Bizi takip edin
|
EN

ANA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 14/4/2001 tarihli ve 24373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4633 sayılı Kanunla kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin teşkilâtlanmasını, işleyişini ve organların görevlerini kapsar.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 4633 sayılı İzmir Ekonomi Üniversitesi Kuruluş Kanunu ile 2547 sayılı Kanuna dayanarak çıkarılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne dayanmaktadır.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönetmelikte yer alan:

Vakıf :  Kurucu Vakıf olan İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfını,
Üniversite : İzmir Ekonomi Üniversites’ini ,
Mütevelli Heyeti :   İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,
Senato : İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu’nu,
Üniversite Yönetim Kurulu : İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
Başkan : İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı’nı,
Rektör :  İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü’nü,
Rektör Yardımcısı :  İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcıları’nı,
Dekan : İzmir Ekonomi Üniversitesi Fakülteleri Dekanlarını,Müdür :  İzmir Ekonomi Üniversitesi Yüksekokul, Meslek Yüksek-Okulu, Enstitü, Araştırma ve Uygulama Merkezleri Müdürlerini,
Bölüm Başkanı : İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik bölümlerinin başkanlarını,
Genel Sekreter :  İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Sekreteri’ni 
(Mülga ibare RG 24.06.2019 / 30811)
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyeti ve Görevleri

 

Mütevelli Heyetinin Oluşumu

MADDE 4 – (Değişik:RG-12/7/2013-28705)

Mütevelli Heyeti, Üniversitenin en yüksek karar organı olup Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

Mütevelli Heyeti üyeleri, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından,  devlet memuru olma niteliklerine sahip adaylar arasından dört yıl süre için seçilen en az yedi üyeden oluşur. Mütevelli Heyeti üyelerinin en az üçte ikisinin lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olması gerekir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Rektör Mütevelli Heyetinin tabii üyesidir. Kurucu Vakıf yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve sıhrî hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyetinde görev alamaz.

Mütevelli Heyeti üyeleri kendi aralarından dört yıl için bir başkan, başkan da dört yıl için bir başkan yardımcısı seçer.

(Değişik RG 24.06.2019 / 30811)Mütevelli Heyeti, 6 ncı maddede belirtilen görev ve sorumluluklarının etkin ve verimli şekilde yerine getirilebilmesi, Mütevelli Heyeti kararlarının icrasının izlenmesi, Üniversitenin stratejik planı doğrultusunda Mütevelli Heyeti ile akademik ve idari birimler arasında koordinasyonun sağlanması için tam veya yarı zamanlı hizmet almak üzere bir öğretim üyesini danışman olarak atayabilir.

Mütevelli Heyeti başkanı, Üniversitenin ita amiridir. Mütevelli Heyetin kendisine verdiği yetkileri kullanır ve bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yürütür.

Seçilen veya ayrılan Mütevelli Heyet başkan ve üyeleri bir ay içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(Değişik: RG-18/01/2019-30659) Bir üyenin süresinin bitmesi veya başka nedenlerle ayrılması halinde yerine seçilen yeni üye dört yıl süre ile görev yapar. Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birinin süresi bitmeden görevden alınması için Vakıf Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az üçte ikisinin öneri lehinde oy kullanması gerekir. 

Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılamaz.

Rektör, Mütevelli Heyeti Başkanlığına ve başkan vekilliğine seçilemez. Rektör, Rektör atanması ve kendisi ile ilgili konuların görüşüldüğü Mütevelli Heyeti toplantılarına katılamaz.

Mütevelli Heyetinin İşleyişi

Madde 5 - Mütevelli Heyeti en az ayda bir kez toplanır. Başkan, gerekli gördüğü hallerde Mütevelli Heyetini toplantıya çağırabilir.

Toplantı yeter sayısı, Mütevelli Heyeti üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır.

Mütevelli Heyeti üyeleri oylarını kabul veya ret biçiminde vermekle yükümlüdürler. Çekimser oy kullanılamaz.

Mütevelli Heyeti toplantılarında kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkan’ın oyu belirleyicidir.

Mütevelli Heyeti’nin raportörlüğünü Üniversite Genel Sekreteri yapar.

(Değişik:RG-13/4/2012-28263) Mütevelli Heyeti, ana faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak ve gelir yaratmak amacı ile yatırım ve iştirak kararı alabilir.

(Değişik:RG-22/8/2009-27327) Mütevelli Heyeti, Üniversitenin temsil dâhil, yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçüde ve süreyle Mütevelli Heyeti Başkanına, Rektöre veya Üniversitenin diğer birimlerine devredebilir.

(Mülga fıkra:RG-13/4/2012-28263)

Mütevelli Heyeti Başkanı, üye sayısı değiştirildiğinde veya yeni üyeler seçildiğinde Yüksek Öğretim Kuruluna bilgi verir.
 

Mütevelli Heyetinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 6 - Mütevelli Heyetinin başlıca görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Üniversite çalışmalarının işleyişini ve yönetimini sağlayan ilke, politika ve plânlarını biçimlendirip saptayarak, eğitim-öğretim, araştırma ve diğer akademik faaliyetlerde akademik özgürlüğün yaratılmasını, korunmasını sağlar.

b) (Değişik:RG-22/8/2009-27327) Akademik ve idarî pozisyonları tarif eder ve bu görevlere yapılacak tayinleri, terfileri ve görevden alınmalarını onaylar.

c) (Değişik:RG-22/8/2009-27327) Bu Yönetmelik hükümlerine ve Üniversite ile ilgili diğer mevzuata aykırı olmamak koşulu ile Üniversitenin organ ve birimlerinin kuruluş ve işleyişini düzenleyen Senatoca hazırlanan, Rektörlükçe önerilen yönetmelik, yönerge ve iç işleyişe ilişkin düzenlemeler hakkında karar verir ve yürürlüğe koyar.

d) (Değişik:RG-22/8/2009-27327) Rektörlükçe Yükseköğretim Kuruluna önerilecek Üniversitede fakülte, enstitü, yüksekokul, enstitü ve bölümler ile teknoparklar, uygulama ve araştırma merkezleri veya benzeri akademik birimlerin kurulmasına, kapatılmasına veya birleştirilmesine karar verir.

e) (Değişik:RG-22/8/2009-27327) Rektörlükçe hazırlanan ve Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen bütçeyi inceler ve onaylar,  Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetir, Üniversitenin inşaat ve her çeşit alım, satım, kiralama işlerinde yatırım ve harcama işlemlerini, onaylanan bütçe çerçevesinde Üniversitenin ilgili birimlerince yapılan uygulamaları denetler, bağışları kabul veya reddeder. Yeni kaynak yaratılmasını sağlar.

f) (Değişik:RG-22/8/2009-27327) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapar; atamalarını ve görevden alınmalarını onaylar, öğretim elemanlarına ve diğer çalışanlarına ödenecek ücretleri tespit eder.

g) Öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarını, ödeme şekil ve zamanını belirler.

h) (Değişik:RG-30/10/2018-30580) Üniversiteye alınması Yükseköğretim Kuruluna önerilecek öğrenci sayısı, burs ve indirim kontenjanları ile ilgili Senato önerisini onaylar ve verilecek bursun veya indirimin şekil ve miktarını tespit eder.

ı) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla ve diğer kuruluşlarla her türlü işbirliğini yapmaya karar verir.

i) Üniversitede eğitim-öğretim kalite ve standartlarının saptanması ve uygulanması konusunda gerekli önlemleri alır.

j) (Değişik:RG-30/10/2018-30580) Rektör, Mütevelli Heyetinin teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır ve Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

k) Üniversitenin çeşitli organları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde son kararı verir.

l) Üniversite ile ilgili mevzuatta belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

m) (Ek:RG-22/8/2009-27327) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.
 

Başkanlık divanı ve görevleri

MADDE 6/A - (Ek:RG-22/8/2009-27327)

Başkanlık Divanı, Mütevelli Heyet başkanının başkanlığında, Rektör, Genel Sekreter ve Başkanın belirleyeceği iki Mütevelli Heyet üyesinden oluşur. En az üç üye ile toplanır.

Başkanlık Divanı, Mütevelli Heyetin kendisine verdiği görevleri yerine getirir ve kendisine verilen görevlerin sonuçları hakkında Mütevelli Heyete bilgi verir.
 

Genel Koordinatörün görevleri

MADDE 6/B –(Mülga RG 24.06.2019 / 30811)(Ek:RG-30/10/2018-30580)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üniversitenin Organları

 

Rektör

MADDE 7 - (Değişik:RG-22/8/2009-27327)

Rektör, Üniversitenin en üst akademik yöneticisidir.

Rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından dört yıl için atanır. Görev süresi sona eren Rektör yeniden atanabilir.

Rektör yaş haddi 67’dir. Ancak 67 yaşından önce atanmış olanlar görev süreleri bitinceye kadar Rektörlük görevini sürdürebilirler.

Rektör, Üniversitenin akademik başarısını en üst düzeye ulaştırma sorumluluğunu taşır. Bilimsel üretimin artması, eğitim-öğretim ve hizmet standartlarının iyileştirilmesi için akademik ve idarî personeli teşvik eder. Çağdaş, yaratıcı ve özgür bir Üniversite yaratmak temel görevidir.

Rektör; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleriyle verilen görev ve yetkiler ile Mütevelli Heyet tarafından verilen görev ve yetkileri kullanır. Rektör, Üniversitenin gelecek yıllardaki gelişmesi ve mevcut eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, koordinasyonu ve kalitesinin yükseltilmesi konularında Mütevelli Heyetine karşı sorumludur. Mütevelli Heyeti tarafından alınan kararlar ile belirlenen politikaların uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Üniversitenin yönetimi ile ilgili konularda Mütevelli Heyeti ile öğretim elemanları arasında irtibatı sağlar. Rektör, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde ilgili Rektör Yardımcısına veya Genel Sekretere devredebilir.

Rektör, bağlı birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulunun görüş ve önerilerini aldıktan sonra Üniversitenin bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak hazırlar ve her safhada Mütevelli Heyetinin denetimine sunar.

Rektör, Üniversitenin akademik, idarî, malî ve öğrenci işlerinin yoğunluğunu göz önünde bulundurarak çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi Rektör yardımcısı olarak atanmak üzere Mütevelli Heyetine önerir.

Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini yerine vekil olarak bırakır ve Mütevelli Heyet Başkanına bilgi verir.

Üniversitenin akademik ve idari personelinin iznini Rektör, Rektörün iznini Yükseköğretim Kurulu Başkanı verir ve bu konuda Mütevelli Heyet Başkanına bilgi verir.

Rektörün görevinin sona ermesi ve henüz yenisinin atanmamış olması halinde, Mütevelli Heyeti, Rektör yardımcılarından birini veya bir başkasını Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak Rektör vekili olarak tayin eder.
 

Rektör Yardımcıları

Madde 8 - Rektör Yardımcıları, Rektör tarafından, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından seçilir ve Mütevelli Heyeti tarafından atanır.
 

Genel Sekreter

MADDE 9 - (Değişik:RG-22/8/2009-27327)

Genel Sekreter, öğretim elemanları dışındaki Üniversite personelinin idari amiri olup Rektöre bağlı Üniversitenin tüm idari işlerinden sorumlu yöneticisidir.

Genel Sekreterin atanması ve görevden alınması Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile olur.
 

Senato

Madde 10 - Senato, Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden Fakülte Kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Üniversitenin yönetimine katılımı yaygınlaştırmak amacıyla Senato, uygun gördüğü öğretim elemanlarını, idarî personeli ve öğrenci temsilcilerini toplantılara davet edip görüşlerini alabilir.

Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Mütevelli Heyeti veya Rektör, gerekli gördüğü hallerde, Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
 

Senatonun Görevleri

Madde 11- Senato, Üniversitenin akademik organı olup, başlıca şu görevleri yapar:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında karar almak ve Mütevelli Heyetine bu konularda bilgi vermek.

b) (Değişik:RG-22/8/2009-27327) Üniversiteyi ilgilendiren kanun, yönetmelik, yönerge ve uygulama esaslarının taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, Mütevelli Heyetinin onayına sunmak ve yürürlüğe girmelerini sağlamak.

c) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

d) (Değişik:RG-22/8/2009-27327) Üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi bütün eğitim-öğretim programlarına hangi yöntemle öğrenci alınacağını, kontenjan ve koşullarını saptamak ve Mütevelli Heyetine önermek.

e) Üniversitede İngilizce dışında bir yabancı dilin veya Türkçe'nin kısmen ya da tamamen bir bölüm veya programda kullanılmasına ilişkin öneriler hazırlamak.

f) İkili, yaz, gece ve yetişkin eğitimi gibi eğitim programlarının açılmasını, hazırlık okulları, destek ve sürekli eğitim birimleri kurulmasını önermek ve bu eğitim programları ile eğitim birimlerinin içeriklerini ve sürelerini saptamak.

g) Bir sınava bağlı olmayan onursal akademik unvanlar vermek ve Fakülte Kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.

h) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

ı) Üniversitelerarası Kurula ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.

i) Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın öngördüğü veya Mütevelli Heyeti ya da Rektör tarafından verilen diğer akademik görevleri yerine getirmek.

j) (Ek:RG-22/8/2009-27327) Öğrencilerden alınacak ücretler hakkında Mütevelli Heyete önerilerde bulunmak.

k) (Ek:RG-22/8/2009-27327) Üniversitede akademik birimlerin açılması, birleştirilmesi veya kapatılması hususunu görüşerek karara bağlamak ve Mütevelli Heyet onayına sunmak.
 

Üniversite Yönetim Kurulu

Madde 12 - Üniversite Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında, dekanlardan ve Üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

Rektör, gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

Rektör Yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.
 

Üniversite Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 13 - Üniversite Yönetim Kurulu, idarî faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar.

a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Mütevelli Heyeti ve Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plân ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek.

b) (Değişik:RG-22/8/2009-27327) Faaliyet plân ve programlarının uygulanmasını sağlamak; Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Mütevelli Heyete sunulmak üzere Rektörlüğe göndermek.

c) Üniversite yönetimi ile ilgili olarak Rektörün getireceği konularda karar almak.

d) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.

e) Üniversite ile ilgili mevzuatın öngördüğü veya Mütevelli Heyeti ya da Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 

Dekanlar ve Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezi Müdürleri

Madde 14 - (Değişik:RG-22/8/2009-27327) Rektör, ilgili alanda yurt içinde veya dışında çalışan profesörler arasından seçilen ve en az üç kişiden oluşan bir dekan araştırma ve belirleme komisyonu aracılığı ile Üniversite içinden veya dışından profesör unvanına haiz dekan adayını/adaylarını tespit eder. Rektör, komisyonun görüşünü de belirterek uygun gördüğü adayı Mütevelli Heyetine sunar. Mütevelli Heyeti, adayı uygun görmesi halinde tam zamanlı olarak görev yapmak üzere Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra üç yıllık bir süre için dekan olarak atar. Süresi biten dekan üç yıl süre ile aynı usulde yeniden atanabilir.

Yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezi müdür aday/adayları ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından, Rektörlüğe bağlı yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezi müdür adayları ise doğrudan Rektör tarafından tespit edilip Mütevelli Heyetine sunulur. Mütevelli Heyeti, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezi müdürlerinin atamasını yapar. Yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezi müdürleri tam zamanlı olarak görev yapmak üzere üç yıl süre için atanırlar. Süresi biten yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezi müdürü üç yıl süre için yeniden atanabilir.

Dekan, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezi müdürleri çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından üç yıl için, en çok iki kişiyi yardımcı olarak seçerler. Görevleri başında olmadıkları zaman yardımcılarından biri vekalet eder.
 

Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu

Madde 15 - Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu, Yükseköğretim Kanununda öngörülen üyelerden oluşur ve Yükseköğretim Kanununda öngörülen görevleri yürütür.
 

Bölüm Başkanları

Madde 16 - Bölüm başkanı, bağlı bulunduğu dekanın veya yüksekokul müdürünün belirleyeceği adaylar arasından Rektör tarafından atanır. Bölüm başkanlarının görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren bölüm başkanının her defasında üç yıl için yeniden atanması mümkündür.

Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
 

Bölüm Kurulu

Madde 17 - Bölüm Kurulu, eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kez, bölüm başkanının daveti üzerine ve bölüm başkanının başkanlığında, o bölümde görevli bütün öğretim elemanlarının katılımı ile toplanır.

Bölüm Kurulunda bölümle ilgili akademik konular görüşülür ve öneriler hazırlanır.
 

Öğretim Elemanları

Madde 18 –(Değişik:RG-30/10/2018-30580) Öğretim elemanlarının atanma süreleri, profesörler ve doçentler için en çok beş yıl, doktor öğretim üyeleri ve diğer öğretim elemanları için en çok üç yıldır.

(Değişik:RG-22/8/2009-27327) Öğretim elemanlarının seçimi, değerlendirilmesi, seçilenlerin uygun görülen akademik unvanlarla görevlendirilmeleri ve yükseltilmeleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine uyularak Üniversitenin yetkili akademik organlarınca yapılır. Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile kesinleşir.

(Değişik:RG-30/10/2018-30580) Öğretim elemanları, dekanın veya müdürün önerisi ve Rektörün onayı ve Mütevelli Heyetinin kararı ile atanır.

(Değişik:RG-30/10/2018-30580) Öğretim görevlileri aynı usul ile bir yıl için görevlendirilirler. Görev süreleri her defasında bir yıl olmak üzere uzatılabilir.

Kısmi statülü öğretim elemanlarının görev süreleri bir veya iki yarıyıl ile sınırlıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Araştırma ve Geliştirme Projeleri ve Danışmanlık Hizmetleri

Madde 19 - Üniversiteden üçüncü kişiler tarafından talep edilen her türlü proje ve danışmanlık hizmetleri, ilgili Dekanın/Müdürün önerisi, Rektörün kabulü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile verilir.

Üniversitede görevli personelin projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden ne ölçüde yararlandırılacakları (telif hakları dahil) ile ilgili esaslar Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir.
 

Öğretim Dili

Madde 20 - (Değişik: RG 21/3/2003-25055)

Üniversitede öğretim dili İngilizce’dir. Aksine bir karar olmadığı sürece, mevzuat gereği Türkçe verilmesi gereken dersler hariç, bütün dersler İngilizce verilir; bu derslerin sınavları ve ödevleri İngilizce yapılır. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetinin kararı, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversitenin bazı eğitim öğretim birim ve programlarında kısmen veya tamamen Türkçe veya İngilizce dışında eğitim yapılmasına veya İngilizce dışında yabancı dillerin zorunlu ders olarak okutulmasına karar verilebilir.
 

Onursal Unvanlar

MADDE 21 - (Değişik:RG-22/8/2009-27327)

Üniversite, yurt içinde veya yurt dışında kendi bilim alanlarında üstün başarı kazanmış veya yaşama değerli katkılarda bulunmuş kişilere, ilgili fakülte kurulunun önerisi ve Senato kararı ile onursal doktora veya onursal profesörlük unvanı verebilir.
 

Mali Hükümler

Madde 22 - Üniversitenin gelir kaynakları:

a) Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar,

b) Bilimsel faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

c) Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

d) Eğitim-öğretim hizmetleri karşılığında elde edilecek gelirler,

e) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak her türlü yardımlar,

f) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirlerdir.
 

Yönetmelikte Değişiklikler

Madde 23 - Bu Yönetmelikte yapılacak değişiklikler ile yeni madde ya da hükümlerin eklenmesi Mütevelli Heyetinin kararı ile mümkündür.
 

Yürürlük

Madde 24 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

Yürütme

Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini izmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.


Bu yönetmelik 03.11.2001 tarih ve 24572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.