleri kapsamında belirlenen koşullar çerçevesinde devam zorunludur.

Dönem İçi ve Dönem Sonu Sınavları
Madde 7- (1) İYD derslerinde YDYO’nun belirleyeceği sayıda ve türde ara sınav, küçük sınav, sözlü sınav, sunum vb. yıl içi çalışmaları ile final sınavı yapılır.

Dönem Sonu Başarı Notunun Belirlenmesi
Madde 8-(1)- İYD derslerinde, dönem sonu başarı notunun tespitinde, YDYO’nun belirleyeceği ara sınav, küçük sınav, sözlü sınav, katılım notu, sunum vb. aktiviteler ile final sınavı notu dikkate alınır.

(2) (Değişik SK 27.12.2017/ 329-A/4/MHK 02.01.2018-39) (Değişik SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) Dönem sonu başarı notunun belirlenmesinde dikkate alınacak ölçütler ve oranları YDYO tarafından belirlenir ve üniversitenin “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne ve Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre takdir olunan not Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İkinci Yabancı Dil Programı Sınavları

Muafiyet Sınavları
Madde 9- (1)  (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  Zorunlu İYD programında, her dönem başında sadece aşağıda belirtilen kriterlere sahip olan öğrencilere hiç almadıkları zorunlu İYD dersleri için muafiyet sınavı verilir.

a) (Eklendi SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  Seçtiği zorunlu ikinci yabancı dilin konuşulduğu ülkenin vatandaşı olmak ya da o ülkede doğmuş olmak.

b) (Eklendi SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  Seçtiği zorunlu ikinci yabancı dilin konuşulduğu ülkenin lise diplomasına sahip olmak.

c) (Eklendi SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  Seçtiği zorunlu ikinci yabancı dilde eğitim ve öğretim yapan bir liseden mezun olmak.

(2)  (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  Zorunlu İYD derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler, her dönem başında (yaz dönemi hariç),  ilgili döneme ait tek bir muafiyet sınavına girebilir.   


(3)   (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)   Muafiyet sınavlarına, bu dersi daha önce alıp başarısız olmuş olan öğrenciler giremez.

(4) (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  Zorunlu  İYD programı muafiyet sınavı başarı notu en az 70 (CC)’dir.

(5) (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)   Not yükseltmek için zorunlu İYD muafiyet sınavına girilmez. Not yükseltmek isteyen öğrencilerin bu dersleri tekrar almaları gerekir.

(6) (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33) (Değişik:SK-21.10.2011-180-A/5) Zorunlu İYD Muafiyet sınavına girmek isteyen öğrenciler, ilgili belgelerini YDYO Müdürlüğü’ne sunarlar  ve başvurularının kabul edilmesi durumunda sınava alınırlar.

(7)    (Değişik SK 23.06.2016/281/A5) (Değişik SK 19.08.2015/254-9) (Değişik:SK-22.12.2011-183-A/8) Muafiyet sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(8)    Muafiyet sınavı iki aşamadan oluşur:
a) Yazılı sınav. Yazılı sınavdan en az 60 alan öğrenciler sözlü sınava girmeye hak kazanır.
b) Sözlü sınav. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde girmeyen öğrenciler muafiyet sınavında başarısız sayılır.
c) Muafiyet sınavının sonucu, yazılı sınavın %75’i ve sözlü sınavın %25’i alınarak hesaplanır.

(9)    (Değişik:SK-21.10.2011-180-A/5) Muafiyet sınav notunu yeterli bulmayan öğrenciler, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak muafiyet hakkından vazgeçebilir ve söz konusu dersi alabilirler. Bu durumda öğrenci, aldığı dersin koşullarına uymak zorundadır.

(10)   Muafiyet sınavı sonucunda muaf olduğu halde, notunu yeterli bulmayan ve dersi tekrar alan öğrenci, dönem sonunda muafiyet notundan daha düşük bir not alması durumunda derste aldığı son not geçerlidir.

(11)   ERASMUS programlarından ve/veya zorunlu stajlardan kaynaklanan gecikmeler dışında Muafiyet sınavlarının telafisi yapılmaz.

 

ERASMUS ve Çift Diploma Programları Öğrencileri İçin Muafiyet Sınavı (Başlık ile Değişik-SK 21.03.2013-206-A9/MH 02.04.2013-32)
Madde 10-  (1) ERASMUS ve SUNY programına katılan İEÜ öğrencileri, devam edemedikleri dönem/dönemlerin İYD (İkinci Yabancı Dil) dersi/derslerinin muafiyet sınavına/sınavlarına takip eden dönem başında girebilirler.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İkinci Yabancı Dil Seviyeleri, Sertifika Sınavları ve Eşdeğerlik

Dil Seviyeleri
Madde 11-(1) (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Değişik SK 23.06.2016/281/A5) İEÜ lisans programlarında verilen ikinci yabancı dil derslerinin seviyeleri Avrupa Ortak Çerçeve Programlarında A2 olarak hedeflenmiştir.

(Tablo kaldırıldı SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Değişik SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) (Değişik SK 19.08.2015/254-A9)

Sertifika Sınavlarına Yönelik Uygulamalar (Değişik:SK-17.05.2011-172-A/21)
Madde 12- (Mülga SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46)


Madde 13-(1)  (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Madde No ile Değişik SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) Öğrenciler,  A2 ve üstü sertifikalarını ibraz ettiklerinde, almakla yükümlü oldukları zorunlu ikinci yabancı dil derslerinden muaf olurlar.

(2)  (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Değişik SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) Öğrencilere, yalnız belgenin ibraz edildiği yarıyıldan sonraki dönemlerde kayıtlanacakları ikinci yabancı dil derslerinden muafiyet verilmesi esastır.

(3)   (Mülga SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Değişik SK 19.08.2015/254-A9)

(4) (Mülga SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46)

(5)  (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Değişik SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) Muafiyet için geçerli sayılabilecek   A2 seviyesinde olan ALTE sınavlarının ve eşdeğer sınavların adları aşağıda belirtilmiştir. Bu liste dışındaki sınavlar dikkate alınmaz.

(Değişik SK 7.11.2018-351-A/9) (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Değişik SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) (Değişik SK 19.08.2015/254-A9)

 

İkinci Yabancı Dil

İlgili sınav

Türkçe

TELC-A2 ve üstü

Fransızca

DELF-A2, TELC-A2 ve üstü

İtalyanca

CELI 1-A2, CILS-A2 ve üstü

Almanca

Zertifikat Deutsch/Goethe Zertifikat A2, Deutsches Sprachdiplom A2,TELC/ TestDaF / ÖSD ve üstü

Rusça

TORFL-A2, TELC-A2 ve üstü

İspanyolca

DELE-A2, TELC-A2 ve üstü

Japonca

JLPT –A2 “N4’

Yunanca

Veveosi Elinomathias: Epipedo Vasiko

Portekizce

DEPLE

Çince

HSK2

(6)  (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Ek SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) Zorunlu İYD dersi alan öğrenciler,  B1 ve üstü seviyesi dil sertifikası getirdikleri taktirde transkriptlerine “AA” notu işlenerek,  A2 seviyesinde dil sertifikası getirdikleri taktirde ise transkriptlerine EX (Muaf) notu işlenerek bu derslerden muaf tutulurlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
Madde 14 -(1) Bu Esaslar,2010–2011 eğitim-öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15 -(1) Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.


(Eklendi SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) Geçici Madde 1- (1) 12. Maddede yapılan değişiklikler 2013-2014 Bahar döneminden itibaren muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilere uygulanır.

 

(Eklendi SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33) Geçici Madde 2: (1) 2016 ve öncesinde İzmir Ekonomi Üniversitesine kayıtlanan öğrencilerden almadıkları veya başarısız oldukları ikinci yabancı dil dersi bulunanlara, ikinci yabancı dil dersi muafiyet sınavı 2017-2018 öğretim yılında son kez verilecektir.

 


 

Bu esas 21.10.2010 tarih ve 160-A/4 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.