Bizi takip edin
|
EN

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ


 

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, İzmir Ekonomi Üniversitesi yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrenci konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönerge; İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki ön lisans ve lisans öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrenci konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 13/06/2020 tarihli ve 31154 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;

 

a) Bölüm/program öğrenci temsilcisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarındaki her bir bölüm/program öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program öğrencilerini, öğrenci konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

 

b) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarındaki bölüm/program öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu öğrencilerini öğrenci konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

 

c) Öğrenci konseyi: İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

 

ç) Öğrenci konseyi başkanı: Öğrenci konseyinin ve öğrenci konseyi yönetim kurulunun başkanını,

 

d) Öğrenci konseyi denetleme kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrenci konseyinin denetleme organını,

 

e) Öğrenci konseyi genel kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcileri ile bölüm/program öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

 

f) Öğrenci konseyi yönetim kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

 

g) Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü: İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Müdürlüğünü,  

 

ğ) Seçim kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bu yönergede belirtilen seçimleri yürütmek üzere görevlendirilecek Seçim Kurulunu,

 

h) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nı

 

ı) Yükseköğretim kurumları ulusal öğrenci konseyi: Türkiye’deki yükseköğretim kurumları öğrenci konseyleri başkanlarının bir araya gelerek kurduğu öğrenci birliğini,

 

ifade eder.

Öğrenci Temsilcileri Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar

Madde 5 - (1) İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenecek takvime göre Aralık ayına kadar İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirecek Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

 

(2) Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur.

 

(3) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, YÖK Yönetmeliği’nde belirlenmiş süre veya tarihler içinde, seçim takviminde belirlenen güne kadar başvurularını fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunun dekanlıklarına/müdürlüklerine, adaylıklarını yazılı olarak bildirirler. Fakülte dekanlıkları/yüksekokul müdürlükleri/meslek yüksekokulu müdürlükleri başvuru formlarını, adaylık koşullarına ilişkin ön incelemeden geçirdikten sonra Seçim Kurulu’na iletir. Seçim Kurulu, başvuran öğrencilerin seçilme yeterliğine sahip olup olmadığını inceleyerek adaylıklarını ret veya kabul ettikten sonra aday listelerini kesinleştirerek Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü’ne iletir. Adaylığına onay verilen öğrencilerin listeleri, Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü tarafından web sayfasında bir hafta süre ile ilan edilir.

 

(4) İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü, yukarıda yer alan başvuru sürecinin elektronik ortamda yapılmasına karar verilebilir.

 

(5) Aday listeleri, itirazların karara bağlanarak ilan edilmesiyle, itiraz yoksa seçim takviminde belirtilen itiraz süresinin dolmasıyla kesinleşir. 

 

(6) Adaylıkları onaylananlar, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler. Adayların kampanya yürütme esasları, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenir.

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

 

a) İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

 

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

 

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

 

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

 

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

 

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü olması,

 

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

 

g) Azami öğrenim süresini doldurmamış olması veya bir sonraki olağan seçim dönemine kadar doldurmayacak olması,

 

ğ) Aldığı dersler ve bölüm müfredatı dikkate alındığında, seçimin yapılacağı yarıyıl sonunda mezun olma olasılığının bulunmaması, 

şartları aranır.

 

(2) Özel öğrenciler ile değişim programı kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğrenim görenler aday olamazlar. Yandal öğrencileri yandal yaptıkları bölümün öğrenci temsilciliği için aday olamazlar; çift anadal öğrencileri veya birden çok programda öğrenci olanlar sadece bir bölümün öğrenci temsilciliği için aday olabilirler.

Bölüm, program öğrenci temsilcisi seçimi

MADDE 7 – (1) Bölüm/program öğrenci temsilcisi olağan seçimleri, bu yönergenin 5inci maddesi uyarınca İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilen seçim takvimi çerçevesinde yürütülür. Bölüm/program öğrenci temsilcisi, bölüm/program öğrencilerince, seçim sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

 

(2) Bölüm/program öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi, görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ara seçimler, aynı usulle YÖK Yönetmeliği’nde belirlenmiş süre veya tarihler içinde yapılır. Bölüm/program öğrenci temsilcisi olanların ERASMUS programı ile yarım dönem için yurtdışında öğrenciliklerine devam etmeleri durumunda öğrenci temsilcilik görevleri devam eder.

 

(3) Görevin başkaca bir nedenle sona ermesi hariç olmak üzere, bölüm/program öğrenci temsilcileri bir sonraki bölüm/program öğrenci temsilciliği olağan seçiminin kesin sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar görev yaparlar.

 

(4) Oy hakkına sahip her öğrencinin tek oy hakkı vardır. 

 

(5) Oy hakkı, gizli olarak ve seçim kurulunca belirlenen şekil ve kurallara göre kullanılır.

 

(6) Oy hakkı, şahsen kullanılır, vekâleten kullanılamaz.

 

(7) İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü, oy hakkının elektronik ortamda kullanılmasına karar verilebilir.

 

(8) Öğrenci sayıları, Genel Sekreterlik Makamı tarafından hazırlanır ve seçim kurulu tarafından onaylanarak ilan edilir.

 

(9) Bu yönergeye veya seçim kurulu tarafından belirlenmiş şekil ve usul kurallarına aykırı oylar, aday olmayan öğrencilere verilmiş oylar, geçersiz oy sayılır.

 

(10) Bölüm/program öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde, seçimin yapıldığı bölüme/programa kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) salt çoğunluğunun seçime katılması şarttır. İkinci turda ise çoğunluk şartı aranmaz.

 

(11) Oylar, seçim kurulu tarafından belirlenen tarihte ve adayların katılımına açık olarak sayılır. Geçerli oyların en fazlasını alan adayın oy oranının, seçmen sayısının yüzde 10’unun altında olduğu hallerde bölüm/program öğrenci temsilcisi seçilmemiş olur ve bölüm/program öğrenci temsilciliği seçimi bir kez daha aynı usul ile tekrarlanır. Geçerli oyların en fazlasını alan adayın oy oranının, yine seçmen sayısının yüzde 10’unun altında olması halinde bölüm/program öğrenci temsilciliği bir sonraki seçimlere kadar boş kalır. Belirtilen oy oranının sağlandığı hallerde, geçerli oyların en fazlasını alan aday bölüm/program öğrenci temsilcisi seçilmiş olur; eşitlik durumunda geçerli oyların en fazlasını alan adaylar arasında Seçim Kurulu tarafından kura çekilir.  

 

(12) Adayların ad ve soyadları, aldıkları oy sayısı, kullanılan ve geçerli oy sayısı toplantı ve karar tutanağına yazılır.   

 

(13) Seçim kurulu gerek gördüğü hallerde, seçim yapılacak toplantılarda seçime nezaret edebilir veya nezaret etmek üzere bir veya daha fazla üyesini görevlendirebilir.  Konsey seçimlerini, seçim kurulu yürütür.

 

(14) Seçim sonuçları, seçim kurulu tarafından denetlenir ve onaylanan seçim sonuçları ilan edilir.  

Bölüm/program öğrenci temsilcisinin görevleri

MADDE 8 – (1) Bölüm/program öğrenci temsilcisinin görevleri şunlardır:

 

a) Temsil ettiği bölüm/program öğrenci konseyi çalışmalarını yürütmek.

 

b) Öğrenci konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek.

 

c) Temsil ettiği bölüm/programdaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için öğrenci konseyinin ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne iletilmek üzere Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü’ne iletmek.

 

ç) Temsil ettiği bölüm/program öğrenci etkinliklerini koordine etmek.

 

d) Kendi bölüm/program öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek.

 

e) Temsil ettiği bölüm/programdaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek.

 

f) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/programın akademik toplantılarına katılmak.

 

g) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

Bölüm öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi

MADDE 9 – (1) Aşağıdaki hallerde bölüm öğrenci temsilcisinin görevi kendiliğinden sona erer ve gerekli tespit Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılarak durum öğrenciye ve ilgili makamlara bildirilir.

 

a) Bu yönergenin 6ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde düzenlenmiş olan akademik başarı gereği hariç olmak üzere, 6ıncı maddenin düzenlenmiş seçilme niteliklerinden herhangi birini yitirmek.

 

b) Akademik başarı gereğini arka arkaya iki yarıyıl yerine getirememek. 

 

(2) Aşağıdaki hallerde bölüm/program öğrenci temsilcisinin görevi durumun tespit edilip öğrenciye bildirilmesiyle sona erer.

 

a) Kayıtlı olduğu bölüm/program başkanlığı, fakülte dekanlığı veya yüksekokulu, meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından davet edildiği resmi toplantılara geçerli mazeret bildirmeksizin arka arkaya iki kez veya bir yarıyılda toplam üç kez katılmamak. Bu hallerde gerekli tespit ilgili akademik birimin yöneticisi tarafından yapılarak durum öğrenciye ve ilgili makamlara bildirilir.

 

b) İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü veya Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü tarafından davet edildiği resmi toplantılara geçerli mazeret bildirmeksizin arka arkaya iki kez veya bir yarıyılda toplam üç kez katılmamak. Bu hallerde gerekli tespit İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü veya Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılarak durum öğrenciye ve ilgili makamlara bildirilir.

 

(3) Bölüm/program öğrenci temsilcisi görevinin sona ermesiyle birlikte bu göreve bağlı veya dayalı diğer görevler de sona erer.

Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçimi

MADDE 10 – (1) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi olağan seçimleri, bu yönergenin 5inci maddesi uyarınca İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilen seçim takvimi çerçevesinde yürütülür. Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi, seçim sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin bölüm/program öğrenci temsilcilerince kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program bulunan fakülte/ yüksekokul veya meslek yüksekokullarında var olan bölüm/program/ öğrenci temsilcisi, söz konusu fakülte/yüksekokul veya meslek yüksekokulunun temsilcisi olarak görev yapar.

 

(2) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi, görevinden kendi isteği ile ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda öğrenci temsilcilikleri için ara seçimler, YÖK Yönetmeliği’nde belirlenmiş süre veya tarihler içinde aynı usulle yapılır. 

Fakülte/yüksekokul/ meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin görevleri

MADDE 11 – (1) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin görevleri şunlardır:

 

a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında öğrenci konseyi çalışmalarını yürütmek.

 

b) Öğrenci konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda duyurmak ve uygulamalarını izlemek.

 

c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için öğrenci konseyinin aracılığı ile Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü’ne iletmek.

 

ç) Bulunduğu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek.

 

d) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda öğrenci etkinliklerini koordine etmek.

 

e) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.

 

f) Bölüm/program öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak.

Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi

MADDE 12 - (1) Bölüm öğrenci temsilcisi sıfatını yitirdiği hallerde fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin görevi kendiliğinden sona erer ve gerekli tespit Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılarak durum öğrenciye ve ilgili makamlara bildirilir. 

 

(2) Aşağıdaki hallerde bölüm/program öğrenci temsilcisinin görevi durumun tespit edilip öğrenciye bildirilmesiyle sona erer: 

 

a) Kayıtlı olduğu bölüm başkanlığı, fakülte dekanlığı veya yüksekokulu, meslek yüksekokulu tarafından davet edildiği resmi toplantılara geçerli mazeret bildirmeksizin arka arkaya iki kez veya bir yarıyılda toplam üç kez katılmamak. Bu hallerde gerekli tespit ilgili akademik birimin yöneticisi tarafından yapılarak durum öğrenciye ve ilgili makamlara bildirilir.

 

b) İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından davet edildiği resmi toplantılara davet edildiği resmi toplantılara geçerli mazeret bildirmeksizin arka arkaya iki kez veya bir yarıyılda toplam üç kez katılmamak. Bu hallerde gerekli tespit İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılarak durum öğrenciye ve ilgili makamlara bildirilir.

 

(3) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi görevinin sona ermesiyle birlikte bu göreve bağlı veya dayalı diğer görevler de sona erer.

Öğrenci konseyi başkanı

MADDE 13 –  (1) Öğrenci konseyi başkanlığını, olağan seçimleri, bu yönergenin 5inci maddesi uyarınca İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilen seçim takvimi çerçevesinde yürütülür. Öğrenci konseyi başkanlığını, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin fakülte/yüksekokul adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir.

 

(2) Konsey başkanının seçilme nitelikleri kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden kendi isteği ile ayrılması, görevinin sona ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere başkanın temsil ettiği fakülte/yüksekokul öğrenci temsilciliği seçiminde en çok oy alan aday başkan olur.

 

Öğrenci konseyi başkanının görevleri

MADDE 14 – (1) Öğrenci konseyi başkanının görevleri şunlardır:

 

a) İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek.

 

b) Öğrenci konseyi genel kurulu ve öğrenci konseyi yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlemek, toplantı davetlerini yapmak ve bu toplantılara başkanlık etmek.

 

c) Öğrenci konseyi genel kurulunca ve öğrenci konseyi yönetim kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek.

 

ç) Her yıl faaliyet raporu hazırlamak.

 

d) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki öğrenci konseyi genel kuruluna sunmak.

 

e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Rektörlüğün daveti üzerine İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin senato ve yönetim kurulu toplantıları ile öğrencilerle ilgili konuların görüşüleceği toplantılara katılmak,

 

f) Öğrenci konseyi genel kurulunu toplantıya davet etmek, 

 

g) İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Konseyini Ulusal Öğrenci Konseyinde temsil etmek.  

Öğrenci Konseyi Başkanlığı görevinin sona ermesi

Madde 15 - (1) Aşağıdaki hallerde öğrenci konseyi başkanlığı kendiliğinden sona erer ve gerekli tespit Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılarak durum öğrenciye ve ilgili makamlara bildirilir:

 

a) Öğrenci konseyi yönetim kurulu üyesi sıfatını yitirmek.

 

b) Öğrenci konseyi genel kurulunu yarıyıllık toplantı yükümlülüklerini yerine getirecek şekilde veya öğrenci konseyi yönetim kurulunun kararı veya genel kurul üyelerinin en az dörtte birinin yazılı başvurusu bulunmasına rağmen toplantıya davet etmemek.

 

c) Öğrenci konseyi yönetim kurulunu yarıyıllık toplantı yükümlülüklerini yerine getirecek şekilde toplantıya davet etmemek. 

 

(2) Aşağıdaki hallerde öğrenci konseyi başkanlığı görevi durumun tespit edilip öğrenciye bildirilmesiyle sona erer: 

 

a) İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından davet edildiği resmi toplantılara davet edildiği resmi toplantılara geçerli mazeret bildirmeksizin arka arkaya iki kez veya bir yarıyılda toplam üç kez katılmamak. Bu hallerde gerekli tespit İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılarak durum öğrenciye ve ilgili makamlara bildirilir.

 

b) Görevlerini yerine getirmemek, aksatmak veya savsamak. Bu hallerde gerekli tespit Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılarak durum İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü, görevin sona ermesi gerektiği kanısına varırsa durumu öğrenciye ve ilgili makamlara bildirir.

 

(3) Öğrenci konseyi başkanlığı görevinin sona ermesiyle birlikte bu üyeliğe bağlı veya dayalı diğer görevler de sona erer.

Öğrenci konseyi genel kurulu

MADDE 16 – (1) Öğrenci konseyi genel kurulu, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu temsilcileri ile bölüm/program öğrenci temsilcilerinden oluşur ve öğrenci konseyinde en yüksek karar organıdır.

 

(2) Öğrenci konseyi genel kurulu, her yıl en az iki kere olmak üzere olağan toplantısını yapar. Öğrenci konseyi genel kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

 

(3) Öğrenci konseyi genel kurulu gündemi, öğrenci konseyi başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

 

(4) Öğrenci konseyi genel kurulunda yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla seçilir. Bu seçimler gizli oylama ve açık sayım ile yapılır. Bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

 

(5) Öğrenci konseyi genel kurulu, öğrenci konseyi yönetim kurulunun kararı veya genel kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda genel kurul toplantısı en geç on beş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci konseyinin olağanüstü yapılan genel kurul toplantılarını ve gündemini öğrenci konseyi yönetim kurulu belirler ve yürütür.

Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri

MADDE 17 – (1) Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri şunlardır:

 

a) Bu yönergenin 13üncü maddesindeki usule göre öğrenci konseyi başkanını belirlemek.

 

b) Öğrenci konseyi yönetim kurulu üyelerini seçmek.

 

c) Öğrenci konseyi denetleme kurulu üyelerini seçmek.

 

ç) Öğrenci konseyinin ve İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin sorunlarına ilişkin kararlar almak ve alınan kararları İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne iletilmek üzere Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü’ne iletmek.

 

d) Öğrenci konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

 

e) Öğrenciler ile Üniversitenin akademik ve idari birimleri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak.

Öğrenci konseyi yönetim kurulu

MADDE 18 – (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulu seçimleri, bu yönergenin 5inci maddesi uyarınca İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilen seçim takvimi çerçevesinde yürütülür.  Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği biri başkan yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci ve öğrenci konseyi başkanından oluşur. Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kuruluna karşı sorumludur.

 

(2) Öğrenci konseyi yönetim kurulu; başkanın yokluğunda başkan yardımcısının yönetiminde üç ayda bir toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından yönetim kurulu üyelerine duyurulur. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

 

Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri

MADDE 19 – (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

 

a) Çalışmalarına ilişkin üyeleri arasında iş bölümü ve görev dağılımını yapmak.

 

b) Öğrenci konseyi genel kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak.

 

c) İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü aracılığı ile ilgili yönetim organlarına iletmek.

 

ç) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere İzmir Ekonomi Üniversitesi içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek.

 

d) Ulusal ve uluslararası eğitim ve gençlik programlarına öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak.

 

e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek.

 

f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak.

 

g) Çalışmaları hakkında öğrenci konseyi genel kurulu üyelerini bilgilendirmek.

 

ğ) Ulusal öğrenci konseyinin kararlarını bağlı bulunduğu İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde duyurmak ve izlemek.

 

h) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

Öğrenci konseyi yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi

MADDE 20 - (1) Aşağıdaki hallerde öğrenci konseyi yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer ve gerekli tespit Sağlık Kültür Müdürlüğü tarafından yapılarak durum öğrenciye ve ilgili makamlara bildirilir.

 

a) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu temsilcisi sıfatını yitirmek.

 

b) Geçerli mazeret bildirmeksizin arka arkaya iki kez veya bir yarıyılda toplam üç kez öğrenci konseyi yönetim kurulu toplantısına kez katılmamak.

 

 (2) Öğrenci konseyi yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesiyle birlikte bu üyeliğe bağlı veya dayalı diğer görevler de sona erer.

Öğrenci konseyi denetleme kurulu

MADDE 21 – (1) Öğrenci konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin yönetim kuruluna seçilenleri hariç olmak üzere kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği bir başkan ve dört üyeden oluşur.

 

(2) Öğrenci konseyi denetleme kurulu seçimleri:

 

a) Olağan seçim yapılan akademik yıllarda, öğrenci konseyi denetleme kurulu seçimleri için belirlenen tarih ve yerde, öğrenci konseyi yönetim kurulu seçimleri sonrasında yapılır.

 

b) Bu yönerge uyarınca ara seçim öngörülen akademik yıllarda, öğrenci konseyi yönetim kurulu üyeliklerinin tamamlanması için seçim yapılması gerekiyorsa, bu seçim için belirlenen tarih ve yerde, öğrenci konseyi yönetim kurulu üyeliklerinin tamamlanmasına ilişkin seçimler sonrasında; öğrenci konseyi yönetim kurulu üyeliklerinin tamamlanması için seçim yapılması gerekmiyorsa Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihte ve yerde yapılır.

 

(3) Seçim gizli oyla yapılır. Her üyenin tek oy hakkı vardır ve oy hakkı şahsen kullanılır, vekâleten kullanılamaz.

 

(4) Bu yönergeye veya seçim kurulu tarafından belirlenmiş şekil ve usul kurallarına aykırı oylar, aday olmayan öğrencilere verilmiş oylar, geçersiz oy sayılır.

 

(5) Oylar toplantıya katılan üyelerin tümünün huzurunda açık olarak sayılır. 

 

(6) Seçim iki tur şeklinde yapılır. İlk turda seçilebilmek için toplantıya katılanların salt çoğunluğunun geçerli oyunu almak gereklidir. Birinci turda hiçbir adayın seçilememesi halinde, ilk turda en fazla geçerli oyu alan iki aday arasında ikinci tur seçim yapılır ve en fazla oyu alan seçilmiş olur.  Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

 

(7) Adayların ad ve soyadları, aldıkları oy sayısı, kullanılan ve geçerli oy sayısı toplantı ve karar tutanağına yazılır. 

 

(8) Seçim kurulu ve başkanı gerek gördüğü hallerde, seçim yapılacak toplantılarda seçime nezaret edebilir veya nezaret etmek üzere bir veya daha fazla üyesini görevlendirebilir.

 

(9) Seçim sonuçları, seçim kurulu tarafından denetlenir ve onaylanan seçim sonuçları ilan edilir.

 

(10) Öğrenci konseyi denetleme kurulunun boşalan üyelikleri bir ay içinde yukarıdaki usulle tamamlanır. Öğrenci konseyi denetleme kurulunun oluşturulamaması halinde, kurulun denetim görevleri, Rektör tarafından en az biri akademik, en az biri de idari personel olmak üzere ve birisi başkan olarak belirlenerek üç kişilik bir denetim komitesi tarafından yerine getirilir.

Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri

MADDE 22 – (1) Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri şunlardır:

 

a) Öğrenci konseyi yönetim kurulunun bu yönerge hükümlerine, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin hazırlayacağı yönergelere ve öğrenci konseyi genel kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek.

 

b) Yaptığı çalışmalar hakkında ilgili İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Rektörlüğünü ve öğrenci konseyi genel kurulunu bilgilendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Öğrenci konseylerine oda, araç/gereç tahsisi

MADDE 23 – (1) Öğrenci konseyine, bu yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla ilgili Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü tarafından, kurum içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç/gereç sağlanır.

Ulusal öğrenci konseyi üyeliği ve üyeliğin sona ermesi

MADDE 24 – (1) İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrenci konseyinin ulusal öğrenci konseyi üyeliği ve bu üyeliğin sona ermesine ilişkin esaslar, Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını belirleyen,  13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği”nde yer almaktadır.

 

(2) Öğrenci konseyi başkanlığı sona eren öğrencinin “Ulusal Öğrenci Konseyi” üyeliği de sona erer.

Seçim kurulu

MADDE 25-  (1) Öğrenci konseyi ile ilgili seçimleri gerçekleştirmek üzere, Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü, öğrenci konseyinden sorumlu Öğrenci Kulüpleri Sorumlusu ve Spor Kulüpleri Koordinatörü, Öğrenci İşleri Müdürü,  Hukuk fakültesinden bir öğretim elemanı dahil olmak üzere, birisi başkan olarak belirlenerek en az beş kişilik bir seçim kurulu görevlendirilir.   

 

(2) Seçim kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:

 

a) Temsilci seçimi yapılacak bölümlerin/programların ve akademik birimlerin belirlenmesi,

 

b) Seçim takviminin belirlenmesi ve ilan edilmesi,

 

c) Adaylık başvurularının alınması, başvuranların seçilme yeterliği bakımından değerlendirilip sonucuna göre adaylıklarının ret veya kabul edilmesi, 

 

ç) Adayların ilanı, 

 

d) Adaylıklara itirazların incelenerek karara bağlanması, 

 

e) Seçimlerin yürütülmesi ve sonuçların ilan edilmesi, 

 

f) Seçimler sırasında güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, seçim kurallarını ihlal eden veya seçim güvenliğini tehlikeye atanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının sağlanması, gerektiğinde adaylıklarının iptal edilmesi ve haklarında disiplin soruşturması açılıp açılmaması hususunda karar verilmek üzere yetkili disiplin amirine bildirilmesi,

 

g) Seçimlere ve seçim sonuçlarına ilişkin tüm itiraz ve şikâyetlerin incelenerek karara bağlanması,

 

ğ) Seçim duyurularının yapılması,

 

h) Seçimlerin yürütülmesi ve seçimin bitiminde oyların hemen sayılarak sonucun bir tutanakla bir hafta içinde belirlenmesi.

 

ı) Seçimlere ilişkin her türlü iş ve işlemin yürütülmesi ve

 

i)Bu Yönergede verilen diğer görevlerin yapılması ve yetkilerin kullanılmasıdır.

 

(3) Öğrenci konseyi seçimleriyle ilgili ön hazırlıklar, Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülür.

MADDE 26- (1) Seçim sonuçları, seçim tarihlerini takip eden en çok bir hafta içinde belirlenir ve Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü tarafından bir hafta süre ile web sitesinde ilan edilir. Ayrıca, ilgili birimlere yazıyla duyurulur.

Öğrenci konseyi çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesi

MADDE 27 -(1) Öğrenci konseyi, çalışmalarını Üniversite ile koordine etmek ve gerektiğinde ilgili kurul ve kurumların onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.

Öğrenci Temsilciliklerinin ve Organlardaki Görevlerin Süresi

MADDE 28- (1) Öğrenci konseyinin tüm organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi azami iki yıldır.

Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi

MADDE 29 - (1) Mezuniyet veya başka bir nedenle yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen ya da 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen öğrenci konseyi temsilcilerinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.

Faaliyetlerde uyulacak kurallar

MADDE 30 – (1) Öğrenci temsilcileri ve öğrenci konseyi organlarının üyeleri öğrenci temsilciliği ve öğrenci konseyi faaliyetlerinde mevzuata ve Üniversitenin idari ve akademik kararlarına uymak zorundadırlar.

 

(2) Disipline ilişkin hususlar saklı olmak üzere, etik kural ihlallerinden İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yaptırılacak soruşturma üzerine İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından göreve son verilebilir. Bu soruşturmalarda “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 31 - (1) İzmir Ekonomi Üniversitesi 27/09/2005 tarih ve 56-A/10 sayılı Senato kararı ve 03/10/2005 tarih ve 17 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla kabul edilen İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 32-(1) Bu yönerge İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33-(1) Bu Yönergeyi İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Yürütür.

Bu yönerge 30.12.2020 tarih ve 420-A/4 sayılı Senato kararı ve 28.01.2021 tarih ve 48 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.