Bizi takip edin
|
EN

YURT YÖNERGESİ


 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1– (1) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi yurdunda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilere yurtta sağlıklı, temiz, güvenli, rahat ortamın sağlanması ile yurdun çalışma usul ve esaslarının belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi yurtta kalacak öğrencilerin kabulü, yurt yönetimi, işletilmesi,  öğrenci disiplin işlemleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 6/5/2017 tarih ve 30058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği”ne ve 10/04/2018 tarih ve 732935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”ye dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede adı geçen;

a)         Eğitim-Öğretim Yılı: Akademik takvime göre derslerin başlangıç ve öğretim yılına ait sınavların bitim tarihine kadarki süreyi,

b)         Öğrenci: İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerini,

c)         Rektörlük: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünü,

d)         Üniversite Yönetim Kurulu  : İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,

e)         Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

f)          Yurt Disiplin Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yurt Disiplin Kurulunu,

g)         Yurt Müdür Yardımcısı: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yurt Müdür Yardımcısını,

h)         Yurt Müdürü: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yurt Müdürünü,

i)          Yurt Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yurt Yönetim Kurulunu,

j)          Yurt Yönetim Memuru: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yurt Yönetim Memurunu,

k)         Yurt: İzmir Ekonomi Üniversitesinin yurdu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

 

MADDE 5 –(1) Yurt Yönetim Organları;

a)         Yurt Yönetim Kurulu

b)         Yurt Disiplin Kurulu

c)         Yurt Müdürü

d)         Yurt Müdür Yardımcısı

e)         Yurt Yönetim Memuru

 

Yurt Yönetim Kurulunun oluşumu

MADDE 6- (1) Yurt Yönetim Kurulu, ilgili Rektör Yardımcısı başkanlığında, Rektör tarafından bir yıl süre ile tayin edilen bir öğretim üyesi, Genel Sekreter, ilgili Genel Sekreter Yardımcısı, Öğrenci İşleri Müdürü, Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü, Yurt Müdürü ve Üniversite yurdunda ikamet etmekte olan bu yönergenin sekizinci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca seçilen öğrenci temsilcilerinden oluşur.

 

(2) Yurt Yönetim Kurulu, öğretim yılı süresince ayda bir kez; olağanüstü hallerde de Başkan'ın çağrısı üzerine toplanır.

 

Yurt Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 7- (1)Yurt yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a)         Yurtta uygulanacak genel kural ve ilkeleri belirlemek,

b)         Yurdun genel yönetimi, gelişme düzenlenmesi ile ilgili konularda kararlar almak,

c)         Kurula gelen şikâyet ve önerileri inceleyip karara bağlamak,

 

Yurt Disiplin Kurulu

MADDE 8- (1) Yurt Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda Yurt Disiplin Kurulu üyeleridir. Toplantılara ayrıca Üniversitenin Hukuk Müşaviri katılır.

 

(2) Üyelerin toplantıya katılamaması durumunda disiplin kuruluna yedek üyeler katılır.

 

(3) Öğrenci temsilcileri, her öğretim yılı başında, biri asıl diğeri yedek olacak şekilde, gizli oyla Üniversite yurdunda ikamet etmekte olan hiç ceza almamış bir kız ve bir erkek öğrenciler arasından, Üniversite yurdunda ikamet etmekte olan öğrenciler   tarafından seçilir.

 

(4) Disiplin Kurulu, kendisine görev olarak verilen işleri müdürün havalesi üzerine ve en çok yedi işgünü içinde sonuçlandırır. Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiilin öğrencilerin can ve mal güvenliği bakımından yakın tehdit oluşturması halinde kurumdan çıkarma işlemi yirmi dört saat içinde sonuçlandırılır.

 

Yurt Müdürü Görev ve Yetkileri

MADDE 9- (1)Yurt müdürü, yurttan sorumlu en üst amirdir. Yurt, lisans mezunu ve mevzuat bilgisi, kurum yönetimi, işletme, kurumun fiziki ve hizmet standartlarının iyileştirilmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi konularında düzenlenen eğitim sonucunda alınan öğrenci barınma hizmetleri yönetici sertifikasına sahip müdür tarafından yönetilir.

 

(2) Yurt müdürünün görevleri şunlardır;

a)         Yurdun en iyi şekilde yönetilmesini, yönetim kurulunca saptanan genel kural ve ilkelerin uygulanmasını sağlamak,

b)         Yurt birimlerini ve personelini denetlemek,

c)         Gerek yurt personelinden gerekse yurt öğrencilerinden gelen sorunları gidermek için önlemler almak,

d)         Yurt yönetim kurulunun gündemini hazırlamak,

e)         Yurt demirbaşlarının korunması ve kollanması için gerekli önlemler almak,

f)          Yurt Yönetim Kurulu’nun belirlediği koşullar çerçevesinde yurda öğrenci kabul etmek, bunlarla ilgili kayıtları tutmak,

g)         Yurt disiplinini temin etmek, gerekirse işbu yönergede mevcut olan işlemleri uygulamak,

 

(3) Yurt Müdürü, oda yerleştirmeleri tamamlandıktan sonra, odalardaki boşlukları dikkate alarak oda yerleşimi konusunda optimizasyonu yapma hakkına sahiptir.

 

Yurt Müdür Yardımcısı

MADDE 10-(1) Yurt Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından seçilir.

 

Yönetim Memuru

MADDE 11- (1) Üniversitenin kayıt kabul, devam, devamsızlık, alım, satım, teslim alma ve işletmeye ilişkin diğer iş ve işlemler ile nöbet saatlerinde yönetici adına kurum yönetimini üstlenen, müdür ve müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda müdüre vekâlet eden ve yönetici tarafından verilen diğer görevleri yürüten personeldir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Kabul, Yerleştirme

 

Yurda Başvuru

MADDE 12- (1) Başvuru işlemleri, her akademik yıl için mevcut yurt kapasitesi ve belirlenen esaslar doğrultusunda alınır.

 

(2) Yurt imkânından yararlanmak üzere başvuracak öğrencilerin aşağıda yer alan koşulları sağlamış olması gerekir.

a)         İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi olmak,

b)         Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallara uygun olarak Yurt Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak,

 

(3) Başvuru için gerekli evraklar şunlardır;

a)         Başvuru Formu.

b)         Anne, baba ve öğrenci için ayrı ayrı olmak üzere e-devlet üzerinden alınan ikametgâh belgesi.

c)         Vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile bireyleri bilgilerini de içermelidir)

d)         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlik kartı fotokopisi.

e)         İki adet vesikalık fotoğraf.

f)          Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu.

g)         Üniversite giriş puan kartı fotokopisi.

h)         Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi.

i)          Depozito ücretine ait makbuz (ücretli öğrenciler için geçerlidir)

 

(4) Birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte, hizmet sunum taahhütnamesi tanzim edilerek öğrenci dosyasına konulur. Bu taahhütname tek nüsha olarak düzenlenir ve fotokopisi öğrenciye verilir.

(5) Yabancı uyruklu öğrencilerden öğrenim izni belgesi, pasaport fotokopisi, yabancı kimlik numarası ile birlikte birinci fıkrada belirtilen diğer belgeler de istenir.

(6) Öğrencinin geçmiş dönemlere ait herhangi bir yurt borcu bulunmamalıdır. Geçmiş dönemlere ait yurt borcu olan öğrencilere yurt planlaması yapılmaz.

(7) Yurt başvurusunda bulunan burslu/burssuz tüm öğrenciler ile yabancı öğrenciler de başvuru sırasında yurt depozito ücretini ödemekle yükümlüdürler. Depozitosunu ödemeyen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz  .

 

(8) Disiplin cezası nedeniyle yurttan çıkarılmış bir öğrencinin yurda yeniden kabul edilip edilmeyeceği ve koşulları Yurt Müdürü’nün teklifi üzerine Yurt Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

(9) Yurtta ücretsiz ikamet etme hakkı olan tam burslu öğrencilerin, Üniversitede öğrenime başladıkları ilk yıl yurtta konaklamamaları halinde sonraki yıllarda yapacakları yurt başvuruları, yurtta yer olması halinde Yurt Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

 

(10) Yurtta ikamet ederken kendi isteği ile yurttan ayrılan ve/veya kira yardımı alarak eve çıkan öğrenciler yurtta yer olması halinde yeniden başvurular. Başvurular, Yurt Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

 

(11) Yurt Müdürünün, onayı neticesinde yurtlarda uygun görülen öğrencilerin konaklamadığı odalarda akademik dönem boyunca akademisyen, idari personel, eğitim amaçlı konaklama talebinde bulunanlar ve misafir konaklatılabilir  .

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme

MADDE 13- (1) Yurt öğrenci kabul ve yerleştirme işlemi her akademik yıl için mevcut yurt kapasitesi ve Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenen   esaslar doğrultusunda yapılır.

 

(2) Yurt yönetimi tarafından oda yerleşimi sırasında bölüm-sınıf bilgileri, daha önce almış oldukları disiplin cezaları vb. unsurlar dikkate alınabilir.

 

(3) Herhangi bir suçtan hüküm giymiş ya da hakkında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin, affa uğramış olsalar bile yurtlara kabul edilip edilmeyeceklerine ve koşullarına Yurt Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

 

(4) Yaz dönemi süresince yurtta yer durumunun uygun olması hâlinde, yurtta kalmak için başvuruda bulunan öğrencilerin yurttan yararlanıp yararlanmayacağı ve koşulları Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

(5) Yurtta kalmasında sakınca görülen öğrencilerin durumları, Yurt Yönetim Kurulunda görüşülerek karar bağlanır.

 

(6)  Kendilerine atanan yurt odasını değiştirmek isteyen öğrenciler, her dönem sadece bir defaya mahsus olmak üzere ve dönemin ilk ayı içerisinde Yurt Müdürüne başvuruda bulunabilirler. Oda değişikliği talepleri Yurt Müdürü tarafından imkânlar dâhilinde değerlendirilir.

 

(7) Öğrenciler kendilerine tanımlı odayı eksiksiz olarak teslim aldığına dair Demirbaş Formu imzalayarak oda girişi yapar. Yıl içi kontrollerde oluşan hasarlar tutanak ile tespit edilir ve öğrenci söz konusu hasar karşılığında borçlandırılır.

 

Burslu öğrencilerin yurt ikamet hakları

MADDE 14- (1) Burslu kontenjandan lisans programlarına kayıt yaptıran, yerleşme başarı sırası SÖZ ve DİL puan üründe ilk 2.500, EA ve SAY puan türünde ilk 10.000 içinde olanlardan ailesiyle birlikte şehir dışında ikamet edenler ile İzmir içinde olmakla beraber genel ulaşım araçlarıyla gün içinde Üniversiteye ulaşımı mümkün olmayan (Karayolu itibariyle 50 kilometreden daha uzak yerlerden gelenler) ve Üniversite tarafından belirlenen ilçelerde ikamet etmekte olan öğrencilerden isteyenler, ücretsiz yurtta kalabilirler.

 

(2) Burslu kontenjandan kayıtlanan öğrencilerin, yurt başvurularının değerlendirilebilmesi için anne, baba ve öğrencinin ayrı ayrı olmak üzere e-devlet üzerinden ikametgâh belgesi getirmesi şartına ek olarak öğrencinin, son altı aydır Üniversiteden en az 50 km uzaklıkta ikamet ettiğini belgelendirmesi gerekir. Anne-babanın ayrı yaşıyor olmaları veya boşanmış olmaları durumunda her ikisinin de aynı koşulu sağlıyor olmaları şarttır.

 

(3) Bu yönergenin, 13. maddesi kapsamında burslu kontenjandan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerinin yurtlardan yararlanma süresi; Yabancı Dil Hazırlık Programı'nda 2 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 4 yıl, 6 yıllık lisans programlarında 6 yıldır.

 

(4) Ön lisans programlarında öğrencilere sağlanan burs yurt   ücretini kapsamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİSİPLİN İŞLEMLERİ

 

Disiplin İşlemleri

MADDE 15- (1) Bu yönergede belirtilen hususlara riayet etmeyen, kurallara uymayan, kurum içinde ve kurum dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır.

a) Uyarma.

b) Kınama.

c) Kurumdan çıkarma.

 

(2) Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı belirtilmediği takdirde, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanırlar. Verilen cezalar öğrencinin yurtta ikamet ettiği sürenin tamamını kapsar. 

 

(3) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş aynı fiil veya halin öğrencinin yurtta barındığı sürede tekrarında, bir derece ağır ceza uygulanır.

 

Uyarma Cezaları

MADDE 16-(1) Uyarma, öğrenciye davranışlarının kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

 

(2) Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

a)         Arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak.

b)         Temizliğe dikkat etmemek, sürekli düzensiz olmak.

c)         Yatakhane, yemekhane, banyo, çalışma odası ile diğer çalışma ve dinlenme alanları vb. ortak alanlara girip çıkmada zaman çizelgesine uymamak.

d)         Yurt çalışma talimatında öngörülen hususlara uymamak  .

e)         Yurt personeline kötü davranmak.

f)          Yurdun fiziki yapısına bilerek zarar vermek.

g)         Başkasına ait eşyayı müsaadesiz kullanmak.

h)         Yalan söylemek, Yurt yönetimine yanlış bilgi vermek, kendisinden istenilen belgeleri eksik veya yanlış veya hiç verememek,

i)          Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışlarda bulunmak,

j)          Kendilerine tahsis edilen ve müşterek kullanıma verilen alanların ve eşyaların temizlik ve düzenine özen göstermemek.

k)         Yurt eşya ve malzemelerinin yerini izinsiz değiştirmek,

l)          Daimi ikametgâh ve izine çıktığı adreslerdeki değişiklikleri 15 gün içinde Yurt Müdürlüğüne bildirmemek.

m)        Öğrenciye ait “...@std.izmirekonomi.edu.tr” adresinden “dormitories@ieu.edu.tr” adresine gönderilecek mail ile veya yazılı olarak, saat 01:00’e kadar yurt yönetim memurundan izin almadan 01:00-07:00 saatleri arasında yurtta bulunmamak,

n)         İzinsiz ve mazeretsiz olarak yurda 01:00’den sonra giriş yapmak,

o)         Genel ahlaka uygun olmayan bir kıyafet ile genel alanlarda dolaşmak.

p)         Odalarda müzik seti, yemek pişirme cihazları bulundurmak ve kullanmak.

q)         Yurt penceresinden veya balkonundan aşağıya bir şey atmak,

r)          Yurt penceresine kurutma amacıyla çamaşır, giysi vs. asmak.

s)         Yurt giriş-çıkışlarında öğrenci kartı kullanmamak. 

t)          Yurt yönetimince belirlenen alanlar ve saatler dışında ziyaretçi kabul etmek, ziyaret saatlerine   uymamak,

u)         Saat 24:00’den sonra başka öğrencilerin odalarında bulunmak,

v)         Yurt odalarında gaz ocağı, elektrikli ocak, ütü, tost makinesi ile benzeri ispirtolu/gazlı/elektrikli araç-gereçler bulundurmak ve/veya kullanmak,

 

Kınama Cezası

MADDE 17- (1) Kınama, öğrenciye disiplin cezası gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

 

(2) Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:

a)         Küfür etmek veya arkadaşlarına sataşmak.

b)         Kurumda sigara içmek.

c)         Kurum personeline hakaret etmek.

d)         Kurum yönetiminin astığı ilanları koparmak, yırtmak veya değiştirmek.

e)         Kurum personelinin ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek.

f)          Kurum yöneticilerinin ve personelin çalışmalarını engellemek.

g)         Kurumda yönetimden izin almadan toplantı veya tören düzenlemek.

h)         İzin almış olunsa bile resmi tatiller, sömestr, ara tatil (modül) ve hafta sonları iki gün hariç 21 günden fazla yurtta bulunmamak,

i)          Yurdun güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak,

j)          Yurttan ayrılırken veya gerekli görülen zamanlarda dolap, bavul ve benzeri özel eşyalarını, yurt yönetiminin denetimine açık bulundurmamak,

k)         Yurt bina ve tesislerinin herhangi bir yerine, demirbaş eşyaya resim yapmak, yazı yazmak, ilan poster ve afiş yapıştırmak,

l)          Yurda kayıtlı olmayan kişileri yurtta barındırmak,

m)        Yurt eşya ve malzemesini yurttan dışarı çıkarmak,

n)         Yurtta hayvan beslemek,

 

(3) Yukarıda belirtilen fiil ve davranışların tekrarı halinde, Yurt Yönetim Kurulu’na sevk edilir  .

 

Yurttan çıkarma

MADDE 18- (1) Kurumdan çıkarma, öğrencinin kurum ile ilişiğinin kesilmesidir. Öğrenci, bu cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde kurumu terk etmek zorundadır. Ancak kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiillerden birinin işlenmesi ve bu fiilin, diğer öğrencilerin can ve mal güvenliği için yakın tehdit oluşturması halinde, beş günlük süre beklenmeden öğrenciye bildirildiği andan itibaren yirmi dört saat içinde kurumdan ayrılması sağlanır. Kurumdan çıkarma cezası, on sekiz yaşından küçük öğrencinin velisine; on sekiz yaş ve üstü öğrencinin kendisine tebliğ edilir.

 

(2) Kurumdan çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a)         22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı davranmak.

b)         Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasada ifadesini bulan niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak.

c)         Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü durumuna düşmek.

d)         Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak.

e)         Hırsızlık yapmak.

f)          Kurum yönetimi ve personeli ile arkadaşlarını tehdit etmek veya bunlara fiili tecavüzde bulunmak.

g)         Kurum içinde kesici, delici veya patlayıcı silahları bulundurmak veya herhangi bir kimseyi yaralamak suretiyle ilgili kanuna muhalefet etmek.

h)         İçki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu ve keyif verici maddeleri bulundurmak, kullanmak ve bunu alışkanlık haline getirmek.

i)          Farklı nedenlerden bile olsa üç defa kınama cezası almak,

j)          Kavga etmek,

k)         Yurt başvurusu sırasında gerçeğe aykırı yanıltıcı ve eksik beyanda bulunmak,

 

Ceza verme yetkisi

MADDE 19- (1) Uyarma ve kınama cezaları müdür, kurumdan çıkarma cezası ise disiplin kurulu tarafından verilir.

 

(2) Disiplin cezası alan öğrencinin işlediği fiilden etkilenen öğrenci ve personel ile disiplin cezası alan öğrenci, uyarma ve kınama cezalarına   karşı disiplin kuruluna; kurumdan çıkarma cezasına karşı kurumun bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlüğüne cezanın tebliğ tarihinden itibaren beş işgünü içinde itirazda bulunabilir.

 

(3) Disiplin Kurulu itirazları yedi işgünü içinde karara bağlar. Disiplin kurulu itiraz konusu cezayı kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da onayabilir.

 

(4) İl millî eğitim müdürlüğü kurumdan çıkarma cezasına karşı itiraza ilişkin nihai kararını on beş işgünü içinde verir. İl millî eğitim müdürlüğü itiraz konusu cezayı kaldırabilir, bir alt ceza verebilir ya da onayabilir.

 

Disipline ilişkin işlemler

MADDE 20- (1) Disiplin kurulu, her dönem başında toplanarak kurumun düzen ve disiplini ile ilgili konuları inceler ve gerekli kararları alır  .

 

(2) Öğrencinin disiplin kuruluna sevkinden önce gerekli incelemeler kurum yönetimince yapılır.

 

(3) Disiplin Kurulu, disiplin kuruluna sevk edilen öğrencinin savunmasını yazılı olarak veya tutanağa bağlanmak kaydıyla sözlü olarak alır. Çağrılan öğrenci davete katılmaz veya ifade vermez ya da kendisinin izinsiz olarak kurumda bulunmadığı anlaşılır ise durum bir tutanakla tespit edilir ve karar disiplin kurulunca ilgilinin gıyabında verilir. Disiplin cezası gerektiren birden çok fiilin gerçekleşmesi halinde disiplin kurulunca her fiil ayrı ayrı değerlendirilir.

 

(4) Müdür veya disiplin kurulu, öğrenciye cezayı verirken davranışının mahiyetine, önemine, kendisinin kurum içinde ve kurum dışındaki genel durumuna, suçun ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğuna, öğrencinin suçu işlediği zamanki ruhsal durumuna, oluşan fiilin hafifletici ve ağırlaştırıcı sebeplerine dikkat eder.

 

(5) Disiplin Kurulu, lüzum görürse toplu olarak veya bir üyesini görevlendirerek soruşturmayı genişletebilir.

 

 

(6) Disiplin Kurulu kararları, disiplin kurulu karar defterine yazılır.

 

(7) 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren “ Yükseköğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümlerine göre ceza gerektiren fiil ve davranışlar Rektörlük Makamına bildirilir.

 

(8) Kurumlarda meydana gelen ve adli soruşturmayı gerektiren her türlü olay, kurum yönetimince en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir. Kurumlarda kalan öğrencilerden herhangi   birinin tutuklanması halinde disiplin işlemleri adli işlemlerin sonucuna göre yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurt Ücretleri, Depozito ve İadeler

 

Yurt Ücretleri ve Depozito

MADDE 21-(1) Yurt ücretleri, depozito miktarları ile yaz okulu, staj vs. gibi gerekçelerle yurtta kalmak isteyen öğrenciler ile misafirlerden alınacak ücretler her öğretim yılı başlangıcında, 20/2/2017 tarihli Bakanlar Kurlu kararı ile yürürlüğe giren Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde Yurt Yönetim Kurulu’nun görüşü, Üniversite Yönetim   Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir.

 

 

(2) Yurt başvurusunda bulunan burslu/burssuz tüm öğrenciler ile yabancı öğrenciler de yurt depozito ücretini ödemekle yükümlüdürler. Depozitosunu ödemeyen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

(3)Yurt ücretleri ve depozitoları yıllık peşin olarak ilk kayıt sırasında ödenir. Güz dönemi   sonunda mezun olan öğrenciler mezuniyet evrakları ile başvurmaları halinde, bahar dönemi için ödemiş oldukları tutar hesaplanarak depozito ücreti ile birlikte iade edilir.

 

(4) Yurt kapasitesinin yeterli olmaması halinde, bu yönergenin 7inci maddesinin 4üncü fıkrası kapsamından yararlanarak yurtta en az bir yıl ikamet eden öğrencilerden isteyenlere, ev kira ödeneği verilebilir. Ev kira ödeneği verilme talepleri Yurt Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Ev kira ödeneği   olarak öğrencilere ödenecek tutar her öğretim yılı başlangıcında Yurt Yönetim Kurulu’nun görüşü, Üniversite Yönetim Kurulu önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir.

 

(5) 15 Eylül sonrasında yurtta ikamet etmek isteyen öğrencilerin ödeyecekleri yurt ücretleri aylık olarak hesaplanır. Öğrencilerin yurt ücretleri, başvurdukları ayın ücretinin tamamı hariç olmak üzere konaklamadığı aylara ait aylık yurt ücreti yıllık yurt ücretinden düşülerek hesaplanır.

 

Yurt Ücreti İadesi

MADDE 22 – (1) Yurda kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin %10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir.

 

Yurt Depozito Ücreti İadesi

MADDE 23-(1) Depozito ücreti, öğrenci yurttan ayrılırken yurdun herhangi bir malzeme ve demirbaş eşyasını, verilen anahtarı kaybetmediği ve zarar vermediği Üniversiteye bir borcu olmadığı tespit edildiği takdirde öğrenciye iade   edilir.

 

(2) Öğrencinin yurttaki herhangi bir malzeme veya demirbaş eşyasına zarar vermesi durumunda, Üniversitenin ilgili birimleri tarafından belirlenecek hasarın karşılığı ödeme günündeki   maliyeti üzerinden ödettirilir ya da depozitosundan kesilir.

 

(3) Birden fazla öğrencinin neden olduğu hasarların karşılığı bu öğrenciler arasında eşit olarak bölüştürülerek tahsil edilir ya da depozitolarından kesilir. Öğrencinin malzeme bedelini kendisine tanınan süre içerisinde ödememesi durumunda bu tarihten itibaren yasal faiz uygulaması başlatılır. Öğrencinin bu ücreti ödememesi halinde Üniversiteden ayrılırken ilişik kesme işlemi tamamlanamaz ve kendisine herhangi bir belgesi teslim edilmez.

 

(4) Öğrencinin yurda verdiği zararı karşılamaması veya barınma hizmeti ücretini ödemeden kurumdan ayrılması durumunda bu zarar ve barınma hizmeti ücreti depozitodan mahsup edilir. Depozito, iade edildiği tarihteki bir aylık barınma hizmeti ücreti tutarında geri ödenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yurt Takvimi

MADDE 24- (1)  Yurt açılış ve kapanış tarihleri, başvuru tarihleri, ücret ödeme tarihleri ve ilgili diğer tarihler akademik takvim ile uyumlu olacak biçimde Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Yurt Takvimi oluşturulur.

 

Çıkış İşlemleri ve İlişik Kesme

MADDE 25 - (1) Yurtta kalan tüm öğrencilerin dönem içi çıkışlarda veya dönem sonu çıkışlarda, aşağıda belirtilen süreçleri takip etmesi gerekmektedir.

 

(2) Öğrencilerin yurttan ayrılırken yapması gereken işlemler:

a)         Yurt odasından kendisine ait tüm eşyaları alarak odayı boşaltmak,

b)         Odasını kendisine teslim edildiği gibi temiz ve düzenli bırakmak,

c)         Yurt Müdürlüğü Ofisi’ne gelerek yurt çıkış belgesi imzalamak  ,

d)         Demirbaş Teslim Formu vb. formlar

e)         Oda anahtarını teslim etmek

 

(3) Dönem sonu genel çıkışlarda, yurttan ayrılan öğrencinin odası çıkış öncesi bir ay içinde Yurt

Müdürlüğünce kontrol edilir ve odanın durumu tutanak ile tespit olunur. Dönem içi çıkışlarda ise oda kontrolü aynı gün içinde yapılır. Malzeme ve demirbaş eşyalara zarar verilip verilmediği belirlenir.

Zarar tespit edilmesi durumunda, hasar bedeli belirlenerek öğrenci ilgili tutar kadar borçlandırılmak üzere yurt çıkış belgesine işlenir. Bu tutar depozitosundan düşülür.

 

(4) Çıkış işlemlerini tamamlamadan ayrılan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler:

a)         Odalarda isimli/isimsiz olarak terk edilen öğrenci eşyaları, Yurt Müdürlüğü tarafından geçici bir süre için depoya alınır. 30 gün sonunda öğrenci tarafından alınmayan eşyalar elden çıkartılır veya ortak kullanıma sunulur. Depoya alınan bu eşyaların olası hasar veya kayıplarından Yurt Müdürlüğü sorumlu değildir.

b)         Yurt çıkışı sırasında, odasını teslim aldığı şekilde düzenli ve temiz bırakmayan öğrenciden, Yurt Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen   oda temizlik bedeli olarak tahsil edilir. Bu bedel her eğitim öğretim yılı başında Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin ücreti ödememesi halinde bu miktar depozitosundan kesilir.

 

(5) Öğrencinin her hangi bir sebeple yurttan ilişkisini kesmesi durumunda depozitosu iade edilir. Bunun için öğrencinin yurt yönetim ofisine gelerek depozito ücret iade formunu doldurup imzalaması gerekmektedir.

Yurt Güvenliği

MADDE 26-(1) Oda kapılarının kapalı ve kilitli tutulması zorunludur. Öğrencilerin, değerli   ve özel eşyalarını  beraberinde bulundurulması gerekmektedir. Odalardaki demirbaş ve şahsi eşyaların güvenliği konusunda sorumluluk tamamen yurt öğrencilerine aittir.

 

(2) Tatil sürelerinde veya herhangi bir nedenle yurttan geçici veya daimi olarak ayrılan   öğrenci şahsi eşyasını beraberinde götürmek zorundadır. Bırakılan eşyadan yurt yönetimi sorumlu değildir.

 

(3) Oda anahtarını kaybeden ya da odasında unutan öğrencilerin kapı açma talepleri; öğrencilerin kimlik kartlarını ibraz etmeleri suretiyle Yurt Müdürü ve güvenlik görevlisi nezaretinde yapılabilir. 

 

(4) Yurt görevlileri gerekli gördüğünde, denetim için, bakım onarım işleri için, acil bir tehlikenin tespiti halinde vb. odalara güvenlik görevlisi nezaretinde girme hakkında sahiptir.

 

(5) Yurda giriş çıkışlarda güvenlik elemanları çanta, poşet vb. eşyaları kontrol etme hakkına sahiptir.

 

Oda ve Yurt Temizliği

MADDE 27- (1) Oda temizliği, Yurt Müdürlüğü’nün onayladığı programa göre yapılır.

 

(2) Yurt odalarında bulunan çöp kovaları planlanan oda temizlik günlerinde boşaltılır.

 

(3) Öğrenciler; çamaşırhanelerde bulunan ütü, çamaşır ve kurutma makinelerinden faydalanabilirler.

 

(4) Mutfak, dinlenme odası ve çamaşırhane gibi ortak alanlarda bırakılan eşyaların sorumluluğu öğrencilere aittir. Değerli eşyaların şahsen muhafazası zorunludur, kayıp ve hasardan yurt yönetimi sorumlu tutulamaz.

 

(5) Mutfaklarda ve banyo tezgahlarında bırakılan kirli bulaşıklar; hijyen kuralları gereği, görevliler tarafından çöpe atılır.

 

(6) Öğrenciler, şahsi kullanımları için gereken temizlik maddelerini kendileri temin ederler.

 

Tazminat Sorumluluğu

MADDE 28-(1) Yurda kayıt olan öğrenci, Üniversite’nin diğer öğrencilerine, mülküne, demirbaşlarına, çalışanlarına, ve üçüncü kişilere, herhangi bir zarar vermeyeceğini, aksi halde, hafif ihmal dahil her türlü kusurundan münhasıran sorumlu olacağını, Yönerge kapsamında Üniversite nezdinde meydana gelecek her türlü zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Yönergede belirtilmeyen ancak Üniversite’yi doğrudan veya dolaylı olarak zarara uğratan diğer eylem ve/veya davranışlar da söz konusu tazmin yükümlülüğü kapsamında değerlendirilecektir.

 

Çeşitli Hükümler

MADDE 29- (1)  Rektörlük, olağanüstü durumlarda doğrudan doğruya ya da Yurt Yönetim Kurulunun önerisi üzerine yurtları kapatabilir.

 

(2) Yurtlarda kalmakta olan öğrencilerden hasta olanlar refakatçi ile yurtta kalamazlar.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu yönergede bulunmayan durumlarda 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğrenim   Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" maddeleri ile 6/5/2017 tarih ve 30058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ne ve 10/04/2018 tarih ve 732935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tarihli “Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi” hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 31 – (1) 23.05.2006 tarih ve 69-A6 sayılı Senato ve 05.06.2006 tarih ve 25 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe giren Üniversitemiz “Öğrenci Yurtları Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük Ve Yürütme

 

Yürürlük

MADDE 32- (1) Bu yönerge Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 33- (1) Bu yönerge hükümlerini İzmir Ekonomi   Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

GEÇİCİ MADDE 1- 2018 ve öncesinde   ÖSYS bursu kapsamında Üniversitemize kayıtlanan öğrencilerin yurtta ücretsiz kalabilmeleri için, 13.maddenin ikinci fıkrasında yer alan başarı koşulunu sağlamış olmaları şartı aranmaz.

 

Bu yönerge 16.10.2019 tarih ve 372/A11 sayılı Senato ve  24.10.2019 tarihve 27 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.