ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ


Amaç
Madde 1-
(1) Bu Yönergenin amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, Üniversite yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim- öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Üniversite Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2-
(1) Bu Yönerge; Üniversitedeki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
Madde 3-
(1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’nin 7. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4-
(1) Bu Yönergede geçen;
a)  Üniversite Öğrenci Konseyi: İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,
b)  Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerini, Üniversite Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi, 
c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu, 
d)  Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Üniversite Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi, 
e)  Üniversite Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu, 
f) (Değişik: SK-27/07/2012–195-A/9-MH-07/08/2012-24/09)  Öğrenci Konseyi Kurultayı: İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı fakülte,yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl belirlenen tarihte gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,
g)  Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı'nda gündem maddelerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ve bu yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,
h)  Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,
i)   Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,
j)   Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu'nun başkanını,
k) Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi: Türkiye'deki yükseköğretim kurumları öğrenci konseyleri başkanlarının bir araya gelerek kurduğu öğrenci birliğini,
ifade eder.

Öğrenci Temsilcileri Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar
Madde 5 - (1) (Değişik: SK-16/02/2015–242/A-4-MH-02/03/2015-04) Bir yükseköğretim kurumunda Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir takvim, süre ve program esas alınarak Rektörlük tarafından gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur.
 
(2) (Değişik: SK-16/02/2015–242/A-4-MH-02/03/2015-04) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, ilan edilen tarihler arasında Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’ne başvururlar. Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü, başvuru formlarını Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne iletir. Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından adaylığına onay verilen öğrencilerin Aday listeleri, Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü tarafından, belirlenen yerlere asılmak suretiyle bir hafta süre ile ilan edilir.
  
(3) Adaylar, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.
 
Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler
Madde 6 -
(1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerin adaylıklarının Kabul edilebilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir.
a) İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,
b) (Mülga: SK-21/10/2010–160/A-7-MH-21/10/2010-160-A6)
b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) (Değişik: SK-21/10/2010–160/A-7-MH-21/10/2010-160-A6) Üniversiteden uzaklaştırmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması. 
 
(2) Sınamalı ve koşullu sınamalı durumda olan öğrenciler Öğrenci Konseyi seçimlerinde aday olamazlar.
 
Öğrenci Konseyi Organları
Madde 7-
(1) Üniversite Öğrenci Konseyi’nin organları şunlardan oluşur.
a) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi,
b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu,
c) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/MeslekYüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi,
d) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu,
e) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu,
f) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu,
g) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu,
h) Öğrenci Konseyi Başkanı.
 
Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi
Madde 8- (1) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi,
a) Fakülte, yüksekokuldaki her bir bölüm,
b) Meslek yüksekokullarındaki her bir program,
c) (Değişik: SK-21/10/2010–160/A-7-MH-21/10/2010-160-A6) Enstitülerindeki her bir anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir.
d) (Ek: SK-27/07/2012–195-A/9-MH-07/08/2012-24/09) Yabancı Diller Yüksek Okulu hazırlık programı öğrencileri temsilci ise her akademik yıl yenilenmek üzere, bir yıl için yapılmaktadır.

(2) (Değişik: SK-16/02/2015–242/A-4-MH-02/03/2015-04) Seçimlerde her öğrencinin bir oy hakkı vardır. Her yıl bölümlere/ programlara/anabilim-anasanat dallarına kayıtlı öğrenci sayıları, Öğrenci İşleri Müdürlüğü'nce tespit edilip Seçim Kurulu'na bildirilir.

(3) Seçimlerde öğrenci oyunu bizzat kullanır.

(4) (Değişik: SK-27/07/2012–195-A/9-MH-07/08/2012-24/09) Bir temsilci en fazla üst üste iki Akademik yıl görev yapabilir.

(5) (Değişik: SK-13/10/2006–79/A-4/ MK-16/10/2006–06)  Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/ program/ anabilim dalı /anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60' ının, ikinci turda ise en az %50'sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz.

(6) (Değişik: SK-16/02/2015–242/A-4-MH-02/03/2015-04) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Bölüm/fakülte öğrenci temsilcisi olanların ERASMUS programı ile yarım dönem için yurtdışında öğrenciliklerine devam etmeleri durumunda öğrenci temsilcilik görevleri devam eder.

(7) (Ek:  SK-24/11/2009–143/A-9/MK-01/12/2009–60/9)  Bölüm/Program Temsilcisi seçimlerinde adayların eşit oy alması halinde seçim tekrarlanır.

Öğrenci Temsilcisinin Görevleri
Madde 9-
(1) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:
a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
c) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerin Bölüm/ Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini temsil etmek,
d) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,
e) Kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
f) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,
g) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalının akademik toplantılarına katılmak.
 
Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu
Madde 10-
(1) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Üniversitenin:
a) Fakülte, yüksekokullarında bölüm,
b) Meslek yüksekokullarında program,
c) Enstitülerinde anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Üniversitenin ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütür.
 
(2) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 
(3) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Öğrenci Temsilcisinin başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir.
 
Öğrenci Temsilcileri Kurulunun Görevleri
Madde 11-
(1) Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci Konseyi'nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,
b) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dallarının sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,
c) Bulundukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve enstitülerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,
d) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
e) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
f) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.
 
Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu,Enstitü Öğrenci Temsilcisi
Madde 12 -
(1) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi:
a) Fakülte, yüksekokullardaki bölüm,
b) Meslek yüksekokullarındaki program,
c) (Değişik: SK-21/10/2010–160/A-7-MH-21/10/2010-160-A6) Enstitülerdeki anabilim dalı/anasanat dalı,öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir.

(2) (Ek: SK-27/07/2012–195-A/9-MH-07/08/2012-24/09) Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık programı öğrenci temsilcisi aynı zamanda  Yabancı Diller Yüksek Okulu temsilcisi olarak bir yıl için seçilir.

(3) (Değişik :  SK-24/11/2009–143/A-9/MK-01/12/2009–60/9)   Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi adaylarının eşit oy alması halinde Seçim Kurulu tarafından öğrencilerin uzlaşması için belli bir süre verilir. Verilen süre sonunda seçim tekrarlanır. Uzlaşma sağlanamadığı takdirde kura çekilerek seçim sonuçlandırılır. Sadece bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı bulunan fakülte/ yüksekokul/ meslek yüksekokulu veya enstitülerde, var olan Bölüm/ Program/ Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, söz konusu fakülte/ yüksekokul/ konservatuvar/ meslek yüksekokulu veya enstitünün temsilcisi olarak görev yapar. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

(4) Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu/ Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüsünde bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitü öğrenci temsilciliğine, ilgili fakülte yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüsündeki Bölüm/ Program, Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekalet eder.

(5) (Ek:  SK-24/11/2009–143/A-9/MK-01/12/2009–60/9)  Kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi seçimlerine katılamayan bölüm/program temsilcileri, Seçim Kuruluna yazılı olarak başvurmak ve mazeretlerini belgelendirmek kaydıyla bu seçimlerde aday olabilirler. Ancak, başka birine vekâlet verseler dahi oy kullanamazlar.
 
Öğrenci Temsilcisinin Görevleri
Madde 13-
(1) Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:
a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek,
c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi'nin ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,
d) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
e) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
f) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüdeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,
g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul meslek yüksekokulu veya enstitünün yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.
 
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu
Madde 14 - 
(1) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır.
 
(2) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir.
 
(3) (Değişik: SK-16/02/2015–242/A-4-MH-02/03/2015-04) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere ve birincisi Öğrenci Konseyi Genel Kurul seçimlerini takip eden ilk hafta içinde olmak üzere, "Öğrenci Konseyi Kurultayı" adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur.

(4) Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az onbeş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

(5) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

(6) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç onbeş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun Görevleri
Madde 15 -
(1) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,
b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
d) Öğrenci Konseyinin ve öğrencilerin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,
e) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.
 
Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu
Madde 16 -
(1) (Değişik: SK-16/02/2015–242/A-4-MH-02/03/2015-04) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği bir takvim esas alınarak genel kurulun belirlediği bir tarihte Öğrenci Konseyi Kurultayı adı altında gerçekleşen Öğrenci Konseyi seçiminde, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.
 
Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulunun Görevleri
Madde 17-  
(1) Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci Konseyi Kurultayı'nda gündemi yürütmek,
b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,
c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,
d) (Değişik: SK-16/02/2015–242/A-4-MH-02/03/2015-04)  Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü 'ne sunmak.
 
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu
Madde 18 -
(1) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçtiği; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu'nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu'na karşı sorumludur.

(2) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.
 
Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 19 - 
(1) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,
b) Yükseköğretim kurumundaki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,
c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere Üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,
d) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,
e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,
f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,
g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,
h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda duyurmak ve izlemek,
i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak. 

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu
Madde 20-
(1) (Değişik: SK-21/10/2010–160/A-7-MH-21/10/2010-160-A6) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az iki yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.
 
Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun Görevleri
Madde 21- 
(1) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) (Değişik: SK-16/02/2015–242/A-4-MH-02/03/2015-04) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” hükümlerine, İzmir Ekonomi Üniversitesi yönergelerine ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,
b) (Değişik: SK-16/02/2015–242/A-4-MH-02/03/2015-04) Yaptığı çalışmalar hakkında ilgili Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü 'nün ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.
 
Öğrenci Konseyi Başkanı
Madde 22
(1) (Değişik: SK-21/10/2010–160/A-7-MH-21/10/2010-160-A6) Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. 

(2) Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.
 
Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri
Madde 23-
(1) Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:
a) Kendi yükseköğretim kurumu öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,
c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,
d) (Değişik: SK-16/02/2015–242/A-4-MH-02/03/2015-04) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’ne ve bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,
e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.
 
(2) Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

Seçim Kurulu
Madde 24-  
(1) (Değişik: SK-16/02/2015–242/A-4-MH-02/03/2015-04) Öğrenci Konseyi ile ilgili seçimleri gerçekleştirmek üzere, Rektör’ün görevlendirdiği bir temsilci,  Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürü, Öğrenci Konseyinden sorumlu Öğrenci Kulüpleri ve Spor Koordinatörü ve Üniversite'nin Öğrenci İşleri Müdürü ile Hukuk fakültesinden bir öğretim elemanı dahil beş kişiden oluşan Seçim Kurulu görevlendirilir. Öğrenci Konseyinden sorumlu Öğrenci Kulüpleri ve Spor Koordinatörü her yıl belirlenen tarihte Öğrenci Konseyi seçim takvimini ilan eder.

(2) Öğrenci Konseyi seçimleriyle ilgili ön hazırlıklar, Öğrenci Konseyinden sorumlu Öğrenci Kulüpleri ve Spor Koordinatörü tarafından yürütülür.

(3) Seçim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Seçimlerin yönergeye ve ilgili mevzuata göre yürütülmesi,
b) Seçim takviminin hazırlanarak ilan edilmesi,
c) Seçimlerin güvenlik içinde yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
d) Seçim duyurularının yapılması,
e) Seçimlerin yürütülmesi ve seçimin bitiminde oyların hemen sayılarak sonucun bir tutanakla bir hafta içinde belirlenmesidir.
 
Madde 25- (1) (Değişik: SK-16/02/2015–242/A-4-MH-02/03/2015-04) Seçim sonuçları, seçim tarihlerini takip eden en çok bir hafta içinde belirlenir ve Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü tarafından bir hafta süre ile duyuru panolarında ilan edilir. Ayrıca, ilgili birimlere yazıyla duyurulur.
 
Öğrenci Konseyi Çalışmalarının Koordinasyonu ve Yürütülmesi
Madde 26 -
(1) Üniversite Öğrenci Konseyi, çalışmalarını Üniversite ile koordine etmek ve gerektiğinde ilgili Kurul ve kurumların onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.
 
Öğrenci Temsilciliklerinin ve Organlardaki Görevlerin Süresi
Madde 27-
(1) (Değişik: SK-21/10/2010–160/A-7-MH-21/10/2010-160-A6) Öğrenci Konseyinin tüm organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi iki yıldır.
 
Öğrenci Temsilciliği Görevinin Sona Ermesi
Madde 28 -
(1) Mezuniyet veya başka bir nedenle yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen ya da 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci Konseyi temsilcilerinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.
 
Ulusal Öğrenci Konseyi Üyeliğinin Sona Ermesi
Madde 29-
(1) Öğrenci Konseyi Başkanlığı sona eren öğrencinin Ulusal Öğrenci Konseyi üyeliği de sona erer. 
 
Yürürlük
Madde 30-
(1) Bu yönerge İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 31-
(1) Bu yönergeyi İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür. 


(Ek: SK-21/10/2010–160/A-7-MH-21/10/2010-160-A6 ) Geçici Madde 1 : 31/1/2010 tarihinden önce bu görevlere seçilmiş bulunan yükseköğretim kurumlarının öğrenci konseyi başkanları, enstitü, fakülte,yüksekokul ve konservatuar öğrenci temsilcileri ve yüksekçğretim kurumları ulusal öğrenci konseyi başkanı, yönetim kurulu üyeleri, istekleri durumunda, bağlı bulundukları yükseköğretim kurumlarında 2011-2012 akademik yılında yapılacak öğrenci konseyi seçim takviminin açıklanmasına kadar bu görevlerinin başında kalabilirler. Ancak toplam görev süresi iki yılı  geçemez. Yukarıda anılan temsilcilik görevlerinden herhangi birinin boşalması halinde bu Yönergenin 8., 12. Ve 22. Maddelerinin son fıkrası hükümleri saklıdır.
 
 


 
Bu yönerge 27/09/2005 tarih ve 56-A/10 sayılı Senato kararı ve 03/10/2005 tarih ve 17 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.
 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.