ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ


AMAÇ
MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı kültür, sanat ve spor etkinliklerini gerçekleştirmek amacıyla oluşturulacak "Öğrenci Kulüpleri"nin kurulması ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

TANIMLAR
MADDE 2(Değişik: SK-21/10/2010–160-A/7-MH-01/11/2010-71/10) Bu yönergede yer alan:

(1) (Değişik: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) Kulüpler Koordinasyon Kurulu: Rektör veya Rektörün görevlendirdiği bir temsilci başkanlığında, Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürü, Mali İşler Müdürlüğü’nden 1 temsilci, Hukuk Fakültesi’nden 1 temsilci ve Öğrenci Kulüpleri ve Spor Koordinatörü’nden oluşan Kurulu,

(2) Kulüpler: İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin madde 1'de belirtilen amaca uygun olarak kurduğu öğrenci kulüplerini,

(3) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) Öğrenci Kulüpleri ve Spor Koordinatörü: Kulüplerin çalışmalarında rehberlik yapmak, üst yönetimle ilişkilerinin koordinasyonunda yardımcı olmak ve etkinliklerinin devamlılığını sağlamak üzere Rektörlük tarafından görevlendirilen Koordinatörü,

(4) İdari/Akademik Danışman: Kulüplerin etkinlikleri gerçekleştirilmesi esnasında bilgi, ilgi ve deneyimleriyle kulübe katkıda bulunarak gönüllü çalışan İdari/Akademik personeli ifade eder.


KULÜPLER KOORDİNASYON KURULU
MADDE 3-(1) (Değişik: SK-27/07/2012–195-A/9-MH-07/08/2012-24/09) Kulüpler Koordinasyon Kurulu her akademik yılda; 1 kez toplanır. Kurul, öğrenci kulüplerinin koordinasyonundan, kulüplerin taleplerini değerlendirip yönetime iletmekten sorumludur.

KURULUŞ
MADDE 4-(1) (Değişik: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) Bir öğrenci kulübünün kurulabilmesi için en az 20 öğrencinin kurucu üye olarak Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’ne resmi dilekçe ile başvurmaları gerekir. Kulüp kurmak isteyen öğrenciler kulübün yönetim ve çalışma esasları ile o yıla ilişkin etkinlik plânını hazırlayarak sunarlar. Bu başvurular Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü tarafından onaylanır. Kuruluşun onaylanması ve belirlenen evrakların tamamlanması halinde, kulüp faaliyetlerine başlanır.

(2) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04)Her öğrenci kulübüne, İzmir Ekonomi Üniversitesi idari/akademik personelinden birinin danışman olması önerilir. Danışmanların Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’ne kuruluş başvurusu sırasında bildirilmesi gerekir.

(3) Benzer uğraş alanları ve amaçları olan kulüpler kurulamaz.

(4) (Eklendi: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) Kulüp kurulumu başvurularında, benzer uğraş alanlarında faaliyet gösteren ve benzer amaçları olan kulüplerin açılması durumu, Koordinasyon Kurulu’nca değerlendirilir.

(5) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) Kulüp başvuruları her akademik yılın başlangıç tarihinden itibaren dört hafta içerisinde tamamlanır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular bir sonraki akademik yıl için değerlendirilir.

(6) (Eklendi: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) Kulüpler Koordinasyon Kurulu kararınca, herhangi bir sebeple kapatılan/faaliyetleri durdurulan kulüp, 2 Akademik Yıl süresince tekrar kurulamaz.

(7) (Eklendi: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) Faliyeti durdurulan kulüp yöneticisi tekrar herhangi bir kulüp yönetiminde görev alamaz.

 (8) (Eklendi: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) Bir akademik yıl süresince aşağıdaki şartları yerine getirmiş olan kulüp, takip eden Akademik yılda varlıklarını devam ettirirler;
a) Kuruluş amaç ve hedeflerine uygun en az 2 etkinlik düzenlemiş olmak.
b) En az 3 Yönetim Kurulu toplantısı yapmış olmak.
c) Üye sayısı en az 20 olmak.

(9) Özel amaçlı kulüpler (spor vb.) ilgili uzman ve birimlerden görüş ve onay alındıktan sonra kurulurlar.

KULÜP FAALİYETLERİ
MADDE 5-(1) Kulüpler, amaç ve faaliyetlerini saptarken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmak zorundadır.
 
a) Kulüpler öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, entelektüel ve spor faaliyetlerine katılarak ilgi, bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini ve bu yolla akademik ortama katkıyı amaçlar.

b) Kulüpler Üniversite'nin ilkelerine, ortamına ve disiplinine uygun olmayan faaliyetlerde bulunamaz.

c) Kulüpler özelliklerine göre üyelerinde belli bir yeteneği öngörebilirler ancak yeteneği olmasa da konuya ilgi duyan öğrencilerin katılabilecekleri etkinlikler de düzenleyerek bu üyeleri de çalışma programlarına dahil ederler.

d) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) Kulüplerin kendi çalışma kapsamına giren faaliyetlerde bulunması esastır. Bunun dışında kulüpler arasında anlaşma sağlanarak ortak faaliyetler yürütülebilir. Ancak, Sosyal Sorumluluk Projeleri niteliğindeki faaliyetleri tüm kulüpler gerçekleştirebilir

e) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04)Kulüpler Üniversite içinde ya da dışında gerçekleştirmek istedikleri her türlü faaliyeti yer, zaman ve ihtiyaç taleplerini de belirterek, yazılı olarak Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’ne bildirmek ve onay almak zorundadırlar. Faaliyetleri gereği üyelerinin katılacağı yarışma, konferans, kongre, v.s. gibi toplantıları Kulüp Yönetim Kurulu gün, yer ve katılması istenen üye listesiyle birlikte en az 10 gün önce Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü onayına sunmak zorundadır.

ÜYELİK ve ÜYELİKTEN AYRILMA
MADDE 6-(1) (Başlığı Değişik: SK-21/10/2010–160-A/7-MH-01/11/2010-71/10)Kulüpler, üyelikle ilgili maddeleri saptarken belirtilen ilkelere uymak zorundadırlar.
 
a) İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin tüm öğrencileri kulüp üyesi olabilirler. Her kulüpte her sınıftan üye alınması esastır.

b) (Değişik: SK- 25/10/2016-294-A4-MH-01/11/2016-24) (Değişik: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) Kulüpler, kulüp yönetim kurulunun kararı ve Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’nün onayı ile üyelerinden etkinlik ve ihtiyaçların karşılanmasında kullanılmak üzere aidat talep edebilirler. Aidatlar, öğrencilerden makbuz karşılığında alınarak Mali İşler Müdürlüğü kasasına yatırılmak şartı ile toplanır. Kulüpler bu  aidatları daha sonra etkinlikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilirler.

c) (Değişik: SK-21/10/2010–160-A/7-MH-01/11/2010-71/10) Her yarıyıl başında Yönetim Kurullarının teklif ettiği üyelik başvuruları Genel Kurul'un 2/3 çoğunluğunun onayıyla gerçekleşir.

d) (Değişik: SK-21/10/2010–160-A/7-MH-01/11/2010-71/10) Kulüp Yönetim Kurulları üye seçimi kriterlerinde değişiklik yapmak isterlerse değişiklik önerilerini her yarıyıl başında Genel Kurulları'nın onayına sunar ve tüm üyelerin 2/3 çoğunluğunun kararıyla bu kriterleri saptamış olurlar.

e) İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim elemanları, mezunları ve personeli, Genel Kurul'un salt çoğunluğunun onayıyla kulübe fahri üye olabilir ve çalışmalara katılabilirler. Ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.

f) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04)İzmir Ekonomi Üniversitesi camiası dışında kalan kişiler kulübe üye olamazlar. Ancak Üniversite dışından gelen çalıştırıcı, eğitmen gibi görevli kişiler Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü onayıyla çalışmalara katılabilirler.

g) (Değişik: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) (Değişik: SK-21/10/2010–160-A/7-MH-01/11/2010-71/10) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca “Uzaklaştırma” cezası almış olan öğrenciler kulüplerde o akademik yıl aktif görev alamazlar. 

h) Üyelikten çıkarma Kulüp Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun 2/3 çoğunluğunun onayı ile olur.

ı) (Ek: SK-21/10/2010–160-A/7-MH-01/11/2010-71/10)Kulüp üyeliği, üyenin yazılı isteğini Yönetim Kurulu’na iletmesi ile son bulur.

i) (Ek: SK-21/10/2010–160-A/7-MH-01/11/2010-71/10) Kulübün amaçlarına aykırı davrananlar; kulübü kişisel çıkarlarına göre kullanmak ve yönetmek isteyen üyeler ile öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunanlar Kulüp Genel Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

ORGANLAR VE SEÇİM
MADDE 7-(1)Kulüpler organlarını kendileri belirler. Ancak her kulüpte aşağıdaki kurulların oluşturulması ve bu kurulların görevlerini yerine getirmeleri esastır.
 
I- Genel Kurul:
a)  Kulüp Genel Kurulu o kulübün üyelerinden oluşur.

b) (Değişik: SK-21/10/2010–160-A/7-MH-01/11/2010-71/10) Yönetim ve Denetim Kurulları yedekleriyle birlikte her akademik yıl başlangıcında, o akademik yılın Genel Kurulunca seçilir.

c) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04)Her kulüp Genel Kurul üyelerinin 2/3 çoğunluğuyla "Çalışma Esasları"ndan değişiklik yapmaya karar verebilir. Bu değişiklikler Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü'nün önerisi ve Rektörlüğün onayıyla gerçekleşir.

d) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04)Genel Kurul İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak görev yapan bir kişiyi danışman olarak Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’ne önerir ve Müdürlüğün onayı ile danışman göreve başlar.
 
e) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04)Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun belirlediği tarihlerde, her öğretim yılında, en az bir kez kulüp danışmanının da katılımıyla toplanır. Toplantıda alınan kararlar, kulüp karar defterine yazılarak yönetim kurulunca imzalanır.

f) Genel Kurul'un karar alabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekmektedir.

g) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04)Her Kulüp, Genel Kurulu'nun diğer görev ve karar yöntemlerini, hazırlayacağı "Çalışma Esasları"nı belirtir ve Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü onayına sunar.

II- Yönetim Kurulu :
a) (Değişik: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04)Yönetim Kurulları her akademik yıl başlangıcında, Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan ve yardımcısı, 1 Genel Sekreter, bir yazman, bir sayman ve 2 üye ile birlikte toplam 7 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üye sayısı, genel kurul kararı ile artırılabilir.

b) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04)Yönetim Kurulları, çalışmalarının en iyi şekilde yürütülmesinden, "Çalışma Esasları"nın uygulanmasından, kulüplerin mali gelir ve giderlerinin hesabından, demirbaş eşyalarının korunmasından, kulüp üyelerine ve Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’ne karşı sorumludurlar.

c) Yönetim Kurulları kulüplerinin faaliyetleri için gerekli çalışma gruplarını oluşturur.

d) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04)Yönetim Kurulları, kulüplerin Üniversite içinde ve dışındaki faaliyetlerini, dış haberleşmelerini Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’ne bildirmek ve onayını almak zorundadırlar.

e) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) Yönetim Kurulları 7. maddede açıklanan Kulüp evraklarını, çalışma esaslarını ve faaliyet raporlarını, faaliyet programı gibi evraklarını, Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’nün belirlediği tarihlerde Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü ve gerekli durumlarda, Malî İşler Müdürlüğü'nün görevlendireceği bir elemanın denetimine sunmakla yükümlüdür.

f) Kulüp danışmanı, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir, ancak oy kullanamaz.

g) Yönetim Kurulu; Genel Kurul üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oylarıyla görevden alınabilir.

h) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04)Yönetim Kurulu'nun diğer görevlerini ve karar yöntemlerini her kulüp hazırlayacağı "Çalışma Esasları"nda belirtir ve Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü onayına sunar.

ı) (Değişik: SK-27/07/2012–195-A/9-MH-07/08/2012-24/09) Yönetim Kurulu’nda ya da başka bir kulüpte görev alan bir üye diğer öğrenci kulüpleri yönetiminde görev alabilir.

i) (Mülga: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22)

III- Denetim Kurulu :
a) Denetim Kurulu; Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Kurul tarafından seçilmiş iki asil, bir yedek üyeden oluşur.

b) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) Denetim Kurulu'nun görevi, kulübün evraklarını, muhasebe defterlerini ve demirbaş eşya durumunu incelemektir. Masrafların Yönetim Kurulu'nun kararına dayanıp dayanmadığını ve satın alınan demirbaş eşyanın Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü bildirerek kayda geçirilip geçilmediğini kontrol eder. Gerektiğinde Yönetim Kurulu'nu uyarır ve Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’ne rapor verir.

EVRAKLAR
MADDE 8- (1) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04)Aşağıdaki evrakların her kulüp bünyesinde bulunması ve gerektiğinde Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü ile Malî İşler Müdürlüğü'ne gösterilmesi zorunludur.

(2) (Eklendi: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) Her Akademik yıl içerisinde, belirlenen bir tarih aralığında, Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü ve Malî İşler Müdürlüğü tarafından kulüp defter ve belgelerine yönelik denetleme yapılmaktadır. Denetleme sonrasında 1 ay içerisinde defter ve belgelerini teslim etmeyen ve güncellemeyen kulüplerin faaliyetleri durdurulur.

a) (Eklendi: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) Güncel Kulüp Yönetim ve Denetim Kurulu Listeleri; her akademik yıl başlangıcında güncel kulüp başkanı ve yönetim kurulu listelerinin ilk 2 ay içerisinde Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Yıl içerisinde yönetim kurulunda görev değişiklikleri olur ise listeler güncellenerek tekrar sunulmalıdır.

b) (Değişik: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) Üye Kayıt Defteri veya listesi: Bu defterde veya listede üyelerin isimleri, sınıf ve bölümleri, iletişim bilgileri varsa fotoğraflarını içeren bilgiler bulunur. Öğrenci tahsilâtları, Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğünce kaşelenmiş, numaralandırılmış tahsilât makbuzları ile kayda geçer. Bu bilgiler güncel halde tutulur ve yapılacak denetimlerde görevlilere sunulur.

c) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) Karar Defterleri; Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nda alınan kararlar bu defterlerde kayda geçirilir ve yönetim kurulunca imzalanır.

d) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) Muhasebe-İşletme Defteri: Gelir gider durumunu gösteren muhasebe kayıtları Kulüp Yönetim Kurulu sorumluluğundaki Muhasebe-İşletme Defterinde bulunur.

e) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) Tahsilat ve Ödeme Belgeleri : Muhasebe defterinde kaydı tutulan tüm tahsilat ve ödemelerin belgelenmiş olması zorunludur. Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü kaşelenmiş tahsilat makbuzlarının ve başka faturalarla makbuzların, yılda bir kez olmak üzere Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü ve Üniversite Malî İşler Müdürlüğü'nün görevlendireceği birer eleman tarafından yapılacak denetimlerde eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir.

f) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) Üniversite tarafından Kulübün kullanımına sunulmuş demirbaş eşyanın listesi ve defteri: Bu listeyi Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü hazırlar ve zimmet mukabilinde Kulübe teslim eder. Yönetim Kurulu bu eşyalardan Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’ne karşı sorumludur. Yeni satın alınan demirbaş eşyalar en geç 15 gün içinde Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’ne bildirilir ve ardından demirbaş listesine ve defterine eklenir.

MALİ ESASLAR
MADDE 9-(1) (Değişik: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) Kulüpler gelecek akademik yıl için bütçe tekliflerini ve faaliyet raporlarını Öğrenci Kulüpleri ve Spor Koordinatörü’nün belirlediği tarihe kadar Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’ne sunarlar.

MADDE 10-(1)(Değişik: SK- 25/10/2016-294-A4-MH-01/11/2016-24)  (Değişik SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) (1)  Kulüplerin gelirleri, Üniversite tarafından kendilerine tahsis edilen bütçe, kendi girişimleriyle temin ettikleri sponsorluklar ve düzenledikleri etkinlikler için etkinliklerine katılanlardan sağladıkları katılım ücretleri veya aidatlardan oluşur. 

(2) (Eklendi: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) Gelir ve giderlerle ilgili her türlü işlem, kulüp tarafından ibraz edilen belgeleri incelemesinden sonra Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’nün onayını takiben Mali İşler Müdürlüğü’nün verdiği talimat ile yapılır. Kulüpler bu belgeleri muhafaza etmek zorundadırlar.

(3) (Eklendi: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) Sponsorluk Gelirleri: Bir kulüp ile bir kurum veya kuruluş arasında imzalanan sponsorluk sözleşmesinde belirtilen tutar Katma Değer Vergisini de içerir ve ilgili kurum veya kuruluş tarafından, Kulüp Sponsorluk Ortak hesabına yatırılır. Sponsorluk gelirlerinin, söz konusu etkinlik dışında veya amacına uygun olmayacak şekilde kullanılamaz.

MADDE 11-(1) (Değişik: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) (Değişik: SK-27/07/2012–195-A/9-MH-07/08/2012-24/09)  Bir kulüp tarafından elde edilen tüm gelirler Öğrenci Kulüplerinin işletme defterine makbuzlarıyla işlenerek kayıt altına alınır. Kulüplerin yaptığı faaliyetlerle ilgili ödemeler, gelir ve giderler makbuzlarıyla birlikte işletme defterinde bulunmak zorundadır.

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ VE YAPTIRIMLAR
MADDE 12-(1) Aşağıdaki disiplin hükümleri ve yaptırımlar, belirtilen durumlarda tüm kulüpler için geçerli olacaktır.

a) Kulübün kullanımına sunulmuş demirbaş eşyaların her öğretim yılı sonunda Üniversiteye tesliminde her hangi bir hasar ya da eksik tespit edilmesi halinde, hasarlı ya da eksik demirbaş eşyalar, Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri tarafından tazmin edilir.

b) (Değişik: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) Her Akademik Yıl içerisinde 1 kez olmak üzere, Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü ile Üniversite Malî İşler Müdürlüğü'nün görevlendireceği birer eleman tarafından yapılacak denetimler sonucunda, Kulüp muhasebe defterinde karşılıkları belgelenmediği anlaşılan tüm ödemeler, Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri tarafından tazmin edilir ve kulüp faaliyetleri durdurulur.

c) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) Yazılı olarak Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’ne bildirilmemiş ve onay alınmadan Üniversite içinde ya da dışında gerçekleştirilmiş kulüp faaliyetlerinin, onaylatılmadan bastırılmış görsellerin (broşür, kitapçık, afiş vs..) tespit edilmesi halinde, izinsiz faaliyette bulunan kulübün faaliyeti durdurulabilir, bütçelerinde kesinti yapılabilir ya da kulüp kapatılabilir.

KULÜP EĞİTMENLERİ
Madde 13-(1) (Değişik: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) Yapılacak faaliyetlerinde eğitmene ihtiyaç duyan kulüpler için Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü onayı ile eğitmen görevlendirilir. Eğitmenlik/Antrenörlük belgesi şartı aranır.
 
(2) (Değişik: SK- 04/08/2016-284-A6-MH-06/09/2016-22) (Değişik: SK-16/02/2015–242 A/5-MH-02/03/2015-04) Öğrenci ve Kurumsal Faaliyetler Müdürlüğü’ nün izni olmaksızın kulüp çalışmalarına 2 ay üst üste katılım göstermeyen kulüp eğitmenine üniversite bünyesinde tekrar görev verilmez. Eğitmenin görevi kulüp üyelerinin 2/3’sinin kararı ile sonlandırılabilir.

YÜRÜRLÜK
MADDE 14-(1) (Madde no değişti : SK-21/10/2010–160-A/7-MH-01/11/2010-71/10)Bu yönerge, Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
MADDE 15-(1) (Madde no değişti : SK-21/10/2010–160-A/7-MH-01/11/2010-71/10)Bu yönergeyi İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Bu yönerge 12/11/2001 tarih ve 01/7 sayılı Senato kararı ve 27.11.2001 tarihli 10/15 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.