Bizi takip edin
|
EN

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ YÖNERGESİ


Amaç ve Kapsam

Madde 1 (Değişik: SK-28/12/2009-145/A8-MH-12/01/2010-61/13)  Bu Yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi Kütüphanesi’nin örgütlenme, görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

 

Tanımlar
Madde 2 (Değişik: SK-28/12/2009-145/A8-MH-12/01/2010-61/13) 

Bu yönergede geçen,

a) Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni,

b) Kütüphane: İzmir Ekonomi Üniversitesi Kütüphanesi’ni,

c) Kütüphane Müdürü: Üniversitenin Kütüphane Müdürü’nü,

d) Okuyucu: Kütüphaneye gelen ve buradaki bilgi kaynaklarından yararlanan okuyucuyu,

e) Materyal: Kütüphane içerisinde ve üniversite kampüs alanındaki bilgisayarlarda okunabilir ve kullanılabilir her türlü görsel-işitsel nitelikteki basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını,

f) Kütüphane Komisyonu: Kütüphanenin bilgi kaynakları seçimi ve alımına karar vermek, yönetim ve işleyişini izlemek ve önerilerde bulunmak amacıyla Rektör onayı ile kurulmuş ve her fakülteyi temsil eden birer akademisyen ve Kütüphane Müdüründen oluşan komisyonu ifade eder.

 

Kuruluş Amacı
Madde 3 - (Değişik: SK-06/01/2005-43-A6-MH-07/02/2005-10-B5)
Kütüphane, Üniversitede yapılan eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla, kütüphane hizmetlerinin çağdaş standartlara uygun olarak verilebilmesi için her çeşit materyali sağlamak; gerekli kütüphanecilik hizmetlerini yapmak; bu hizmetleri, gereksinim duyan kullanıcıların yararlanmasına hazır bulundurmak ve bu çerçevede bilgi ihtiyaçlarını gidermek üzere kurulmuştur.

 

Yönetim
Madde 4
Üniversitedeki kütüphane hizmetleri bu Yönerge hükümleri çerçevesinde Kütüphane Müdürü tarafından yürütülür.

 

(Değişik: SK-28/12/2009-145/A8-MH-12/01/2010-61/13) Kütüphane Komisyonu, Kütüphane bilgi kaynaklarının seçimi ve alımı konusunda ve kütüphanenin işleyişine yönelik çeşitli konularda (açılış-kapanış saatleri, üyelik ücretleri, kullanıcı memnuniyetinin ölçülmesi, kütüphanenin çağdaş standartlara uygunluğu v.b.) tavsiyelerde bulunur.   

     

Kütüphane Müdürü'nün Görevleri
Madde 5  (Değişik: SK-28/12/2009-145/A8-MH-12/01/2010-61/13) 

Kütüphane Müdürü aşağıdaki görevleri yapar.

 

a) Kütüphane hizmetleri için yeterli kadroyu oluşturmada gerekli çalışmaları yapmak; kütüphaneye atanacak veya görevlendirilecek personel konusunda Rektörlüğe görüş bildirmek ve Üniversitedeki kütüphane personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütmek.

 

b) Koleksiyonu geliştirme politikası çerçevesinde yayınevi kataloglarından yararlanarak eğitim-öğretim ve araştırmalar için gereken materyali yurt içinden ve yurt dışından sağlamak; sağlanan materyali sistematik bir şekilde düzenleyerek bunları gereksinim duyanların yararlanmasına hazır bulundurmak; gerekli kütüphane hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

 

c) Kütüphane materyalinin kütüphane koleksiyonu içerisinde kalmasını sağlamak.

 

d) Akademik ve İdari Birimlerden gelen bilgi kaynakları istekleri göz önüne alınarak her yıl yurt içinden ve yurt dışından sağlanacak materyal için gerekli kütüphane bütçe taslağını hazırlayıp Rektörlüğe sunmak.

 

e) Kütüphanede bulunan araç ve gereç, bilgisayar v.b. malzemelerin en yeni teknoloji ile düzenli olarak yenilenmesini sağlamak.

 

f) Kütüphane hizmetleri hakkında ayrıntılı bir faaliyet raporu hazırlamak ve her yıl Ocak ayı içinde Rektörlüğe ve Kütüphane Komisyonu’na sunmak,

 

g) Bibliyografya, tez katalogu, süreli yayın katalogu, v.b. yayınlar çıkararak bilimsel araştırmaları kolaylaştırmak,

 

h) Üniversite öğrencilerine ve diğer yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerin kütüphanecilik eğitimi gören öğrencilerine staj ve uygulama çalışmaları yaptırmak.

 

ı) Üyelik kartları ve diğer yollardan (baskı, fotokopi, gecikme cezası vb.) elde edilen kütüphane gelirlerinin koleksiyonun geliştirilmesi yönünde harcamalarını yapmak;  kütüphane gelirleri ve harcamaları hakkında Rektörlük ve Kütüphane Komisyonu’na düzenli olarak bilgi sunmak.

 

i) Kütüphane personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu eğitimlerin gerçekleşmesini sağlamak,

 

j) Kütüphane Komisyonu’nun belirli sürelerde toplanmasını sağlamak,

 

k) Bu Yönerge uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak ve kütüphane işleyişinin çağdaş standartlara uygunluğunu sağlamak.

 

Kütüphane Hizmetleri
Madde 6  (Değişik: SK-06/01/2005-43-A6-MH-07/02/2005-10-B5)

Kütüphane hizmetleri Teknik Hizmetler ve Kullanıcı Hizmetleri olmak üzere iki grup halinde düzenlenir ve yürütülür.

 

A-Teknik Hizmetler:
a) Koleksiyonu geliştirme politikası çerçevesinde kitap, süreli yayın, tez, mikro-film, görsel-işitsel araçlar (video kaset, CD, DVD, ses kaseti), elektronik bilgi kaynakları v.b. gibi her türlü kütüphane materyalinin seçimi, satın alınması ve bağış veya değişim yolu ile sağlanması,

b) Sağlanan kütüphane materyalinin çağdaş bilimsel yöntemler uyarınca kataloglanması, sınıflandırılması, kaydedilmesi, etiketlenmesi ve kütüphane bilgisayar programına kaydedildikten sonra kullanıcıların yararlanmasına hazır duruma getirilmesi,

c) Raflara yerleştirilen materyalin bulunabilirliğini sağlamak amacıyla bilgilendirme ve yönlendirme levhalarının hazırlanması,

d) Koleksiyonun güncel tutulması amacıyla periyodik olarak (en az yılda bir kez) ayıklamasının yapılması hizmetlerini kapsar.

 

B- Kullanıcı Hizmetleri:
a) Kullanıcıların kütüphane içerisinde ''yerinde inceleme'' ve ''ödünç verme'' sistemi çerçevesi içinde her türlü kütüphane materyalinden yararlanmalarının sağlanması,

b) Kullanıcıların kütüphane içinden ve dışından,  kütüphanedeki elektronik veri tabanlarından ve kütüphanedeki materyalden kolayca yararlanmalarının sağlanması,

c) Yayın taraması, internet kullanımı (elektronik dergiler, veritabanları, çevrimiçi kataloglar) ve benzeri hizmetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi,

d) Kütüphanede bulunmayan materyalin yurtiçi veya yurtdışı kütüphanelerden kütüphaneler arası ödünç verme sistemi (ILL) çerçevesinde sağlanması,

e) Görsel ve işitsel araç, gereç ve materyalin kullanıcıların yararlanmalarına hazır bulundurulması,

f) Kütüphane hizmetlerinin tanıtılması ve bu hizmetlerden yararlanmanın yaygınlaştırılması için Üniversite içine ve dışına yönelik seminer, konferans, eğitim programı, yayın ve elektronik posta duyurusu gibi yollarla kullanıcılar ile iletişim sağlanması,

g) Kullanıcıların memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla çeşitli araştırma yöntemlerini içeren çalışmaların hazırlanması ve uygulanması gibi hizmetleri kapsar.

 

Üyelik ve Kütüphanelerden Yararlanma
Madde 7 (Değişik: SK-28/12/2009-145/A8-MH-12/01/2010-61/13) 
Kütüphaneden yararlanabilmek için, kütüphaneye üye olmak gereklidir.


İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personeli, İzmir Ticaret Odası Meclis üyeleri ve çalışanları, kurucu vakıf üyesi ve çalışanları, TOBB üyeleri ve çalışanları Kütüphanenin doğal üyesidir. Bunlar kurum kimlik kartlarını göstermek suretiyle Kütüphaneden yararlanabilir, materyal ödünç alabilirler.

 

Yukarıda sayılanların dışındakiler, kütüphaneye üye olmak ve yıllık ücretini ödeyerek “Kütüphane Kullanıcı Kartı” almak suretiyle kütüphaneden yararlanabilirler.

 

Üyelik ücretleri 1 yılı kapsar ve her yılbaşında veya gerektiğinde, Kütüphane Müdürlüğü ile Kütüphane Komisyonu tarafından ortaklaşa yapılan çalışma sonrasında belirlenerek Rektörlük Makamının onayı ile uygulanır.

 

Tüzel kişilerin materyal ödünç alma hizmetinden yararlanabilmeleri, kütüphaneler arası ödünç verme (ILL) protokollerine bağlı olarak gerçekleştirilir.


Kütüphane üyelerine, kütüphane içerisindeki materyal, unvanları da dikkate alınarak aşağıda belirtilen sürelerde ödünç verilir.

 

a) Kitaplar 21 gün süreyle ödünç verilir ve en fazla 2 kez uzatma yapılır. Akademik personel ve Lisansüstü öğrenciler en fazla 10 kitap, diğer gruplar ise en fazla 5 kitap ödünç alabilir.

b) Süreli yayınlar tüm üyelere 7 gün süreyle en fazla 3 adet olarak ödünç verilir ve en fazla 1 kez uzatma yapılır.c) Multi-medya koleksiyonu tüm üyelere 7 gün süreyle en fazla 2 adet olarak ödünç verilir ve uzatma yapılmaz.d) Rezerve materyal ise tüm üyelere kütüphane içerisinde kullanılmak koşuluyla 2 saat süreyle ödünç verilir ve en fazla 2 kez uzatma yapılır.Ayrıca Akademik personele, isterlerse limitleri içerisinde kalmak koşuluyla dönemlik kitap ödünç verilebilir. 

 

Materyal uzatma işlemi kütüphaneye gelerek yapılabileceği gibi elektronik postayla, telefonla veya kütüphanenin web sayfası üzerinden de yapılabilir.

 

Kütüphane üyeleri, abone olunan online veritabanlarının kullanımında,  üniversitenin abonelik ve lisans koşullarına aynen uymayı peşinen kabul ederler.

 

Kullanıcılar, diğer kütüphanelerden kütüphaneler arası ödünç verme (ILL) protokolleri gereği,  5 adet yayını geçmemek ve yayınların sahibi olan kurumların kurallarına uymak koşuluyla, diğer kütüphanelerden ödünç kitap alınmasını ya da doküman sağlama ücretlerini ödeyerek yurt içinden ve yurt dışından doküman sağlanmasını isteyebilirler.


Ödünç Alanın Yükümlülükleri
Madde 8  -
Kütüphaneden materyali ödünç alan kullanıcı ödünç aldığı materyali özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiler hakkında bu yönerge, ilgili disiplin yönetmeliği hükümleri ve diğer yasal işlemler uygulanır.

 

Ödünç Verilemeyecek Materyal
Madde 9  -
Aşağıda belirtilen kütüphane materyali dışarıya ödünç verilmez. Kullanıcılar, bu gibi materyalden sadece kütüphane içinde yararlanabilirler.

a) Referans kaynakları (Ansiklopedi, sözlük, biyografya, yıllık, rehber, el kitabı, atlas, bibliyografya, indeks, öz (abstrak), istatistik, katalog, raporlar v.b.),

b) Tezler,

c) Rezerve kitaplar,

d) Süreli yayınların son sayıları,

e) Müzik notaları,

f) Harita ve slaytlar,

g) Belli bir koleksiyonun parçaları, heykel, resim gibi sanatsal malzemeler,

h) Kütüphane Müdürlüğü tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan nadir eserler ve diğer materyal.

 

Gününde İade Edilmeyen Materyal
Madde 10 (Değişik: SK-28/12/2009-145/A8-MH-12/01/2010-61/13) 

Ödünç aldığı materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kullanıcılar, başkaca hiç bir işleme gerek kalmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için Kütüphane Müdürlüğü tarafından belirlenip Rektörlük tarafından onaylanmış ve kütüphane tarafından duyurulmuş olan gecikme cezası miktarını ödemekle yükümlüdür.

 

Ödeme cezasının uygulanması başlamış olan kullanıcılara, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası tutarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka materyal ödünç verilemez.

 

Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 90 günü aşması halinde kütüphane yönetimi materyal hakkında kayıp işlemi yürütür ve kullanıcıdan 90 günlük gecikme ücreti  ile beraber  12. maddedeki kuralları uygular.

Üst üste iki kez ceza uygulaması gören kullanıcılara, materyali teslim ettiği tarihten itibaren 3 ay süreyle ödünç materyal verilmez.

 

Üniversite öğretim elemanları ve idari personele ait ödenmeyen para cezaları aylık ücretlerinden kesilir.  Ödünç aldığı materyali getirmeyen öğrencilerin dönem kayıtları yapılmaz/yenilenmez.


Mezun olan veya her hangi bir nedenle üniversiteden ayrılan İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarının Kütüphane ile ilişkileri kesilmeden herhangi bir işlemi yapılmaz ve kendilerine gereken belgeler verilmez.

 

Kütüphaneler arası ödünç verme (ILL) protokolleri uyarınca dış kullanıcıların ödünç verme sisteminden yararlanmaları halinde, diğer üniversitelerin öğretim elemanları, personeli ve öğrencileri hakkında ilgili üniversitelerin Rektörlükleri aracılığı ile aynı hükümler uygulanır.

 

Gecikme Cezası
Madde 11 -
Geciktirilen her bilgi kaynağı için ödenecek günlük gecikme cezası tutarı her dönem/öğretim yılı başında belirlenerek duyurulur.

 

Ödünç Alınan Materyalin Yıpratılması ve Kaybı
Madde 12 (Değişik: SK-28/12/2009-145/A8-MH-12/01/2010-61/13) 

Kullanıcı, ödünç aldığı materyali kaybetmiş veya yıpratmış ise; piyasada bulunuyorsa, orijinalini temin ederek getirmesi istenir. Orijinali bulunmadığı takdirde kütüphanenin belirlediği aynı değerdeki başka bir kitabı kütüphaneye satın alması istenir. Kullanıcı, ayrıca Kütüphane Müdürlüğü’nün teklifi üzerine Rektörlük tarafından onaylanarak belirlenen teknik işlem ve kargo/ulaşım bedellerini öder.

Kaybolan veya yıpranan materyal, çoğaltılmış multi medya materyali ise orijinal materyalin güncel bedelinin  %50 si kullanıcıdan tahsil edilir.

Ödünç aldığı materyali kaybetmiş veya yıpratmış kullanıcılara 10. maddedeki kurallar ayrıca uygulanır.

Belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kullanıcılar için disiplin yönetmeliği hükümleri ve diğer yasal işlemler yürütülür.

 

Telif Hakları
Madde 13 - (Ek: SK-06/01/2005-43-A6-MH-07/02/2005-10-B5)
Kütüphane koleksiyonunda bulunan tüm bilgi kaynakları telif hakları yasası kapsamındadır. Bu kaynakların kopyalanması telif hakkı yasaları gereği, aksine bir hüküm olmadıkça suç sayılır. Bu nedenle tüm kütüphane kullanıcıları telif hakkı yasalarını ve Kütüphane Yönergesi kurallarını kabul etmiş addedilir.

 

Yürürlük
Madde 14 -
Bu yönerge Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme
Madde 15-
Bu yönerge hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 


 

Bu yönerge 23/09/2002 tarih ve 12/14 sayılı Senato kararı ve 19/11/2002 tarih ve 18-B/6 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.