Bizi takip edin
|
EN

ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARI


 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

 

Amaç ve kapsam

Madde 1-  (1) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programlarına kurum dışından ve kurum içinden yapılacak yatay geçiş öğrenci kabulüne, kontenjanı, değerlendirme, sonuçların ilanı ve intibak işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

 

(2) Bu yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyindeki kurum dışından ve kurum içinden yapılacak yatay geçiş işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 2 –(1) 24.04.2010 gün ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu yönergede geçen;

a) Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

b) Akademik birim: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını,

c) Lisans programı: Normal öğrenim süresi 4-6 yıl olan bir yükseköğretim programını,

ç) Ön lisans programı: Normal öğrenim süresi 2 yıl olan bir yükseköğretim programını,

d) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

f) Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Üniversite/İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

ğ) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

h) İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum içi yatay geçiş

 

Genel ilkeler

Madde 4- (1) “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’ne göre genel not ortalamasına ve merkezi yerleştirme puanına göre (Ek madde 1) kurum içinde yatay geçiş yapılabilir.

 

(2) (Değişik SK 11.08.2021-443-A/17 ) (Değişik SK 06.01.2021-421-A/4- MH 28.01.2021-48) "ÖSYS burslu", "ÖSYS indirimli (%75 ÖSYS İndirimi, %50 ÖSYS İndirimi ile %25 ÖSYS İndirimi)", "Temel Bilimler Tercih İndirimli (%75)" ile "YKS Başarı İndirimi (%50)" kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, kurum içi yatay geçiş yaptıklarında burslarından/indirimlerinden feragat etmiş sayılırlar.

 

(3) Kurum içi yatay geçiş yapılmak istenilen programa kabulde; öğrencinin yerleştiği yıla ait puanlar ile o yıla ait yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde uygulanan puanlar, puan türleri, varsa başarı sırası dikkate alınır.

 

(4) ÖSYS Kılavuzunda ilgili yılda başarı sırası aranan bölümlere/programlara, başarı sırası koşulunu sağlayan öğrenciler başvuruda bulunabilirler.

 

(5) ÖSYS Kılavuzunda özel koşulları olan programlara geçişlerde öğrencilerin diğer şartların yanı sıra bu koşulları da sağlamaları gerekir.

 

(6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara sadece genel not ortalamasına göre kurum içi yatay geçiş başvurusu yapılabilir, merkezi yerleştirme puanına göre kurum içi yatay geçiş başvurusu yapılamaz.

 

(7) Kayıt dondurmuş olmak veya kayıt yenilememiş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 

Genel not ortalamasına göre kurum içi yatay geçiş başvuru koşulları

MADDE 5- (1) Bulunduğu yükseköğretim programında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim gören öğrenciler kurum içinde yatay geçiş yapmak için başvurabilir. Tıp Fakültesine sadece eğitim öğretim yılı başında yatay geçiş yapılabilir.

 

(2) (Değişik SK 08.01.2020-380-A/17- MH 15.01.2020-31)Eğitim dili Türkçe olan programlardan zorunlu yabancı dil sınıfı bulunan programlara yapılacak kurum içi yatay geçiş başvurularında adayların, İEÜ’nün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmaları gerekir. Yabancı dil yeterliliğini sağlamayan adayların başvurusu geçersiz sayılır.

 

(3) Lisans derecesi verilen dört yıllık eğitim veren programlarda 2., 3., 4., 5. yarıyıllarda, altı yıllık eğitim veren programlarda 3., 5., 7. ve 9. yarıyıllarda, önlisans derecesi veren programlarda 2. ve 3. yarıyıllarda kurum içi yatay geçiş yapılabilir.

 

(4) Yatay geçiş yapmak istenilen programa kabulde geçmek istediği programın puan türünde alınan merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin en düşük taban puanından az olmaması gerekir. Farklı puan türünden öğrenci alan bölüme yatay geçişlerde, ÖSYM’nin yerleştirmede esas aldığı puan dikkate alınır.

 

(4A)(Ek SK 08.01.2020-380-A/17- MH 15.01.2020-31) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları ile yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanı, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde ÖSYM sayfasına link verilerek Üniversitenin web sitesinde ilan edilir.

 

(4B) (Ek SK 08.01.2020-380-A/17- MH 15.01.2020-31) ÖSYM sınavı ile yerleşen öğrencilerin kurum içi yatay geçiş işlemlerinde ÖSYM sınav sonuçları dikkate alınır, başkaca ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav sonuçları ile başvuru alınmaz. 

 

(5) Genel Not Ortalamasının Tıp Fakültesi için 4.00 üzerinden en az 2.72, diğer lisans ve önlisans programları için 4.00 üzerinden en az 1.00 olması gerekir.

 

(6) Geçmek istediği bölümün/programın müfredatında yer alan "IUE 100- Akademik ve Sosyal Oryantasyon" dersi dışındaki diğer ortak zorunlu derslerden başarılı olması gerekir.

 

(7) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 

(8) Önlisans programlarından lisans programlarına; lisans programlarından önlisans programlara genel not ortalamasına göre kurum içi yatay geçiş yapılamaz.

 

Genel not ortalamasına göre kurum içi yatay geçiş kontenjanı

Madde 6- (1)  Genel not ortalamasına göre kurum içi yatay geçiş kontenjanı, başvuru yapılan yıla ait ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen oranını geçmeyecek şekilde bölüm/program bazında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Genel not ortalamasına göre kurum içi yatay geçiş değerlendirme ve sonuçların ilanı:

Madde 7- (1) Yatay geçiş başvuruları, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen “Yatay Geçiş Başvurularını Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelenir ve ilgili fakültelerin/yüksekokulların/meslek yüksekokulların Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

 

(2) Kurum içinde bölümler/programlar arasında yapılacak yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde; öncelikle öğrencilerin not ortalamalarına bakılır. Not ortalamasında eşit olması halinde öğrencilerin ÖSYS’deki yerleştirme puanına ait başarı sıralaması yüksek olana öncelik verilir. Buna göre yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan içinde kalanlar asil, diğerleri yedek olarak belirlenir ve Üniversitenin web sitesinde ilan edilir. Asil listeden kayıt yaptırmayan aday olması halinde, yedek listede ilan edilen sıraya göre boş kontenjanlara adayın talebi halinde kaydı yapılır.

 

(3) İlan edilen süre geçtikten sonra kontenjan açığı olsa bile kesin kayıt yapılamaz.

 

(4) Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

 

Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde-1) kurum içi yatay geçiş başvuru koşulları

Madde 8- (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 

(2) Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dâhil olmak üzere tüm sınıflarda yatay geçiş için başvuru yapılabilir. Tıp Fakültesine sadece eğitim öğretim yılı başında yatay geçiş yapılabilir.

 

(3) (Değişik SK 08.01.2020-380-A/17- MH 15.01.2020-31) İki yıl hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler de yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Ancak, bu durumda olan öğrencilerin zorunlu yabancı dil sınıfı bulunan programlara yatay geçiş yapabilmeleri için İEÜ’nün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmaları gerekir.

(4) (Değişik SK 08.01.2020-380-A/17- MH 15.01.2020-31)  Eğitim dili Türkçe olan programlardan zorunlu yabancı dil sınıfı bulunan programlara yapılacak kurum içi yatay geçiş başvurularında adayların, İEÜ’nün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmaları gerekir. Yabancı dil yeterliliğini sağlamayan adaylar İEÜ’nün ilgili mevzuat hükümlerine göre yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar.

 

(5) Merkezi yerleştirme puanının yeterli olması halinde önlisans programlardan lisans programlarına, lisans programlarından önlisans programlarına kurum içi yatay geçiş yapılabilir.

 

(6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda öğrenim gören öğrenciler de kayıtlı olduğu yıla ait merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olması halinde yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Ancak, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara merkezi yerleştirme puanına göre kurumlararası yatay geçiş başvurusu yapılamaz.

 

Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde-1) kurum içi yatay geçiş kontenjanı

Madde 9- (1) Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde-1) kurum içi yatay geçiş kontenjanı, başvuru yapılan yıla ait ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen oranını geçmeyecek şekilde bölüm/program bazında belirlenir.

 

Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde-1) kurum içi yatay geçiş değerlendirme ve sonuçların ilanı:

Madde 10- (1) Yatay geçiş başvuruları, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen “Yatay Geçiş Başvurularını Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelenir ve ilgili fakültelerin/yüksekokulların/meslek yüksekokulların Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

 

(2) Başvuruların değerlendirilmesinde; sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı dikkate alınır. Adaylar ÖSYM puanı en yüksek olandan başlamak üzere kontenjan dahilinde asil ve yedek olarak belirlenir ve Üniversitenin web sitesinde ilan edilir. Asil listeden kayıt yaptırmayan aday olması halinde, yedek listede ilan edilen sıraya göre boş kontenjanlara adayın talebi halinde kaydı yapılır.

 

(3) İlan edilen süre geçtikten sonra kontenjan açığı olsa bile kesin kayıt yapılamaz.

 

(4) Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurumlar arası yatay geçiş (Yurt içi, KKTC ve Yurt dışı Üniversiteler)

 

Genel İlkeler

Madde 11- (1) “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’ne göre genel not ortalamasına ve merkezi yerleştirme puanına göre kurumlar arasında  yatay geçiş yapılabilir.

 

(2) Yurt içi ve yurt dışı kurumlar arası yatay geçişlerde, ÖSYS burslu veya ÖSYS indirimli kontenjan ayrılmamaktadır.

 

(3) Kurumlararası yatay geçiş yapılmak istenilen programa kabulde; öğrencinin yerleştiği yıla ait puanlar ile o yıla ait yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemlerinde uygulanan puanlar, puan türleri, varsa başarı sırası dikkate alınır.

 

(4) ÖSYS Kılavuzunda ilgili yılda başarı sırası aranan bölümlere/programlara, başarı sırası koşulunu sağlayan öğrenciler başvuruda bulunabilirler. 

 

(5) ÖSYS Kılavuzunda özel koşulları olan programlara geçişlerde öğrencilerin diğer şartların yanı sıra bu koşulları da sağlamaları gerekir.

 

(6) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara sadece genel not ortalamasına göre kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapılabilir, merkezi yerleştirme puanına göre kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapılamaz.

 

(7) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapılabilir.

 

(8) (Değişik SK 08.01.2020-380-A/17- MH 15.01.2020-31) Eğitim dili Türkçe olan programlardan zorunlu yabancı dil sınıfı bulunan programlara yapılacak kurumlar arası yatay geçiş başvurularında adayların, İEÜ’nün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmaları gerekir.

 

(9) Kendi imkânları ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar merkezi yerleştirme puanına göre (EK Madde 1) kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapamazlar. Yalnız yurtiçi ve KKTC üniversitelerinden merkezi yerleştirme puanına göre (EK Madde 1) kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

 

(10) Kurumlar arasında aynı düzeydeki, isimleri aynı olan veya isimleri farklı olup ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapılabilir.

 

(11) (Değişik SK 08.01.2020-380-A/17- MH 15.01.2020-31 100’lük sisteme göre elde edilen başarı notlarının 4’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya İEÜ Senatosu tarafından kabul edilen dönüştürme tablosu kullanılır.

 

(12) Kayıt dondurmuş olmak veya kayıt yenilememiş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

(13) (Ek SK 08.01.2020-380-A/17- MH 15.01.2020-31) KKTC dâhil yurt dışında kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarının başarı sıralaması şartı aranan programlarına yatay geçişe ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu, ilave şartlar belirleyebilir.

Genel not ortalamasına göre kurumlar arası yatay geçiş (Yurt içi, KKTC ve Yurt dışı Üniversiteler) başvuru koşulları

Madde 12- (1) Genel not ortalamasına göre, yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç lisans programlarında en az iki yarıyıl (1 yıl); önlisans programlarında ise en az 1 yarıyıl öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilebilir. Tıp Fakültesine sadece eğitim öğretim yılı başında yatay geçiş yapılabilir.

 

(2) (Değişik SK 08.01.2020-380-A/17- MH 15.01.2020-31) Eğitim dili Türkçe olan programlardan zorunlu yabancı dil sınıfı bulunan programlara yapılacak kurumlar arası yatay geçiş başvurularında adayların, İEÜ’nün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları ya da ulusal veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmaları gerekir.

(3) Genel not ortalamasına göre kurumlar arası yatay geçiş başvurusu;

a) lisans programlarına ara dönemlerde yapılamaz.

b) lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yapılamaz.

c) lisans programlarına yalnız öğretim yılları başında (3., 5., 7., 9. yarıyıllarında) yapılabilir.

ç) ön lisans programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yapılamaz.

d) ön lisans programlarının yalnız 2. ve 3. yarıyıllarında yapılabilir.

 

(4) Genel Not Ortalamasının Tıp Fakültesi için 100 üzerinden en az 70 veya 4.00 üzerinden en az 2.72, diğer lisans ve önlisans programları için 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.29 olması gerekir.

 

(5) Başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunabilir.

 

(6) Özel yetenek sınavlarına göre öğrenci kabul eden üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara kurumlar arası yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 

(7) Önlisans programlarından lisans programlarına; lisans programlarından önlisans programlara genel not ortalamasına göre kurumlar arası yatay geçiş yapılamaz.

 

(8) Genel not ortalamasına göre kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapmak için adayın uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olması gerekir.

 

(9) (Fkra no ile birlikte değişik SK 16.06.2021-438-A/5-MH 07.07.2021-55 )TC uyruklu olup ortaöğretiminin son iki yılını yurtdışında tamamlayarak yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden;

a) (Değişik SK 16.06.2021-438-A/5-MH 07.07.2021-55 )yurt dışındaki üniversiteye başladığı yıl ÖSYS sınavına girmiş olmaları, başvuru yapmak istedikleri programın ilgili puan türünde eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin asgari yerleştirme puanına sahip olmaları koşulu aranmaz.

b)(Mülga SK 16.06.2021-438-A/5-MH 07.07.2021-55 )

c) geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olma koşulu aranmaz.

 

(10) (Fıkra no değişik SK 16.06.2021-438-A/5-MH 07.07.2021-55 )Yurt dışı üniversitelerden başvuracak adayların ek başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır.

a) (Değişik SK 16.06.2021-438-A/5-MH 07.07.2021-55 )Yurt dışındaki üniversiteye başladığı yıl ÖSYS sınavına girmiş olmaları gerekir. ÖSYS sınav sonucu olmadan SAT, ACT, Abitur, Bakalorya vb. diğer sınav belgelerinin sunulması, başvuru için yeterli değildir.

b) Başvuru yapmak istedikleri programın ilgili puan türünde eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin asgari yerleştirme puanına sahip olmaları gerekir.

c) (Ek SK 16.06.2021-438-A/5-MH 07.07.2021-55 )Başarı sıralaması şartı aranan programlara başvuru için öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alması ve “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen dönem/sınıf ve başarı şartlarını sağlaması gerekir. Başarı sıralaması şartı aranan programlara başvurularda, öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin ilk dört yüzlük dilim dışında kalması halinde ise; ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların her halükarda merkezi yerleştirme sınavına girmiş ve kayıt yılı itibarıyla başarı sıralaması şartı aranan programın ilgili puan türünde başarı sıralaması şartını sağlamış olması, ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayanların ise kayıt oldukları diploma programının, hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyılını başarıyla geçmiş olması gerekir.

(11) (Mülga SK 16.06.2021-438-A/5-MH 07.07.2021-55 )

 

Genel not ortalamasına göre kurumlar arası yatay geçiş (Yurt içi, KKTC ve Yurt dışı Üniversiteler) kontenjanı

Madde 13- (1) Genel not ortalamasına göre kurumlar arası yatay geçiş (Yurt içi, KKTC ve Yurt dışı Üniversiteler) kontenjanı, başvuru yapılan yıla ait ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen oranını geçmeyecek şekilde bölüm/program bazında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Genel not ortalamasına göre kurumlar arası yatay geçiş (Yurt içi, KKTC ve Yurt dışı Üniversiteler) değerlendirme ve sonuçların ilanı

Madde 14- (1) Yatay geçiş başvuruları, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen “Yatay Geçiş Başvurularını Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelenir ve ilgili fakültelerin/yüksekokulların/meslek yüksekokulların Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

 

(2) Genel not ortalaması yeterli olmayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği programın ilgili yıla ait taban puanına eşit veya yüksek olan yurt içi üniversiteler ile KKTC üniversitelerden gelen öğrencilerin durumları, genel not ortalaması yeterli olan öğrenciler yerleştirildikten sonra boş kontenjan kalması halinde dikkate alınır. Bu durumda olup yurt dışı üniversitelerden başvuran öğrencilerin durumları ise kontenjan dışı olarak değerlendirilir.

 

(3) Kurumlararası yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde; öncelikle öğrencilerin not ortalamalarına bakılır. Not ortalamasında eşit olması halinde öğrencilerin ÖSYS’deki yerleştirme puanına ait başarı sıralaması yüksek olana öncelik verilir. Buna göre yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan içinde kalanlar asil, diğerleri yedek olarak belirlenir ve Üniversitenin web sitesinde ilan edilir. Asil listeden kayıt yaptırmayan aday olması halinde, yedek listede ilan edilen sıraya göre boş kontenjanlara adayın talebi halinde kaydı yapılır.

 

(4) (Değişik SK 08.01.2020-380-A/17- MH 15.01.2020-31) Eğitim dili Türkçe olan programlardan zorunlu yabancı dil sınıfı bulunan programlara yapılacak kurumlararası yatay geçişlerde, adayların, İEÜ’nün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmamaları ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen başarı düzeyinde bir puanı alamamaları halinde başvuruları olumsuz olarak değerlendirilir ve bu adaylar yatay geçiş yapamazlar. 

 

(5) İlan edilen süre geçtikten sonra kontenjan açığı olsa bile kesin kayıt yapılamaz.

 

(6) Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

 

Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde-1) kurumlar arası yatay geçiş (Yurt içi ve KKTC’deki Üniversiteler) Başvuru Koşulları

Madde 15- (1) KKTC dışındaki yurtdışı yükseköğretim kurumlarından merkezi yerleştirme puanına göre (ek madde 1) yatay geçiş başvurusu yapılamaz.

 

(2) KKTC’deki üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğrenciler lisans ve önlisans programlarına merkezi yerleştirme puanına göre (ek madde-1) yalnız öğretim yılı başlarında kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapabilirler, ara dönemlerde başvuru yapamazlar.

 

(3) Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dâhil olmak üzere tüm sınıflarda yatay geçiş için başvuru yapılabilir. Tıp Fakültesine sadece eğitim öğretim yılı başında yatay geçiş yapılabilir.

 

(4) Adayın yükseköğretim kurumuna kayıtlandığı yılda, Üniversitemizin ilgili programına ÖSYS kılavuzunda kontenjan ayrılmamış olması halinde merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından yatay geçiş başvurusu yapılamaz.

 

(5) Kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmayan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.

 

(6) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Bu şartları sağlayan adaylar, önlisans programlardan lisans programlarına, lisans programlarından önlisans programlarına da yatay geçiş yapılabilir.

 

(7) DGS puanı ile lisans programlarına kayıtlanan öğrenciler, DGS kılavuzunda “Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları” tablosundaki alanlara ilgili yılda kontenjan ayrılması halinde ve DGS puanlarının yeterli olması halinde yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

 

(8) Merkezi yerleştirme puanına göre (ek madde 1) yalnız bir defa yatay geçiş yapılabilir. Ancak, merkezi yerleştirme puanına göre (ek madde 1) yatay geçiş yapan öğrenciler, daha sonraki dönemlerde kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna geri dönmek üzere başvuru yapabilirler. Kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna geri dönen öğrenciler, ÖSYS burs ve indirimlerinden feragat etmiş sayılırlar.

 

(9) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda öğrenim gören öğrenciler de kayıtlı olduğu yıla ait merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği programın taban puanına eşit veya yüksek olması halinde yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Ancak, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara merkezi yerleştirme puanına göre kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapılamaz.

 

(10) (Değişik SK 08.01.2020-380-A/17- MH 15.01.2020-31) Eğitim dili Türkçe olan programlardan zorunlu yabancı dil sınıfı bulunan programlara yapılacak kurumlar arası yatay geçiş başvurularında adayların, İEÜ’nün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmaları gerekir. Yabancı dil yeterliliğini sağlamayan adaylar İEÜ’nün ilgili mevzuat hükümlerine göre yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar.

 

(11) (Ek SK 08.01.2020-380-A/17- MH 15.01.2020-31) Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde-1) kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapmak için adayın uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olması gerekir.

 

Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde-1) kurumlar arası yatay geçiş (Yurt içi ve KKTC’deki Üniversiteler) Kontenjanı

Madde 16- (1) Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde-1) kurumlar arası yatay geçiş (Yurt içi ve KKTC’deki Üniversiteler) Kontenjanı, başvuru yapılan yıla ait ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen oranını geçmeyecek şekilde bölüm/program bazında belirlenir.

 

Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde-1) kurumlararası yatay geçiş (Yurt içi ve KKTC’deki Üniversiteler) Değerlendirme ve sonuçların ilanı

Madde 17- (1) Yatay geçiş başvuruları, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen “Yatay Geçiş Başvurularını Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelenir ve ilgili fakültelerin/yüksekokulların/meslek yüksekokulların Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

 

(2) Başvuruların değerlendirilmesinde; sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanı dikkate alınır. ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan içinde kalanlar asil, diğerleri yedek olarak belirlenir ve Üniversitenin web sitesinde ilan edilir. Asil listeden kayıt yaptırmayan aday olması halinde, yedek listede ilan edilen sıraya göre boş kontenjanlara adayın talebi halinde kaydı yapılır.

 

(3) İlan edilen süre geçtikten sonra kontenjan açığı olsa bile kesin kayıt yapılamaz.

 

(4) Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

UOLP Programlarından, açık veya uzaktan öğretim programlarından ve ikinci öğretim programlara yatay geçiş

Madde 18- (1) Uluslararası ortak programlarından aynı alandaki uluslararası ortak programlarına veya aynı alandaki normal örgün öğretim programlarına ilgili mevzuatta belirtilen koşulların yerine getirilmesi kaydıyla yatay geçiş yapılabilir.

 

(2)  Uluslararası ortak programda öğrenim görürken, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenler, yurt içinde gördüğü yükseköğrenimdeki başarı notu esas alınarak, ilgili yönetmelikteki geçiş şartları çerçevesinde kendi yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir programa yatay geçiş yapabilir.

 

(3) Açık veya uzaktan eğitim fakültesinde ikinci üniversite kapsamında öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

 

(4) Açık veya uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir. Bunun için, genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80; 4.00 üzerinden en az 3.15 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 

(5) İkinci öğretim programlarından normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyenlerin bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girmeleri ve ayrıca genel not ortalamalarının 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden 2.29 olması gereklidir.

 

İntibak İşlemleri

Madde 19- (1) Yatay geçiş yapmasına karar verilen öğrencinin,  daha önceki bölümünde/programında aldığı derslerden hangilerinin geçiş yapacağı programdaki derslere eşdeğer sayılacağı, varsa alt sınıflardan ve/veya alt dönemlerden almaları gereken dersleri,  AKTS eşdeğerliği de dikkate alınarak, ilgili bölüm/program başkanlarının görüşleri doğrultusunda yatay geçiş komisyonu tarafından değerlendirilerek ilgili fakültelerin/yüksekokulların/meslek yüksekokulların yönetim kurulunca karara bağlanır.

 

(2) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki programında alıp başarılı olduğu derslerin notları yatay geçiş yaptığı programın transkriptinde gösterilir ve transfer edilen derslerin notları genel not ortalamasına dâhil edilir.

 

(3) Eşdeğer derslere ilişkin not dönüşümü, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bölüm/program başkanları tarafından yapılarak öğrencinin genel not ortalaması belirlenir.

 

(4) Yatay geçiş yapacak öğrenciler, gelmiş oldukları üniversitelerindeki sınıf ve dönemlerine göre intibak ettirilirler.

 

(5) Kurum içi veya kurumlar arasında yatay geçiş yapan öğrencilerin önceki programında geçirdiği süre azami öğrenim süresinden sayılır.

 

Esas Değişiklikleri (Ek madde  SK 16.06.2021-438-A/5-MH 07.07.2021-55 )

Madde 19/A – (1) Bu esaslarda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu kararıyla değişiklik yapılabilir

 

Yürütme

Madde 20- (1) Bu Esasların hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yürürlük

Madde 21- (1) Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

GEÇİCİ MADDE 1-(1) 12 maddenin 9 uncu fıkrasında 2017-2018 öğretim yılından önce yurt dışı üniversitelerden başvuracak adayların, ÖSYS sınavına girmemiş olmaları halinde, ÖSYS sınavına eşdeğer kabul edilen SAT (en az 1000 puan), ACT (en az 21 puan), ABİTUR, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (en az 2 ders), Uluslararası Bakalorya (IB), Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) ve İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) belgelerinden her hangi birine sahip olması gerekir. 2017-2018 öğretim yılından itibaren ise yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerin ÖSYS’ye girmiş ve ilgili programın puan türünde, programın yurt içindeki eşdeğer programlar için belirlenmiş en düşük taban puana eşit veya yüksek puana sahip olması gerekir. ÖSYS sınav sonucu olmadan SAT, ACT, Abitur, Bakalorya vb. diğer sınav belgelerinin sunulması, başvuru için yeterli değildir.

 

 

Bu Esaslar 23.05.2018 Tarihli 342-A/6 sayılı Senato kararı ve 05.06.2018 tarihli 44 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.