Bizi takip edin
|
EN

SINAV KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞMA ESASLARI


Amaç

Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı; üniversitenin fiziksel ve insangücü kaynaklarını etkin bir biçimde kullanarak, dönemiçi ve dönem sonu sınavlarının belirli bir düzen ve disiplin içinde gerçekleştirilmesi amacıyla üniversite genelinde oluşturulan Sınav Koordinasyon Kurulu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esâslarını düzenlemektir.

 

Kurulun oluşumu 

Madde 2-(1) (Değişik: S 18.05.2022-468-C/2) Kurul; iki yıl için, Rektör tarafından görevlendirilecek bir öğretim üyesi, Üniversite Öğrenci İşleri Müdürü ile Ders ve Sınav Programlama Şefinden oluşur.

 

 

Karar Çoğunluğu

Madde 3 – (1) Sınav Koordinasyon Kurulu, kararlarını, oybirliği ile, oybirliği gerçekleşmediği takdirde, oyçokluğuyla alır.

 

Görevi

Madde 4- (1) Sınav Koordinasyon Kurulu; dönemiçi ve dönem sonu sınavlarının düzen, disiplin ve Üniversitenin saygınlığına yakışır bir biçimde gerçekleştirilmesi için gerekli bütün tedbirleri alır.

 

(2) Kurul;

a) Birden fazla derslikte yapılması gereken dönemiçi sınavlar için, dersin sorumlu öğretim üyesinin talebi üzerine, yeterince derslik ve gözetmen tahsis eder.

b) Dönem sonu sınavlarında, sınavı yapılacak dersleri tespit eder, sınav gün ve saatlerini duyurur ve sınavlar için yeterince derslik ve gözetmen tahsis eder.

c) Dönem sonu sınavlarında tam gün görev yapacak koordinatör ve yardımcılarını belirler.

d)  Dönem sonu sınavlarında, dersinden sınav yapılacak her öğretim üyesine, sınavlarının gün ve saatlerini, sınavın yapılacağı derslikleri ve bu dersliklerde görev alacak gözetmenleri bildirir.

e) Sınavlarda öğrenci disiplin yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunan öğrencileri, aykırılık derecesine bağlı olarak sözlü veya yazılı biçimde uyarabileceği gibi gerekli görmesi halinde, öğrencinin bağlı bulunduğu Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Müdürlüğünden öğrenci hakkında idari ve/veya hukuki işlem yapılmasını isteyebilir.

f) Sınavlarda ilgili Personel Disiplin Yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunan görevlileri, aykırılık derecesine göre sözlü veya yazılı biçimde uyarabileceği gibi gerekli görmesi halinde, Üniversite Rektörlüğü’nden bu görevliler hakkında idari ve/veya hukuki işlem yapılmasını isteyebilir.

g) Dönem sonu sınavlarının bitişini takip eden bir hafta içinde, sınav dönemine ilişkin bir Genel Değerlendirme Raporu hazırlayarak Rektörlük Makamı’na sunar.

 

Yetkileri

Madde 5- (1) Sınav Koordinasyon Kurulu, sınavların, sağlıklı ve güvenli bir biçimde yapılmasını sağlamak amacıyla her düzeyde akademik ve idari personele görev verebilir. Sınavların gerektirdiği her türlü tedbirin alınmasını idari birimlerden isteyebilir.

 

Esas değişiklikleri (Ek madde: S 18.05.2022-468-C/2)

Madde 5A-(1)  Bu esaslarda Senato kararıyla değişiklik yapılabilir.

 

Yürürlük

Madde 6-(1)  Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 7 – (1) Bu Esaslarda yer alan hükümleri İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.


 

Bu esaslar 21.04.2011 tarih ve 171-A6 sayılı Senato kararı ile gürürlüğe girmiştir. 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.