Bizi takip edin
|
EN

YARATICI GİRİŞİMCİLİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (EKOGİRİŞİM)


Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (Değişik:RG-2/4/2018-30379)
(1)  Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (EKOGİRİŞİM): İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezini,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Mütevelli Heyeti: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini,
ifade eder.

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; girişimcilik alanında, akademik çalışma ve uygulama arasında ilişki kuracak disiplinler arası ve yenilik odaklı araştırmalar yapmak ve bu konulardaki eğitim programlarını desteklemektir.

Merkezin çalışma alanı ve faaliyetleri
MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanını; amaçları çerçevesinde yapılacak akademik araştırmaların yanında, iş dünyasına, özellikle de küçük ölçekli ve aile işletmelerine yönelik projeler ile işletme eğitimini geliştirme amaçlı araştırmalar yapmak oluşturur.

(2) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği faaliyetler şunlardır;
a) Araştırma raporları, makale ve kitaplar yayınlamak,
b) Konferans ve seminerler düzenlemek,
c) Örnek olay çalışmaları hazırlamak,
ç) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda işletmelere danışmanlık hizmeti vermek,
d) İş fikirleri ve iş planı yarışmaları düzenlemek,
e) Merkezin çalışma alanına ilişkin  konularda yüksek lisans ve doktora programları için ders içerikleri düzenlemek,
f) Yaratıcı fikirlerin uygulamaya geçirilmesi için öğrencilere  destek vermek üzere Üniversitede kurulmuş bulunan ilgili birimin faaliyetleri konusunda  araştırmalar yapmak.

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Merkez Müdürü,
b) Merkez Yönetim Kurulu.
c) (Ek:RG-2/4/2018-30379) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü ve görevleri
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Merkez Müdürünün önerisi üzerine öğretim üyeleri arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak, Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

(2) Merkez Müdürü Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(3) Merkez Müdürünün görevleri; Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, çalışmaları denetlemek, Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Merkez yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişiden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilebilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını görüşerek karara bağlar.

Danışma Kurulu
MADDE 9/A – (Ek:RG-2/4/2018-30379)

 (1) Danışma Kurulu, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayıyla alanında uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine yenileri görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda iki kere toplanır.

(2) Mütevelli Heyeti Başkanı, Rektör ve Merkez Müdürü, Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 9/B – (Ek:RG-2/4/2018-30379)

(1) Danışma Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:
a) Merkezin çalışmalarına görüş ve önerileriyle katkıda bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda araştırma projelerinin desteklenmesi ve hayata geçirilmesi yönünde katkı sağlamak.
c) Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirmek.
ç) Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.


Bu yönetmelik 25.05.2006 tarih ve 26178 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.