Bizi takip edin
|
EN

ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI UYGULAMALI EĞİTİMLER USUL VE ESASLARI


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu usul ve esasların amacı, yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin mesleki beceri ve tecrübelerini geliştirmek üzere ilgili programlarda yaptırılan uygulamalı eğitimlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu usul ve esaslar, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 20 nci maddesine, 17/06/2021 tarih ve 31514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği”, İzmir Ekonomi Üniversitesi “Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği” ile “Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi: Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tamamını kapsayan ve öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde etmek için gerekli olan toplam iş yükünü temel alan sayısal değeri,

b) Eğitici personel: Mesleki yetkinliğe sahip, öğrencilerin işletmedeki eğitimlerinden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, laboratuvar, meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip işletme personelini,

c) İntibak komisyonu: Öğrencilerin yatay ve dikey geçişleri veya önceki öğrenmeleri sırasında almış oldukları derslerin veya eğitim ve öğretim kazanımlarının kayıtlı oldukları yeni programlarındaki hangi ders veya kazanıma tekabül ettiğini değerlendirmek üzere oluşturulan komisyonu,

ç) İntörnlük uygulaması: Tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencilerinin, hekimlik uygulamalarına yönelik bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek üzere öğretim üyeleri, tıp hekimleri ve diğer sağlık meslek mensupları ile birlikte klinik karar verme süreçlerine ve uygulamalarına, nöbet tutma dâhil sağlık hizmet sunumuna aktif katılımının sağlandığı ve süresi Yükseköğretim Kurulunca belirlenen uygulamalı eğitimi,

d) İsteğe bağlı staj: Öğrencinin, kayıtlı olduğu programın öğretim planında yer almamasına rağmen kendi ihtiyaçları ve isteği doğrultusunda yaptığı stajı,

d) İşletme: Mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerini,

f) İşletme değerlendirme formu: İşletme tarafından her bir öğrenci için doldurulan, uygulamalı eğitim süreçleri ile ilgili bilgileri, gözlemleri ve işletmenin öğrencilerin uygulamalı eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içeren formu/formları,

g) İşletmede mesleki eğitim: Mesleki eğitim programı öğrencilerinin teorik eğitimlerini yükseköğretim kurumlarında, işletmede veya işletmelerce tesis edilen eğitim birimlerinde, beceri eğitimlerini ise işletmelerde yaptıkları eğitim uygulamalarını,

ğ) Kariyer Yönlendirme Merkezi: İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki Kariyer Yönlendirme Merkezini

h) Komisyon: Uygulamalı eğitimler komisyonunu,

ı) Mesleki eğitim programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından Ülkenin kalkınmaya dair üst politika belgeleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirli zaman aralıkları ile belirlenen ve bir mesleğe ilişkin önlisans veya lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyeti yürütülen yükseköğretim diploma programlarını,

i) Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

j) Program: Yükseköğretim kurumlarının akademik birimleri bünyesinde bilim ve sanat ile ilişkili öğrenme ve meslek alanına ilişkin kazanım odaklı bir eğitim ve öğretim planı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren, kayıt olma koşulları ve süresi belirli olan, mezunlarına bir unvan ve yükseköğretim derecesi kazandıran diploma programını,

k) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

l) Staj: Yükseköğretim kurumlarında verilen ve programa özgü olarak belirlenmiş teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları, tecrübe edinmeleri ve gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmelerde yaptıkları mesleki çalışmayı,

m) Uygulamalı ders: Bir eğitim ve öğretim döneminde diploma programına ait dersler kapsamında öğrencilerin yükseköğretim kurumunun uygulama alanlarında, işletmelerde veya hizmet alanlarında uygulamaların içinde yer alarak bilgi, beceri ve yetkinliklerinin gelişimini sağlayan, ilgili dersin öğretim elemanının veya elemanlarının sorumluluğunda yapılan, işletmede mesleki eğitim veya staj kapsamında olmayan dersi,

n) Uygulamalı eğitim dosyası: Öğrencilerin uygulamalı eğitimler kapsamında hazırlamaları gereken defter, gelişim dosyası, form, rapor ve benzeri dokümanı,

o) Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesi

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Yetkiler

 

Rektörün görev ve yetkisi

MADDE 4 – (1) Rektör, uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması, bütçelenmesi, uygulanması, koordinasyonu ve denetiminden sorumludur.

 

Dekan ve müdürün görev ve yetkisi

MADDE 5 – (1) İzmir Ekonomi Üniversitesi dekan ve müdürlerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Birimlerindeki uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasını koordine etmek.

b) Mesleki eğitim ve staj kapsamında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesi gereğince sigortalanacak öğrencilerin sigortalanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Rektörün yetkilendirmesi halinde uygulamalı eğitimler kapsamında yükseköğretim birimi ile ilgili işletme arasında kurulan sözleşmeleri Rektörün onayı üzerine imzalanmak üzere Mütevelli Heyete sunmak.

 

(2) Rektörün görevlendirmesi ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yanı sıra, amaca yönelik, koordinasyondan sorumlu Kariyer Yönlendirme Merkezi, bu maddede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Uygulamalı eğitimler komisyonunun görev ve yetkisi

MADDE 6 – (1) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun uygulamalı eğitim yapılan program veya bölümlerinde; ilgili fakülte dekanı/yüksekokul müdürü/meslek yüksekokulu müdürü, uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve koordinasyonundan sorumlu biri başkan (öğretim üyesi ya da görevlisi) olmak üzere, en az üç öğretim elemanından bir Komisyon oluşturur.

 

(2) Komisyon, işletmede mesleki eğitim veya staj sonunda elde edilen kazanımların ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapar veya bu işlemi yaptırmak üzere sorumlu öğretim elemanının da yer aldığı alt komisyonlar oluşturabilir.

 

(3) İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Rektörün görevlendirmesi ile uygulamalı eğitimlerden sorumlu olacak Kariyer Yönlendirme Merkezi, bu maddede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilir. Ancak uygulamalı eğitimlere ilişkin ölçme ve değerlendirme işlemleri, dekan veya müdürün görevlendireceği program veya bölümlerdeki ilgili öğretim elemanlarından oluşturulan bir akademik komisyon marifetiyle yapılır. 

 

(4) Mülga  (SK 482-2022-26-C/1) 

 

Sorumlu öğretim elemanının görev ve yetkisi

MADDE 7 – (1) Program veya bölümlerde uygulamalı eğitim faaliyetlerini izlemesi, işletme ile kurum arasında koordinasyonu sağlaması, öğrencilere uygulamalı eğitim süreçlerinde rehber olması ve ölçme ve değerlendirme işlemlerinde yer alması amacıyla işletmede mesleki eğitim veya staj yapacak her bir uygulamalı eğitim grubu için eğitimler süresince bir sorumlu öğretim elemanı görevlendirilir.

Kariyer Yönlendirme Merkezi, işletme ile kurum arasında koordinasyonun sağlanmasında destek olabilir.

 

Eğitici personelin görev ve yetkisi

MADDE 8 – (1) İşletmede mesleki eğitim veya staj yapacak öğrenciler, uygulamalı eğitimler esnasında işletme tarafından Komisyonun görüşü alınarak görevlendirilen ve alanında mesleki yetkinliği haiz bir eğitici personelin gözetiminde bulunurlar.

 

(2) İntörnlük uygulaması yapan öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki sağlık uygulama ve araştırma merkezinde veya İzmir Ekonomi Üniversitesinin afiliye olduğu hastanelerdeki öğretim elemanları ile tıpta uzmanlık eğitimi yapan hekimlerin gözetiminde bulunurlar.

(3) Eğitici personelin görev ve yetkileri şunlardır:

 

a) Hazırlanan eğitim planı dâhilinde öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini yapmalarını ve sürdürmelerini sağlamak.

 

b) Uygulamalı eğitim yapan her bir öğrenci için İzmir Ekonomi Üniversitesi işletme değerlendirme formunun doldurulmasını sağlamak.

 

c) Öğrenciler tarafından hazırlanan uygulamalı eğitim dosyalarını inceleyerek görüş vermek ve onaylamak.

 

ç) Devamsızlık, disiplin ve uygulamalı eğitimlerle ilgili diğer hususlarda sorumlu öğretim eleman veya uygulamalı eğitimler komisyonu başkanı ile iş birliği yapmak.

 

İşletmenin görev ve yetkisi

MADDE 9 – (1) Bünyesinde, işletmede mesleki eğitim veya staj yaptırılan işletmenin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bünyesinde uygulamalı eğitim yapacak öğrenci sayısını dikkate alarak alanında mesleki yetkinliğe sahip yeterli sayıda eğitici personeli görevlendirmek.

b) Uygulamalı eğitim yapacak öğrencinin İzmir Ekonomi Üniversitesi uygulamalı eğitim kabul formunu onaylamak.

c) Bünyesinde uygulamalı eğitim yapan her bir öğrenci için işletme değerlendirme formunu doldurmak.

ç) Uygulamalı eğitim faaliyetlerinin 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uygun ortamlarda yapılmasını sağlamak.

d) İşletmedeki çalışma ortamı ve uygulamaların mahiyeti dikkate alınarak öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek.

e) İşletmede mesleki eğitim ve kayıtlı olduğu programın ders planında yer aldığı için staj yapan öğrencilere 3308 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak ücret ödemek.

f) İşletmede mesleki eğitim ve staj yapan öğrencilerin geçirdikleri iş kazalarını ilgili mevzuata uygun olarak ilgililere ve aynı gün içinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Merkezine bildirmek.

 

Öğrencinin sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Uygulamalı eğitim yapan öğrenciler, uygulamalı eğitimler esnasındaki izin veya devamsızlık sürelerine ilişkin işlemlerde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ilgili mevzuatı ile işletmenin resmî çalışma kurallarına tabidir. Öğrencilerin derslere devam zorunluluğu, her yarıyıl için stajlarda en az %90, uygulamalı derslerde en az %80 ve intörn uygulamasında %80 olmak zorundadır. Mazeretsiz olarak devam etmediği tespit edilen ve bildirilen öğrenci devamsız sayılır. Bu usul ve esaslara veya işletmenin resmî çalışma kurallarına aykırı davranan öğrencilerin uygulamalı eğitimleri, ikinci maddede belirtilen İzmir Ekonomi Üniversitesi mevzuatı hükümleri uyarınca başarısız olarak değerlendirilir.

 

(2) Her öğrenci, işletmede uygulamalı eğitim için gerekli bütün belgeleri, uygulamalı eğitim başlangıç tarihinden en geç iki hafta önce Kariyer Yönlendirme Merkezi’ne teslim etmek zorundadır.

 

(3) Her öğrenci, staj ve işletmede mesleki eğitim derslerinde uygulamalı eğitim dosyası hazırlamak ve süresi içinde teslim etmek zorundadır. Uygulamalı eğitim dosyası, ilgili bölümün veya programın belirlediği, içerik ve yazım kurallarına uygun olarak bölümün ve/veya programın eğitim dilinde hazırlanır ve eğitimin bitimini izleyen en geç 7 gün içinde ilgili komisyona veya dersin sorumlu öğretim elemanına teslim edilir.

 

(4) Her öğrenci, uygulamalı eğitim sonunda işletmedeki eğitim sorumlusuna süreç içinde yaptıklarını gösteren raporunu inceletip onaylatmak,  öğrenci değerlendirme formunu doldurtmakla yükümlüdür. Öğrenci değerlendirme formunun,  eğitim sorumlusu tarafından sorumlu öğretim elemanına elden verilmesi veya Kariyer Yönlendirme Merkezi’ne posta ile gönderilmesi zorunludur.

 

(5) Öğrenciler, uygulamalı eğitim yaptıkları iş yerlerinin çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak; kullandığı her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Öğrenciler, kusurları nedeniyle kurumda verecekleri zararlardan dolayı kendileri sorumludur.

 

(6) Uygulamalı eğitim yapan öğrenciler işletmede bulunduğu sürelerde de 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumunun ilgili disiplin mevzuatına ve işletmenin çalışma kurallarına tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşletmede Mesleki Eğitim, Staj ve Uygulamalı Ders

 

İşletmede mesleki eğitim

MADDE 11 – (1) İşletmede mesleki eğitimin eğitim ve öğretim dönemlerinde yapılması esastır. İşletmede mesleki eğitim İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik takviminde belirlenen eğitim ve öğretim dönemlerinde başlar ve bu sürenin sonunda biter. Ancak programın özelliğine ve işletme koşullarının uygunluğuna göre yaz döneminde de işletmede mesleki eğitim yaptırılabilir.

 

(2) İşletmede mesleki eğitim için AKTS kredisi belirlenir, program veya bölümün öğretim planlarına eklenir ve öğrencilerin mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilir.

 

 

(3) İşletmede mesleki eğitim kapsamında hesaplanan derslerin toplam kredisi 15 AKTS kredisinden az, 30 AKTS kredisinden fazla olamaz. Tıp programlarındaki intörnlük uygulaması 60 AKTS kredisi olarak değerlendirilir.

 

(4) Komisyon veya alt komisyonlar, ders koordinatörleri işletmede/kurumda mesleki eğitim yapan öğrencileri işletme değerlendirme formu, uygulamalı eğitim dosyası ve önceden belirlenen kazanımlar doğrultusunda değerlendirir.

 

(5) Öğrencinin işletmede mesleki eğitim kapsamındaki değerlendirme notu sisteme ders notu olarak işlenir. Aynı zamanda bu değerlendirme notu, akademik başarı notu değerlendirmelerine dâhil edilir.

 

(6) İkinci maddede belirtilen İzmir Ekonomi Üniversitesi mevzuatı hükümleri uyarınca değerlendirme sonucu başarısız olan öğrenciler, işletmede mesleki eğitimlerini aynı veya farklı işletmelerde yeniden yapabilir.

 

(7) İşletmede mesleki eğitim gören öğrencilere 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca ücret ödenir.

 

(8) İntörnlük uygulaması kapsamında işletmede mesleki eğitim yapan tıp fakültesi öğrencilerine 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 29 uncu maddesi uyarınca ücret ödenir.

 

(9) 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca işletmede mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası uygulanır. Bu öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu fıkra kapsamında ödenecek primler 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından karşılanır. Sigortalanması gereken öğrenciler, ilgili fakülte/yüksekokul/meslekyüksekokulu tarafından işletmedeki mesleki eğitim başlamadan en geç 15 gün önce Kariyer Yönlendirme Merkezine bildirilir. 

 

(10) Tıp programlarındaki intörnlük uygulaması işletmede mesleki eğitim kapsamında değerlendirilir.

 

(11) İntörnlük uygulaması dışında özel niteliği haiz uygulamalı eğitimlerden hangilerinin işletmede mesleki eğitim sayılacağına ve bunların AKTS kredilerinin sınırlarına Yükseköğretim Kurulu karar verir.

 

Staj

MADDE 12 – (1) Stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılması esastır. Ancak aşağıda belirtilen stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılmadığı durumlarda staj ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetleri devam eder, öğrencinin dersinin veya sınavının olduğu günlerde staj yaptırılamaz:

a) İlgili programın veya işletme koşullarının uygun olmaması durumunda bu süreler dışında ve eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla staj yaptırılabilir.

b) Öğrenci bütün derslerini tamamlamış ancak stajını henüz tamamlayamamış ise stajını herhangi bir ayda yapabilir. Staj raporlarının teslimi ve değerlendirilmesi ise bir sonraki dönem derslerinin başlangıcından bir hafta öncesine kadar tamamlanmak zorundadır. Öğrenci stajını tamamladığı dönemin sonunda mezun olur.

c) Staj, aynı süreli ve haftalık üç günden az olmamak şartıyla eğitim ve öğretim dönemi, yaz okulu ve genel sınav dönemlerinde öğrencinin sınavının olmadığı günlerde de yaptırılabilir.

 

(2) Staj süresi, 20 iş gününden az olmamak üzere ilgili programın niteliğine göre ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir.

 

(3) Staj için AKTS kredisi belirlenir, program veya bölümün öğretim planlarına eklenir ve öğrencilerin mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilir.

 

(4) Stajların AKTS kredisi, öğretim planlarında toplamda 5 AKTS kredisinden az, 10 AKTS kredisinden fazla olamaz.

 

(5) Komisyonun uygun görüşü ve bu usul ve esaslara uygun olmak kaydıyla;

a) Öğrenci isteğe bağlı olarak staj yapabilir ancak mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilmez ve transkriptlerine işlenmez.

b) Öğrenim gördüğü program kapsamında belirlenen staj süresinden daha uzun süreli staj yapabilir ancak staj süreleri kredilendirilir ancak mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilmeyecek şekilde ikinci maddede belirtilen İzmir Ekonomi Üniversitesi mevzuatı hükümleri uyarınca “NI” notu verilerek transkriptine işlenir. Öğrenciler, bu stajlardan başarısız olmaları halinde, stajlarını başarılı oluncaya kadar yeniden yapmakla yükümlüdürler.

 

(6) Komisyon, işyeri tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş kabul formu ile başvuran öğrencinin, staj yeri, staj başlangıç ve bitiş tarihleri gibi bilgileri inceleyerek staj yeri ve tarihlerinin uygun olup olmadığına karar verir, gerekli durumlarda uygulamalı eğitimin kalitesi ve kurallara uygunluğunu izlemek üzere işyerleri ile iletişime geçerek denetim yapar. Komisyon, staj sonunda staj raporlarını teslim alarak değerlendirilmesi işlemlerini yürütür. Öğrenciler, stajlarını ilgili komisyon tarafından belirlenerek ilan edilen staj kriterlerine uygun kurumlarda yaparlar. Bulunan kurumun uygunluğu komisyonun onayı ile kesinleşir. Staj evrakı, komisyon tarafından incelenerek bir sonraki eğitim dönemi derslerin başlangıcına kadar değerlendirilir. Komisyon, gerek duyması halinde stajıyla ilgili olarak öğrencinin kendisi ile mülakat yapabilir, uygulama yaptırabilir ve/veya raporunun yeniden yazılmasını talep edebilir.

 

(7) Komisyon veya alt komisyonlar, staj yapan öğrencileri işletme değerlendirme formu, uygulamalı eğitim dosyası ve önceden belirlenen kazanımlar doğrultusunda ikinci maddede belirtilen İzmir Ekonomi Üniversitesi mevzuatı hükümleri uyarınca başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Stajları başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler, başarılı oluncaya kadar yeniden staj yapmak zorundadır.

 

(8) Staj yapan öğrencilere ödenecek ücretler hakkında 3308 sayılı Kanununun 25 inci maddesi uygulanır.

 

(9) Staj yapan öğrenciler hakkında 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu fıkra kapsamında ödenecek primler 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından karşılanır. Sigortalanması gereken öğrenciler, ilgili fakülte/yüksekokul/meslekyüksekokulu tarafından staj başlamadan en geç 15 gün önce Kariyer Yönlendirme Merkezine bildirilir. 

 

Sigorta Girişi Yapılmış Stajların İptali veya Tarih Değişikliği İşlemleri

Madde 13-(1) Sigorta girişi yapılmış staj ancak aşağıda belirtilen koşullarda iptal edilebilir.

a) Stajın iptalini gerektiren bir sağlık sorununun raporla belgelenmesi.

b) Staj yapılan kurum veya kuruluşun iş kapsamının, öğrenim görülen programla ilgili olmadığının ilgili işyerinden alınacak bir yazı ile belgelenmesi ve bunun komisyon tarafından teyit edilmesi.

 

(2) Staj iptali talebinin, komisyona dilekçe ile bildirilmesi ve stajın iptaline konu olan belgelerin dilekçe ekinde sunulması gerekir.

 

Uygulamalı ders

MADDE 14 – (1) Uygulamalı dersin, ilgili olduğu dersin kapsamında ders programında belirlenen gün ve saatlerde yaptırılması esastır. Ancak gerekli görülmesi halinde ders programında belirtilen gün ve saatlerden farklı zamanlarda da uygulamalı ders yapılabilir.

 

 

(2) Uygulamalı ders için AKTS kredisi hesabı, ilişkili olduğu dersin AKTS kredisinin hesaplanması kapsamında yapılır, ayrıca AKTS kredisi hesaplanmaz.

 

(3) Uygulamalı derse ait değerlendirmeler ilişkili olduğu ders kapsamında ilgili dersi veren öğretim elemanı veya elamanları tarafından yapılır. Değerlendirmeler sırasında kurum eğitim sorumlusunun görüşü alınabilir.

 

(4) Uygulamalı ders kapsamında uygulamalı eğitim yapan öğrencilere ücret ödenmez.

 

(5) Uygulamalı ders yapan öğrenciler 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında sigortalı sayılmazlar, (f) bendi dışında kalan öğrenciler için iş bu hüküm uygulanmaz. Sigortalanması gereken öğrenciler, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu tarafından uygulamalı ders başlamadan en geç 15 gün önce Kariyer Yönlendirme Merkezine bildirilir. 

 

(6) Tıp programı öğrencilerinin dördüncü ve beşinci sınıflarda yaptıkları uygulamalı eğitimleri, uygulamalı ders kapsamında değerlendirilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Uygulamalı eğitim gruplarının belirlenmesi

MADDE 15 – (1) Program veya bölümlerde işletmede mesleki eğitim veya staj kapsamında oluşturulacak uygulamalı eğitim gruplarındaki öğrenci sayısı beşten az olamaz. Ancak program veya bölümlerde uygulamalı eğitim yaptırılacak toplam öğrenci sayısının beşten az olması durumunda bir uygulamalı eğitim grubu oluşturulabilir.

 

(2) Aynı uygulamalı eğitim grubundaki öğrenciler farklı işletmelerde, işletmede mesleki eğitim veya staj yapabilir.

 

Ders yükü

MADDE 16 – (1) İşletmede mesleki eğitim kapsamında görevlendirilen sorumlu öğretim elemanına, sorumlu olduğu uygulamalı eğitim grubu sayısına bakılmaksızın haftalık azami beş saat teorik ders yükü yüklenir.

 

(2) (Değişik SK 482-2022-26-C/1)  Staj kapsamında atanan sorumlu öğretim elemanına sorumlu olduğu uygulamalı eğitim grubu sayısına bakılmaksızın haftalık iki saat uygulamalı ders yükü yüklenir. 

 

İşletmenin değiştirilmesi

MADDE 17 – (1) Öğrenci, uygulamalı eğitime başladıktan sonra komisyonun uygun görüşüne binaen işletme değişikliği yapabilir.

 

Yurt dışında uygulamalı eğitim

MADDE 18 – (1) Öğrenciler öğretim programlarını aksatmayacak şekilde, öğretim planlarında yer alan işletmede mesleki eğitim veya staj uygulamalarını komisyonun uygun görüşüne binaen yurt dışında yapabilirler.

 

(2) İşletmede mesleki eğitim veya stajını yurt dışında tamamlayan öğrenciler, uygulamalı eğitim çalışmalarına ilişkin belgelerini ve uygulamalı eğitim dosyasını Komisyona teslim eder. Bu kapsamdaki uygulamalı eğitimlere ilişkin ölçme ve değerlendirme işlemleri ikinci maddede belirtilen İzmir Ekonomi Üniversitesi mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

 

(3) Yurt dışında uygulamalı eğitim yapacak öğrencilerin sigortalanması amacıyla sigortacılık alanında faaliyet gösteren yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlara ödenecek primler İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından karşılanmaz, öğrencinin kendisi tarafından karşılanır.

 

Önceki uygulamalı eğitimlerin tanınması

MADDE 19 – (1) Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin önceki eğitim kurumlarında yaptıkları işletmede mesleki eğitim ve stajlarının geçerliliği ilgili intibak komisyonu tarafından değerlendirilerek ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunda karara bağlanır.

 

(2) Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler, çalışma sürelerini ve unvanlarını belgelendirmek koşuluyla işletmede mesleki eğitim veya staj uygulaması kapsamında önceki öğrenmelerin tanınması için başvuruda bulunabilir. İlgili intibak komisyonu söz konusu başvuruları inceler ve ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunda karar alır. İntibak komisyonunun hakkında olumlu karar verdiği öğrenciler için ikinci maddede belirtilen İzmir Ekonomi Üniversitesi mevzuatı hükümleri uyarınca sadece ölçme ve değerlendirme işlemleri yürütülür.

 

(3) Mülga ( SK 482-2022-26-C/1) 

 

Mali hükümler

MADDE 20– (1) Öğrenciler, ikinci maddede belirtilen İzmir Ekonomi Üniversitesi mevzuatı hükümleri uyarınca belirlenen ücretleri öderler.

 

Ölçme-değerlendirmede esas alınan belge ve yapıtların saklanması

MADDE 21-(1) Öğrenciler tarafından teslim edilen raporlar İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından belirlenen süreler içinde muhafaza edilir. Bu sürenin sonunda usulüne uygun şekilde imha edilir.

 

Diğer hükümler

MADDE 22 – (1) Uygulamalı eğitimlere ilişkin hususlar ile bu kapsamda kullanılacak formları bu usul ve esaslara uygun olarak belirlenir ve resmî internet sitesinde yayımlarlar.

 

 

(2) Açık öğretim ve uzaktan eğitim yoluyla eğitim ve öğretim yapan programlardaki uygulamalı eğitimler bu usul ve esaslar kapsamı dışındadır.

 

(3) Açık ceza infaz kurumlarında hükümlü olup aynı zamanda bir İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi olanların uygulamalı eğitimlerine ilişkin kurallar, hükümlü bulunulan kurumun ve İzmir Ekonomi Üniversitesinin uygulamalı eğitim komisyonunun görüşleri alınarak ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunda karara bağlanır.

 

 

Mücbir sebep hali

MADDE 23 – (1) Deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri mücbir sebep hallerinde uygulamalı eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri, ikinci maddede yer alan mevzuat hükümleri, iç düzenlemeler ve kurul kararları uygulanır. 

 

Usul ve Esaslar Değişiklikleri

MADDE 25 – (1) Bu usul ve esaslarda İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu kararıyla değişiklik yapılabilir.

 

 

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu usul ve esaslar, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu usul ve esasların hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Öğrencilere ödenen Devlet katkısı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Kanunun geçici 74 üncü maddesi kapsamındaki işletmede mesleki eğitimler öğrencilerin öğrenim sürelerinin son yılında bir yarıyılı kapsayacak şekilde eğitim ve öğretim dönemlerinde ve tam zamanlı olarak yapılır.

 

(2) Birinci fıkra kapsamındaki işletmede mesleki eğitimler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş yükseköğretim kurumları ve bu kurumların fen ve mühendislik bilimlerinin belirli lisans programlarıyla sınırlıdır.

 

(3) Bu madde kapsamında özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında işletmede mesleki eğitim yapan öğrencilere 1/1/2023 tarihine kadar uygulamalı eğitimleri süresince asgari ücretin net tutarının %35’i ücret olarak ödenir.

 

(4) Üçüncü fıkra kapsamına giren öğrenciler için 1/1/2023 tarihine kadar bu usul ve esasların 12 nci maddesinin yedinci fıkrası uygulanmaz.

 

(5) İkinci fıkra kapsamında uygulamalı eğitim kapsamına alınan program veya bölümlerde öğrenim gören öğrencilerden üçüncü fıkra kapsamı dışında kalan işletmelerde, işletmede mesleki eğitim görenler bu usul ve esasların 12 nci maddesinin yedinci fıkrasına tabidir.

 

Bu usul ve esaslar 25.08.2021 tarih ve 445-A/19 sayılı Senato kararı ve 27.09.2021 tarihli ve 58 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.