Bizi takip edin
|
EN

YAYINEVİNİN İŞLEYİŞİ İLE YAYINLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı; amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı birimlere ait basılı ve/veya elektronik(dijital) tüm yayınların plânlanması, yayımlanması, bastırılması, dağıtımı ve satışı ile İzmir Ekonomi Üniversitesi İktisadi İşletmesi bünyesindeki yayınevinin işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 - (1) Üniversitemiz Yayınevi çalışmaları kapsamında Yayın Komisyonu tarafından belirlenecek, fakülte dergileri, ders kitapları, ders notları, yardımcı ders kitapları, Üniversite öğretim elemanlarınca yapılmış özgün araştırmalar vb. bilimsel nitelikli telif veya tercüme eserlerin telif hakkı ödenerek veya ödenmeksizin yayımlanması ile Yayın Danışma Kurulu tarafından önerilen, İktisadi İşletme tarafından Üniversitemiz adına yayımlanacak diğer eserlere ilişkin süreçlerde bu usul ve esaslar uygulanır.

 

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Esaslar,

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. ve 48. maddeleri,

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan, 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Üniversiteler Yayın Yönetmeliği,

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan, Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Kitaplar Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik,

gereğince hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

 

a) Enstitü: İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nü,

 

b) Fakülte: İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı fakülteleri,

 

c) İktisadi İşletme: İzmir Ekonomi Üniversitesi İktisadi İşletmesini

 

ç) Genel Sekreter: İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Sekreterini,

 

d) Genel Yayın Koordinatörlüğü: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları Genel Yayın Koordinatörlüğünü,

 

e) Mali İşler Müdürlüğü: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mali İşler Müdürlüğünü,

 

f) Meslek Yüksekokulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksekokullarını,

 

g) Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

 

ğ) Öğretim Elemanı: İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanlarını,

 

h) Öğretim üyesi: İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyelerini,

 

ı) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü

 

i) Satınalma Müdürlüğü: İzmir Ekonomi Üniversitesi Satınalma Müdürlüğünü

 

k) Uzman: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayın Danışma Kurulu’nun yayın başvurularını değerlendirmek üzere belirlediği ilgili alanda uzman hakemleri,

 

j) Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini

 

k) Yayın Komisyonu: İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin bu esaslar uyarınca görev yapacak olan Yayın Komisyonunu

 

l) Yayınevi: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınlarını

 

m) Yayın Danışma Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin bu esaslar uyarınca görev yapacak olan Yayın Danışma Kurulunu,

 

n) Yüksekokul: İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı yüksekokulları,

 

o) Yayın Önerisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları tarafından basılmak için Yayın Danışma Kurulu’nun dikkatine sunulan veya Yayın Danışma Kurulu tarafından resen değerlendirmeye alınan Türkçe ve yabancı dilde telif eserler ile çeviri eserler yayın önerilerini

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversite Yayın Komisyonunun Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Esaslar

 

Üniversite Yayın Komisyonunun Kuruluşu

Madde 5 - (1)(Değişik SK 30.06.2021-440-A/6) Üniversite Yayın Komisyonu, bir Rektör Yardımcısı'nın başkanlığında Üniversite Yönetim Kurulu üyeleri'nin kendi üyeleri arasından belirleyeceği iki asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Komisyon başkanının veya asil üyelerin içinde yer aldıkları akademik çalışmaların yayımlanmasının talep edildiği hallerde, ilgili üyeler yerine yedek üyeler seçim sırasına göre göreve çağrılır. Başkanın ayrılması halinde toplantı en kıdemli üyenin başkanlığında yapılır. Seçilen üyelerin görev süreleri, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği görev süreleri ile sınırlıdır.

 

Üniversite Yayın Komisyonunun Görev ve Yetkileri    

Madde 6  - (1) Yayın Komisyonu, aşağıda belirtilen görev ve yetkilere sahiptir:

 

a) Her akademik yıl için Yayın Danışma Kurulu tarafından sunulan tüm yayın önerilerini içeren yıllık çalışma planı ve takvimini değerlendirmek.

 

b) Yayın Danışma Kurulu tarafından sunulan basıma hazır eserleri inceleyerek nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları yönünden yayına uygun olup olmadığına karar vermek.

 

c) Eserlerin bu esaslarda belirtilen gruplardan hangisine girdiğini saptamak; basım sırası, baskı adeti ve basılma şekli, maliyet, satış fiyatı ve ödenecek telif hakları hakkında Yayın Danışma Kurulu tarafından sunulan öneriyi değerlendirerek karar vermek.

 

Madde 7 - (1) Yayın Komisyonu, çalışma açısından öğretim elemanları ile diğer idarî personelin hizmetlerinden yararlanır. Yayın Komisyonu tüm çalışmalarını (kararlar, görevlendirmeler, bildirimler, vs.) yazılı yapar.

 

Madde 8 - (1) Yayın Komisyonu'nun kararları Üniversite Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Mütevelli Heyeti’nin onayı ile kesinleşir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yayınevi’nin Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumluluklara Dair Esaslar

 

Yayın Danışma Kurulu’nun Kuruluş ve İşleyişi

Madde 9– (1) Yayın Danışma Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

 

a) Rektör tarafından görevlendirilecek bir rektör yardımcısı,

 

b) Rektör tarafından görevlendirilecek tüm Fakülte, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokullarını temsilen birer öğretim elemanı.

 

c) Rektör tarafından görevlendirilecek Genel Yayın Koordinatörlüğünden en fazla iki temsilci,

 

(2) Genel Yayın Koordinatörlüğü temsilcilerinden biri Yayın Danışma Kurulunun raportörü olarak görev yapar.

 

(3) Yayın Danışma Kuruluna Rektör tarafından görevlendirilecek Rektör Yardımcısı başkanlık eder.

 

(4) Yayın Danışma Kurulu yılda dört defadan az olmamak üzere, Yayın Danışma Kurulu başkanının hazırladığı gündemle toplanır.

 

(5) Yayın Danışma Kurulu başkanı gerekli gördüğü takdirde, belirli konularda bilgilerine başvurulmak üzere ilgili öğretim elemanlarını ve Genel Sekreter veya görevlendireceği bir idari personeli toplantıya davet edebilir.

 

(6) Yayın Danışma Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır.

 

(7) Yayın Komisyonu üyeleri, Rektör Yardımcısı haricinde, Yayın Danışma Kurulunda görev alamaz.

 

Yayın Danışma Kurulu’nun görev ve sorumlulukları

Madde 10 – (1) Yayın Danışma Kurulu aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir:

 

a) Her takvim yılı için Genel yayın koordinatörlüğü tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, yayımlanması için yayınevine sunulmuş veya yayınevi tarafından yayımlanmak istenen tüm yayın önerilerini içeren yıllık çalışma planı ve takvimini değerlendirerek, Yayın Komisyonuna sunar.

 

b) Yayın önerilerini değerlendirerek, yayımlanması uygun görülen eserlere ilişkin telif ücreti, baskıya ilişkin teknik özellikler ile baskı sayısı ve adedine ilişkin hususları içeren öneri hazırlar, yayımlanması uygun görülen eserlere ilişkin öncelik sırasına göre bir liste oluşturur, yayınlarla ilgili esas teşkil edecek yazın ve düzelti üslubuna ilişkin şekli nitelikleri belirler ve Yayın Komisyonuna sunar.

 

c) Yayımlanması uygun görülen eserlere ilişkin listede yer alan eserlerden bir tanesinin yayımlanamayacak olması durumunda, bütçe içinde yayınevi çalışmaları için belirlenmiş tutarı aşmamak şartıyla, yayımlanması uygun görülen eserlere ilişkin listede yer alan başka bir eserin yayımlanması için öneri hazırlar ve Yayın Komisyonuna sunar.

 

ç) Yayınların incelenmesi ile ilgili uzman hakem heyetlerini oluşturur.

 

Genel Yayın Koordinatörlüğü görev ve sorumlulukları

Madde 11 – (1) Genel Yayın Koordinatörlüğü aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir:

 

a) Yayın Danışma Kurulunda görevlendirilen temsilcilerinden biri raportör olarak görev yapar.

 

b) Yayınevinin telif, çeviri, basım ve benzer haklarına sahip olduğu tüm eserlere ilişkin detaylı bir raporu her takvim yılı güncelleyerek Yayın Danışma Kuruluna bilgi verir.

 

c) Yayın Danışma Kurulu’nun onayına sunulmak üzere yayın önerilerini, yıllık çalışma planı ve takvimini hazırlar.

 

ç) Yayın Danışma Kurulu tarafından hazırlanan önerileri Yayın Komisyonu aracılığıyla Üniversite Yönetim Kuruluna sunarak onaylatır.

 

d) Yıllık bütçe taslağını hazırlar ve Üniversite Yönetim Kurulunda karar bağladıktan sonra Mütevelli Heyetinin onayına sunulmak üzere Yayın Komisyonuna sunar.

 

e) Dağıtım, indirim, reklam, fuarcılık vb sözleşmelerini değerlendirdikten sonra Rektörlük onayına sunar.

 

f) Protokol listesini değerlendirir ve her yıl Yayın Danışma Kurulu onayına sunar.

 

g) Yayın Danışma Kurulu tarafından yayımlanması önerilen yayınlar ve çalışma takvimi uyarınca, yayımlanması uygun görülen yayınlar arasında yer alan Türkçe ve yabancı dilde telif ve çeviri eser sahipleri ile yapılması gereken müzakereleri yürütür.

 

ğ) Yayımlanması önerilen yayınlar, çalışma takvimine uygun bir biçimde yayına hazırlanması için eser sahibi, editör, dizgici, matbaa, tasarımcı gibi hizmet alınan kişilerle gerekli koordinasyonu sağlar. Bu kişilerle yapılacak her türlü anlaşma veya teslim edilen iş ve ürünlere ilişkin Rektörlükten onay alır.

 

h) Kitap önerileri için çağrıya çıkılması ve önerilerin toplanması sürecini yürütür. Önerilerin raporunu hazırlar ve Yayın Danışma Kuruluna sunar.

 

ı) Onaylanmış bütçe kapsamında yer alan yayınevi bütçesinin uygulanmasını takip eder ve Mali İşler Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlar.

 

i) Yayınevinin faaliyetleri için gerekli olan hizmet ve mal satın alımları ile ilgili olarak Üniversite’nin Satınalma Müdürlüğünü bilgilendirerek, yayınevi tarafından yapılacak satın almaların, Satınalma Müdürlüğü koordinasyonunda Üniversitenin ihale yönetmeliği ile genel usullerine uygun olarak yapılmasını sağlar.

 

j) Yayınevinin faaliyetleri ile ilgili olarak akdedilecek sözleşmelerin Üniversitenin kurallarına ve iç süreçlerine uygun olarak yapılmasını için Üniversitenin ilgili idari birimleri ile koordinasyonu sağlar.

 

k) Yayınevi tarafından yayımlanan tüm eserlerin pazarlama ve satış süreçlerini koordine eder.

 

Yayın Türleri

Madde 12 - (1) Bu usul ve esaslara göre İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yayımlanacak eserler öncelik sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Ders kitabı: Üniversite önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında ders olarak okutulan ve ilgili kurullarca belirlenmiş ders içeriğini kapsayan telif veya tercüme eserlerdir.

 

b) Ders notu: Üniversite önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında zorunlu veya seçmeli ders olarak belirlenmiş ders içeriğinin bir kısmını veya tümünü doğrudan veya dolaylı olarak kapsayan, ancak kitap halinde olmayan çoğaltılmış yayınlarla bir dersin uygulama ve laboratuvar programlarının tümünü kapsayan çoğaltılmış veya çoğaltılacak yayınlardır.

 

c) Yardımcı ders kitabı: Üniversite önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında zorunlu veya seçmeli olarak belirlenmiş ders içeriğinin tümünü veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak kapsayan telif veya tercüme eserleridir.

 

ç) Özgün araştırmalar: Bir araştırma projesine bağlı olarak veya olmaksızın üniversite öğretim elemanlarınca yapılmış araştırmalardır.

 

d) Bilimsel nitelikli telif veya tercüme eserler: Üniversitenin öğretim elemanlarınca yazılmış veya tercüme edilmiş bilimsel nitelikli yayınlardır.

 

e) Bildiri Kitabı: Üniversiteler tarafından organize edilmiş konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılarda sunulmuş bildirilerin yayımlandığı kitaplardır.

 

f) Bilimsel nitelikli olmayan telif veya tercüme eserler: Yayın Danışma Kurulu tarafından yayımlanması önerilen, bilim, sanat ve popüler kültür ile ilgili alanlardaki telif veya tercüme eserlerdir.

 

g) Dergiler: Üniversite birimlerince hazırlanan, düzenli aralıklarla yayımlanan ve bilimsel makaleleri, araştırma yazılarını ve / veya Üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerinin üretimlerini içeren süreli yayınlardır.

 

(2) Burada tanımları yapılanların dışında kalan yayınlar (üniversite broşürü, mezuniyet kataloğu, tanıtıma ilişkin yayınlar vb) hakkında, Üniversitelerarası Kurul tarafından tespit edilen esaslar geçerlidir.

 

Yayın Başvuruları

Madde 13 - (1) İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yayımlanması istenilen eserlerin önerisi yazar veya İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim elemanları tarafından Genel Yayın Koordinatörlüğüne sunulur. Genel Yayın Koordinatörlüğü, kendisine yapılan başvuruları raporlayarak, Yayın Danışma Kuruluna değerlendirilmek üzere sunar.

 

Yayınlarda Şekil Açısından Aranacak Özellikler

Madde 14- (1) Kitap kapağının biçimine ilişkin hususlar, eser sahibinin görüşü alınarak, Yayın Danışma Kurulu tarafından belirlenir ve Üniversitenin web sayfasında yayınlarla ve/veya yayınevi ile ilgili kısımda paylaşılır.

 

(2) Yayının künyesinin bulunduğu sayfada “Bu kitapta yer alan her türlü tablo, şekil, grafik, resim gibi görsel öge ve bilimsel düşünce ve ifadelerle ilgili alıntıların sorumluluğu yazar/yazarlara aittir. İzmir Ekonomi Üniversitesi bu ve benzeri iddialarla ilgili herhangi bir hukuki sorumluluk üstlenmez.” ibaresi yer alır.

 

Eserlerin İncelenmesi

Madde 15 - (1) Yayın başvurusunu alan Yayın Danışma Kurulu toplanarak işlemleri başlatır. Yayın Danışma Kurulu ilk toplantıda, başvurusu yapılan eseri nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları açısından inceler. Gerekli gördüğü hallerde eseri inceletmek amacıyla eser konusunda uzman üç kişilik bir hakem heyeti oluşturarak eserin hakemlere gönderilmesine karar verir. Yayın Danışma Kurulu, gerekli gördüğünde aynı toplantıda başvurusu yapılan eserlerle ilgili Etik Kurulu değerlendirmesini isteyerek, eserin bir kopyasını Etik Kurula gönderir.

 

Madde 16 - (1) Eserleri inceleyen öğretim üyeleri görevlendirilmelerini takip eden 30 gün içinde eserle ilgili görüşleri hakkında ayrı ayrı rapor verirler.

 

Madde 17 - (1) Yayın Danışma Kurulu, hakem raporlarının kendisine ulaşmasından sonra yapacağı toplantıda;

 

a) raporlarda belirtilen görüşleri de göz önüne alarak olumlu, olumsuz ya da eserde değişiklik talebinde bulunan bir karar verir,

 

b) değerlendirme sonucu eserde değişiklik yapılmasını öngörülüyorsa, bu değişiklik taleplerini yazılı olarak eserin müellifine gönderir.

 

(2) Yazar eserin düzeltilmiş kopyasını Yayın Danışma Kuruluna geri gönderir. Kurul, gerekli gördüğü hallerde, eseri nihai rapor almak üzere hakem heyetinden seçeceği birisine iletir. Hakem raporunun kendisine ulaşmasından sonra eserin yayımlanmasına dair önerisi ile birlikte Üniversite Yayın Komisyonuna sunar. Komisyon yapacağı toplantıda kararını vererek Üniversite Yönetim Kurulu’na sunar.

 

Madde 18 - (1) Yayımlanması uygun görülmeyen eserlerin birer kopyası Genel Yayın Koordinatörlüğünde tutulur, diğer kopyaları yazarlarına iade edilir.

 

Madde 19 - (1) Yayınların telif hakkı hesaplamaları, düzeltilmiş kopyalar esas alınarak, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği'ne göre Yayın Komisyonu tarafından yapılır.

 

Madde 20 - (1) Eserlerin yayımlanıp yayımlanmaması konusunda karar alma yetkisi Üniversite Yayın Komisyonunda olup, bu kararın yürürlüğe girmesi Üniversite Yönetim Kurulu'nun onayı ile olur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali İşlere Dair Esaslar

 

Yayınevinin Muhasebesi

Madde 21 - (1) Onaylanan bütçe dahilinde muhasebe kayıtları ve defterleri Mali İşler Müdürlüğü tarafından tutulur.

          

Yayınevinin Bütçesi

Madde 22- (1) Genel Yayın Koordinatörlüğü tarafından takvim yılı esasında hazırlanarak, sunulan bütçe taslağı Yayın Komisyonundan önerisi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlandıktan sonra Mütevelli Heyet onayına sunulur. Bütçe, Mütevelli Heyet tarafından onaylanması ile takvim yılı başı itibariyle yürürlüğe girer.

 

(2) Yıl içinde, Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Mütevelli Heyet kararıyla bütçe değişikliği yapılabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

 

Uygulama Esasları

Madde 23 - (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan konularda, İzmir Ekonomi Üniversitesi İktisadi İşletmesine ilişkin Mütevelli Heyet kararları ile Mütevelli Heyet tarafından kabul edilecek diğer usul ve esaslar uygulanır.

 

(2) Bu Esaslarda belirtilmeyen hususlarda Üniversiteler Yayın Yönetmeliği ile Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları dışındaki Yayınlara İlgili Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

 

Usul ve Esaslar Değişiklikleri

Madde 24 – (1) Bu usul ve esaslarda İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu kararıyla değişiklik yapılabilir.

 

Yürürlük

Madde 25– (1) Bu usul ve esaslar İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 26 – (1) Bu usul ve esasların hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Bu esaslar 05.05.2021  tarih ve 434-A/15 sayılı Senato kararı 07.06.2021 tarihli 453 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.