Bizi takip edin
|
EN

ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARŞTIRMA MERKEZİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uygulama Anaokulu’nun kuruluş̧, yönetim, eğitim, görev ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uygulama Anaokulu’nun kuruluş̧, eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve uygulama ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 -
(1)  Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları, Mediko- Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği"ne,  26.07.2021 tarih ve 31549 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama Ve Araştirma Merkezi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 -
(1) Bu yönergede geçen; 

a) Anaokulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uygulama Anaokulu’nu,

b) Anaokulu Müdürlüğü: İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Uygulama Anaokulunun İdaresinden Sorumlu Müdürlüğü,

c) Atölye: Merkezde ve anaokulunda çocuklara ve velilere yönelik açılacak olan etkinlik ve çalışmaları,

ç) Bilim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uygulama Anaokulu eğitiminden sorumlu kurulu,

d) Çocuk: Anaokulunda okul öncesi eğitim alan 36-72 aylık çocukları,

e) Merkez: İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni

f) Müdür: İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uygulama Anaokulu Müdürünü,

g) Müdür Yardımcısı: İzmir Ekonomi üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uygulama Anaokulu Müdür Yardımcısını,

ğ) Müdürlük: İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü’nü

h) Rektör Yardımcısı: İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anaokulundan sorumlu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısını,

ı) Stajyer Öğrenci: Anaokulunda staj ya da ders uygulaması yapan lisans ya da ön lisans öğrencilerini,

i) Veli: Anaokulundan hizmet alan anne ve babalar,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Örgütlenme ve Yönetim

Yönetim organları

MADDE 5- (1) Anaokulunun yönetim organları şunlardır.

  1. Müdür,
  2. Müdür Yardımcısı,
  3. Bilim Kurulu,

Müdür ve görevleri

MADDE 6-(1) Müdür, Bilim Kurulu için İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen 3 üyenin önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, mevzuat ve programa uygun olarak Anaokulunun bütün işlerini düzenlemek ve yürütmekle yetkilidir. Anaokulunun yönetilmesi ve geliştirilmesinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü’ne karşı sorumludur.

(1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Anaokulunda uygulanan eğitim programını değerlendirmek, gerekli düzeltmeleri/düzenlemeleri yapmak ve erken çocukluk eğitimi alanındaki yenilikleri takip ederek programın güncellenme sürecinde öğretmenlere rehberlik etmek.

b) Uygulanan eğitimin ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapmak, eğitimle ilgili güncel gelişmeleri izlemek, sonuçlarını değerlendirmek.

c) Anaokulunda yapılması planlanan bilimsel araştırmaları ve uygulamaları değerlendirerek onaylamak.

ç) Anaokulunda düzenlenecek olan atölye, oyun grubu, veli söyleşileri, veli toplantıları, öğretmen eğitimleri vb. çalışmaları planlamak.

d) Anaokulunda görevli öğretmenlerin düzenli hizmet içi eğitimleri için uygun koşul ve süreçlerin oluşturulmasına yönelik çalışmalara liderlik etmek.

e) Anaokulunda görev yapan idari personel, psikolog ve öğretmenlerin performansını değerlendirmek.

f) Anaokulundaki iç koordinasyonu sağlamak amacıyla haftalık/aylık toplantılar düzenlemek.

g) Velilere yönelik eğitimler ve toplantıların planlanmasında, yürütülmesinde danışmanlık yapmak.

ğ) Stajyer öğrencilerin kabulü, uygulama yapacakları sınıfların ve sorumlu öğretmenlerinin belirlenmesinde görev yapmak.

h) Anaokulunun İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yükseokulları, Enstitü ve Merkezleri ile akademik çalışma ve projeler yürütülmesi için koordinasyonunu sağlamak.

Müdür Yardımcısı ve görevleri

MADDE 7- (1)Müdür Yardımcısı, Bilim Kurulu için İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen 3 üyenin önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısı, anaokulunun yönetilmesi ve geliştirilmesinde müdüre karşı sorumludur.

(2) Müdürün yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Anaokulunun bütün eğitim faaliyetlerinin yıllık planını düzenleyerek eğitim yılı başlamadan önce Müdürün onayına sunmak.

b) Eğitim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapmak, eğitimle ilgili gelişmeleri izler, sonuçlarını değerlendirmek.

c) Eğitim materyallerinin sağlanması, kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli önlemleri almak.

ç) Eğitim ile ilgili yönetmelik, duyuru vb. bilgileri personeline duyurmak ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılmasını sağlamak.

d) Okul-aile işbirliğini sağlamada anaokulu müdürü ile işbirliği yapmak.

e) Anaokulu ile ilgili olağanüstü durumları ilgili makama bildirmek.

f) Anaokulu bina ve tesislerinin kullanımı, bakımı, temizliği, iç ve dış güvenliğinin sağlanması yönünde ihtiyaçları belirler ve gerekli önlemlerin alınması için İzmir Ekonomi Üniversitesinin ilgili birimlerine bildirmek.

g) Anaokulu personelinin performans değerlendirmesinde Müdür ile işbirliği içinde çalışmak.

ğ) Her eğitim öğretim yılı sonunda yıllık rapor hazırlayarak Müdüre sunmak.

h) Velilerle iletişim ve danışmanlık konularında görev yapmak.

ı) Çocukların değerlendirilmesi ve gelişimlerinin takibinde psikologlar ile işbirliği yapmak.

Bilim Kurulu ve görevleri

MADDE 8- (1) Bilim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilen 3 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Kurul Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür, Bilim Kurulu’na başkanlık eder.

(2) Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim programının oluşturulmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilmesinde görev yapmak.

b) Personel ihtiyacının belirlenmesi ve personel alımında görüş bildirmek.

c) Velilerle işbirliği yapmak.

ç) Anaokulunda yapılacak akademik çalışmaların, proje ve çalışmaların onaylanması ve yürütülmesinde görev yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel ve Stajyer Öğrencı̇ler

Genel İlkeler

MADDE 9-(1) Tüm personel ve stajyer öğrenciler, Müdür ve Müdür Yardımcısı tarafından belirlenen görev tanımlarına uymakla yükümlüdür.

Öğretmen

MADDE 10-(1) Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren okul öncesi öğretmenliği ya da çocuk gelişimi bölümünden mezun olmuş kişiler öğretmen olarak görev yaparlar. Her 18 çocuğa 1 öğretmen düşecek şekilde istihdam sağlanır.

(2) Öğretmenin görevleri şunlardır:

a) Eğitim programına uygun olarak aylık ve günlük eğitim akışını planlamak ve uygulamak.

b) Eğitiminden sorumlu olduğu çocuk grubunun anaokulunda bulundukları süre boyunca günlük bakım, beslenme, sağlığı ile ilgilenmek ve eğitici etkinliklerine katılmak.

c) Etkinlikler için gereken eğitim materyallerini hazrıalam, araç-gereç ve eğitim materyallerinin korunmasını ve bakımını sağlamak.

ç) Sınıfında özel gereksinimli birey varsa, psikolog ile birlikte gelişimini takip ederek bireysel eğitim planı (BEP) hazırlamak ve uygulamak.

d) Sorumlu olduğu gruplarda tam gün eğitimde bulunmak.

e) Aile eğitimi ve veli toplantılarınının planlanması ve uygulanmasında görev almak. 

f) Çocukların gelişim süreçlerini psikolog ile birlikte takip etmek ve düzenli aralıklarla gözlemlerini raporlamak.

g) Çocukların günlük sürecini takip etmek, belirli aralıklarla portfolyolarını düzenlemek.

ğ) Anaokulu içinde kutlanacak özel günlerin planlanmasına ve uygulamasına katılmak.

h) Stajyer öğrencilere uygulamalarında rehberlik etmek.

ı) Çocuklara yönelik düzenlenecek olan atölye ve etkinliklerin planlanmasında ve yürütülmesinde görev almak.

i) Müdür ve Müdür Yardımcısı tarafından verilen mesleği ile ilgili ve diğer idari görevleri yapmak.

 

Öğretmen Yardımcısı

MADDE 11- (1) Üniversitelerin ön lisans çocuk gelişimi programından mezun olan kişiler Öğretmen Yardımcısı olarak görev yaparlar. Öğretmen Yardımcısı, Müdür ve Müdür Yardımcısının görevlendirmesiyle sınıflarda dönüşümlü olarak ihtiyaca göre görev yapar.

(2) Öğretmen Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Eğitim programına uygun olarak aylık ve günlük eğitim akışının planlanması ve uygulanmasında öğretmene yardımcı olmak, gerekli hallerde eğitim programını uygulamak.

b) Çocukların anaokulunda bulundukları süre boyunca günlük bakım, beslenme, sağlık, temizlikleriyle ilgilenmek ve diğer eğitim etkinliklerine katılmak.

c) Etkinlikler için gereken eğitim materyallerini hazırlamak, araç-gereç ve eğitim materyallerinin korunmasını, bakımını sağlamak.

ç) Görevlendirildiği gruplarda tam gün eğitimde bulunmak.

d) Anne ve baba eğitimiyle ilgili çalışmaların uygulamasında öğretmene yardımcı olmak ve çalışmalara katılmak.

e) Anaokulu içinde kutlanacak özel günlerin planlanması ve uygulamasında aktif rol almak.

f) Çocuklara yönelik düzenlenecek olan atölye ve etkinliklerin planlanmasında ve yürütülmesinde görev almak.

g) Aile eğitimi ve veli toplantılarının planlanması ve uygulanmasında öğretmenlere yardım etmek. 

ğ) Çocukların gelişim süreçlerini psikolog ve öğretmen ile birlikte takip etmek.

h) Çocukların günlük sürecini takip etmek, belirli aralıklarla portfolyolarının düzenlenmesinde öğretmene yardım etmek.

ı) Stajyer öğrencilere uygulamalarında rehberlik etmek.

i) Müdür ve Müdür Yardımcısı tarafından verilen mesleği ile ilgili ve diğer idari görevleri yapmak.

 

Psikolog ve görevleri

MADDE 12-(1) Anaokulunda ihtiyaç̧ halinde psikolog görevlendirilir. Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren psikoloji bölümünden mezun olan kişiler psikolog olarak görev yapar.

(2) Psikoloğun görevleri şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcısına karşı sorumludur.

b) Müdür, müdür yardımcısı ve eğitimciler ile eğitim programına uygun rehberlik programı hazırlamak ve uygulamak.

c) Tüm sınıflarda öğrencilerin uyum durumları ile ilgili taramaları sınıf öğretmenleri ile birlikte yapmak.

ç) Öğretmenlerle görüşmeler yaparak çocuklar hakkında gözlemlerini değerlendirmek.

d) Eğitim öğretim yılı başında ve dönem ortasında Müdürün bilgisi dahilinde çocuk gelişimi ve eğitimcileri ve öğretmenlerle birlikte velilerle toplantılar düzenlemek.

e) Güz ve Bahar dönemi sonunda yılda iki defa rapor hazırlayarak müdür ve müdür yardımcısına sunmak.

f) Müdür ve Müdür Yardımcısının vereceği rehberlikle ilgili diğer görevleri yapmak.

İdari Operasyon Uzmanı ve görevleri

MADDE 13-(1) Anaokulunda sekreterlik, evrak takibi, veli bilgilendirme ve iletişim vb. idari süreçleri yürütmek üzere bir personel görevlendirilir. Tercihen üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren psikoloji, çocuk gelişimi gibi bölümlerinden mezun olup ilgili alanda deneyimli kişiler, idari operasyon uzmanı olarak görev yapar.

(2) İdari operasyon uzmanının görevleri şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcısı tarafından verilen yazışmaları yürütmek.

b) Gelen -giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutmak, yazışmaların asıl veya örneklerini dosyalayarak saklamak ve gerekenlere cevap hazırlamak.

c) Kendisine teslim edilen kişisel bilgiler ile ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumlu olmak.

ç) Okulun arşiv işlerini düzenlemek.

d) Anaokulu çalışanlarının ve çocukların özlük dosyalarına görevlendirme ve yazışma ile ilgili işlemleri yapmak.

e) Anaokulu ile ilgili yazı, belge, defter ve dosyaları düzenleyerek saklamak.

f) Anaokuluna gelen ziyaretçilerle ilgilenmek.

g) Gelen yazı, telefon, elektronik posta, gönderi ve haberleri alır ve bunları ilgili yerlere ulaştırmak.

ğ) Gelen ve giden mal ve hizmetleri takip etmek.

h) Yaptığı tüm yazışmalardan ve görüşmelerden anaokulu müdürünü haberdar etmekle yükümlü olmak.

ı) Veliler tarafından ödenen anaokulu aidatlarının dekont takibini yaparak ödemesi eksik olan velileri uyarmak.

i) Yapılacak olan gezi, etkinlik gibi etkinlikleri planlamak.

j) Uygulamaya ve staja gelen öğrencilerin takibini yapmak.

k) Aylık veli bültenlerini hazırlanmasında görev yapmak.

l) Temizlik, yemek ve güvenlik gibi süreçlerini takip etmek.

m) Anaokulunun temel ihtiyaçlarının alımı konularını takip etmek.

n) Derslere gelen yarı zamanlı öğretmenlerin ders takiplerine yardımcı olmak.

o) Müdür ve Müdür Yardımcısının verdiği idari işler ve mesleği ile ilgili diğer görevleri yapmak.

Sağlık Personeli ve görevleri

MADDE 14-(1) Anaokulunda doktor ve hemşire sağlık personeli olarak görevlendirilir.

(2) Sağlık personelinin görevleri şunlardır:

a) Çocukların periyodik sağlık kontrollerini ve boy-kilo takiplerini yapmak ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

b) Anaokulu personelinin yılda iki kez yapılacak olan periyodik sağlık kontrollerini (portör taramalarını) organize etmek, takip etmek.

c) Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla karşılaşmamak için gerekli önlemleri almak, salgın ve bulaşıcı hastalıklarla karşılaşıldığında, yayılmayı engelleyici önlemleri almak.

ç) Müdürün gerekli gördüğü durumlarda Anaokulunda bulunan tüm personele zaman zaman sağlıkla ilgili bilgiler vermek.

d) Müdür ve öğretmenlerle işbirliği yaparak anne-baba eğitimine katılır ve sağlık konusunda velileri bilgilendirmek.

e) Anaokulu içinde ortaya çıkan kaza, yaralanma ve hastalık durumlarında aileyi bilgilendirerek ilk müdahaleyi yapmak.

f) Anaokulu içinde ve dışında olabilecek kaza ve yaralanmalar konusunda çocukları ve personeli aydınlatmak, ilk yardımın temel kurallarının benimsenmesini ve doğru uygulanmasını sağlamak.

Destek Personeli ve görevleri

MADDE 15- (1) Anaokulunda destek personeli olarak; güvenlik görevlisi, temizlik hizmetlisi ve yardımcı personel görev yapar. Güvenlik ve temizlik hizmetinden sorumlu personel İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından belirli aralıklarla görevlendirilir. Yardımcı personel tam zamanlı olarak görev yapar.

(2) Güvenlik görevlilerinin görevleri şunlardır:

a) Binanın iç ve dış mekânlarının güvenliği için gereken önlemleri almak.

b) Güvenlik kamera sistemini takip etmek; bakım ve onarımı ile ilgili önlemleri almak.

(3) Temizlik hizmetlisinin görevleri şunlardır:

a) Görevlendirildiği zamanlarda binanın iç ve dış mekânlarının temizlik, düzenleme, bakım, onarım işlerini yapmak.

b) Görevlendirildiği zamanlarda Anaokuluna ait eşya, araç, gereç ve malzemelerin taşınmasını ve yerleştirmesini yapmak.

c) Anaokulu bahçesinin ve bahçe araç-gerecinin temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili hizmetleri yapmak.

(4) Yardımcı personelin görevleri şunlardır:

a) Mutfak ve yemekhanenin temizliği ve düzeninden sorumludur.

b) Anaokulunda kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltılarını hazırlamak.

c) Yemekleri yemekhaneden teslim almak.

ç) Bulaşıkların yıkanmasından sorumludur.

d) Çocukların günlük bakım, beslenme, sağlık, temizliklerinde anaokulu personeline yardımcı olmak.

e) Müdür, Müdür Yardımcısı, Öğretmenler ve İdari Personel tarafından kendisine verilen hizmetlerle ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

 

Stajyer (Uygulama) Öğrencisi

MADDE 16- (1) Anaokulunda öncelikle İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri mesleki uygulamalarını yaparlar. Haftanın her günü sınıflarda görev yapmak üzere her sınıfa en fazla iki stajyer ve uygulama öğrencisi kabul edilir. Anaokulu içerisinde gözlem, araştırma vb. çalışmalarda da öğrenciler görevlendirilebilirler. Eğer sınıfta özel gereksinimli bir çocuk varsa o sınıfa birden fazla stajyer öğrenci alınabilir. Anaokulunda staj yapan öğrenciler, sorumlu öğretim elemanları, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Öğretmenlerin denetiminde eğitim faaliyetlerine katılırlar. Stajyer öğrenciler, Anaokulunun kurallarına uymaktan ve programın işleyişini bozmadan çalışmalara katılmaktan sorumludur.

DÖRDÜNCÜCÜ BÖLÜM
Amaçlar, İlkeler ve Çalışma kuralları

Anaokulunun Amaçları
MADDE 17 –
(1)  Anaokulunun amaçları şunlardır:

a) 36-72 ay aralığındaki çocukların bilişsel, dil, sosyal duygusal, motor gelişim alanları ve öz bakım becerilerinin gelişimlerini destekleyecek program ve ortam hazırlamak.

b) Çocukların gelişimini en iyi şekilde destekleyebilecek uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarını sağlamak.

c) Çocukları ilkokula hazırlamak, Türkçelerini geliştirmek, problem çözme, düşünme ve karar verme alanlarında beceri kazandırmak.

ç) Çocukların çok yönlü gelişimlerini, iyi oluşlarını, evrensel farkındalıklarını ve yaşam becerilerini desteklemek.

d) Dijital çağa ilişkin farkındalıklarını artırarak çevreyle uyum sağlamalarını desteklemek.

e) Eleştirel, bilimsel ve yaratıcı düşünebilen, sorgulayan bireyler olmalarını sağlamak,

f) Gelişimsel destek programları düzenlenirken; çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin imkânlarını dikkate almak,

g) Çağdaş bilgiler ile oluşturulmuş ortamlarda çocukların tüm gelişimlerini desteklemek.

h) Velinin çocuğun gelişimindeki en önemli unsur olması sebebiyle okul-veli işbirliğini güçlendirerek, çocukların gelişimini desteklemek amacıyla velilerin eğitim programlarına katılımlarını sağlamak.

ı) Çocukların benlik kavramını geliştirmelerine, kendilerini ifade etmelerine ve bağımsız bir birey olmalarına olanak tanımak.

i) İhtiyaç duydukları tüm kazanımlara oyun temelli programlar içinde erişmelerine olanak tanımak.

Anaokulunun İlkeleri
MADDE 18 – (1) Anaokulunda verilen hizmetlerde aşağıdaki ilkeler dikkate alınır;

a) 36-72 aylar arasındaki çocuklara eğitim, öğretim vermek ve çocuklara çağdaş okul öncesi hizmetleri sunmak.

b) İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Programı’nda bulunan öğrencilerin 36-72 ay çocukların özelliklerini tanımalarına yönelik uygulamaları yapmalarını sağlamak.

c) Çocukların bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlamak.

ç) Çocukların; beslenme, uyku, özbakım becerileri, doğru ve sağlıklı alışkanlıklar kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmalarını sağlamak.

d) Konuyla ilgili bilim dallarında çalışan öğretim elemanlarına araştırma yapabilecek uygun ortamlar sağlamak.

Çalışma Kuralları

MADDE 19- (1) Anaokulunun çalışma kuralları şunlardır:

a) Tam gün eğitim yapılması esastır.

b) Çalışma saatleri 08.00-18:00 saatleri arasındadır. Öğretmenler 08:30-17:30 saatleri arasında okulda bulunur, nöbetçi öğretmen 08:00-18:00 saatleri arasında görev yapar.

c) Anaokulu hafta sonu ve resmi tatil günlerinde kapalıdır.

ç) Anaokulunun günlük eğitim programının ve düzenini bozulmaması için çocuğun, en geç saat 09.30’a kadar anaokuluna getirilmesi; anaokulu kapanış saatinin 18.00 olması nedeniyle çocukların en geç 18.00’de anaokulundan teslim alınması önemlidir.

d) Anaokulunda, sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilmektedir. Kahvaltı saatinden sonra okula gelen çocuklar kahvaltılarını evde yaparak geleceklerdir. Bu konuda sorumluluk velilere aittir.

e) Çocuklar aylarına göre gruplara ayrılır ve her bir grup en fazla 18 çocuktan oluşur.

f) Anaokulunda bir eğitim dönemi Eylül Ayı itibariyle başlar Haziran Ayı’nın sonunda tamamlanır. Temmuz ve Ağustos ayları tatildir. Belirli dönemlerde yaz okulu açılır.

g) Kar, sis vb. olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir Valiliği emriyle okulların kapatılması kararı alındığında anaokulu ilgili valilik emri süresince hizmet veremeyecektir.

ğ) Çocuklara daha kaliteli hizmet verilebilmesi ve eğitimin aksamaması  için, anne-babaların, mesai saatleri içerisinde öğretmenlerimizi cep telefonlarından aramamaları gerekmektedir. Anne-babalar acil durumlarda paylaşmak veya sormak istedikleri konularda anaokulunu mesai saatleri içerisinde aramaları gerekmektedir.

h) Yeni eğitim-öğretim dönemi için gereken hazırlıkların yapılması, fiziksel çevre düzenlemesi, tamir, bakım ve onarım işlerinin rahatlıkla yapılabilmesi için yönetimin kararıyla Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde belirlenen sürelerde yaz okulu da dahil olmak üzere okul kapalı tutulur.

ı) Rektörlüğün onayı ile Anaokulunun fiziki koşullarında ortaya çıkabilecek olağanüstü durumlarda ve bulaşıcı hastalık salgınlarında anaokulu kapatılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kontenjan Belirlenmesi, Kayıt, Ücretler, Özel Durumlar

Kontenjan Belirlenmesi

MADDE 20- (1) Anaokuluna alınacak çocuk sayısı, yaş grupları göz önünde bulundurularak, her yıl Haziran ayında Anaokulu Müdürü tarafından resmi yazı ile Rektörlük Makamının onayına sunulur.

Kayıt

MADDE 21- (1) Anaokuluna çocuk kayıtları ve hizmetler aşağıda belirtilen hükümler doğrultusunda yürütülür.

a) Ön kayıt tarihinde, içinde bulunulan yılın Eylül ayı başı (1 Eylül) itibariyle 36 ay olan, tercihen tuvalet alışkanlığı kazanmış olan çocukların ve 72 ayını doldurmamış olan çocukların kayıtları kabul edilir. Gelişimsel açıdan yapılan değerlendirmeler sonucunda Anaokulu Müdürlüğü tarafından uygun görülen 30 aylık çocukların da kayıtları kabul edilebillir.

b) Anaokuluna kayıt yaptıran çocuklar, “Anaokulu Oryantasyon (uyum) Programı” ile anaokuluna başlar. Oryantasyon program tarihleri Anaokulu Müdürlüğü tarafından belirlenir ve velilere önceden duyurulur.

c) Anaokuluna kayıt işlemleri ön kayıt ve kesin kayıt olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Ara dönemde boş kontenjan olması durumunda Anaokuluna kayıt işlemi kabul edilebilir.

ç) Anaokulu ön kayıt işlemleri Anaokulu Müdürlüğü’ne yapılır ve bu tarih Üniversitenin tüm birimlerine ve mezunlara elektronik posta yoluyla, dışarıdan gelecek başvurular için de İzmir Ekonomi Üniversitesinin duyurularında ilan edilir. Ön kayıt tarihleri içerisinde başvuruların dolması halinde ara dönemde yeni başvuru kabul edilmez.

d) Kontenjanın üzerinde başvuru olması halinde ön kayıt tarihinin sona ermesiyle birlikte başvuru listesi ilgili Rektör Yardımcısı, Müdür ve Müdür Yardımcısı tarafından değerlendirilir.

e) Ön kaydı alınan velilerin başvuruları ilgili Rektör Yardımcısı, Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşan komisyon tarafından değerlendirilir ve karar verilir. Değerlendirmede aşağıdaki sıra dikkate alınır:

1) İzmir Ekonomi Üniversitesi Personel Çocukları,

2) İzmir Ekonomi Üniversitesi Mezunlarının Çocukları,

3) İzmir Ticaret Odası Mensuplarının Çocukları,

4) Dış veli (İzmir Ekonomi Üniversitesi personeli/mezunu olmayan ve İzmir Ticaret Odası mensubu olmayan kişiler)

f) Başvuruların fazla olduğu dönemlerde İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından uygun görüldüğünde kura çekilir. Kura sonucu asil ve yedek kayıt listesi oluşturulur. Anaokuluna kesin kayıt hakkı kazanan veliler, belirlenen kesin kayıt tarihinde istenen evrakları Anaokulu Müdürlüğü’ne eksiksiz teslim ederler. Kesin kayıt tarihinde işlem yaptırmayan velilerin çocukları kayıt haklarını kaybederler. Boş kalan kontenjanlar olması durumunda, yedek listesinde yer alan velilere sırasıyla kayıt hakkı verilir.

g) Kura çekiminde başvuruda bulunan ikiz çocuklar var ise, bu çocuklar için tek bir kura çekimi yapılır, kura çekiminde çıkan ikizlerin ikisi de Anaokuluna kabul edilir. Bu durumda ikiz çocuklar son olarak çekilmediyse, kontenjandan 1 çocuk eksik olacak şekilde kura çekimi tamamlanır.

ğ) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi raporuyla Anaokuluna başvurup “anaokuluna devam edebilir” raporu almış, kaynaştırma programına uygun özel eğitime gereksinimi olan çocuklar kontenjan dahilinde, Anaokuluna kabul edilir.

h) Anaokuluna başlarken ebeveynleri tarafından özel eğitim gereksinimi olduğu bilgisi verilmeyen, ancak okula başladıktan sonra özel eğitim gereksinimi fark edilen çocukların bu durumu Anaokulu Müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Gerekli durumlarda çocuğun eğitime devam edip etmemesi, edecekse hangi koşullarla devam etmesi gerektiği ile ilgili kararı uzman görüşleriyle Anaokulu Müdürlüğü verir.

Kayıt Belgeleri

MADDE 22- (1) Ön kayıt için Anaokulu Müdürlüğü’nden alınacak "Ön Kayıt Formu" doldurulur.

(2) Kesin kayıtta veliler, istenen kayıt evraklarını ve çocuklarının gelişim özelliklerinin tanımlandığı “Çocuk Tanıma Formları”nı eksiksiz doldurarak Anaokulu Müdürlüğü’ne teslim etmekle yükümlüdürler.

(3) Kesin kayıt esnasında Anaokuluna ait kayıt dosyalarının ve evraklarının doldurulması gerekmektedir.

Ücretler

MADDE 23- (1) Anaokulu ücretleri, her yıl kayıt işlemleri başlamadan önce Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Tespit edilen ücret Eylül ayı itibariyle uygulamaya konur. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin gerekli gördüğü hallerde, anaokulu ücretinin azaltılmasına veya arttırılmasına karar verilebilir.

(2) Ücretler İzmir Ekonomi Üniversitesi Personel Çocukları, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mezunlarının Çocukları, İzmir Ticaret Odası mensuplarının çocukları ve dış veli (İzmir Ekonomi Üniversitesi personeli/mezunu olmayan ve İzmir Ticaret Odası mensubu olmayan kişiler)  olarak üç farklı kademede belirlenir. 

(3) Anaokulu ücretleri veliler tarafından her ayın1’i ile 5’i arasında ilgili banka hesabına yatırılır. Yatırılan ücret ilgili ayda alınan hizmeti kapsar. Ödemeyi yapan veli banka dekontunu Anaokulu Müdürlüğü’ne iletmek durumundadır.

(4) Anaokulunun çocuklara kapalı olduğu Temmuz ve Ağustos ayında Anaokulu ücreti alınmaz.

(5) Anaokuluna ilk başlama döneminde; çocuğun Anaokuluna başladığı gün sayısı göz önüne alınarak, içinde bulunulan ayın sonuna kadar günlük hesaplama ile ücretlendirme yapılır. Hastalık, tatil vs. gibi herhangi bir neden ile çocuğun Anaokuluna gönderilmemesi halinde Anaokulu ücreti tam alınır. Çocuğun Anaokuluna gelmediği günlerin ücreti iade edilmez.

(6) Anaokulu eğitim programı kapsamında yer alan gezi, tiyatro vb. gibi sosyal aktivite, ek ders/kurs dersleri, atölye, kitap alımı gibi özel harcamalar veli tarafından karşılanır. Bu haller dışında, Anaokulu bünyesinde düzenlenecek diğer atölye, seminer, sertifika programı, kurslar ve benzeri faaliyetlere ilişkin olarak katılım ücreti, organizasyon giderleri ile görev alacak eğitmenlere yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere mali hususları Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektörlük tarafından onaylanır.

(7) Anaokulu ücretine, yemek ücreti dahildir. Kırtasiye ücreti ise yıllık olarak Anaokulu Müdürlüğü tarafından belirlenerek dönem başında velilerden alınır.

(8) Anaokulu tam gün eğitim vermektedir, ücretler de tam gün üzerinden hesaplanarak alınmaktadır.

(9) Salgın hastalık, anaokulu binasında yaşanabilecek sıkıntılar vb. özel durumlarda İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü kararıyla anaokulu faaliyetleri durdurulabilir ya da ara verilebilir. Bu dönemlerde velilerden ücret alınmaz.

(10) Öğretim yılı başladıktan sonra, Anaokulu müdürlüğünce geçerli görülen bir sebeple (hastalık, şehir değiştirme v.b) ile Anaokulundan ayrılan öğrencinin Anaokuluna geldiği gün sayısı göz önüne alınarak, hesap edilen günlük ücreti dışında kalan kısmı iade edilir.

(11) Veliden ya da çocuktan kaynaklanan herhangi bir devamsızlık durumunda ücret iadesi yapılmaz. Öğrencinin devamsızlık yapması, Velinin ödeme yükümlülüğünü etkilemez. Veli, öğrencinin kaydı silinmediği sürece sözleşmede belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür. Öğrencinin, bir ay ve üzeri rapor alması halinde gelmediği ayların ücreti alınmaz.

(12) Anaokulumuzun mücbir sebeplerden dolayı tatil edilmesi durumunda, ücret iadesi yapılmaz.

İlişik Kesme ve Kayıt Dondurma

MADDE 24- (1) İlişik kesmek isteyen Veli, bu talebini en az 30 gün önce Anaokulu müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Öğrencinin geldiği gün sayısı göz önüne alınarak, hesap edilen günlük ücret dışında kalan kısım iade edilir.İlişik kesilebilmesi için geriye dönük olarak tüm aylık ücret ödemelerinin tam olarak tahsil edilmiş olması gerekmektedir.  Aşağıda belirtilen durumlarda, Anaokulundan ilişik kesme işlemi yapılır;

a) İlişiği kesilmesi istenen öğrencinin herhangi bir borcunun bulunmaması gerekir. Borçlu öğrencinin kaydı, borç tahsil edildikten sonra silinir.

b) Aylık ücret ödemelerinin düzensiz yapılması ve Anaokulu Müdürü tarafından dönem içerisinde Veliye telefon, sms, mail, vs. iletişim yolları ile yapılacak iki haklı uyarıya rağmen, ödemelerin düzensiz yapılmaya devam edilmesi halinde, ilişik kesme işlemi gerçekleştirilir. Bu durumda, Velinin ödememiş olduğu ücretler, Genel Hükümlere göre, ticari temerrüt faizi ile birlikte tahsil edilir.

c) Çocuğun Anaokuluna kabulünde esas olan bilgiler ve belgelerde gerçek dışı beyanın olduğunun tespiti durumunda ilişik kesilir.

ç) Velinin, Anaokulunun işleyiş ve düzenine ve bu yönergede yer alan esaslara uymaması durumunda ilişik kesme işlemi uygulanır.

d) Otuz gün okula devam etmeyen ve devam ettiği halde üst üste iki aylık ücreti yatırılmayan öğrencinin ilişiği kesilir. Hizmet aldığı halde aidatını ödemeyen Veliler için, alacağın tahsiline yönelik Genel Hükümlere göre işlem yapılır.

e) Çocuğun anaokulunda uyumsuz davranışlar sergilemesi ve bu davranışların eğitim akışını olumsuz etkilemesi, özellikle çocuğun diğer çocuklara şiddet vb. gibi zarar vermesi durumunda veli çocuğun psikolojik tarama ve tedavisini yapmak zorundadır. Velinin gerekli tarama ve tedaviyi üstlenmemesi veya çocuğun 1 aydan fazla süredir diğer çocuklara zarar vermesinin devam etmesi durumunda İdare Kurulu çocuğun ilişiğini kesme hakkına sahiptir. Bu durumda uyarı yapılmasına gerek kalmadan çocuğun kaydı, Anaokulu Bilim Kurulu kararı ile silinir ve ücret iadesi yapılmaz.

f) İzmir Ekonomi Üniversitesi personeli olan velinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda isteğine bağlı olarak çocuğun kaydı eğitim dönemi sonuna kadar devam ettirilir. Dönem sonunda ilişik kesilir. Veli talebi doğrultusunda anaokulunun kontenjan durumuna göre bir sonraki dönemde İzmir Ekonomi Üniversitesi personel dışı başvurusu olacak şekilde yeniden değerlendirmeye alınır.

g) Çocuğun mazeretsiz olarak 20 gün anaokuluna devam etmemesi durumunda ilişik kesilir.

(2) Anaokuluna kayıtlı çocukların kayıtları aşağıda belirtilen durumlarda dondurulur.

a) Üniversite personeli olan velinin yurt dışında veya yurt içinde geçici veya sürekli olarak görevlendirilmesi,

b) Çocuğun kuruma uyum sağlayamadığının, Müdür, Müdür Yardımcısı, Psikolog ve Öğretmen tarafından onaylanması,

c) Velinin ya da çocuğun doktor tarafından raporlanmış sürekli bir hastalığının tespit edilmesi durumunda.

ç) Veliden (askere gitme, yurtdışı ve yurtiçi görevlendirme, hastalık vb.) ya da çocuktan kaynaklanan (hastalık, ameliyat vb.) özel durumlarda, özel durumun belgelenmesi halinde belgesinin geçerliliği süresince kayıt dondurma işlemi yapılabilir.

d) Kayıt dondurma süresince veli ücret ödemesi yapmaz. Çocuğun kayıt hakkı saklı tutulur.

e) Kayıt dondurma sebebiyle verilen belgelerin süresi minimum 3 ay olmalıdır. Bu belgelerde belirtilen sürenin 3 aydan az olması durumunda veli Anaokulu ücretini ödemekle yükümlüdür.

f) Yukarıda belirtilen kayıt dondurma mazeret durumları dışında ve bu mazeret durumlarının 3 aydan az olması durumunda ücret iadesi yapılmaz.

 

Özel Durumlar

MADDE 25- (1)Anaokulu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan özel durumlara ilişkin aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Veli çocuğunun herhangi bir nedenle anaokuluna gelmemesi durumunda, anaokulu yönetimine ve öğretmenine bildirim yapmakla yükümlüdür.

b) Bulaşıcı hastalıklarda ( COVİD 19, beta, suçiçeği, asalak, parazit vb) hastalık şikayetleri ve bulaştırıcılığı geçene kadar salgınları önlemek amacıyla hasta çocuk Anaokuluna kabul edilmez. Veli, hastalık durumunda Anaokulu Müdürünü bilgilendirmek zorundadır. Çocuk, ancak doktorun “Anaokuluna devamında sakınca yoktur” raporundan sonra Anaokuluna devam edebilir.

c) Veliler, adres ve telefon değişikliklerini Anaokulu Müdürlüğü’ne bildirmekten sorumludurlar.

ç) Anaokulunda çocuklara ve velilerine yönelik yapılacak bilimsel araştırma niteliğindeki çalışmalar için alınan izinlerden (etik kurul vb.) sonra, veli onayı da alınır. Veli tarafından onay verilmeyen çalışmalarda çocuğun ses, görüntü kaydının, kişisel bilgilerinin alınmasına izin verilmez.

d) Anaokulunda çocuğun kullanması gereken özel eşyaları (uyku malzemeleri, kişisel malzemeler gibi) veliler tarafından karşılanır. Bu malzemelerin ve evrakların tanımlandığı liste kesin kayıt dosyasında veliye sunulur.

e) Anaokulu Müdürlüğü’nün uygun göreceği durumlarda veliler çocuklarını ziyaret edebilir ancak misafir çocuk getiremezler. Çocukların anaokuluna saatlik bakım için bırakılması, eski kayıtlı çocukların veli refakati olmadan anaokulunda bulunması uygun değildir.

f) Anaokuluna devam eden çocuklara çalışma saatleri içinde ilaç verilmesi için doktor reçetesi gerekmektedir.

g) İlaç ve besin alerjisi olan çocuklar, son yapılmış testler ve kullanılmakta olan ilaçların belirtilmiş olduğu sağlık raporu ile anaokulu yönetimine bildirilmelidir. Aksi durumda okul idaresi karşılaşılabilecek durumlardan sorumlu değildir.

ğ) Belirli bir besine alerjisi olan çocukların durumu aile tarafından bildirilmelidir. Anaokulu haftalık yemek listesini aileye gönderir ve o besinlerin çocuğa verilmemesine dikkat eder. Ancak anaokulu çocuğa uygun özel yemek hazırlayamaz, gerekli olduğunda aile, çocuğu için özel yemeğini getirebilir. Yemek ücreti okul ücretinden çıkarılamaz.

h) Çocuğun düzenli kullandığı ya da o gün içerisinde belirli bir saatte alması gereken bir ilaç varsa velilerin okul hemşiresine ilacı ve gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir. Bunun dışında okul hemşiresi ateş düşürücü dışında hiçbir ilaç vermeyecektir.

ı) Anaokulunda bulunan kamera sistemi güvenlik amaçlı kayıt yapmaktadır. Sadece İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetimi ve Anaokulu Müdürlüğü tarafından kayıtlar izlenebilmektedir. Diğer çocukların kişisel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine olumsuz etki edebileceği için ve çocukların hak, özgürlük ve mahremiyetlerine saygılı davranmak adına, velilerin kayıtları izlemesi kesinlikle yasaktır.

i) Veliler çocuklarını sınıf içinde izlemek isterlerse bunu Anaokulu Müdürlüğü’nden randevu talep ederek sadece gözlem pencerelerinden izleyerek gerçekleştirebilirler.

j) Veliler, okul yönetiminin gerekli gördüğü durumlarda, çocuğun sağlık taramasını ve gerekirse tedavisini yaptırmak zorundadır.

k) Veliler, okul yönetimi ve grup öğretmenlerinin düzenlediği toplantılara, haklı ve geçerli mazeretleri olmadıkça, katılmak zorundadır.

Teslim Onayı

MADDE 26- (1)Çocuklar, anaokuluna annesi veya babası tarafından teslim edilir ve alınır. Bunun mümkün olmadığı hallerde çocuğu getirip götürecek kişinin nüfus cüzdanı sureti ile velinin yazılı ya da elektronik ortamda onayı alınır. Çocuğu teslim alacak üçüncü kişi/kişiler bilgileri kesin kayıt evraklarında velinin imzasıyla bildirilmek zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 27-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili kanun ve mevzuat hükümleri, iç düzenlemeler ve kurul kararları uygulanır.

Yönerge Değişiklikleri

MADDE 28 – (1) Bu yönergede, İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu kararıyla değişiklik yapılabilir.

Yürürlük
MADDE 29 - (1) Bu yönerge İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 30-(1) Bu yönerge hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütür.

 

Bu yönerge 24.08.2022 tarihli ve 477-2022-21 sayılı Senato kararı ve 26.08.2022 tarihli 70 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.