YAYIN ESASLARI


 

 

Kapsam
Madde 1 (Değişik: SK-27/10/2009–142/A-10)
Üniversiteler ile bunlara bağlı birimlerinde ders kitapları, ders notları, yardımcı ders kitapları, Üniversite öğretim elemanlarınca yapılmış özgün araştırmalar vb. bilimsel nitelikli telif veya tercüme eserlerin telif hakkı ödenerek veya ödenmeksizin yayınlanmasında ve Yayın Komisyonu'nun çalışmalarında bu esaslar uygulanır.

 

Dayanak
Madde 2 (Değişik: SK-27/10/2009–142/A-10)

Bu Esaslar,
a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. ve 48. maddeleri,
b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği,
c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan, Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Kitaplar Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik,
gereğince hazırlanmıştır.

 

Üniversite Yayın Komisyonunun Kuruluşu
Madde 3 (Değişik: SK-27/10/2009–142/A-10)

Yayın Komisyonu bir Rektör Yardımcısı'nın başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulu'nun kendi üyeleri arasından belirleyeceği iki asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Komisyon başkanının veya asil üyelerin içinde yer aldıkları akademik çalışmaların yayınlanmasının talep edildiği hallerde, ilgili üyeler yerine yedek üyeler seçim sırasına göre göreve çağrılırlar. Başkanın ayrılması halinde toplantı en kıdemli üyenin başkanlığında yapılır.

 

Seçilen üyelerin görev süreleri, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği görev süreleri ile sınırlıdır.

 

Üniversite Yayın Komisyonunun Görev ve Yetkileri
Madde 4
Yayın Komisyonu, aşağıda belirtilen görev ve yetkilere sahiptir:
a) Yayınlarla ilgili gerekli plânlama çalışmalarını yapmak.
b) (Ek : SK-27/10/2009–142/A-10) Yayınlarla ilgili esas teşkil edecek şekli nitelikleri belirlemek.
c)  (Ek: SK-27/10/2009–142/A-10) Yayınların incelenmesi ile ilgili uzman hakem heyetlerini oluşturmak.
d) Basıma hazır olarak gelen eserleri inceleyerek nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları yönünden yayına uygun olup olmadığına karar vermek.
e) Eserlerin bu esaslarda belirtilen gruplardan hangisine girdiğini saptamak; basım sırası, baskı adeti ve basılma şekli hakkında karar vermek.

 

Madde 5 (Değişik: SK-27/10/2009–142/A-10)Yayın Komisyonu çalışma açısından öğretim elemanları ile diğer idarî personelin hizmetlerinden yararlanır. Yayın Komisyonu tüm çalışmalarını (kararlar, görevlendirmeler, bildirimler, vs.) yazılı yapar.

 

Madde 6 (Değişik: SK-27/10/2009–142/A-10) Yayın Komisyonu'nun kararları Üniversite Yönetim Kurulu'nun onayı ile kesinleşir.

 

Yayın Türleri
Madde 7
Bu esaslara göre İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yayımlanacak eserler öncelik sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

a) Ders kitabı: Herhangi bir eğitim programında zorunlu ders olarak okutulan ve ilgili kurullarca belirlenmiş eğitim programının tümünü kapsayan telif veya tercüme eserlerdir.
b) Ders notu: Eğitim programlarında zorunlu veya seçmeli olarak belirlenmiş ders programlarının bir kısmını veya tümünü doğrudan veya dolaylı olarak kapsayan, ancak kitap halinde olmayan çoğaltılmış yayınlarla bir dersin uygulama ve laboratuar programlarının tümünü kapsayan çoğaltılmış veya çoğaltılacak yayınlardır.

c) Yardımcı ders kitabı: Eğitim programlarında zorunlu veya seçmeli olarak saptanan ders programlarının tümünü veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak kapsayan telif veya tercüme eserleridir.

d) Özgün araştırmalar: Bir araştırma projesine bağlı olarak veya olmaksızın üniversite öğretim elemanlarınca yapılmış araştırmalardır.

e) Bilimsel nitelikli telif veya tercüme eserler: Üniversite öğretim elemanlarınca yazılmış veya tercüme edilmiş bilimsel nitelikli yayınlardır.

f)(Ek: SK-27/10/2009–142/A-10) Bildiri Kitabı: Üniversiteler tarafından organize edilmiş konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılarda sunulmuş bildirilerin yayınlandığı kitaplardır.

 

(Değişik: SK-27/10/2009–142/A-10) Burada tanımları yapılanların dışında kalan yayınlar (üniversite broşürü, mezuniyet kataloğu, tanıtıma ilişkin yayınlar vb) hakkında, Üniversitelerarası Kurul tarafından tespit edilen esaslar geçerlidir.

 

Yayın Başvuruları
Madde 8 (Değişik: SK-27/10/2009–142/A-10) Üniversiteler Yayın Yönetmeliğine göre İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yayımlanması istenilen ders kitapları, ders notları, yardımcı ders kitapları, Üniversite öğretim elemanlarınca yapılmış özgün araştırmalar vb. bilimsel nitelikli telif veya tercüme eserlerin yazarları, yayımlanması istenilen eser ile Rektörlüğe başvurur. Bu başvurulara, yazar tarafından hazırlanmış ve ilgili Bölüm Başkanı/Dekan/Enstitü Müdürü/Yüksekokul Müdürü tarafından imzalanmış “Yayın Sunuş Belgesi” eklenir.

 

Eserlerin İncelenmesi
Madde 9 (Değişik: SK-27/10/2009–142/A-10)

Yayın başvurusunu alan Yayın Komisyonu 15 gün içinde toplanarak işlemleri başlatır. Yayın Komisyonu ilk toplantıda, başvurusu yapılan eseri nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları açısından inceler. Gerekli gördüğü hallerde eseri inceletmek amacıyla eser konusunda uzman üç kişilik bir hakem heyeti oluşturarak eserin hakemlere gönderilmesine karar verir.

 

Yayın Komisyonu, gerekli gördüğünde aynı toplantı da başvurusu yapılan eserlerle ilgili Etik Kurulu değerlendirmesini isteyerek, eserin bir kopyasını kurula gönderir.

 

Madde 10- (Kaldırıldı: SK-27/10/2009–142/A-10)

 

Madde 10 (Madde no ile Değişik: SK-27/10/2009–142/A-10) Eserleri inceleyen öğretim üyeleri görevlendirilmelerini takip eden 30 gün içinde eserle ilgili görüşleri hakkında ayrı ayrı rapor verirler.

 

Madde 11 (Madde no ile Değişik: SK-27/10/2009–142/A-10)
Yayın Komisyonu, hakem raporlarının kendisine ulaşmasından sonra yapacağı toplantıda;
a) Raporlarda belirtilen görüşleri de göz önüne alarak olumlu, olumsuz ya da eserde değişiklik talebinde bulunan bir karar verir.
b) Değerlendirme sonucu eserde değişiklik yapılmasını öngörüyorsa, bu değişiklik taleplerini yazılı olarak eserin müellifine gönderir.

 

Yazar eserin düzeltilmiş kopyasını Yayın Komisyonu'na geri gönderir. Komisyon, gerekli gördüğü hallerde, eseri nihai rapor almak üzere hakem heyetinden seçeceği birisine iletir. Hakem raporunun kendisine ulaşmasından sonra yapacağı toplantıda kararını vererek Üniversite Yönetim Kurulu’na sunar.

 

Madde 12 (Madde no değişik: SK-27/10/2009–142/A-10) Yayımlanması uygun görülmeyen eserlerin birer kopyası Rektör’lükde tutulur, diğer kopyaları yazarlarına iade edilir.

 

Madde 13 (Madde no değişik: SK-27/10/2009–142/A-10) Yayınların telif hakkı hesaplamaları, düzeltilmiş kopyalar esas alınarak, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği'ne göre Yayın Komisyonu tarafından yapılır.

 

Madde 14 (Madde no ile değişik: SK-27/10/2009–142/A-10)
Eserlerin yayımlanıp yayımlanmaması konusunda karar alma yetkisi Üniversite Yayın Komisyonunda olup, bu kararın yürürlüğe girmesi Üniversite Yönetim Kurulu'nun onayı ile olur.

 

Hüküm Bulunmayan Hallerde Uygulanacak Kurallar
Madde 15 (Madde no değişik: SK-27/10/2009–142/A-10) Bu Esaslarda belirtilmeyen hususlarda Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ile Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları dışındaki Yayınlara İlgili Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

 

Yürütme
Madde 16 (Madde no değişik: SK-27/10/2009–142/A-10)
Bu Esasların hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yürürlük
Madde 17 (Madde no değişik: SK-27/10/2009–142/A-10)
Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

YAYIN SUNUŞ BELGESİ  (Değişik: SK-27/10/2009–142/A-10)(Değişik : 07.02.2011 tarihli yazı)

http://www.ieu.edu.tr/documents/YayinSunusBelgesi.xls

 

 

 

Bu yönerge 04/04/2003 tarih ve 21/1-1 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.