Bizi takip edin
|
EN

ENGELLİ DESTEK BİRİMİ ÇALIŞMA ESASLARI


 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1-(1) (Değişik SK-27.11.2019-376-A/12) Bu Esasların amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin diğer öğrencilerle eşit koşullarda akademik çalışmalarını sürdürebilmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde çalışmalar yapmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Engelli Destek Birimi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

 

Kapsam

Madde 2-(1)(Değişik SK-27.11.2019-376-A/12)  (Değişik:SK-10/01/2011-164-A/13) Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Engelli Destek Birimi faaliyetlerini kapsar. 

 

Dayanak

Madde 3-(1) (Değişik SK-27.11.2019-376-A/12) Bu Esaslar, Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 11. ve 12. maddelerine göre hazırlanmıştır.

 

Tanım

Madde 4- (1)  (Değişik:SK-22.11.2016-298-A/5) (Ek:SK-10/01/2011-164-A/13) Bu esaslarda geçen engelli öğrenci doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yükseköğrenim öğrencisini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Engelli Destek Birimi Yapılanması, Çalışma Esasları ve Görevleri

 

Engelli Destek Birimi Yapılanması 

Madde 5-(1) (Madde No ile Değişik:SK-10/01/2011-164-A/13) İzmir Ekonomi Üniversitesi Engelli Destek Birimi, Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı sorumluluğunda Engelli Öğrenciler Komisyonu, Engelli Destek Birimi Sorumlusu ve ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirilecek personelden oluşur.  Birimin donanım ve maddi ihtiyaçları Üniversite tarafından karşılanır.

 

(2) (Değişik:SK-10/01/2011-164-A/13) Engelli Destek Birimi Sorumlu Rektör Yardımcısı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Engelli Destek Birimi’nde yapılan çalışmaları koordine eder ve denetler.

 

(3) (Değişik SK-27.11.2019-376-A/12) (Değişik:SK-10/01/2011-164-A/13) Engelli Öğrenciler Komisyonu, sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü, Engelli Destek Birimi Sorumlusu, Öğrenci İşleri Müdürü ve Üniversite Senatosunda görevlendirilecek öğretim üyelerinden oluşan komisyondur. Komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Engelli Öğrenciler Komisyonu her dönem en az 1 defa olacak şekilde, ihtiyaca göre belirlenecek sayıda toplanır. Engelli Öğrenciler Komisyonu bu esaslarda belirlenen kapsamda engelli öğrencilerin durumunun değerlendirilmesi, alınacak tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanması konusunda yetki ve sorumluluğa sahiptir. 

 

(4) Engelli Destek Birimi Sorumlusu, Engelli Destek Birimi’nin görevleri doğrultusunda çalışmaları planlamak ve yürütmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik ya da idari personelinden bir kişidir. Engelli Destek Birimi Sorumlusu, bu Esaslarda belirtilen görevleri yürütmekle yükümlüdür

 

Engelli Destek Birimi Çalışma Esasları 

Madde 6 – (Değişik:SK-22.11.2016-298-A/5) (Madde No Değişik:SK-10/01/2011-164-A/13)1) Engelli öğrenciler aşağıda yer alan şekilde tespit edilir ve durumu Engelli Öğrenciler Komisyonu’na iletilir.

 

a) Üniversiteye kesin kayıt sırasında öğrencinin engelini beyan etmesi,

 

b) Öğrencinin doğrudan veya Üniversitemiz AKTS Kataloğunda öğretim planlarında yer alan “Engeliniz nedeni ile bu ders için

desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi’ne başvurunuz” ifadesi üzerine Engelli Destek Birimi’ne başvurması,

  

2) Engelli öğrencinin durumu aşağıda yer alan şekilde değerlendirilir.

 

a) (Değişik:SK-10/01/2011-164-A/13)Engelli Öğrenciler Komisyonu, her dönem başında toplanarak engelini beyan eden öğrencilerin durumunu görüşerek kendilerine sağlanabilecek imkanlar ve destekleyici öğretim uygulamalarını belirler. 

 

b) (Değişik SK-27.11.2019-376-A/12) Engelli Destek Birimi, “Engelli Destek Birimi, Engelli Destek Birimi Uyarlama Formu”nu engelli öğrencinin ilgili dönemde kayıtlandığı derslerin öğretim elemanlarına İEÜ Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden, mail yoluyla veya sms ile bildirir. Öğrencilerin engel bilgileri İEÜ Öğrenci Bilgi Sisteminde ilgili dönemdeki ders aldığı öğretim elemanlarına açıktır.

 

c) (Değişik SK-27.11.2019-376-A/12) Öğretim elemanı “Engelli Destek Birimi Uyarlama Formu”nda yer alan maddelerde belirtilen ders ve sınav uygulamalarını destekleyici açıklamalara uymakla yükümlüdür. 

 

ç) (Değişik SK-27.11.2019-376-A/12) Engelli Destek Birimi’ne başvuran engelli öğrencinin tüm bilgileri öğrencinin onayı ile sadece ilgili dönemdeki ders aldığı öğretim elemanları ile paylaşılır. Sınavlar ile ilgili gerekli uyarlamaların ve sınıf ayarlamalarının yapılması için bu bilgiler Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Fakülte Sekreterleri ve sınav sorumluları ile paylaşılır.

 

Engelli Destek Birimi’nin Görevleri

Madde 7- (1) (Madde No Değişik:SK-10/01/2011-164-A/13) İzmir Ekonomi Üniversitesi Engelli Destek Birimi’nin görevleri aşağıdaki gibidir:

a) (Değişik SK-27.11.2019-376-A/12)  İzmir Ekonomi Üniversitesi programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada doğabilecek ihtiyaçlarını karşılamak, karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve bu engelleri ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler ile eşgüdüm içerisinde yapmak.

 

b)  Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde eğitim-öğretim programlarını sürdürmeleri için; hem engelli öğrencilerin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak.

 

c)  Öğretim elemanlarına engel ve engelliyi tanımlamak, bunun getirdiği mağduriyetleri ve yapılması gereken düzenlemeleri içeren dokümanlar hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gereken durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.

 

ç) Bu konularda Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve projeler geliştirmek.

 

d) (Değişik:SK-10/01/2011-164-A/13) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörüne sunmak.

 

e)   Engelli Destek Birimi’nin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitede okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir web sitesi oluşturmak.

 

f) (Değişik SK-27.11.2019-376-A/12) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

 

g) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürmelerine yardımcı olacak gerekli araç ve gereçlerin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

 

ğ)  (Mülga SK-27.11.2019-376-A/12)

 

h) Öğrenim görmekte olan diğer öğrencilerle eşit şartlarda, onlarla aralarındaki fırsat eşitliğini bozmadan engelli öğrencilerin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklar konusunda gerekli tedbirleri alıp, düzenlemeleri yapmak.

 

ı) (Mülga SK-27.11.2019-376-A/12)

 

i) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlayarak/hazırlattırarak bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak.

 

j) (Değişik SK-27.11.2019-376-A/12) (Ek:SK-10/01/2011-164-A/13) İzmir Ekonomi Üniversitesi programlarını kazanan engelli öğrenciler hakkındaki ayrıntılı bilgilerin kayıtlarını tutmak.

 

k) (Değişik SK-27.11.2019-376-A/12) (Ek:SK-10/01/2011-164-A/13) Üniversite kampüsünün ve kampüste bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak üzere Üniversite üst yönetimine gerekli görüş ve önerilerde bulunmak.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 8- (1)(Madde no değişik: SK-10/01/2011-164-A/13) Bu Esaslarda yer almayan konularda, ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki hükümler geçerlidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

Madde 9-(1) (Değişik SK-27.11.2019-376-A/12) (Madde no değişik: SK-10/01/2011-164-A/13) Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 10 –(1) (Değişik SK-27.11.2019-376-A/12) (Madde no değişik: SK-10/01/2011-164-A/13) Bu Esaslarda yer alan hükümleri İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu esas 07.01.2010 tarihli Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.