Bizi takip edin
|
EN

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ DANIŞMA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI


 

 

Kapsam ve Amaç
Madde 1-(Değişik : SK-11/07/2003-24-A/9)
Bu Esaslar, Türk tekstil ve konfeksiyon sektörü ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Bölümü’nün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla kurulacak Danışma Kurulu’nun oluşumu ve çalışmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır.

 

Danışma Kurulu’nun Oluşumu
Madde 2-(Değişik : SK-11/07/2003-24-A/9)

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Bölümü Danışma Kurulu, Ege Bölgesi ve ülkemizde tekstil ve moda sektöründe kendi alanında temayüz etmiş kişiler arasından Rektörün önerisi üzerine Başkanlık Divanı tarafından seçilen en az 9 üyeden oluşur.

 

Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı, Moda Tasarım Bölüm Başkanı, Meslek Yüksekokulu Müdürü Danışma Kurulu’nun doğal üyesidir. Danışma Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

 

İhtiyaç duyulması haline Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarıyla toplantıya davet edilirler.

 

Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

 

Danışma Kurulu’nun İşleyişi
Madde 3-(Değişik : SK-11/07/2003-24-A/9)

Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az iki kere toplanır. Toplantı yeter sayısı, Danışma Kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır.

 

Danışma Kurulu raportörlüğünü Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi yapar.

 

Danışma Kurulunun Görevleri
Madde 4-(Değişik : SK-11/07/2003-24-A/9)

Danışma Kurulunun başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin, tekstil ve konfeksiyon sektörü ile ilgili uygulama ve diğer ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
b)Fakülte’nin, orta ve uzun vadeli gelişim plânına yönelik görüşler bildirmek.
c)Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilebilecek seminer, kongre, konferans, sergi, defile vb. aktivitelerin düzenlenmesi için öneride bulunmak ve bu aktiviteler için ilgili kişi ve kuruluşların katkılarının alınması hususunda destek vermek.
d)Öğrencileri, kariyer plânlaması konusunda desteklemek.
e)Fakülte’nin eğitim-öğretim programları hakkında görüş bildirmek.
f)Tekstil ve konfeksiyon sanayiinde yer alan insan kaynağının yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve bu alanda çalışan kişilerin teşvik edilmesi için yüksekokul tarafından yapılabilecek faaliyetler konusunda görüş oluşturmak.
g)Sektöre yönelik her türlü teknolojik ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve arttırılması için yapılabilecek çalışmalar hakkında önerilerde bulunmak.

 

Yürütme
Madde 5-
Bu Esasları İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yürürlük
Madde 6-
Bu Esaslar İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

 


 

Bu esas 25/10/2002 tarih ve 13/7 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.