ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ


Amaç

Madde 1-(1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, anadal lisans programları ile eş zamanlı olarak ders alarak ikinci bir lisans diploması alabilmelerini sağlamaktır.

 

Kapsam

Madde 2-(1)  Bu Yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesinde yürütülmekte olan çift anadal programlarına ilişkin başvuru, kayıt, kabul, eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu yönergede geçen

a)         AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b)         Bölüm Başkanı: İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik bölümlerinin başkanlarını,

c)         ÇAP: İzmir Ekonomi Üniversitesi ikinci anadal, çift anadal programlarını

 ç)     GNO:  Genel Not Ortalamasını

d)         İlgili fakülte/yüksekokul kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların fakülte ve yüksekokul kurullarını,

e)         İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarını,

f)          Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini

g)         Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu

ğ)     Üniversite/İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

h)         YDP: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yan Dal Programı’nı

ı)      Yüksekokulu Müdürü: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki yüksekokulun müdürünü,

ifade eder.

 

Dayanak

Madde 4- (1) Bu yönerge 22/1/2013 tarih ve 28536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Çift Anadal Programı (ÇAP)

Madde 5- (1) ÇAPda alınacak dersler, 75 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla, öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler dışında kalan tüm derslerden oluşur. ÇAP için ayrı transkript düzenlenir. Dönem ve genel not ortalamaları ayrı ayrı hesaplanır.

(2) Öğrencinin ÇAPda alması gereken dersler, kredileri ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler belirlenirken, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınır.

(3) İlgili ÇAP’ın, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

(4) İkinci anadal diploma programının öğrenim süresi, öğrencinin ÇAP’a kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren başlamak üzere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süre kadardır. Bu süre 4 yıllık lisans programlarında 7 yıldır.

 

ÇAP Kontenjanları

Madde 6- (1) ÇAP kontenjanları ilgili fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) ÇAP ve YDP’ye kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı; Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere Fakülte/Yüksekokul Kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

 

Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 7-(1) ÇAP'na, birinci anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl başında başvurulabilir.

(2) Başvuru kontenjan ve koşulları Fakülte/Yüksekokullar tarafından başvuru tarihlerinden önce ilân edilir ve başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

(3) Her hangi bir öğrencinin ÇAP'na başvurabilmesi için, 1. sınıfın bahar dönemi sonunda en az 50 AKTS, 2. sınıfın güz dönemi sonunda en az 75 AKTS, 2. sınıfın bahar dönemi sonunda en az 110 AKTS’lik ders alması ve aldığı tüm dersleri başarması; Genel Not Ortalaması (GNO)'nın 4,00 üzerinden en az 3,00 olması ve anadal lisans programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında ilk %20’lik dilim içinde yer alması gerekir.

(4) Birinci anadal programında aldığı tüm derslerden başarılı olup; Genel Not Ortalaması (GNO)'nın 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, ancak anadal lisans programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında ilk %20’lik dilim içinde yer alamayan öğrencilerden ÇAP yapılması talep edilen programın ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek puanı olanlar da ÇAP’a başvurabilirler.

(5) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda ÇAP yapmak isteyen öğrencinin, kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

(6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan ÇAP’a öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(7) Başarı sıralamasına göre, başvurulan ÇAP için ayrılan kontenjan içinde kalmış olan öğrenciler kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır.

(8) Öğrencilerin ÇAP başvurularında dikkate alınan başarı sıralaması, ilgili akademik yılın bahar veya güz dönemi sonundaki genel not ortalamalarına göre belirlenir.

 

Kayıt

Madde 8- (1) ÇAP başvuruları, incelenir ve öğrencilerin programa kabulü ilgili fakültelerin/yüksekokulların Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(2) ÇAP'a kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırırlar. Aynı anda birden fazla ÇAP programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ÇAP ve YDP’ye kayıt yapılabilir.

 

Programın Uygulanması

Madde 9-(1) ÇAP, ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.

(2) Öğrencilerin ÇAP’da alacakları dersleri belirlemek ve bu derslerin alınacağı dönemleri planlamada yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanı tarafından "ÇAP Koordinatörü" görevlendirilir. ÇAP Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim kurarak öğrencilerin yönlendirilmesini sağlar.

(3) ÇAP’da öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler "ÇAP Koordinatörü" tarafından belirlenir. Bu dersler, ÇAP transkriptinde not ortalamasına katılmadan (NI) gösterilir. Eşdeğer kabul edilen derslerin ÇAP transkriptine aktarılması "ÇAP Koordinatörü"nün onayıyla gerçekleşir.

(4) ÇAP’da öğrenim gören öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ÇAP’a yatay geçiş yapabilir.

(5) Öğrencinin dönemde alacağı ders yükü İzmir Ekonomi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilmektedir.

 

İzinli Sayılma

Madde 10-(1) Anadal programında kayıt donduran öğrenciler, ÇAP’da da izinli sayılırlar.

(2) ÇAP dersin/derslerinin açılmaması ve/veya derslerin çakışması gibi nedenlerle, dönem ÇAP ders kaydını yenileyemeyen öğrencilere, talepleri halinde öğrenim gördüğü ÇAP’ın bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokulun yönetim kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.

 

Başarı, Mezuniyet ve Kayıt Silme

Madde 11- (1)Öğrencinin ÇAP’dan mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,72 olması gerekir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden ÇAP lisans diploması verilmez.

(2) ÇAP’dan ayrılan öğrenciler, ilgili alanda YANDAL bulunması ve Yan Dal Programı Yönergesi’nde belirtilen kabul koşullarının sağlanması halinde kontenjan koşulu aranmaksızın Yan Dal Programına geçebilirler. Bu durumda, ÇAP programında iken alınan derslerden Yan Dal programı öğretim planında yer alanlar Yan Dal transkriptine aktarılır. Öğrencinin istemesi ve danışmanının uygun görmesi halinde, Yan Dal öğretim planında yer almayan derslerden başarılı oldukları, not ortalamasına katılmadan (NI) anadal transkriptine aktarılır.

(3) ÇAP’dan ayrılan bir öğrenci, bir yan dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse Yan Dal Sertifikası alabilir.

(4) Öğrenciler ikinci anadal programını kendi istekleri ile bırakabilirler. Her ne sebeple olursa olsun ÇAP’dan kaydı silinen öğrencinin istemesi ve danışmanının uygun görmesi halinde, bu programda başarılı olduğu dersler, not ortalamasına katılmadan (NI) anadal transkriptine aktarılır.

(5) Bir öğrencinin ÇAP’daki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4,00 üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4,00 üzerinden 2,72’nin altına düşen öğrencinin ÇAP’tan kaydı silinir.

(6) İkinci anadal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin ÇAP’dan kaydı silinir.

 

Diğer Hükümler

Madde 12- (1)  Anadal programında öğrenimleri devam ettiği sürece, öğrencilerden ÇAP dersleri için ilave ücret alınmaz.

(2) ÇAP’a devam eden burslu/indirimli öğrencilerin bursları/indirimleri, birinci anadal programına başladığı eğitim-öğretim yılından başlamak üzere 7 yıl boyunca bursları/indirimleri oranında devam eder.  7 yılı aşan sürelerde ÇAP’a devam eden öğrenciler, tam öğretim ücreti öderler.

(3) Yaz Okulunda alınan ÇAP dersleri için ücret alınır. Yaz okulunda açılan derslerin ücretleri her yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 13 – (1) 25.04.2002 Tarihli 06-2/5 sayılı Senato kararı ve 21.05.2002 tarihli 14-B/8 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe giren Çiftanadal Programları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük

Madde 14- (1) Bu yönerge, Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 15-(1) Bu yönerge hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Geçici Madde 1-(1) Bu yönergenin 7inci maddesinin 5inci fıkrasındaki yer alan “başarı sıralaması şartı aranan programlarda ÇAP yapmak isteyen öğrencinin, kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması” koşulu 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren başlar.

Geçici Madde 2-(1) Bu yönergenin 11inci maddesinin 5inci fıkrasındaki “genel not ortalaması ikinci kez 4,00 üzerinden 2,72’nin altına düşen öğrencinin ÇAP’tan kaydı silinir.” hükmü 2020-2021 öğretim yılı güz döneminden itibaren başlar. 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi için  “genel not ortalaması ikinci kez 4,00 üzerinden 2,50’nin altına düşen öğrencinin ÇAP’tan kaydı silinir.” uygulaması geçerlidir.

 

Bu yönerge 08.01.2020 Tarihli 380-A/16  sayılı Senato kararı ve 15.01.2020 tarihli 31 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.
 

 

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.