Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ DANIŞMA KURULU OLUŞUM ve İŞLEYİŞ ESASLARI


 

Kapsam ve Amaç
Madde 1- Bu esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Ege Bölgesi ve Türkiye İletişim Sektörünün eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde işbirliğine katkıda bulunmak amacıyla kurulacak İletişim Fakültesi Danışma Kurulunun oluşumu ve işleyişine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

 

Danışma Kurulunun Oluşumu
Madde 2 -İletişim Fakültesi Danışma Kuruluna üye olabilecek adaylar Rektör tarafından önerilir. Danışma Kurulu, Ege Bölgesi ve Türkiye İletişim Sektörünün yazılı ve görsel medya, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarından tanınmış, etkili ve seçkin adaylar arasından Mütevelli Heyet tarafından seçilir. Üye sayısı en az 11 kişidir.

 

Mütevelli Heyeti Başkanı, Rektör, İletişim Fakültesi Dekanı, Fakültenin Bölümlerini temsilen Dekanlığın görevlendireceği iki öğretim üyesi kurulun doğal üyesidir. Danışma Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

 

Gerektiği durumlarda İletişim Fakültesi öğretim elemanları da kurul toplantılarına davet edilir.

 

Danışma Kurulu üyeliğinin görev süresi iki yıldır. Dönemini tamamlayan üyeler yeniden seçilebilir. Süresinden önce ayrılan üyelerin yerine, yeni üyeler seçilir.

 

Danışma Kurulunun İşleyişi
Madde 3- Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine, yılda en az üç kez toplanır. Toplantı yeter sayısı, Danışma Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır.

 

Danışma Kurulunun raportörlüğünü İletişim Fakültesi Dekanlığı yapar.

 

Danışma Kurulunun Görevleri
Madde 4 -Danışma Kurulunun başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 

a) İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Ege Bölgesi ve Türkiye İletişim Sektörü arasında yakınlaşma ve işbirliği olanakları yaratmak, sektörle ilgili beklentileri öğrenmek, sektörün gelişimine katkıda bulunmak;

 

b) Bölge ve Türkiye iletişim sektörünün gelişimine katkıda bulunabilecek uluslararası ve ulusal seminer, kongre, konferans, vb. gibi etkinliklerin düzenlenmesi ilişkin önerilerde bulunmak, ilgili kişi ve kuruluşlarla temasa geçmek, destek vermek;

 

c) İletişim Fakültesinin, orta ve uzun vadeli gelişim stratejilerine uygun planlama yapmak, Fakültenin eğitim, öğretim programları ve araştırmalar konusunda perspektif geliştirmek, görüş bildirmek;d) İletişim sektöründe yeralan insan kaynağının yetiştirilmesi, geliştirilmesi, bu alanda çalışanların teşvik edilmesi yönünde İletişim Fakültesi tarafından yapılabilecek etkinlikler konusunda görüş oluşturmak;

 

e) Sektöre ilişkin her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, ödül verilmesi, pedagojik bilgilendirme, global teknoloji ve uygulamaların tanıtılması için yapılabilecek çalışmalara ilişkin önerilerde bulunmak;

 

f) Öğrencileri, sektörle temasa geçirmek, kariyer plânlaması konusunda yardımcı olmak.

 

Yürütme
Madde 5 -Bu esasları İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yürürlük
Madde 6 -Bu esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

 


 

Bu esas 22.06.2004 tarih ve 36/A-5 sayılı Senato ve 06/07/2004 tarih ve 02-B/7 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.