Bizi takip edin
|
EN

BÖLGESEL KALKINMA, KENT VE ÇEVRE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (EKOKENT)


Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesi Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesi Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesini,
Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
Merkez: İzmir Ekonomi Üniversitesi Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezini,
Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
 Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu
ifade eder.

Merkezin amacı
Madde 5 — Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile üniversiteler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere kentsel, bölgesel kalkınma ve çevre konularında bilimsel araştırmalar yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek ve bu alanlarda araştırma ve uygulama projeleri planlamak ve yürütmektir.

Merkezin faaliyetleri
Madde 6 — Merkezin faaliyetleri şunlardır;
a) Bölgesel kalkınma, kent ve çevre konularında ekonomik ve sosyal analizler yapmak, planlama ve değerlendirmelerde bulunmak,
b) Kent politikası ve planlaması, kent gelişimi, gayri menkul, işgücü piyasası, arazi kullanımı yönetimi, bölgesel ve çevre politikaları, entegre doğal kaynaklar yönetimi, çevresel yönetim sistemleri çevre ekonomisi, çevre uyumsuzlukları yönetimi, çevresel yönetişim alanlarında araştırmalar yürütmek ve danışmanlık hizmetleri sunmak,
c) Kent, bölgesel kalkınma ve çevre politikalarının ulusal ve uluslararası alandaki ekonomik boyutlarını incelemek,
d) Doğal ve kent çevresinin yönetimi, bölgesel kalkınma ve çevre konularında yeni teknolojiler ve fikirler geliştirmek,
e) Kent, bölgesel kalkınma ve çevre konularında dokümantasyon, veri bankası ve izleme birimleri geliştirme çalışmalarını yürütmek,
f) Bu alanlarda Üniversitede yapılan akademik çalışmaları desteklemek ve katkıda bulunmak.

Merkezin organları
Madde 7 — Merkezin organları şunlardır;
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü ve görevleri

Madde 8 —  Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Merkez Müdürünün önerisi üzerine öğretim üyeleri arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun başkanıdır. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Müdürünün görevleri; Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, çalışmaları denetlemek, Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.

Yönetim Kurulu ve görevleri
Madde 9 — Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı kişiden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim  Kurulu,  Merkez  Müdürünün  her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını görüşerek karara bağlar.

Danışma Kurulu ve görevleri
Madde 10 — Danışma Kurulu; ticaret ve iş alemi ile toplumda kendi alanında temayüz etmiş kişilerden Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen en az yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilebilir.

Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda iki kez toplanır. Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

Yürürlük
Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 12 — Bu  Yönetmelik  hükümlerini  İzmir  Ekonomi  Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


 

Bu yönetmelik 08/12/2005 tarih ve 26017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.