İKİNCİ YABANCI DİL PROGRAMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME ESASLARI


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 
Amaç
Madde 1-(1) (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33) Bu Esasların amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen ikinci yabancı dil derslerinin kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve not sistemlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-(1) (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33) Bu Esaslar, İzmir Ekonomi üniversitesi lisans programlarında yer alan İngilizce dersleri dışındaki tüm ikinci yabancı dil derslerinde yapılan kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar, not sistemi ve uluslararası dil sınavları eşdeğerliliği ile ilgili temel hususları kapsar.

Tanımlar
Madde 3-(1) Bu Esaslarda geçen:
a) İEÜ : İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni,
b) İkinci Yabancı Dil Programları:  İzmir Ekonomi Üniversitesi lisans programlarında yer alan İngilizce dersleri dışındaki tüm ikinci yabancı dil programlarını,
c) İYD : Lisans programlarında öngörülen İkinci Yabancı Dil derslerini,
ç) Koordinatör: Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından atanan Akademik Koordinatörleri
d) Senato : İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu’nu,
e) YDYO:  Yabancı Diller Yüksekokulu’nu tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim

İkinci Yabancı Dil Seçimi ve Öğretimi

Madde 4-(1) (Değişik SK 27.12.2017/ 329-A/4/MHK 02.01.2018-39) (Değişik SK 19.08.2015/254-A9) İEÜ lisans programına kayıtlanan öğrencilerden, ders programında zorunlu olarak İYD dersi bulunanların İYD seçimi yapmaları zorunludur. Türkçe dersini IYD olarak yalnız yurtdışı kontenjandan kayıtlanan öğrenciler seçebilirler.

(2) Mülga SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46

(3) (Değişik SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) (Değişik SK 19.08.2015/254-A9) (Değişik SK 22.01.2016-266-A5) Seçilen ikinci yabancı dil, öğrenim hayatı boyunca sadece bir defaya mahsus olmak üzere dersten başarılı-başarısızlık olunması durumuna ve genel not ortalamasına bakılmaksızın değiştirilebilir.

(4) (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Ek SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) İkinci yabancı dil derslerinin hangi bölümlerde/programlarda zorunlu olarak okutulacağı Senato tarafından belirlenir ve öğretim planlarında gösterilir. Zorunlu İYD dersleriyle Avrupa Konseyi Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında A2 seviyesi ve diğer diller için eşdeğer düzeyde dil edinimleri hedeflenir.

(5) (Eklendi SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33) Bir önceki dönemin zorunlu ikinci yabancı dil dersi bir sonraki dönemin zorunlu ikinci yabancı dil dersinin ön koşuludur. İkinci yabancı dil derslerine kayıtlanabilmek için bir önceki döneme ait İYD dersinden en az DD notunun alınması gereklidir.

(6) (Değişik SK 27.12.2017/ 329-A/4/MHK 02.01.2018-39) (Eklendi SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33) Seçmeli ders olarak alınabilen 301, 302, 401 ve 402 kodlu İYD derslerinin ön koşulu ilgili dilin 202 dersinden en az DD notu almış olmaktır. Ders programında zorunlu olarak İYD dersi bulunmayanlar, 101-103,102-104, 201 ve 202 kodlu İYD derslerini de seçmeli olarak alabilirler.

(7) (Eklendi SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33) Diğer seçmeli İYD derslerinin önkoşulu Senato tarafından belirlendikten sonra AKTS Kataloğundan yayınlanır.

(8) (Değişik SK 27.12.2017/ 329-A/4/MHK 02.01.2018-39) (Eklendi SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33) İYD dersini programında seçmeli ders olarak alan öğrenciler, bu derslerden başarısız olmaları veya çekilmiş olmaları halinde İzmir Ekonomi Üniversitesi "Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 29 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası ile "Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin 26 ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca farklı bir seçmeli ders alabilirler.

Süresi
Madde 5-(1) (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Değişik SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) Zorunlu İYD Programları dört (4) dönemden oluşur.

Devam durumu
Madde 6-(1) İYD derslerinde, İEU yönergeleri kapsamında belirlenen koşullar çerçevesinde devam zorunludur.

Dönem İçi ve Dönem Sonu Sınavları
Madde 7- (1) İYD derslerinde YDYO’nun belirleyeceği sayıda ve türde ara sınav, küçük sınav, sözlü sınav, sunum vb. yıl içi çalışmaları ile final sınavı yapılır.

Dönem Sonu Başarı Notunun Belirlenmesi
Madde 8-(1)- İYD derslerinde, dönem sonu başarı notunun tespitinde, YDYO’nun belirleyeceği ara sınav, küçük sınav, sözlü sınav, katılım notu, sunum vb. aktiviteler ile final sınavı notu dikkate alınır.

(2) (Değişik SK 27.12.2017/ 329-A/4/MHK 02.01.2018-39) (Değişik SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) Dönem sonu başarı notunun belirlenmesinde dikkate alınacak ölçütler ve oranları YDYO tarafından belirlenir ve üniversitenin “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne ve Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre takdir olunan not Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İkinci Yabancı Dil Programı Sınavları

Muafiyet Sınavları
Madde 9- (1)   

(1)  (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  Zorunlu İYD programında, her dönem başında sadece aşağıda belirtilen kriterlere sahip olan öğrencilere hiç almadıkları zorunlu İYD dersleri için muafiyet sınavı verilir.

a) (Eklendi SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  Seçtiği zorunlu ikinci yabancı dilin konuşulduğu ülkenin vatandaşı olmak ya da o ülkede doğmuş olmak.

b) (Eklendi SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  Seçtiği zorunlu ikinci yabancı dilin konuşulduğu ülkenin lise diplomasına sahip olmak.

c) (Eklendi SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  Seçtiği zorunlu ikinci yabancı dilde eğitim ve öğretim yapan bir liseden mezun olmak.

(2)  (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  Zorunlu İYD derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler, her dönem başında (yaz dönemi hariç),  ilgili döneme ait tek bir muafiyet sınavına girebilir.   


(3)   (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)   Muafiyet sınavlarına, bu dersi daha önce alıp başarısız olmuş olan öğrenciler giremez.

(4) (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  Zorunlu  İYD programı muafiyet sınavı başarı notu en az 70 (CC)’dir.

(5) (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)   Not yükseltmek için zorunlu İYD muafiyet sınavına girilmez. Not yükseltmek isteyen öğrencilerin bu dersleri tekrar almaları gerekir.

(6) (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33) (Değişik:SK-21.10.2011-180-A/5) Zorunlu İYD Muafiyet sınavına girmek isteyen öğrenciler, ilgili belgelerini YDYO Müdürlüğü’ne sunarlar  ve başvurularının kabul edilmesi durumunda sınava alınırlar.

(7)    (Değişik SK 23.06.2016/281/A5) (Değişik SK 19.08.2015/254-9) (Değişik:SK-22.12.2011-183-A/8) Muafiyet sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(8)    Muafiyet sınavı iki aşamadan oluşur:
a) Yazılı sınav. Yazılı sınavdan en az 60 alan öğrenciler sözlü sınava girmeye hak kazanır.
b) Sözlü sınav. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde girmeyen öğrenciler muafiyet sınavında başarısız sayılır.
c) Muafiyet sınavının sonucu, yazılı sınavın %75’i ve sözlü sınavın %25’i alınarak hesaplanır.

(9)    (Değişik:SK-21.10.2011-180-A/5) Muafiyet sınav notunu yeterli bulmayan öğrenciler, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak muafiyet hakkından vazgeçebilir ve söz konusu dersi alabilirler. Bu durumda öğrenci, aldığı dersin koşullarına uymak zorundadır.

(10)   Muafiyet sınavı sonucunda muaf olduğu halde, notunu yeterli bulmayan ve dersi tekrar alan öğrenci, dönem sonunda muafiyet notundan daha düşük bir not alması durumunda derste aldığı son not geçerlidir.

(11)   ERASMUS programlarından ve/veya zorunlu stajlardan kaynaklanan gecikmeler dışında Muafiyet sınavlarının telafisi yapılmaz.

ERASMUS ve Çift Diploma Programları Öğrencileri İçin Muafiyet Sınavı (Başlık ile Değişik-SK 21.03.2013-206-A9/MH 02.04.2013-32)
Madde 10-  (1) ERASMUS ve SUNY programına katılan İEÜ öğrencileri, devam edemedikleri dönem/dönemlerin İYD (İkinci Yabancı Dil) dersi/derslerinin muafiyet sınavına/sınavlarına takip eden dönem başında girebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İkinci Yabancı Dil Seviyeleri, Sertifika Sınavları ve Eşdeğerlik

Dil Seviyeleri
Madde 11-(1) (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Değişik SK 23.06.2016/281/A5) İEÜ lisans programlarında verilen ikinci yabancı dil derslerinin seviyeleri Avrupa Ortak Çerçeve Programlarında A2 olarak hedeflenmiştir.

(Tablo kaldırıldı SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Değişik SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) (Değişik SK 19.08.2015/254-A9)

Sertifika Sınavlarına Yönelik Uygulamalar (Değişik:SK-17.05.2011-172-A/21)
Madde 12- (Mülga SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46)

Madde 13-

(1)  (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Madde No ile Değişik SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) Öğrenciler,  A2 ve üstü sertifikalarını ibraz ettiklerinde, almakla yükümlü oldukları zorunlu ikinci yabancı dil derslerinden muaf olurlar.

(2)  (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Değişik SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) Öğrencilere, yalnız belgenin ibraz edildiği yarıyıldan sonraki dönemlerde kayıtlanacakları ikinci yabancı dil derslerinden muafiyet verilmesi esastır.

(3)   (Mülga SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Değişik SK 19.08.2015/254-A9)

(4) (Mülga SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46)

(5)  (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Değişik SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) Muafiyet için geçerli sayılabilecek   A2 seviyesinde olan ALTE sınavlarının ve eşdeğer sınavların adları aşağıda belirtilmiştir. Bu liste dışındaki sınavlar dikkate alınmaz.

(Değişik SK 7.11.2018-351-A/9) (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Değişik SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) (Değişik SK 19.08.2015/254-A9)

 

İkinci Yabancı Dil

İlgili sınav

Türkçe

TELC-A2 ve üstü

Fransızca

DELF-A2, TELC-A2 ve üstü

İtalyanca

CELI 1-A2, CILS-A2 ve üstü

Almanca

Zertifikat Deutsch/Goethe Zertifikat A2, Deutsches Sprachdiplom A2,TELC/ TestDaF / ÖSD ve üstü

Rusça

TORFL-A2, TELC-A2 ve üstü

İspanyolca

DELE-A2, TELC-A2 ve üstü

Japonca

JLPT –A2 “N4’

Yunanca

Veveosi Elinomathias: Epipedo Vasiko

Portekizce

DEPLE

Çince

HSK2

BEŞİNCİ BÖLÜM(6)  (Değişik SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33)  (Ek SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) Zorunlu İYD dersi alan öğrenciler,  B1 ve üstü seviyesi dil sertifikası getirdikleri taktirde transkriptlerine “AA” notu işlenerek,  A2 seviyesinde dil sertifikası getirdikleri taktirde ise transkriptlerine EX (Muaf) notu işlenerek bu derslerden muaf tutulurlar.

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük
Madde 14 -(1) Bu Esaslar,2010–2011 eğitim-öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15 -(1) Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

(Eklendi SK 07.04.2014-A6/MHK 13.05.2014-46) Geçici Madde 1- (1) 12. Maddede yapılan değişiklikler 2013-2014 Bahar döneminden itibaren muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilere uygulanır.

(Eklendi SK 11.07.2017/316-7-MHK 01.08.2017/33) Geçici Madde 2: (1) 2016 ve öncesinde İzmir Ekonomi Üniversitesine kayıtlanan öğrencilerden almadıkları veya başarısız oldukları ikinci yabancı dil dersi bulunanlara, ikinci yabancı dil dersi muafiyet sınavı 2017-2018 öğretim yılında son kez verilecektir.

 


 

Bu esas 21.10.2010 tarih ve 160-A/4 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN