Bizi takip edin
|
EN

TOPLUMSAL CİNSİYET SORUNLARI VE KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (EKOKAM)


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Sorunları ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik; İzmir Ekonomi Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Sorunları ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1)  Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (EKOKAM): İzmir Ekonomi Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Sorunları ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, eğitim, kültür, siyaset, işletme/ekonomi, hukuk ve sağlık alanlarında Türkiye’de ve dış ülkelerde yaşayan kadınlara ve toplumsal cinsiyet sorunlarına ilişkin bilimsel araştırma ve kültürel projeler yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamak, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan kadının, mikro ve makro düzeyde, sosyal, siyasi, hukuki, ekonomik her alanda hayata katkıda bulunabilen verimli ve üretken bir birey olarak toplum içerisinde yer almasını destekleyici ulusal ve uluslararası akademik çalışma ve uygulamalar yapmak, toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarına yönelik eğitim programlarını desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;
a) Araştırma raporları, makale ve kitaplar yayınlamak,
b) Yurt dışındaki benzer kurumlarla işbirliği yapmak ve öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak,
c) Ulusal ve uluslararası kuruluşların bu konuları destekleyici fonlarını takip ederek ortak araştırma projelerinde yer almak, toplumsal cinsiyet çalışmalarını global standartlar çerçevesinde takip edip uygulamaya geçirmek,
ç) Üniversite kütüphanesi bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları adında bir bölüm oluşturarak bu konuda arşiv oluşturmak,
d) Konferans ve seminerler düzenlemek,
e) Örnek olay çalışmaları hazırlamak,
f) Kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortak çalışarak ilgili konularda ortak projeler yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek; işbirliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektörün her düzeydeki personelinin eğitimi için, kurs ve seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel toplantılar düzenlemek,
g) Kadınların ve kız çocuklarının eğitimlerine yönelik, zorunlu eğitim programlarını tamamlamalarını sağlayan araştırmalar yapmak, bu amaçla kız çocuklarının eğitim ve barınma imkanlarının arttırılmasına yönelik projeleri desteklemek,
ğ) Kadınların üretim ve istihdama daha fazla katılımı için gerekli çalışmalar yapmak ve desteklemek;  bu çerçevede yapılacak akademik araştırmaların yanında, iş dünyasına, özellikle de sosyo-ekonomik açıdan kadın girişimciliğini destekleyen küçük ölçekli ve aile işletmelerine yönelik projeler ve bu yöndeki işletme eğitimini geliştirmeyi amaçlayan araştırmalar yapmak, kadın girişimciliğini destekleyici yönde iş fikirleri ve iş planı yarışmaları düzenlemek,
h) Yaratıcı fikirlerin uygulamaya geçirilmesi için öğrencilere destek vermek üzere Üniversite bünyesinde kurulmuş bulunan çeşitli kulüpler ve diğer koordinatörlüklerle de ortak olarak çalışmak, yeni projeler üretmek,
ı) Kadınların kentsel hizmetlerden en uygun ve azami düzeyde yararlanmalarına yönelik proje ve iyileştirme çalışmaları yapmak, bu konudaki projeleri desteklemek,
i) Kadınlara özgü sağlık sorunlarının incelenmesine ve çözümüne yönelik araştırmalar yapmak, kadınların sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden azami faydalanmasına yönelik proje ve çalışmaları desteklemek,
j) Kamuoyunun kadın ve kız çocuklarının hakları konusunda eğitilmelerine, kadın ve kız çocuklarının şiddete maruz kalmamasına ve şiddete uğrayanların korunmasına yönelik proje ve çalışmalar yapmak,  
k) Göç ve yoksulluk nedeniyle oluşan olumsuzluklara ve sosyo-ekonomik sorunlara çözüm bulmaya yönelik projeleri desteklemek, 
l) Kadın sorunlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
m) İlgili konularda yüksek lisans ve doktora programları için ders içerikleri düzenlemek, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak, bu yönde toplumsal sorunların çözümünde katkısı olacak uygulamalı çalışmalara imkân sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1)  Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıllık süreyle görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

(2) Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdürün görevleri; Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, çalışmaları denetlemek, Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevi; Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını görüşerek karara bağlamaktır.

Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) (Değişik cümle:RG-2/4/2018-30379) Danışma Kurulu; Merkez faaliyetlerine yön vermek ve değerlendirmek üzere Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayıyla alanında uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Danışma Kurulu, her yıl en az bir kez, Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır; toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.

(2) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarına görüş ve  önerileriyle katkıda bulunmak ve Merkezin faaliyetleri doğrultusunda araştırma projelerinin desteklenmesi ve hayata geçirilmesi yönünde katkı sağlamaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Bu yönetmelik 14.10.2009 tarih ve 27376 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.