Bizi takip edin
|
EN

TIP FAKÜLTESİ KLİNİK DÖNEMLER İÇİN ÖĞRENCİ KILIK KIYAFET USUL VE ESASLARI


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin klinik eğitimler, hastane laboratuvarları ve alan çalışmalarında uymaları gereken kılık kıyafet kural ve ilkelerini belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 -(1) Bu usul ve esaslar; İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin klinik eğitimler, hastane laboratuvarları ve alan çalışmalarında uymaları gereken kılık kıyafet kural ve ilkelerine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu usul ve esaslarda geçen ;

     a) Üniversite : İzmir Ekonomi Üniversitesini,
     b) Senato : İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,
     c) Fakülte : İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesini,
     ç) Dekan : İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
     d) Fakülte Kurulu : İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
     e) Öğrenci : İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İlke, Kural ve Uygulamalar

 

İlke, kural ve uygulamalar

MADDE 4 - (1) Öğrenciler kılık-kıyafet ve görünüşleri konusunda sağlık alanındaki genel ilke ve kuralların, genel iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yanısıra eğitim aldıkları hastane, kurum ve kuruluşların kendi özelliklerine göre belirledikleri ilkelere, kurallara ve kararlara uymak zorundadırlar.

(2) Eğitim ve çalışma ortamının gereklerine ve  hekimlik mesleğinin saygınlığına yakışır görünüm her zaman korunmalı, giyim tarzı ve biçimi eğitim görülen ortamın gereklerine uygun olmalıdır.

(3) Yaka kartları her zaman ve mutlaka görünür şekilde takılmalıdır.

(4) Hastanede cerrahi forma tarzında takım (scrubs) ve üstüne diz boyu önlük giyilmelidir.

(5) Cerrahi giysiler her zaman temiz olmalı, buruşuk olmamalıdır.

(6) Gömlek ya da önlük kolları gerekmedikçe kıvrılarak giyilmemelidir .

(7) Saç ve sakal bakımına, genel temizlik kurallarına özen gösterilmelidir.

(8) Saçlar düzenli ve taranmış olmalıdır, saç aksesuarları sade olmalıdır.

(9) Uzun saçlı öğrenciler mutlaka saçını toplamalıdır.

(10) Tırnaklar, tırnak yatağını geçmeyecek şekilde kısa kesilmiş olmalıdır. Takma tırnak kullanılmamalıdır.

(11) Takılar mikroorganizmaları barındırdığından, etkili el yıkamayı önlediğinden ve eldivenleri delebileceğinden takılmamalıdır.

(12) Hastanede giyilen giysiler ile hastane kampusunun dışına çıkılmamalıdır. 

(13) Sandalet ya da benzer tarzda önü ve üzeri açık ayakkabılar giyilmemelidir.

(14) Abartılı, çok renkli, ağır makyaj yapılmamalıdır.

(15) Özellikle laboratuvar alanlarında gerekli görülen önlük, maske, eldiven vb. kullanımına dikkat edilmelidir. Bu alanlarda T.C. Sağlık Bakanlığının “Laboratuvar Güvenliği Rehberi”nde belirtilen ilke ve kurallara uymak zorunludur.

(16) Özellikli alanlarda çalışırken alana özgü kıyafetler giyilmelidir. Bu kıyafetlerle çalışılan alanlar dışına çıkılmamalıdır.

(17) Üniversitenin yapmış olduğu anlaşmalar ile staj, uygulama vb. nedenlerle gidilen kurumların ve kuruluşların kurallarına, eğitim sorumlularının uyarılarına uyulmalıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Diğer hükümler

MADDE 5- (1) Bu usul ve esaslarda belirtilen hususlara uymayanlar hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri, iç düzenlemeler, kurul kararları uygulanır ve Fakülte Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

 

Yürürlük

Madde 6 -(1) Bu usul ve esaslar, Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Usul ve esaslar değişiklikleri

MADDE 7 – (1) Bu usul ve esaslarda, Üniversite Senatosu kararıyla değişiklik yapılabilir.

 

Yürütme

Madde 8 - (1) Bu usul ve esas hükümlerini, Üniversitenin Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

 


Bu usul ve esaslar 04.10.2023 tarih ve 513-2023/27-C/1 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.