Bizi takip edin
|
EN

YURT YÖNERGESİ


 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi yurtlarında kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilere yurtta sağlıklı, temiz, güvenli, düzenli bir ortamın sağlanması ile yurtların çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi yurtlarında kalacak öğrencilerin kabulü, yurt yönetimi, işletilmesi, öğrenci disiplin işlemleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge “Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği” ve “Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönergesi’ne‘’ dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede adı geçen;

a) Eğitim-Öğretim Yılı: Akademik takvime göre derslerin başlangıç ve öğretim yılına ait sınavların bitim tarihine kadar olan süreyi,

b) Öğrenci: İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerini,

c) Personel: İzmir Ekonomi Üniversitesi Kız ve Erkek Yurdu kapsamında çalışan personelin tamamını 

ç) Rektörlük: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünü,

d) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,

e) Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

f) Yurt Disiplin Kurulları: İzmir Ekonomi Üniversitesi Kız ve Erkek Yurdu Disiplin Kurulu’nu,

g) Yurt Müdürü: İzmir Ekonomi Üniversitesi Kız ve Erkek Yurt Müdürü’nü,

ğ) Yurt Yönetim Memuru: İzmir Ekonomi Üniversitesi Kız ve Erkek Yurtlarındaki Yurt Yönetim Memurunu,

h) Yurtlar: İzmir Ekonomi Üniversitesi Kız ve Erkek Yurdunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim Organları

MADDE 5 – (1) Yurt Yönetim Organları;

a) Yurt Yönetim Kurulu

b) Yurt Disiplin Kurulu

c) Yurt Müdürü

ç) Yurt Yönetim Memuru

Yurt Yönetim Kurulunun oluşumu

MADDE 6- (1) Yurt Yönetim Kurulu, ilgili Rektör Yardımcısı başkanlığında, Rektör tarafından bir yıl süre ile tayin edilen bir öğretim elemanı, Genel Sekreter ya da görevlendireceği Genel Sekreter Yardımcısı, Öğrenci İşleri Müdürü, Sağlık Kültür ve Spor Müdürü, Yurt Müdürü ve Üniversite yurdunda ikamet etmekte olan, her öğretim yılı başında daha önce hiç disiplin cezası almamış öğrenciler arasından bir asil diğeri yedek olacak şekilde ve gizli oyla öğrenciler tarafından seçilen öğrenci temsilcisinden oluşur.

(2) Yurt Yönetim Kurulu, öğretim yılı süresince en az dönemde bir kez ya da Yurt Müdürünün çağrısı üzerine toplanır.

Yurt Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 7- (1) Yurt Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Yurtların genel yönetim ve denetimiyle ilgili prensip kararlarını almak, yurtlarda uygulanacak kural ve ilkeleri belirlemek,

b) Yurtlara alınacak öğrencilerin kabul koşullarını, sıralama esaslarını tespit etmek ve başvuran öğrencilerin bu esaslara göre seçim ve yerleştirme kriterlerini belirlemek,

c)  Gelen talep, şikâyet ve önerileri inceleyip karara bağlamak,

ç) Bu yönergede öngörülen diğer görevleri yapmak.

Yurt Disiplin Kurulları

MADDE 8- (1) Yurt Disiplin Kurulu, toplanma şekli, çalışma usul ve esasları, disiplin cezası verilirken uygulanacak ve dikkat edilecek hususlar, disiplin cezasının gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında, yürürlükte olan ‘’Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği” esasları uygulanır. Yurt disiplin kurulu erkek ve kız öğrenci yurtları için ayrı olarak oluşturulur.

(2) Yurt Disiplin Kurulu, yurttan çıkarma cezasını uygulaması gereken durumda, Yurt Yönetim Kurulu ve Üniversite’nin Hukuk Müşavir’inden görüş alarak karar verir. 

(3) 2547 Sayılı Kanun hükümlerine göre ceza gerektiren fiil ve davranışlar Rektörlük Makamına bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Kabul ve Yerleştirme

Başvuru

MADDE 9- (1) Başvuru işlemleri, her dönem için mevcut yurt kapasitesi ve Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda alınır.

(2) Yurt imkânından yararlanmak üzere başvuracak öğrencilerin aşağıda yer alan koşulları sağlamış olması gerekir.

a) İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi olmak,

b) Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallara uygun olarak Yurt Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak,

c) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma suçlarından mahkum olmamak.

(3) Yurt bursundan faydalanmakta olup, yurtta ikamet ederken kendi isteği ile yurttan ayrılan ve/veya kira yardımı alarak eve çıkan burslu öğrenciler yurtta yer olması halinde yurtta konaklama talebi için yeniden başvurabilir. Başvurular, Yurt Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(4) Üniversitede öğrenim gören öğrencilerden ilgili dönemde ders kaydı aktif olanlar, sadece öğrenim gördükleri dönem süresince yurtlarda konaklayabilir.

Kabul 

MADDE 10- (1) Yurt öğrenci kabul ve yerleştirme işlemi her akademik yıl için mevcut yurt kapasitesi ve başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler arasından Yurt Yönetim Kurulu’nun belirlediği esaslar doğrultusunda yapılır. Yurt yönetimi tarafından oda yerleşimi sırasında bölüm-sınıf bilgileri, daha önce almış oldukları disiplin cezaları vb. unsurlar dikkate alınabilir.

(2) Yaz dönemi süresince yurdun açık olması ve yer durumunun uygun olması hâlinde, yurtta kalmak için başvuruda bulunan öğrencilerin yurttan yararlanıp yararlanmayacağı ve koşulları Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yurtta kalmasında sakınca görülen öğrencilerin durumları, Yurt Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır.

(4) Yurtlara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için gerekli evraklar şunlardır,

a) Başvuru Formu,

b) Anne, baba ve öğrenciye ait ayrı ayrı olmak üzere e-devlet üzerinden alınan ikametgâh belgesi

c) Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi,

ç) Başvuru yapılan yıl için belirlenen depozito ücretine ait makbuz. Önceki yıllarda yurtta konaklayan ve depozito ücretini iade almamış öğrenciler ilgili akademik yıl için belirlenen ücretlere tabi olurlar ve yapılmış olan ödeme öğrencinin konaklamaya başladığı yıl için belirlenen depozito ücretine mahsup edilir, kalan fark öğrenciden tahsil edilir. 

d) Yurtta ikamet etmeye hak kazanan öğrencilerin yıllık yurt ücretinin ödendiğine dair makbuzu

e) Yabancı uyruklu öğrencilerden öğrenim izin belgesi, pasaport fotokopisi, yabancı kimlik numarası ile birinci fıkrada belirtilen diğer belgeler de istenir.

(5) Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler ile ilgili Yurt Müdürlüğü arasında hizmet sunum taahhütnamesi tanzim edilir ve karşılıklı imzalanır. Bu taahhütname tek nüsha olarak düzenlenir ve bir örneği öğrenciye verilir.

(6) Disiplin cezası nedeniyle yurttan çıkarılmış bir öğrencinin yurda yeniden kabul edilip edilmeyeceği ve kabul koşulları öğrencinin başvurusu ve Yurt Müdürü’nün teklifi üzerine Yurt Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(7) Bu yönergenin 12 inci maddesi birinci fıkrası gereğince yurtta ücretsiz ikamet etme hakkı olan burslu öğrencilerin, Üniversitede öğrenime başladıkları ilk yıl yurtta konaklamamaları halinde sonraki yıllarda yapacakları yurt başvuruları, kayıt yenileme tarihlerinde yurtta yer olması halinde Yurt Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir

Yerleştirme

MADDE 11-(1) Öğrenciler Yurt Yönetim Kurulu usul ve esaslarına göre yerleştirilir.

(2) Öğrenciler kendilerine tanımlı odayı eksiksiz olarak teslim aldığına dair Demirbaş Formu imzalayarak oda girişi yapar. Yıl içerisinde yapılan kontrollerde oluşan hasarlar tutanak ile tespit edilir, Üniversitenin ilgili birimleri tarafından belirlenecek hasarın karşılığı ödeme günündeki   maliyeti üzerinden ödetilir ya da depozitosundan kesilir.

(3) Kendilerine atanan yurt odasını değiştirmek isteyen öğrenciler, her dönem sadece bir defaya mahsus olmak üzere ve dönemin ilk ayı içerisinde ilgili Yurt Müdürü’ne başvuruda bulunabilirler. Oda değişikliği talepleri Yurt Müdürü tarafından imkânlar dâhilinde değerlendirilir.

Burslu öğrencilerin yurt ikamet hakları

MADDE 12- (1) ÖSYM puanıyla Burslu kontenjandan, Üniversitemiz lisans programlarına kayıt yaptıran, yerleşme başarı sırası SÖZ ve DİL puan üründe ilk 2.500, EA ve SAY puan türünde ilk 10.000 içinde olanlardan ailesiyle birlikte şehir dışında ikamet edenler ile İzmir içinde olmakla beraber genel ulaşım araçlarıyla gün içinde Üniversiteye ulaşımı mümkün olmayan (karayolu itibariyle 50 kilometreden daha uzak yerlerden gelenler) ve Üniversite tarafından belirlenen ilçelerde ikamet etmekte olan öğrencilerden isteyenler, ücretsiz yurtta kalabilirler.

(2) Burslu kontenjandan kayıtlanan öğrencilerin, yurt başvurularının değerlendirilebilmesi için anne, baba ve öğrencinin ayrı ayrı olmak üzere e-devlet üzerinden ikametgâh belgesi getirmesi şartına ek olarak öğrencinin, son altı aydır Üniversiteden en az 50 km uzaklıkta ikamet ettiğini belgelendirmesi gerekir. Anne-babanın ayrı yaşıyor olmaları veya boşanmış olmaları durumunda her ikisinin de aynı koşulu sağlıyor olmaları şarttır.

(3) Lisans programına kayıt yaptıran burslu öğrencilerin yurtlardan yararlanma süresi için,  yürürlükte olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Burs ve İndirim Yönergesi usul ve esasları uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLEMLERİ

Öğrenci Disiplin cezaları

MADDE 13- (1) Disiplin işlemlerinde, yürürlükte olan ‘’Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği” ve ’Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri yönergesi usul ve esasları uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurt Ücretleri ve Depozito

MADDE 14- (1) Yurt ücretleri, depozito miktarları ile yaz okulu, staj vs. gibi gerekçelerle yurtta kalmak isteyen öğrenciler ile misafirlerden alınacak ücretler her öğretim yılı başlangıcında yürürlükte olan ‘’Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde Yurt Yönetim Kurulu’nun görüşü, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir.

(2) Yurt başvurusunda bulunan burslu/burssuz tüm öğrenciler ile de yurt depozito ücretini ödemekle yükümlüdürler. Yurtta konaklamaya devam eden öğrencilerin bir sonraki akademik yıl için belirlenen depozito ücret farkını ödemesi gerekmektedir.

(3) Yurt ücretleri ve depozitoları yıllık peşin olarak ilk kayıt sırasında ödenir.

(4) Bu yönergenin 12 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamından yararlanarak yurtta en az bir yıl ikamet eden burslu öğrencilerden ev-kira ödeneği talep edenler, yurt kapasitesinin uygun olmaması ve yer sağlanamaması halinde Yurt Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

a) Ev-kira ödeneği başvurusu yapan öğrencilerin kontenjan, sınıf ve başarı sıralamasına göre değerlendirilmesi Yurt Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

b) Ev kira ödeneği olarak öğrencilere ödenecek tutar her öğretim yılı başlangıcında Yurt Yönetim Kurulu’nun görüşü, Üniversite Yönetim Kurulu önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir

(5) Akademik yıl içinde yurt başvurusunda bulunan öğrenciler için, yıllık yurt ücretinin aylık hesaplaması yapılır ve kaydolduğu ay tam hesaplanmak üzere konaklanacak süre için geçerli ücret peşin olarak alınır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 15 – (1) Yurtların açılış ve kapanış tarihleri, başvuru tarihleri, ücret ödeme tarihleri ve ilgili diğer tarihler akademik takvim ile uyumlu olacak biçimde Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Yurt Takvimi oluşturulur.

(2) Rektörlük, gerekli gördüğü hallerde doğrudan doğruya ya da Yurt Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine yurt faaliyetlerine ara verebilir

Çıkış İşlemleri ve İlişik Kesme

MADDE 16- (1) Yurtlarda kalan tüm öğrencilerin dönem içi veya dönem sonunda yurtla ilişiğinin kesmesi durumunda aşağıda belirtilen süreçleri takip etmesi gerekmektedir.

a)  Yurt odasından kendisine ait tüm eşyaları alarak odayı boşaltmak,

b) Odasını kendisine teslim edildiği gibi temiz ve düzenli bırakmak,

c) Oda anahtarını teslim etmek,

ç) Yurt Müdürlüğü Ofisi’ne gelerek yurt çıkış belgesi imzalamak,

2) Yurt Müdürlüğü tarafından sağlanacak ‘’Çıkış  Formu, Demirbaş Teslim Formu v.b. gibi çıkış evraklarının tamamlanması.

3) Kayıt esnasında imzalanan Hizmet Sunum Taahhütnamesi karşılıklı olarak feshedilir.

4) Dönem içi ve dönem sonu genel çıkışlarda, yurttan ayrılan öğrencinin odası Yurt  Müdürlüğünce kontrol edilir, odanın durumu tutanak ile tespit olunur, malzeme ve demirbaş eşyalara zarar verilip verilmediği belirlenir. Öğrencinin malzeme ve demirbaş eşyalara zarar vermediği tespit edilirse depozitosu iade edilir, herhangi bir malzeme veya demirbaş eşyasına zarar vermesi durumunda ise kesilecek ücret, Üniversitenin ilgili birimleri tarafından belirlenecek hasarın karşılığı ödeme günündeki   maliyeti üzerinden ödetilir ya da depozitosundan kesilir.

(5)  Birden fazla öğrencinin neden olduğu hasarların karşılığı bu öğrenciler arasında eşit olarak bölüştürülerek tahsil edilir ya da depozitolarından kesilir. Öğrencinin malzeme bedelini kendisine tanınan süre içerisinde ödememesi durumunda bu tarihten itibaren yasal faiz uygulaması başlatılır. Öğrencinin bu ücreti ödememesi halinde Üniversiteden ayrılırken ilişik kesme işlemi tamamlanamaz ve kendisine herhangi bir belgesi teslim edilmez.

(6) Odalarda isimli/isimsiz olarak bırakılan öğrenci eşyaları, Yurt Müdürlüğü tarafından geçici bir süre için depoya alınır. Depoya alınan bu eşyaların olası hasar veya kayıplarından Yurt Müdürlüğü sorumlu değildir. 30 gün sonunda öğrenci tarafından alınmayan eşyalar Üniversite kayıp, buluntu eşya prosedürüne uygun olarak Üniversite Güvenlik Birimine teslim edilir. 

Tazminat Sorumluluğu

MADDE 17 – (1) Yurda kaydolan öğrenci, yurtta bulunan diğer öğrencilere, çalışanlara ve üçüncü kişilere; mülküne, demirbaşlarına herhangi bir zarar vermesi halinde hafif kusurla sebebiyet vermiş olsa dahi her türlü zararından kusuru oranında münhasıran sorumlu olacaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) Bu yönergede bulunmayan durumlarda, “Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’, “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönergesi’’, 2547 Sayılı Kanun  hükümleri, Senato kararları, Yurt Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 19-(1) 16.10.2019 tarih ve 372/A11 sayılı Senato ve  24.10.2019 tarih ve 27 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe giren Üniversitemiz “Yurt Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük Ve Yürütme

Yönerge Değişiklikleri

Madde 20 – (1) Bu yönergede, İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu kararıyla değişiklik yapılabilir

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu yönerge İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu yönerge hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Bu yönerge 16.08.2023 tarihli, 509-2023/23sayılı Senato kararı ve 10.08.2023 tarihli 82 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.