Bizi takip edin
|
EN

AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (EKOAB)


Kapsam
Madde 1 —
 Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi gereğince İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKOAB)’ ne ilişkin esasları düzenler.

Amaç
Madde 2 —
 EKOAB’nin amacı, Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda ekonomik, siyasal, hukuksal ve diğer alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Çalışma Alanı
Madde 3 —
 EKOAB aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Avrupa bütünleşmesini ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tüm yönleriyle incelemek, bu konularda bülten, dergi ve benzeri periyodik yayınlar yapmak,

b) Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları elemanlarının Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konularında eğitilmeleri amacıyla sertifikalı kurslar (temel eğitim ve uzmanlık) düzenlemek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

c) Çeşitli kurum ve kuruluşların Avrupa Birliği ile ilişkilerde karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik önerileri içeren projeler ve raporlar hazırlamak veya hazırlatmak,

d) Ulusal veya uluslar arası düzeyde kongreler, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,

e) Yukarıda öngörülen faaliyetlerini daha etkin biçimde yerine getirmek için Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği, Avrupa Birliği’nin Brüksel’deki kurum ve kuruluşlarıyla ve aynı konularda araştırma yapan ve eğitim veren diğer merkezlerle işbirliğine girmek, ortak projeler hazırlamak ve bu projeleri uygulamak,

f) İzmir Ekonomi Üniversitesi yetkili kurullarınca istenen diğer çalışmaları yapmak.

Kuruluş ve Yönetim
Madde 4 —
 EKOAB aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Danışma Kurulu

b) Yönetim Kurulu

c) Merkez Müdürü

Danışma Kurulu
Madde 5 — 
Danışma Kurulu, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından seçilecek üyelerle, görevleri gereği Kurula doğrudan üye olacak kişilerden oluşur:

a) Mütevelli Heyet tarafından Merkezin faaliyet alanları itibariyle temayüz etmiş kişiler arasından seçilen 7 üye,

b) İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Rektörü, Üniversitenin İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü Başkanı,

c) Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüklerince belirlenecek 1’er üye.

Mütevelli Heyet Başkanı, EKOAB Danışma Kurulu’nun başkanlığını yürütür.

Danışma Kurulu, Başkanın daveti üzerine yılda iki kere toplanır. Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

Yönetim Kurulu
Madde 6 —
 Yönetim Kurulu, EKOAB Müdürü’nün başkanlığında üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri atanır.

Yönetim Kurulu, EKOAB Müdürü’nün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulu, EKOAB Müdürü’nün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülecek proje ve programların genel ilkelerini saptar, EKOAB faaliyetleriyle ilgili akademik ve diğer idarî konularda gerekli kararları alır.

Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirler ve Üniversite Senatosu’na önerir.

Merkez Müdürü
Madde 7 —
 EKOAB Müdürü Rektör tarafından üniversite öğretim üyeleri arasından iki yıl için görevlendirilir.

Merkez Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. Süresi sona eren müdür tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8 —
 EKOAB Müdürü, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular, çalışmaları denetler.

Yönetimi altındaki birimleri EKOAB faaliyetleri doğrultusunda yönetir.

Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin faaliyetlerini içeren raporu düzenler ve Yönetim Kurulu’na sunar.

Müdür Yardımcısı
Madde 9 —
 Rektör, EKOAB Müdürünün teklifi üzerine en fazla iki öğretim üyesini Müdür Yardımcılığına atar.

Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür Yardımcısı katılır. Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdüre vekalet eder.

Müdürün daveti üzerine, Müdür Yardımcıları Yönetim kurulu toplantısına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Yürürlük
Madde 10 —
 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11 —
 Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Bu yönetmelik 18/04/2003 tarih ve 25083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.