Bizi takip edin
|
EN

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (EKOSEM) YÖNETMELİĞİ


Kapsam
Madde 1-
 (1)Bu yönetmelik 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi gereğince İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM)’ne ilişkin esasları düzenler.

Amaç
Madde 2-
(1) EKOSEM’in amacı genellikle üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programları ve sosyal etkinlikler  düzenleyerek ve ilan ederek bu programlar aracılığıyla üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Çalışma Alanı
Madde 3-
(1) (Değişik R.G 21.09.2020-31251) EKOSEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim altyapısı kullanılarak eğitim programları planlar, paket programlar önerir, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim fuarları düzenler ve koordinasyonunu sağlar.

Kuruluş ve Yönetim
Madde 4-
(1) EKOSEM aşağıdaki organlardan oluşur.

a.  Danışma Kurulu

b.  Yönetim Kurulu

c.  EKOSEM Müdürü

Danışma Kurulu
Madde 5-
(1) (Değişik:RG-14/01/2018-30301) EKOSEM  Danışma Kurulu, ticaret ve iş alemi ile toplumda kendi alanında temayüz etmiş kişilerden Mütevelli Heyeti  tarafından seçilecek 7 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

(2) Danışma Kurulu, EKOSEM Müdürü’nün çağrısı üzerine yılda iki kere toplanır. Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

Yönetim Kurulu
Madde 6-
(1) (Değişik:RG-14/01/2018-30301) Yönetim Kurulu; EKOSEM Müdürü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen üç kişi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Mütevelli Heyeti üyeleri arasından belirlenen bir kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2)Yönetim Kurulu, EKOSEM  Müdürü nün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

(3) Yönetim Kurulu, EKOSEM Müdürü’nün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

(4) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirler ve Üniversite Senatosu’na  önerir.

(5) EKOSEM Müdürü  ile birlikte EKOSEM  bütçe taslağını hazırlar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunulmak üzere Rektöre sunar.

EKOSEM Müdürü
Madde 7-
(1) (Değişik:RG-14/01/2018-30301) EKOSEM Müdürü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilir. EKOSEM Müdürünün görev süresi bir yıldır

(2) EKOSEM Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. Süresi sona eren müdür tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8-
(1) EKOSEM  Müdürü, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular çalışmaları denetler.

(2) Yönetimi altındaki birimleri EKOSEM  faaliyetleri doğrultusunda yönetir.

(3) Her faaliyet dönemi sonunda, EKOSEM faaliyetlerini içeren raporu düzenler ve Yönetim Kurulu’na sunar.

Müdür Yardımcısı
Madde 9-
(1) Rektör, EKOSEM  müdürünün teklifi üzerine en fazla iki öğretim üyesini Müdür Yardımcılığına atar.

(2) Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür Yardımcısı katılır. Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde müdüre vekalet eder.

(3) Müdürün daveti üzerine, Müdür Yardımcıları Yönetim kurulu toplantısına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Yürürlük
Madde 10-
(1) Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11-
(1) Bu yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 Bu yönetmelik 24/03/2002 tarih ve 24705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.