Bizi takip edin
|
EN

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ (YAZ KLİNİK UYGULAMASI) USUL VE ESASLARI


BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

 

Amaç

MADDE  1-(1) Bu usul ve esasların amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans öğrencilerinin öğrenimleri sırasında staj dönemlerinde yaptıkları klinik uygulamaların yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1)  Bu usul ve esaslar; İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans programındaki öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışındaki işyerlerinde yapmaları öngörülen staj ile ilgili faaliyet ve esasları kapsar. Eğitim ve öğretim planlarında yer alan zorunlu veya seçmeli derslerle ilgili mesleki veya alan uygulamaları bu kapsam dışındadır.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslar, 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”, İzmir Ekonomi Üniversitesi “Ön Lisans ve Lisans Programları Uygulamalı Eğitimler Usul ve Esasları”, 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa” ve diğer ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

(2) Bu usul ve esaslarda belirtilmeyen diğer hususlarda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ilgili hükümlerine ve Üniversite Senatosu Kararlarına göre işlem yapılır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

a)         Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni,

b)        Fakülte: Sağlık Bilimleri Fakültesini,

c)         Dekan: Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanını,

d)        Bölüm Başkanı: Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanını,

e)         Klinik Uygulama: Dördüncü, altıncı, yedinci ve sekizinci yarıyılda yürütülen eğitim-öğretim programında belirtilen dönem içi ve yaz dönemlerinde yapılan klinik/alan uygulamasını,

f)         Staj: Eğitim programının dördüncü ve altıncı yarıyılını takip eden eğitimin yapılmadığı yaz aylarında ve/veya ara dönem tatilinde yapılan, 20 iş gününü kapsayan stajdır. Bu süreler dışında, öğrenimini aksatmamak koşuluyla staj yapılmasına ilgili Uygulamalı Eğitimler Komisyonu tarafından izin verilebilir.

g)        Uygulamalı Eğitimler Komisyonu: Bölüm Başkanı tarafından seçilen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan en az üç öğretim elemanı ile oluşturulan komisyonu,

h)        Staj Eğitim Sorumluları: Staj yapan öğrencinin takibini yapan öğretim elemanlarını,

i)         Staj Eğitim Yeri Yetkilisi: Staj yapılan yerde öğrencinin takibini yapan kurum yetkilisini,

j)         Klinik Eğitmen: Staj yapılan yerde öğrenciye uygulamalı eğitim veren fizyoterapisti,

k)        Staj Defteri: Staj sırasında öğrenci tarafından hazırlanan, üzerinde İzmir Ekonomi Üniversitesi yazısı ve logosu bulunan, standart formda hazırlanmış, staj uygulama esaslarını, staj yoklama listesini, stajyer değerlendirme formunu, olgu raporunu içeren ve Uygulamalı Eğitimler Komisyonundan örneği temin edilen defteri,

l)         Staj Yeri Değerlendirme Formu: Öğrenci tarafından staj yapılan yere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı form,

m)       Stajyer: Staj yapan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencisini,

n)        Stajyer Değerlendirme Formu: Staj sonunda, klinik eğitmen/staj yeri yetkilisinin ve Uygulamalı Eğitimler Komisyonunun öğrenciyi değerlendirdiği formu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREVLER

 

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

MADDE 5- (1) Uygulamalı Eğitimler Komisyonu, Bölüm Başkanının önerisi üzerine Fakülte Yönetim kurulu tarafından seçilen en az üç öğretim elemanından oluşur.  Komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır. Bu sürenin sona ermesi halinde üyeler yeniden seçilebilirler.

 

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Görevleri

MADDE 6- (1) Uygulamaların düzenlenmesi, koordinasyonu, denetimi, değerlendirmesi ve uygulama bilgilerinin saklanması komisyon tarafından yapılır ve bölüm başkanına rapor edilir. Uygulamalı Eğitimler Komisyonu görevleri aşağıdadır.

a) Stajla ilgili esasları belirlemek,

b) Staj faaliyetlerinin organizasyonunu ve koordinasyonunu yapmak,

c) Stajın değerlendirilmesine ilişkin itirazları ve muafiyet taleplerini karara bağlamak üzere Fakülte Yönetim Kurulu’na sunmak,

ç) Stajla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

d) Staj değerlendirme ölçütlerini belirlemek,

e) Staj başvuru takvimini, staj döneminden en az bir ay önce öğrencilere ilan etmek,

f) Staj başvuru sürecini izlemek,

g) Öğrencilere kurum ve kuruluşlardan staj yerleri sağlanmasına yardımcı olmak,

ğ) Staj belgelerinin bu usul ve esaslar açısından uygunluğunu incelemek ve değerlendirmek,

h) Stajın, amacına ve kurallarına uygun yürütülmesini takip etmek, gerektiğinde staj yapılan kurumdan/kuruluştan öğrenci hakkında bilgi almak,

ı) Uygulamalı Eğitimler Komisyonuna sunulan raporlar kapsamında, stajın yasal prosedüre uygun ve başarılı gerçekleştirildiği/gerçekleştirilmediği konusunda karar vermek,

i) Stajını tamamlayan öğrencilerin bilgilerini ilgili üniversite birimlerine yazılı olarak iletmek,

j) Stajla ilgili diğer işlemleri yapmak.

 

Stajyerin görev ve sorumlulukları

MADDE 7 - (1) Her öğrenci bölümün eğitim-öğretim programında gösterilen dönem ve tarihlerde stajını yapmak zorundadır. Stajyer;

a) Teorik ve pratik olarak aldığı derslerle ilgili hazırlanarak gelir.

b) Staj yaptığı süre içinde staj yerindeki çalışma düzenine ve disiplin kurallarına uyar.

c) Staj alanlarında, klinik eğitmen, eğitim yeri yetkilisi ve eğitim sorumlularının kendisinden istediği tutum, davranış, görev ve sorumlulukları zamanında, istenilen şekilde ve eksiksiz olarak yapar.

ç) Staj uygulamalarında hasta, hasta yakınları ve kurum personeli ile ilişkilerinde meslek etiğine ve profesyonel ekip anlayışına uygun tutum ve davranış gösterir.

d) Staj uygulamaları sırasında araç ve gereçleri zarar vermeden kullanır ve iade eder. Kendisinden kaynaklanan zararı ödemekle yükümlüdür.      

e) Öğrenci, klinik eğitmen, öğretim elemanı veya staj eğitim yeri yetkilisinin görüş ve iznini almaksızın uygulama yerinden ayrılamaz, uygulama yerini değiştiremez.

f) Staj yerinden ayrılması gerektiği durumlarda tedavisinden sorumlu olduğu hastayı/hastaları klinik eğitmenine teslim eder.

g) Staj yaptığı klinikte iş kazası meydana geldiğinde klinik eğitmenine, staj eğitim yeri yetkilisine, ilgili öğretim elemanına ve Uygulamalı Eğitimler Komisyonuna bildirir. “İş Sağlığı ve Güvenliği Kaza Bildirim Formu” doldurulmasını sağlar, Kariyer Yönlendirme Merkezi ile iletişime geçer ve takibini yapar.

ğ) Öğrencilerin, staj sigorta işlemleri staj başlamadan önce tamamlanmış olmalıdır. Bunun için gerekli belgeler stajın ilk gününden 3 hafta önce dersin öğretim elemanına teslim edilmelidir. Staj için gerekli belgeler, stajın ilk gününden 15 gün önce Üniversitenin Kariyer Yönlendirme Merkezine teslim edilmelidir. Gerekli belgeler, Üniversitenin Kariyer Yönlendirme Merkezinin internet sayfasından edinilebilir.

h) Öğrenci staj yerinde Bölüm tarafından standartları belirtilen Üniversite logolu önlüğü ile belirlenen saatte hazır olur.

I) Uygulama süresi bitmeden uygulama alanını terk ettiği tespit edilen öğrenciler, o gün için staj yapmamış sayılır.

i) Öğrenci tedavi hizmeti verdiği bireylerin tüm tedavisini klinik eğitmeni/eğitim sorumlusu gözetiminde yapar.

j) Her öğrenci sorumluluğunu aldığı hasta/sağlıklı birey için yaptığı uygulamaları ya da tedavi değerlendirme ve planını öğretim elemanına sunar. Hasta alma süreci, klinik eğitmen ve öğretim elemanı koordinasyonu ile sağlanır.

k) Uygulamalar sırasında ortaya çıkan tüm olumsuzluklar zaman geçirilmeden klinik eğitmen, staj yeri yetkilisi ve eğitim sorumlularına bildirilir.

l) Öğrenci Staj Defterinde ilgili yerleri doldurduktan sonra Staj Defterini klinik eğitmene teslim eder. Klinik eğitmen değerlendirmeleri tamamlayıp onay verdikten sonra, Staj Defteri ağzı kapalı ve üzerinde kurum kaşesi/mühür ve/veya imzası olan bir zarf içerisinde ve Staj Yeri Değerlendirme Formu öğrenci tarafından Uygulamalı Eğitimler Komisyonuna teslim edilir. Kaşe/mühür ve/veya imzalı olmayan formlar değerlendirmede dikkate alınmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENEL KURALLAR

 

Staj yapabilme koşulları

MADDE 8- (1) Senato tarafından onaylanan ve bölümün web sayfasında ilgili öğretim yılı için ilan edilen öğretim planında yer alan önkoşul derslerini almış ve bu derslerden “NA” veya “W” notu almamış olmaları gerekmektedir.

 

Staja devam zorunluluğu

MADDE 9- (1) Öğrenciler, stajlarının en az %90’ına devam etmek zorundadır.

(2) Bir iş günü 8 (sekiz) saat olarak hesaplanır.

(3) Gerekli durumlarda cumartesi ve pazar günlerinde de staj yapılabilir.

(4) Öğrencilerin devam durumu, staj yaptığı kurum yetkilisinin kaşe ve imzasının bulunduğu yoklama listesi ile takip edilir.

 

Stajın değerlendirilmesi ve itirazlar

MADDE 10- (1)  Öğrencilerin staj değerlendirilmesi, staj eğitim sorumluları tarafından staj defteri kapsamında yer alan çeşitli yöntemler (yazılı/sözlü/hasta başı klinik sınavı, yapılandırılmış beceri sınavı, gözlem formları, kavram haritası, refleksiyon, performans notu vb.) kullanılarak yapılır. Öğrenci, stajların öğrenme çıktıları dikkate alınarak “S (Başarılı) ” veya ”U (Başarısız)”şeklinde değerlendirilir.

(2) Staj notuna itirazlar Üniversitenin” Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.

 

MADDE 11- (1) Öğrencilerin staj uygulamalarını 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile belirlenen azami öğrenim süreleri içinde başarılı olarak yapmaları zorunludur. Bütün derslerinden başarılı olduğu halde zorunlu stajını/stajlarını başarı ile tamamlamayan öğrenci mezun olamaz.

 

Stajların yapılabileceği yerler ve süreleri

MADDE 12- (1) Stajlar eğitim-öğretim programında belirtilen sürelerde gerçekleştirilir.

(2) Stajlar, Uygulamalı Eğitimler Komisyonunca onaylanan resmi/özel, kurum/kuruluşlarda (sağlık kurumları, sosyal hizmetlere ait kurumlar, eğitim kurumları vb.) yapılır.

(3) İsteyen öğrenciler, stajlarını yurtdışında Erasmus ve/veya Değişim anlaşmaları bağlamında ya da bağımsız olarak yapabilirler. Erasmus ve/veya Değişim ile gidecek öğrenciler için Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisinin staj hareketliliği koşulları geçerlidir. Öğrencinin bağımsız olarak stajını yurtdışında yapma hususunda gidilecek kurumun uygunluğuna Uygulamalı Eğitimler Komisyonu karar verir, kurum ile resmi yazışmalar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından yapılır. Bu durumda uygulamaya gidilecek kurumun sağlık sigortası, kaza sigortası vb. talepleri öğrenci tarafından karşılanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

 

MADDE 13- (1) Staj yapan öğrencilere Üniversite tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz.

(2) Eğitim öğretimi ile ilgili staj yapan öğrencilerin, 5510 sayılı Kanun kapsamında “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” primi ödenmek suretiyle staj sigortaları Üniversite tarafından yapılır.      

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu usul ve esaslarda yer almayan hususlar bölüm başkanlığının önerisi üzerine fakültenin ilgili kurullarında karara bağlanır.

 

Yürürlük

MADDE 15-(1) Bu usul ve esaslar; Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

Usul ve esaslar değişiklikleri

MADDE 16 – (1) Bu usul ve esaslarda Üniversite Üniversitesi Senatosu kararıyla değişiklik yapılabilir.

 

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu usul ve esasların hükümlerini Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı yürütür.

 


Bu usul ve esaslar 20.08.2023 tarih ve 512-2023/26 sayılı Senato kararı ve 26.09.2023 tarih ve 83 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.