Bizi takip edin
|
EN

TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN EĞİTİM VE ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI


 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanım, Amaç, Kaynak, Kapsam, Dayanak

 

Tanım

MADDE 1- (1) İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesinde (İEÜTF) ilk beş yıllık eğitim ve öğretim dönemini başarı ile tamamlayarak, altıncı yıla geçmeye hak kazanmış ve birinci basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere tıp doktoru unvanını almaya aday olan öğrenciler “intörn doktor” olarak tanımlanırlar.

 

Amaç

MADDE 2-(1) Bu Usül ve Esasların amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi intörn eğitimine ilişkin tüm süreçleri ve işleyişi düzenlemektir.

 

Kaynak

MADDE 3-(1) Bu Usül ve Esaslar  Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP), İEÜTF Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, özgün eğitim ve öğretim programı esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 4-(1) Bu Usül ve Esaslar; İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi intörn eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreçleri, devam durumu ve diğer konulara ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 5-(1) Bu Usül ve Esaslar; 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 17. maddesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesinin ilgili mevzuatına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Intörn eğitiminin amaci, süresi, çalişma alanlari ve rotasyonları, genel ilkeler

Intörnlük eğitiminin kapsami ve eğitim etkinlikleri

 

MADDE 6. İntörn eğitiminin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezun Yeterlilikleri doğrultusunda tıp öğrencilerinin tıp eğitiminin önceki dönemlerinde elde ettikleri bilgi, beceri ve tutumları sağlık hizmeti sunum alanlarında uygulayabilir hale gelmelerini sağlamaktır.

 

MADDE 7-(1) İntörn eğitiminin süresi kesintisiz 12 (Oniki) aydır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu’nun belirlediği “Haklı ve Geçerli Nedenler” dışında öğrenciler intörnlük dönemi eğitimine ara vermeden devam ederler.

 

MADDE 8-(1)  Dış kurumlar İEÜTF Dekanlığının belirleyeceği yurt içi ve yurt dışında üniversite, enstitü hastane ve benzeri kuruluşlar olabilir. Süreleri fakülte kurulu tarafından uygun görülürse değiştirilebilir.

 

MADDE 9-(1)  İntörnlük eğitiminin başlangıcında “İntörn Uyum Programı” düzenlenir. Bu programın amacı; öğrenme kazanımları, kapsamı ve programı, öğrenim yöntemleri, ölçme-değerlendirme süreci, öğrenme kaynakları ve uyulması gereken kurallar hakkında öğrencilere bilgi verilmesidir. Tüm intörnlerin uyum programına katılmaları zorunludur. Fakülte Kurulu bu programın kapsamını ve şeklini belirler.

 

MADDE 10-(1) İntörnlük dönemi; Temeller, Genel Cerrahi-Anesteziyoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Erişkin Sağlığı ve Hastalıkları, Acil Tıp, Nöroloji-Psikiyatri, Halk Sağlığı, Aile Hekimliği ve seçmeli eğitim dilimlerinden oluşur.

 

Intörn eğitiminde genel ilkeler

MADDE 11-(1)  İntörnlük eğitiminde öğrenciler; sağlık hizmeti sunum alanlarında (klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar, tıbbi görüntüleme merkezi, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezleri, diğer sağlık kurum ve kuruluşları, vb.) sorumlu öğretim üyesi / üyeleri gözetiminde çalışırlar ve intörnlük döneminin tüm eğitim dilimleri için tanımlanmış olan etkinlikleri yaparlar.

 

MADDE 12-(1)  Her eğitim diliminin son gününde; sorumlu öğretim üyesinin gözetiminde geri bildirim toplantısı yapılır ve program, işleyiş, öngörülen öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığı ve diğer konular öğrencilerle birlikte değerlendirilir.

 

MADDE 13-(1) İntörnlük dönemi eğitim öğretim programları ve içeriği; İEÜTF program yeterlilikleri ve çekirdek eğitim müfredatı dikkate alınarak ilgili anabilim dalları ve Tıp Eğitimi Kurulu tarafından hazırlandıktan sonra Fakülte Kurulunda karara bağlanır. Programı 6.sınıf koordinatörlüğü yürütür.

 

(2) 6.sınıf eğitim dilimleri programları; öğrencileri birinci basamak sağlık hizmeti sunumuna hazırlayacak şekilde bilgiyi kullanma, sentezleme ve karar vermeye yönelik hasta başında, iş başında ve/veya diğer eğitim ortamlarında yapılan interaktif eğitim etkinlikleri, temel hekimlik uygulamaları ve profesyonelliğe yönelik tutum ve davranışları kapsayacak şekilde hazırlanır.

 

(3) İnteraktif eğitim etkinlikleri; ilgili anabilim dallarının temel başvuru semptomları/durumları, hastalık ve klinik sorunlarına yönelik olarak planlanır.

 

(4) Temel hekimlik uygulamalarına yönelik olarak, tüm intörnlük dönemi için genel ve eğitim dilimine özgü uygulama listeleri hazırlanır ve hasta başında/iş başında değerlendirme yöntemleri ile öğrencilerin performansı değerlendirilir ve geri bildirim verilir.

 

(5) Ayrıca, öğretim üyelerinin intörn doktorlarla birlikte hasta görmeleri ve hasta karşılama, iletişim, profesyonellik, tanı koyma, ayırıcı tanı, tedavi, korunma ve izlem üzerinde tartışmaları önerilir.

 

(6) Eğitim diliminin amacı, öğrenme kazanımları, kapsamı, öğrenme yöntemleri ve ölçme değerlendirme süreci kılavuzlarında ilan edilir. Her grubun programı, eğitim diliminin ilk günü öğrencilere duyurulur ve zorunlu durumlar dışında bu programa uyulması önem taşımaktadır.

 

ÜCÜNCÜ BÖLÜM

6. Sinif koordinatörü, Eğitim dilimi sorumlusu öğretim üyesi ve Intörn Temsilcisi, Intörn doktorların görev ve sorumluluklari, Devam durumu, Intörn karneleri ve ölçme-değerlendirme süreci, Geri bildirimler

 

6. Sinif koordinatörü, Eğitim dilimi sorumlusu öğretim üyesi ve Intörn Temsilcisi

MADDE 14- (1) 6. Sinif koordinatörü, eğitim dilimi sorumlusu öğretim üyesi ve intörn temsilcisi seçilmesi, görevleri, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir ;

 

a) 6.sınıf koordinatörü; Dekanlık tarafından 2 yıllık süreyle atanır. Çalışma şekli ve görevleri bu usül ve esaslar ile belirlenir.

İntörn doktorlar, anabilim / bilim dalları ve dekanlık arasında eşgüdümü sağlamaktan sorumludur. Koordinatör yılda en az iki defa olmak üzere intörn doktor temsilcisi ile biraraya gelerek intörn doktorların geri bildirimlerini değerlendirir.Her eğitim öğretim yılı başında anabilim dallarının eğitim hedeflerini, araç ve yöntemlerini belirlemelerini, gözden geçirmelerini ve gerekli hazırlıkları yapmalarını sağlar.

 

b) 6.sınıf eğitim dilimi sorumlusu öğretim üyesi; ilgili anabilim/bilim dalı tarafından anabilim / bilim dalı öğretim üyeleri arasından seçilir ve görevlendirilir. Dekanlık tarafından belirlenen tarihlerde eğitim amaç ve hedeflerini, araç ve yöntemlerini, yeterlik ve değerlendirme ölçütlerini koordinatöre sunar. Anabilim dalının eğitim öğretim amaç ve hedeflerine göre intörn karnesini düzenler. Eğitimin hedeflere uygun yürütülmesini sağlar, eğitim sürecini izler ve değerlendirir. İntörn doktorların birimdeki eğitim ve rotasyon programlarını düzenler, nöbet çizelgelerini hazırlar. İntörn doktorların sağlık çalışanlarına yönelik risklere karşı bilgilendirme ve korunmalarını dekanlık adına izler. Eğitim diliminin başında intörnlere eğitim programının yürütülmesi ve işleyişi ile ilgili bilgiler verir, sonunda değerlendirme toplantısı yaparak yazılı / sözlü geribildirim alır. İntörn doktorların karneleri eğitim diliminin bitiminde sorumlu öğretim üyesi ve anabilim/bilim dalı başkanlığınca değerlendirilir ve onaylanır.

 

c)  İntörn doktor temsilcisi; her eğitim öğretim yılı başlangıcında yapılacak seçim ile belirlenir. Görev süresi herhangi bir zorunlu durum olmadığı sürece tüm intörnlük dönemini kapsar. İntörn temsilcisi seçimi ve/veya mevcut temsilcilere itirazlar durumunda seçim ile ilgili karar dekanlık tarafından verilir. 6. sınıf intörn temsilcisi öğrencilerin geri bildirimlerinin koordinatörlüğe iletilmesini sağlar, eğitim öğretim süreçlerinin değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarına aktif olarak katılır.

 

Intörn doktorların görev ve sorumluluklari

MADDE 15-(1) İntörnlük doktorlar; eğitim gördükleri birimlerde sağlık hizmetine ilişkin kendilerine verilen görevleri yerine getirmek (fiilen yapmak ya da izlemek), eğitim etkinliklerine ve diğer akademik etkinliklere (seminer, literatür, olgu sunumu, konsey, vb.) katılmak ve sorumluluk alacakları etkinlikleri başarı ile tamamlamak zorundadırlar.

 

(2) İntörn doktorlar; çalıştıkları anabilim dalı ya da bölümün veya seçmeli olarak çalıştıkları kurumun tüm kural ve koşullarına, çalışma saatlerine uymak zorundadırlar. Genel çalışma saatleri dışında hasta yararına veya sağlık hizmetinin nitelik ve gerekliliğine bağlı olarak bu sürelerin dışına çıkılabilir.

 

(3) İntörn doktorlar klinik çalışmalarında hasta sorumluluğu alarak; tanı, izlem ve tedavi süreçlerinde sorumlu öğretim üyesi denetiminde görev yapar ve klinik vizitlerinde bu hastaları sorumlu öğretim üyelerine sunarlar. İntörn doktorların sorumlu olacakları yatan hasta sayısı ilgili anabilim dalları tarafından belirlenir.

 

(4) Polikliniği olan bölümlerde tüm intörn doktorlar eşit süreyle dönüşümlü olarak poliklinikte görevlendirilirler. Hastaların anamnezlerinin alınması, fizik muayenelerinin yapılması, tetkik ve tedavisinde sorumlu hekim denetiminde görev alırlar.

 

(5) İntörn doktorlar çalıştıkları anabilim dalı ya da bölümün uygun gördüğü nöbet tutma görevini yerine getirmek durumundadırlar ve nöbet yerini izinsiz olarak terk edemezler. Nöbet sırasında klinik nöbetçi doktoruna karşı sorumludurlar. Nöbet sayısı üç günde birden daha sık ve ayda sekiz nöbetten daha fazla olamaz. Nöbet görevinin sağlıklı ve uygun koşullarda yerine getirilmesi çalışılmakta olan kurumun yetkilisinin sorumluluğu altındadır.

 

(6) Mazeretsiz olarak ve zorunlu durumlar dışında nöbet değişimi yapılamaz. Böyle bir gereksinim ortaya çıktığında eğitim dilimi sorumlusunun bilgilendirilmesi ve uygunluk vermesi gereklidir. Farklı eğitim dilimlerinde çalışan intörn doktorlar birbirlerinin yerine nöbet tutamazlar. Nöbet listelerinin düzenlenmesi ve izlenmesi eğitim dilimi sorumlusunun görevidir.

 

(7) İntörn doktorlar; eğitimin amaç, öğrenme hedefleri ve içeriğine uygun olmayan şekilde, esas olarak hekim tarafından yerine getirilmeyen veya hastaların tanı ve tedavi süreçlerinde rol ve sorumluluk almaksızın eğitim amacının dışına çıkacak biçimde görevlendirilemezler.

 

(8) İntörn doktorlar; çalıştıkları kurumun / kuruluşun genel kurallarına ve görev yaptıkları birime özgü kurallara uymak, Uluslararası Hasta Güvenliği Hedeflerini bilmek ve bu kurallara uyarak çalışmak ile yükümlüdür.

 

(9) Seçmeli eğitim dilimlerinde çalışılan ulusal ya da uluslararası kurumlarda, o kurumlara ait çalışma ilke, kural ve koşulları geçerlidir. Ancak bunların kabul edilebilir sınırların dışına çıkması durumunda dönem koordinatörü bilgilendirilir.

 

(10) Seçmeli eğitim / uygulama dilimlerinde yapılan çalışmaların; çalışılan kurumların / kuruluşların sorumluları tarafından onaylaması, intörn karnesine uygun belgelerle ve süresi içinde aktarılması intörn doktorların sorumluluğundadır.

 

(11) İntörn doktorlar çalışılan kurumun / kuruluşun kılık kıyafet kurallarına uygun giyinmek ve kurum içinde kendilerini tanıtıcı kimlik kartlarını görünür şekilde her zaman taşımak zorundadırlar.

 

(12) Hasta ve yakınlarının haklarını bilmeli, bunlara saygılı olmalı, hasta bilgilerinin gizliliği ilkesine ve 6698 sayılı KVKK uygun davranmalıdırlar.

 

(13) Kurumun sağlık hizmetlerine katkı sağlamak konusunda kendilerini sorumlu hissetmelidirler.

 

(14) Çalıştığı birimde / bölümde sağlık hizmeti veren tüm çalışanlarla uyumlu ve karşılıklı saygı içinde çalışmak zorundadırlar.

 

(15) Her çalışma dönemi başında; eğitim dilimi sorumlusunun intörn doktorları birim / bölüm çalışanları ile tanıştırarak görev sınırlarını çizmesi gereklidir.

 

(16) İntörn doktor; sorumlu hekimin bilgisi dışında hastasına hastalığı hakkında tek başına bilgilendirme yapamaz.

 

Devam durumu

MADDE 16-(1) İntörnlük döneminde eğitim dilimlerine devam zorunludur. İntörn doktor her eğitim diliminde; belirlenmiş eğitim öğretim süresinin %10’undan daha fazlasına katılmaması durumunda devamsız sayılır.

 

(2) Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan görevlendirme ile fakülte, üniversite veya ülkenin temsiline yönelik ulusal veya uluslararası bilimsel, kültürel veya sportif etkinliklere katılan intörn doktorlar etkinlik süresince rotasyon yaptıkları eğitim diliminden izinli sayılırlar. Ancak, bu şekildeki görevlendirmeler toplam eğitim dilimi süresinin (hafta sonları ve resmi tatil günler dâhil) % 20’sini aşamaz. Bu sürenin aşılması durumunda “yetersiz” notu verilir ve eğitim dilimini tekrarlamak durumundadırlar.

 

(3) İntörn doktorların devam durumu eğitim dilimi sorumlusu tarafından takip edilir. Devamsızlık sınırını aşan öğrenci eğitim dilimi bitmeden eğitim dilimi sorumlusu tarafından dönem koordinatörüne bildirilir.

 

Intörn karneleri ve ölçme-değerlendirme süreci

MADDE 17-(1) İntörnlük eğitiminin değerlendirilmesi; öğrencilerin program yeterliklerine ulaşma durumlarının değerlendirilmesine dayanır. Bu amaçla İEÜTF program yeterlilikleri doğrultusunda intörn karnesi hazırlanır ve öğrencilerin başarısı bu karnede yer alan ölçütler dikkate alınarak ‘Yeterli’ veya 'Yetersiz’ şeklinde değerlendirilir.

 

(2) İntörn karnesinin eksiksiz olarak tamamlanması ve sisteme girişlerinin yapılması intörn doktorların sorumluluğundadır, intörn karnelerini eğitim diliminin son gününe kadar eksiksiz tamamlamak ve sistem üzerinden iletmekle yükümlüdürler.

 

(3) Kurum dışında yapılan seçmeli eğitim dilimi bitiminde o kurumdan yeterlilik ile ilgili alınan imzalı belge 6. Sınıf seçmeli eğitim dilimi sorumlusuna en geç iki iş günü içinde teslim edilecektir. İntörn karnelerini zamanında teslim etmeyenlerin notları “yetersiz” olacaktır ve eğitim dilimini tekrar etmeleri gerekecektir.

 

(4) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen, ilgili eğitim diliminin çalışma kurallarına uymayan veya hekim adayına yakışmayan tutum ve davranışlar sergileyen öğrenciler “yetersiz” kabul edilir.

 

Geri bildirimler

MADDE 18-(1) 6.sınıf eğitim dilimlerinde programların geliştirilmesine yardımcı olmak amacı ile öğrencilerden sözlü ve yazılı geri bildirimler alınır.

(2) Tüm eğitim dilimlerinin son gününde ysözlü geri bildirim oturumları yapılır ve öğrenme kazanımlarına ulaşılıp ulaşılmadığı, eğitim ve diğer konularla ilgili sorunlar tartışılır.

 

(3) Yazılı geri bildirimler, bilgisayar ortamında ya da geri bildirim formları ile alınır.

 

(4) Geri bildirimlerin analizi eğitim dilimi sorumlusu ve dönem koordinatörü tarafından yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer hükümler

 

Program geliştirme çalişmalari

MADDE 19-(1) Eğitim verilen anabilim / bilim dalları sözlü ve yazılı geri bildirimler doğrultusunda öğrencilerden gelen önerileri değerlendirerek; eğitim etkinliklerinin zamanı ve işleniş şekli, alt yapı gibi konularla ilgili ivedilikle yapılması gereken düzenlemeleri gerçekleştirirler ve bu düzenlemeler hakkındai Dekanlığa yazılı olarak bilgi verirler.

 

(2) Programda yapılması planlanan önemli düzenlemeler / değişiklikler ise eğitim öğretim dönemi sonunda anabilim/bilim dalının görüşü ve geri bildirim raporları ile birlikte Tıp Eğitimi kuruluna sunulur. Geri bildirimlere rağmen yerine getirilemeyen öneriler de gerekçeleri ile bu raporda belirtilir.

 

(3) İlgili eğitim dilimine ilişkin öneriler Tıp Eğitimi Kurulunda tartışıldıktan sonra Fakülte Kurulunda karara bağlanır.

 

Öğrenci değişimi

MADDE 20-(1) İntörnlük eğitiminin en fazla 4 (dört) aylık bölümü yurt içinde ya da yurt dışında başka bir tıp fakültesinde, tıp eğitimi veren hastane ya da enstitüde yapılabilir. Ancak bunun için öğrencilerin; fakültemizde yapacağı intörnlük eğitim dilimine karşılık gelen tarihten en geç iki hafta önce dilekçe ve diğer kurumun kabul belgesi ile birlikte Dekanlığa başvurmaları ve başvuruların Yönetim Kurulunca uygun bulunması gerekir.

 

(2) Mezuniyet işlemleri ve mevzuatta belirtilen süre kısıtlılıkları nedeniyle herhangi bir hak kaybına neden olunmaması amacıyla; intörnlük döneminin son ayında seçmeli eğitim dilimi dışındaki eğitim dilimleri kurum dışında yapılamaz.

 

MADDE 21-(1) Yurt içi veya yurt dışı diğer tıp fakültelerinden, fakültemiz anabilim/bilim dallarında intörnlük eğitimi almak isteyen öğrencilerin başvuru ve kabulünde;

a) Kişinin dilekçesi ve transkripti,

b) İlgili fakülte dekanlığının onay/teklif yazısı,

c) İntörnlük eğitimi alınması talep edilen tarihten en az üç ay önce Dekanlığa başvurmaları,

d) Başvuruların Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi

gereklidir.

 

Intörn gruplarının oluşturulma ilkeleri

MADDE 22-(1) İntörn eğitim dilimi gruplarının oluşturulmasında öğrenci sayılarının eşit olmasına dikkat edilir.

 

(2) Değişik nedenlerle eğitim yılının başlamasından sonra katılan başlayan öğrenciler takvimi en uygun ve öğrenci sayısı en düşük olan gruba eklenirler.

 

(3) Yurtiçi ve yurtdışı öğrenci değişim programından yararlanan öğrencilerin rotasyonları değişim programı ile gidecekleri eğitimlere göre belirlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hüküm bulunmayan konular

MADDE 23-(1) Bu Usül ve Esaslarda hüküm bulunmayan durumlar için ilgili mevzuat hükümleri ve Fakülte Kurulu kararları geçerlidir.

 

Yürürlük

MADDE 24-(1) Bu Usül ve Esaslar üniversite senatosunun onayı ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 25-(1) Bu Usül ve Esasların hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

 

 

*Bu esaslar 07.09.2022 tarih ve 478-2022-22-C/1 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.