Bizi takip edin
|
EN

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ


Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde araştırma görevlilerinin atanmasında, görev ve sorumluluklarının belirlenmesinde, yeniden atanmalarında, sözleşmelerinin sona ermesinde ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ile olan ilişkilerinin yapılanmasında uygulanacak esasların düzenlemesidir.

 

Dayanak
MADDE 2
- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen;

a) Araştırma Görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında yapılan eğitim, araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanlarını,
b) İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitüyü,
c) Lisansüstü programı: Tezli yüksek lisans ve doktora programlarını,
ç) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite (İEÜ): İzmir Ekonomi Üniversitesini,
f) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

 

Başvuru, değerlendirme ve ilk atama

MADDE 4 – (1) İEÜ’de ilan edilen görevde istihdam edilmek için talepte bulunan araştırma görevlisi adayı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri, Senato tarafından kabul edilmiş yabancı dil puanı şartını ve ilanda belirtilen diğer şartları yerine getirmek zorundadır.

(2) Başvuruda bulunacak araştırma görevlisi adayı, değerlendirmeye temel alınmak üzere ilanda belirtilen bilgi ve belgeleri içeren dosyayı başvurusuna ekler.

(3) Araştırma görevlisi adayı, hazırladığı dosyayı ön inceleme için ilgili fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna/enstitüye teslim eder. Araştırma görevlisi adayının başvurusuna ilişkin jüri görevlendirmeleri, sınav, sınav sonucu ilanları, değerlendirmeler, alınması gereken ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulu kararlarının niteliği ve benzeri hususlar başvurunun yapıldığı ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü tarafından “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş̧ Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yerine getirilir.

(4) Hazırlanan araştırma görevlisi başvuru dosyaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunda belirtilen yetkili kurul ve kişilerce karara bağlanır.

(5) Araştırma Görevlileri, “Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Kadrolara Atama İçin Başvuru ve Giriş Sınavı Esasları”nda belirtilen koşulları yerine getirmek suretiyle ilgili dekanın/müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından 1 (bir) yıllık süre için atanırlar.

 

Araştırma görevlisinin görevleri

MADDE 5 – (1) Araştırma Görevlilerinin görevleri ile ilgili hususlar sözleşmelerinde belirtilir. Araştırma görevlileri, akademik birimlerde eğitim etkinliklerinde, araştırmalarda ve gereksinim durumunda tanıtımda, toplumsal katkı projelerinde, kültürel ve sosyal etkinliklerde ve yönetim tarafından uygun görülen diğer faaliyetlerde görevlendirilebilirler.

(2) Araştırma görevlileri, mesailerini İEÜ ile ilgili çalışmalara ayırırlar. Rektör ve/veya gerekli kurullardan önceden yazılı bir onay almayan araştırma görevlisi, sözleşmede belirtilen çalışma saatleri sırasında veya dışında başka bir yerde ücretli veya serbest çalışma iznine sahip değildir.

(3) Ders aşamasında olan araştırma görevlileri, öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumundan lisansüstü programında kayıtlı oldukları derslere ilişkin yazılı olarak edinecekleri belgeleri her akademik yarıyıl için İEÜ’de bağlı bulundukları bölüm başkanına iletir. Lisansüstü eğitim aldığı kurum fark etmeksizin ders aşamasındaki araştırma görevlilerine İEÜ’deki görevlerini aksatmayacak şekilde kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundaki derslerine katılmaları için güz ve bahar dönemlerinde bölüm başkanının onayını takiben ilgili dekanlık/müdürlük tarafından haftada toplam 1 (bir) iş günü izin verilebilir. Bu izin, lisansüstü eğitim gördükleri yükseköğretim kurulu enstitüsünün eğitim öğretim dönemi içerisinde kullandırılır. İstisnai durumlarda, izin süresi bir dönemde en fazla toplam 1 (bir) iş günü daha uzatılabilir.

 

Araştırma görevlisinin sözleşmesinin yenilenmesi

MADDE 6 – (1) Araştırma görevliliği sözleşme uzatma işlemlerinde sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceği hususunda, 4857 sayılı İş Kanunu’nda öngörülen ihbar süreleri dikkate alınarak bilgilendirme yapılır.

(2) Araştırma görevlisi, sözleşme süresinin bitimine en az 3 (üç) ay kala sözleşmesinin yenilenmesini talep eden dilekçesini, güncel kapsamlı akademik özgeçmişini ve performans göstergelerinden son sözleşme tarihinden itibaren aldığı puanların tablosunu, bağlı bulunduğu fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne/meslek yüksekokulu müdürlüğüne/enstitü müdürlüğüne sunar. Dilekçeyi ve eklerini teslim alan Dekan/Müdür, ilgili bölüm başkanı veya varsa program sorumlusunun da yazılı görüşünü dikkate alarak sözleşmenin yenilenmesi hususunu en geç üç iş günü içerisinde Rektörün onayına sunar. Değerlendirmede, araştırma görevlisinin son sözleşme zamanından itibaren anabilim dalı/programda görev alan diğer öğretim elemanlarıyla ne derece müşterek ve uyumlu çalıştığı, kendisine verilen görevleri yerine getiriş biçimi göz önünde tutulabilir.

 

Öğrenimlerine devam eden lisansüstü öğrencisi araştırma görevlileri sözleşmelerinin uzatılması

MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitimlerine devam eden araştırma görevlileri, 1 (bir) yıl süre ile atanırlar.

(2) Bir yılın sonunda aşağıdaki koşulları sağlamaları halinde 1 (bir) yıllık süreler ile tekrar atanabilirler. 

a) Tezli yüksek lisans programlarına devam eden araştırma görevlilerinin, her akademik yıl sonunda genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00’ın olması ve Tablo 1’den en az 10 (on) puan elde edilmiş olması gerekir.

b) Doktora programlarına devam eden araştırma görevlilerinin, her akademik yıl sonunda genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.25’ın olması ve Tablo 1’den en az 10 (on) puan elde edilmiş olması gerekir.

 

Tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış araştırma görevlileri

MADDE 8 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu Ek 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine göre araştırma görevlisi kadrolarına atanıp, doktora veya diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların kadro ile ilişikleri bir yıl uzatılır. Bir yıllık sürenin sonunda kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunun performansa dayalı kriterlerini sağlayan araştırma görevlilerinin kadrosu bir yıl daha devam ettirilebilir. Bu sürelerin sonunda araştırma görevlilerinin kadro ile ilişikleri kendiliğinden kesilir. 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atanıp tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri en fazla altı ay süreyle daha devam eder. Altı aylık süre içerisinde devlet yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili doktora veya sanatta yeterlik eğitimine başlamayanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri kendiliğinden kesilir.” hükmü uyarınca; tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri en fazla altı ay süreyle daha devam eder ve bu 6 aylık süre sonunda sözleşmeleri kendiliğinden sona erer.

 

Doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlileri

MADDE 9 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu Ek 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine göre araştırma görevlisi kadrolarına atanıp, doktora veya diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların kadro ile ilişikleri bir yıl uzatılır. Bir yıllık sürenin sonunda kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunun performansa dayalı kriterlerini sağlayan araştırma görevlilerinin kadrosu bir yıl daha devam ettirilebilir. Bu sürelerin sonunda araştırma görevlilerinin kadro ile ilişikleri kendiliğinden kesilir. 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atanıp tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri en fazla altı ay süreyle daha devam eder. Altı aylık süre içerisinde devlet yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili doktora veya sanatta yeterlik eğitimine başlamayanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri kendiliğinden kesilir.” hükmü uyarınca;

a) Doktora eğitimini tamamlamış olan araştırma görevlilerinin sözleşmeleri bir yıl uzatılır. Bir yıllık süre sonunda araştırma görevlilerinin kadro ile ilişikleri kendiliğinden kesilir ve sözleşmeleri sona erer.

b) Doktora eğitimini tamamlamış olanlardan sözleşmesi bu maddenin a bendi uyarınca bir yıl uzatılanların, sözleşmelerinin ikinci ve son kez bir yıl daha uzatılabilmesi için İEÜ’de çalıştığı her eğitim-öğretim yılı için Tablo 1’den en az 10 (on) puan, doktora eğitimini tamamlamış olduğunda ise Tablo 2’den en az 6 (altı) puan alması gerekir. Araştırma görevlilerinin sözleşmeleri, ilgili dekan/müdür tarafından sunulacak gerekçe kapsamında değerlendirilerek, göreve devam etmelerinde gereklilik bulunduğu anlaşılanların sözleşmeleri, İEÜ’nün bütçesi ve kadro esasları dikkate alınarak Rektör tarafından bir yıl daha uzatılabilir. Bir yıllık süre sonunda araştırma görevlilerinin kadro ile ilişikleri kendiliğinden kesilir ve sözleşmeleri sona erer.

 

Doktorasını tamamlamış araştırma görevlilerinin ders vermesi

MADDE 10- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36ıncı maddesinde yer alan “Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan 22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamındakiler de dahil olmak üzere uygulamalı birimlerde görev yapan öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir.” hükmü kapsamında doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde doktor araştırma görevlisi unvanıyla ders verebilmesi için Tablo 2’den en az 6 (altı) puan alması ve Üniversitemizin “Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOEĞİTİM)” tarafından verilen eğitici eğitimlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekir. 

 

Araştırma görevlisinin sözleşmesinin sona ermesi

MADDE 11 – (1) Bir araştırma görevlisinin görevi, sözleşme süresi dolmadan istifa etmesi veya lisansüstü öğrenciliğinden ilişiğinin kesilmesi hallerinde sona erer.

(2) Bir araştırma görevlisinin görevine, sözleşme süresi dolmadan, ilgili mevzuat hükümleri gereği ve/veya sözleşmede belirtilen hallerde, ilgili dekanın/müdürün teklifi üzerine Rektörün onayı ile son verilebilir.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK ve Üniversitelerarası Kurul kararları, iç düzenlemeler ve kurul kararları uygulanır.

 

Yönerge değişiklikleri

MADDE 13- (1) Bu Yönergede, Senato kararıyla değişiklik yapılabilir.

 

Yürürlük
MADDE 14-
(1) Bu Yönerge, Mütevelli Heyet tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme
MADDE 15-
(1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu yönergede yer alan hükümler, bu yönerge yürürlüğe girdikten sonra atanan ve sözleşme imzalayan araştırma görevlileri için geçerlidir.

(2) Bu yönerge hükümleri, bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla İEÜ’de kadrolu araştırma görevlisi olanların, sözleşmelerinin yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sona ermesi halinde, yeniden atanmaları ve sözleşmelerinin yenilenmesi talep edilen hallerde bu yönerge hükümleri uygulanır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

TABLO 1- Akademik Birim Görevleri Performans Göstergeleri

Eğitim faaliyetleri

Puan

Asiste ettiği ders yükü

Tam zamanlı öğretim elemanı ders saati x 0.1

Yarı zamanlı öğretim elemanı ders saati x 0.2

"Ders materyali hazırlamak ve arşivlemek

Her dönem en fazla 2 puan

Ders izlenceleri ve AKTS kataloglarının güncellenmesi

Her dönem en fazla 2 puan

Dijital eğitim materyali içeriklerinin hazırlanması

Hazırlanan içerik adet x 2 puan

Sınav gözetmenliği

Gözetmenlik yapılan sınav x 0.1

İEÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi (Ekoeğitim) – TLC tarafından akademik yıl içerisinde açılan ve Rektörlük tarafından ilan edilen sertifika programları ve eğitimlere katılım

Katılım başına 1 puan

Diğer eğitim faaliyetleri

Dönemde en fazla 2 puan

İdari Faaliyetler

Puan

Konferans, sergi, söyleşi gibi etkinliklerinde görev almak

Etkinlik başına 1 puan

Tanıtım günlerine katılmak

Tanıtım günü x 0.5 puan

Film çekimi ve saha çalışması gibi faaliyetlerde görev almak

Etkinlik başına 1 puan

Dış paydaşlarla gerçekleştirilen iş birliği ve etkinliklerde görev almak

Etkinlik başına 0.5 puan

Öğrenci kulüp faaliyetlerinde görev almak

Faaliyet başına 0.5 puan

Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin faaliyetlerine katkıda bulunmak

Her dönem en fazla 2 puan

Akreditasyon çalışmalarında yer almak

Dönemde en fazla 2 puan

Diğer idari görevler

Dönemde en fazla 2 puan

 

 

 

TABLO 2- Akademik Başarısı Performans Göstergeleri

Gösterge Adı

Puan

Açıklamalar

Web of Science veya Scopus’ta taranan dergilere değerlendirilmek üzere gönderilmiş makale

5

Q1 dergilere değerlendirilmek üzere gönderilen makale başına

Makalenin gönderildiği dergi birden fazla veri tabanında (WoS, Scopus ve TRDİZİN) tarandığı takdirde derginin tarandığı veri tabanlarından Q Rank’ı en yüksek olan veri tabanı dikkate alınmalı ve ona göre puan seçilmelidir. 

 

Makalenin gönderildiği yıldaki Q Rank’ı göz önünde bulundurulmalıdır. 

5

Q2 dergilere değerlendirilmek üzere gönderilen makale başına

3

Q3 dergilere değerlendirilmek üzere gönderilen makale başına

2

Q4 dergilere değerlendirilmek üzere yayımlanan makale başına

3

WoS veya Scopusda taranan diğer dergilere değerlendirilmek üzere gönderilen makale başına

Web of Science veya Scopus’ta taranan dergilere yayımlanmak üzere kabul edilmiş makale

25

Q1 dergilere değerlendirilmek üzere yayımlanan makale başına

Makalenin yayımlandığı dergi birden fazla veri tabanında (WoS, Scopus ve TRDİZİN) tarandığı takdirde derginin tarandığı veri tabanlarından Q Rank’ı en yüksek olan veri tabanı dikkate alınmalı ve ona göre puan seçilmelidir. 

 

Makalenin yayımlandığı yıldaki Q Rank’ı göz önünde bulundurulmalıdır. 

20

Q2 dergilere değerlendirilmek üzere yayımlanan makale başına

15

Q3 dergilere değerlendirilmek üzere yayımlanan makale başına

10

Q4 dergilere değerlendirilmek üzere yayımlanan makale başına

10

WoS veya Scopusda taranan diğer dergilere değerlendirilmek üzere yayımlanan makale başına

Tr-Dizin tarafından taranan hakemli dergilere değerlendirilmek üzere gönderilmiş makale

3 (Hukuk Fakültesinde görev yapan araştırma görevlileri için; Tr-Dizin tarafından taranan hakemli dergilere değerlendirilmek üzere gönderilmiş makale olması halinde 6 puan, Derginin İEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi EconJURA olması halinde aynı gösterge sırasıyla 9 puan, olarak uygulanır.)

Değerlendirilmek üzere gönderilen makale başına

 

Tr-Dizin tarafından taranan hakemli dergilere değerlendirilmek üzere yayımlanmış makale

10 (Hukuk Fakültesinde görev yapan araştırma görevlileri için; Tr-Dizin tarafından taranan hakemli dergilere değerlendirilmek üzere yayımlanmış makale olması halinde 15 puan, Derginin İEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi EconJURA olması halinde aynı gösterge sırasıyla 18 puan, olarak uygulanır.)

Değerlendirilmek üzere yayımlanan makale başına

 

WoS veya SCOPUS'ta taranan ulusal/uluslararası bildiri

5

Bildiri başına 5 puan (En fazla 20 Puan)

Yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen ve WoS/Scopus'da taranan etkinlikler için bu gösterge dikkate alınmalıdır.

WoS veya SCOPUS'ta taranmayan uluslararası bildiri

4 (Hukuk Fakültesinde görev yapan araştırma görevlileri için 6)

Bildiri başına 4 puan (En fazla 16 Puan)

Yurt dışında gerçekleştirilen ve WoS/Scopus'da taranmayan etkinlikler için bu gösterge dikkate alınmalıdır.

WOS veya SCOPUS'ta taranmayan ulusal bildiri

3

Bildiri başına 3 puan (En fazla 12 Puan)

Yurt içinde gerçekleştirilen ve WoS/Scopus'da taranmayan etkinlikler için bu gösterge dikkate alınmalıdır.              

Kitapta bölüm

5

 

Her bir kitap için en fazla 2 bölüm yazarlığı değerlendirmeye alınmaktadır.

 

Bilimsel değeri olmayan, derleme, çeviri, bildiri kitapçığı, soru bankası vb. şekilde yayımlanmış kitaplar değerlendirmeye alınmamaktadır.

Kitap

25

 

Bilimsel değeri olmayan, derleme, çeviri, bildiri kitapçığı, soru bankası vb. şekilde yayımlanmış kitaplar değerlendirmeye alınmamaktadır.

Kitap/Dergi editörlüğü

8

Kitap/Dergi Editörlüğü başına 8 Puan

 

Ulusal Patent başvurusu

 

3

 

Patent: Yetkili kuruluşlara başvurusu yapılan ve inceleme raporu sonucunda tescil edilmiş patentler (Her bir uluslararası patent tescili için 25 puan, her bir Ulusal Patent Tescili için 15 puan)
Faydalı model: Yetkili kuruluşlara başvurusu yapılan ve inceleme raporu sonucunda tescil edilmiş faydalı modeller (Her bir Faydalı Model başına 15 puan)
Tescil: Yetkili kuruluşlara başvurusu yapılan ve inceleme raporu sonucunda tescil edilmiş marka, tasarım veya entegre devre topoğrafya tescilleri (Her bir Tescil başına 10 puan)

Uluslararası Patent başvurusu

5

 

Ulusal Patent

15

 

Uluslararası Patent

25

 

Faydalı model başvuru

3

 

Faydalı model kabul

15

 

Tescil başvuru

2

 

Tescil kabul

10

 

Ulusal ödül (BİDEB 2202, 2204, 2242 vb.)

10

 

 

Uluslararası ödül

20

 

 

Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafik tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı; sayısal tasarım (web sitesi, mobil uygulama, oyun tasarımı vb.); görsel-işitsel yapıt (film, belgesel, podcast, vb.)

15

Tasarım başına 15 Puan

 

Özgün yurt içi/yurt dışı bireysel/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)

15

Etkinlik başına 15 Puan

 

TÜBİTAK destekli bir projede Araştırmacı/Bursiyer olarak görev alma

5

 

Bu gösterge altında yalnızca bir defa puan alınabilmektedir.

TÜBİTAK destekli bir projede yürütücü olarak görev alma

15

 

Bu gösterge altında yalnızca bir defa puan alınabilmektedir.

Uluslararası fonlayıcı kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde Araştırmacı/Bursiyer olarak görev alma (Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler vb.)

5

 

Bu gösterge altında yalnızca bir defa puan alınabilmektedir.

Uluslararası fonlayıcı kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev alma (Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler vb.)

20

 

Bu gösterge altında yalnızca bir defa puan alınabilmektedir.

TÜBİTAK dışındaki ulusal fonlayıcı kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde Araştırmacı/Bursiyer olarak görev alma (BAP Destekli Projeler, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Projeler vb.)

5

 

Bu gösterge altında yalnızca bir defa puan alınabilmektedir.

TÜBİTAK dışındaki ulusal fonlayıcı kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev alma (BAP Destekli Projeler, Kamu Kurumları Tarafından Desteklenen Projeler vb.)

10

 

Bu gösterge altında yalnızca bir defa puan alınabilmektedir.

AÇIKLAMALAR

(*) Yazar (yazar/sanatçı/tasarımcı) sayısı: İki yazarlı çalışmalar için puanın 0,8’i; üç yazarlı çalışmalar için 0,6’sı; dört ve daha fazla yazarlı çalışmalar için ise 0,5’i karşılığı puan verilecektir.

(**) Bir veya daha fazla yazar yurt dışından ise toplam yazar sayısı bir yazar eksik sayılır.

(***) Yazar ile birlikte Üniversitenin (İEÜ’nün) tam adının (örneğin İngilizce yayınlarda “Izmir University of Economics”, Türkçe yayınlarda “İzmir Ekonomi Üniversitesi” olarak) kısaltılmadan ve bağımsız bir bütünlük içinde açıkça belirtilmesi zorunludur.

 

 

 


Bu yönerge 06.03.2024 tarih ve 525-2024/05-C/1 sayılı Senato ile 15.03.2024 tarih ve 87 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.