Bizi takip edin
|
EN

ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ


 

Amaç

Madde 1-(1) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51)  Çift anadal programının amacı, anadal önlisans ve lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, anadal önlisans ve lisans programları ile eş zamanlı olarak ders alarak ikinci bir önlisans ve lisans diploması alabilmelerini sağlamaktır.

 

Kapsam

Madde 2-(1) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51)   Bu Yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesinde yürütülmekte olan önlisans ve lisans çift anadal programlarına ilişkin başvuru, kayıt, kabul, eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3- (1) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51) Bu yönergede geçen

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Bölüm Başkanı: İzmir Ekonomi Üniversitesi önlisans ve lisans bölümlerinin başkanlarını,

c) ÇAP: İzmir Ekonomi Üniversitesi ikinci anadal, çift anadal programını,

ç) ÇAP koordinatörü: Öğrencilerin ÇAP’da alacakları dersleri belirlemek ve bu derslerin alınacağı dönemleri planlamada yardımcı olmak üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

d) GNO:  Genel Not Ortalamasını,

e) İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları kurullarını,

f) İlgili fakülte/yüksekokul/ meslek yüksekokulu yönetim kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokulların, meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,

g) Meslek Yüksekokulu Müdürü: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksekokulun müdürünü,

ğ) Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite/İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

i) YDP: İzmir Ekonomi Üniversitesi yan dal programını,

j) Yüksekokulu Müdürü: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki yüksekokulun müdürünü,

ifade eder.

 

Dayanak

Madde 4- (1)  (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51) Bu yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Çift Anadal Programı (ÇAP)

Madde 5- (1A) (Ek 10.03.2021 SK 428-A/6MH 30.03.2021-51) Önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları arasında ÇAP açılabilir. Lisans öğrencileri, önlisans programlarında; önlisans öğrencileri, lisans programlarında çift anadal yapamaz.

 

(1) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6MH 30.03.2021-51) ÇAP’da alınacak dersler, önlisans programlarında 60 AKTS kredisinden, lisans programlarında 75 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla, öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler dışında kalan tüm derslerden oluşur. ÇAP için ayrı transkript düzenlenir. Dönem ve genel not ortalamaları ayrı ayrı hesaplanır.

 

(2) Öğrencinin ÇAP’da alması gereken dersler, kredileri ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler belirlenirken, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yükseköğretim alan yeterlilikleri dikkate alınır.

 

(3) İlgili ÇAP’ın, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

 

(4) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51)  Çift anadal diploma programının öğrenim süresi, öğrencinin ÇAP’a kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren başlamak üzere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süre kadardır. Bu süre, 2 yıllık önlisans programlarında 4 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 7 yıldır.

 

ÇAP Kontenjanları

Madde 6- (1) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51) ÇAP kontenjanları ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

 

(2) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51) ÇAP ve YDP’ye kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı; Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları programların kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

 

Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 7- (1) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51)  ÇAP'a, birinci anadal önlisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında, lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurulabilir.

 

(2A) (Ek 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51)  Eğitim dili Türkçe olan programlardan zorunlu yabancı dil sınıfı bulunan programlara yapılacak ÇAP başvurularında adayların, İEÜ’nün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmaları ya da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmaları gerekir. Yabancı dil yeterliliğini sağlamayan adayların başvurusu geçersiz sayılır.

 

(2) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51) Başvuru kontenjan ve koşulları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından başvuru tarihlerinden önce ilân edilir ve başvurular akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

 

(3) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51)  Her hangi bir öğrencinin ÇAP'a başvurabilmesi için aşağıda yer alan şartları sağlaması gerekir.

 

a) (Ek 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51) Ön lisans programlarında, 1. sınıfın güz dönemi sonunda en az 25 AKTS, 1. sınıfın bahar dönemi sonunda en az 50 AKTS’lik ders alması ve aldığı tüm dersleri başarması; Genel Not Ortalaması (GNO)'nın 4,00 üzerinden en az 3,00 olması ve anadal önlisans programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında ilk %20’lik dilim içinde yer alması gerekir.

 

b) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51) Lisans programlarında, 1. sınıfın bahar dönemi sonunda en az 50 AKTS, 2. sınıfın güz dönemi sonunda en az 75 AKTS, 2. sınıfın bahar dönemi sonunda en az 110 AKTS’lik ders alması ve aldığı tüm dersleri başarması; Genel Not Ortalaması (GNO)'nın 4,00 üzerinden en az 3,00 olması ve anadal lisans programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında ilk %20’lik dilim içinde yer alması gerekir.

 

(4) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51) Birinci anadal programında aldığı tüm derslerden başarılı olup; Genel Not Ortalaması (GNO)'nın 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, ancak anadal önlisans ve lisans programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında ilk %20’lik dilim içinde yer alamayan öğrencilerden ÇAP yapılması talep edilen programın ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek puanı olanlar da ÇAP’a başvurabilirler.

 

(5) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51)  Başarı sıralaması şartı aranan lisans programlarda ÇAP yapmak isteyen öğrencinin, kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir. DGS ile yerleşen öğrenciler, başarı sıralaması şartı bulunan lisans programlarında çift anadal yapamazlar.

 

(6) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51) Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans ÇAP öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 

(7) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51)  Başarı sıralamasına göre, başvurulan önlisans ve lisans ÇAP için ayrılan kontenjan içinde kalmış olan öğrenciler kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır.

 

(8) Öğrencilerin ÇAP başvurularında dikkate alınan başarı sıralaması, ilgili akademik yılın bahar veya güz dönemi sonundaki genel not ortalamalarına göre belirlenir.

 

Kayıt

Madde 8- (1) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51) ÇAP başvuruları, incelenir ve öğrencilerin programa kabulü ilgili fakültelerin/yüksekokulların/meslek yüksekokullarının yönetim kurulunca karara bağlanır.

 

(2) ÇAP'a kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihler arasında kayıtlarını yaptırırlar. Aynı anda birden fazla ÇAP programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ÇAP ve YDP’ye kayıt yapılabilir.

 

Programın Uygulanması

Madde9-(1)(Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51) ÇAP, ilgili bölümlerin/programların işbirliği ile yürütülür.

 

(2) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51)  Öğrencilerin ÇAP’da alacakları dersleri belirlemek ve bu derslerin alınacağı dönemleri planlamada yardımcı olmak üzere ilgili lisans programlarında bölüm başkanı, önlisans programlarında Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından ÇAP koordinatörü/leri görevlendirilir. ÇAP koordinatörü, öğrencilerin anadal danışmanları ile iletişim kurarak öğrencilerin yönlendirilmesini sağlar.

 

(3) ÇAP’da öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler ÇAP koordinatörü tarafından belirlenir. Bu dersler, ÇAP transkriptinde not ortalamasına katılmadan (NI) gösterilir. Eşdeğer kabul edilen derslerin ÇAP transkriptine aktarılması ÇAP koordinatörünün onayıyla gerçekleşir.

 

(4) ÇAP’da öğrenim gören öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ÇAP’a yatay geçiş yapabilir.

 

(5) Öğrencinin dönemde alacağı ders yükü İzmir Ekonomi Üniversitesi “Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde belirtilmektedir.

 

İzinli Sayılma

Madde 10-(1) Anadal programında kayıt donduran öğrenciler, ÇAP’da da izinli sayılırlar.

 

(2) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51)  ÇAP dersin/derslerinin açılmaması ve/veya derslerin çakışması gibi nedenlerle, dönem ÇAP ders kaydını yenileyemeyen öğrencilere, talepleri halinde öğrenim gördüğü ÇAP’ın bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokulun/meslek yüksekokulun yönetim kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.

 

Başarı, Mezuniyet ve Kayıt Silme

Madde 11- (1) (Değişik 18.10.2023 SK 514-C/1) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51) Öğrencinin ÇAP’dan mezun olabilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,72 olması gerekir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden ÇAP önlisans veya lisans diploması verilmez.

 

(2) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51)  ÇAP’dan ayrılan öğrenciler, ilgili alanda yan dal bulunması ve İzmir Ekonomi Üniversitesi “Yan Dal Programı Yönergesi”nde belirtilen kabul koşullarının sağlanması halinde kontenjan koşulu aranmaksızın Yan Dal Programına geçebilirler. Bu durumda, ÇAP programında iken alınan derslerden Yan Dal programı öğretim planında yer alanlar Yan Dal transkriptine aktarılır. Öğrencinin istemesi ve danışmanının uygun görmesi halinde, Yan Dal öğretim planında yer almayan derslerden başarılı oldukları, not ortalamasına katılmadan (NI) anadal transkriptine aktarılır.

 

(3) ÇAP’dan ayrılan bir öğrenci, bir yan dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse Yan Dal Sertifikası alabilir.

 

(4) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51) Öğrenciler ÇAP’ı kendi istekleri ile bırakabilirler. Her ne sebeple olursa olsun ÇAP’dan kaydı silinen öğrencinin istemesi ve danışmanının uygun görmesi halinde, bu programda başarılı olduğu dersler, not ortalamasına katılmadan (NI) anadal transkriptine aktarılır.

 

(5) (Değişik 18.10.2023 SK 514-C/1) Bir öğrencinin anadal programındaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4,00 üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir. Anadal programındaki genel not ortalaması ikinci kez 4,00 üzerinden 2,72’nin altına düşen öğrencinin ÇAP’dan kaydı silinir.

 

(6) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51)  Çift anadal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin ÇAP’dan kaydı silinir.

 

Diğer Hükümler

Madde 12- (1)  Anadal programında öğrenimleri devam ettiği sürece, öğrencilerden ÇAP dersleri için ilave ücret alınmaz.

 

(2) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51) ÇAP’a devam eden burslu/indirimli öğrencilerin bursları/indirimleri, birinci anadal programına başladığı eğitim-öğretim yılından başlamak üzere önlisans programlarında 4 yıl, 4 yıllık lisans programlarında 7 yıl boyunca bursları/indirimleri oranında devam eder. Önlisans programlarında 4 yılı, 4 yıllık lisans programlarında 7 yılı aşan sürelerde ÇAP’a devam eden öğrenciler, tam öğretim ücreti öderler. 

 

(3) Yaz okulunda alınan ÇAP dersleri için ücret alınır. Yaz okulunda açılan derslerin ücretleri her yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 13 - (1) 25.04.2002 Tarihli 06-2/5 sayılı Senato kararı ve 21.05.2002 tarihli 14-B/8 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe giren Çiftanadal Programları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

(Ek 10.03.2021 SK 428-A/6MH 30.03.2021-51) Yönerge değişiklikleri

Madde 13A-(1)   Bu usul ve esaslarda Senato kararıyla değişiklik yapılabilir.

 

Yürürlük

MADDE 14- (1) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51) Bu yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15-(1) Bu yönerge hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Geçici Madde 1-(1) (Mülga 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51) 

 

Geçici Madde 2-(1) (Değişik 10.03.2021 SK 428-A/6-MH 30.03.2021-51) Bu yönergenin 11inci maddesinin 5inci fıkrasındaki “genel not ortalaması ikinci kez 4,00 üzerinden 2,72’nin altına düşen öğrencinin ÇAP’dan kaydı silinir.” hükmü 2020-2021 öğretim yılı güz döneminden itibaren başlar.

 

Bu yönerge 08.01.2020 Tarihli 380-A/16  sayılı Senato kararı ve 15.01.2020 tarihli 31 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.