Bizi takip edin
|
EN

TASARIM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (EKOTAM)


Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOTAM)’ nin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine  ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Merkezin amacı
Madde 4 — Merkezin amacı; tasarım bilgisi, kuramı, tarihi, felsefesi, eğitimi ve uygulaması alanlarında araştırmalar yapmak, birikim oluşturmak, bilgi üretmek, yaymak ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyetleri
Madde 5 — Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Tasarım kuramı, tarihi, eğitimi ve uygulaması alanlarında araştırmalar yapmak, birikim oluşturmak, bilgi üretmek ve yaymak.

b)  Belli sorunların çözümüne yönelik tasarım projeleri oluşturmak ve bunların üretilip hayata geçirilmesini sağlamak.

c) Değişik sektörlerden, gerçek ve tüzel kişilerden gelecek talepler doğrultusunda ücret karşılığında tasarım projeleri üretmek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.

d) Kuramı, uygulama ile yaşama geçirirken eğitim ve endüstri arasında bütünleştirici bir rol oynamak.

e) Tasarım danışmanlığı üstlenerek sektöre hizmet etmek.

f) Türkiye’de tasarımın gelişmesine katkıda bulunmak ve bu doğrultuda yapılacak, tasarım konseyi, tasarım müzesi gibi girişimleri desteklemek.

g) Tasarım konusunda gerektiğinde seminer, kongre, konferans, bilimsel toplantı düzenlemek, radyo ve TV programları hazırlamak, yayınlar yapmak ve bunlarla ilgili gerekli komiteleri oluşturmak.

h) Bu alanda çalışacak; alt birimler, çalışma grupları, topluluklar ve benzeri yapılar, platformlar oluşturmak.

i) Benzer amaçlı kuruluşların faaliyetlerini desteklemek.

Merkezin organları
Madde 6 — Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) (Ek:RG-2/4/2018-30379) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü
Madde 7 — İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü; Rektör tarafından Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.

Merkez Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

Merkez müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 8 — Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen amaçları doğrultusunda çalışır ve Merkez Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular, çalışmaları denetler.

Yönetimi altındaki birimleri Merkezin faaliyetleri doğrultusunda yönetir.

Her faaliyet dönemi sonunda, tasarım araştırma ve uygulama merkezi faaliyetlerini içeren raporu düzenler ve Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

Merkez yönetim kurulu
Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü başkanlığında, ikisi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri arasından olmak üzere Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişiden oluşur.

Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az üç kere, gerekli durumlarda daha sık toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır.

Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır, oy çokluğu ile karar alır.

Merkez yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları
Madde10 — Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

Merkez Danışma Kurulu
Madde 10/A- (Ek:RG-2/4/2018-30379)

Merkez Danışma Kurulu, Merkez faaliyetlerine yön vermek ve değerlendirmek üzere Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayıyla alanında uzman kişilerden oluşur.

Mütevelli Heyeti Başkanı, Rektör ve Merkez Müdürü, Merkez Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Merkez Danışma Kurulu kendi üyeleri arasından bir Başkan seçer. Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine yenileri görevlendirilebilir.

Merkez Danışma Kurulu, Başkanın daveti üzerine yılda iki kere toplanır. Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri
Madde 10/B –(Ek:RG-2/4/2018-30379)

 Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına görüş ve önerileriyle katkıda bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda araştırma projelerinin desteklenmesi ve hayata geçirilmesi yönünde katkı sağlamak,

c) Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirmek,

ç) Merkez Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

Yürürlük
Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı  tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Bu yönetmelik 28/07/2005 tarih ve 25889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.