YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ


Tanım
Madde 1-
Yaz öğretimi, Güz ve Bahar yarıyılları dışında kalan yaz ayları içerisinde uygulanan ek bir eğitim-öğretim programıdır. Aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir.

 

Amaç
Madde 2-
Yaz öğretiminin amaçları aşağıda belirtilmiştir.

a) Üniversitenin öğretim olanaklarını değerlendirerek öğretim kapasitesini ve verimliliği arttırmak.

b) Kendilerinden ancak yaz aylarında yararlanılabilecek Üniversitemiz dışındaki akademisyenlerin Üniversitemize katkısını sağlamak.

c) Diğer üniversitelerin öğrencilerine Üniversitemizdeki dersleri izleme fırsatı vermek.

d) Öğrencilerin akademik programlarında meydana gelen düzensizlikler nedeniyle alamadıkları dersleri izlemelerine olanak sağlayarak daha kısa sürede mezun olmalarını sağlamak.

e) İsteyen öğrencilerin bazı dersleri yaz öğretiminde alarak normal ders yüklerini azaltmalarına olanak sağlamak.

 

Öğretim Süresi
Madde 3-
Yaz öğretiminin süresi 7 haftadan az olamaz. Bu süreye ara ve final sınavları da dahildir. Yaz öğretiminde açılan her dersin toplam saati normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır.

 

Akademik Takvim
Madde 4-
Yaz öğretiminin akademik takvimi, bahar dönemine ait yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra başlayacak şekilde Senato tarafından belirlenir.

Akademik takvimde, ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri de belirtilir.

 

Açılacak Derslerin Tespiti ve Derslere Kayıt
Madde 5-
Yaz öğretiminde açılacak önlisans, lisans ve lisansüstü dersleri, ilgili fakülte/enstitü/yüksekokulun teklifi üzerine Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve en geç bahar dönemi yarıyıl sonu sınav sonuçlarını izleyen hafta içinde Öğrenci İşleri  Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

 

Madde 6-Öğretim plânlarında yer alan tüm derslerin, verilmeleri gereken güz ve bahar yarıyıllarında bir kez açılması zorunludur. Bu derslerin açılması yaz öğretimi programlarına ertelenemez.

 

Madde 7-Yaz öğretiminde verilecek derslerin açılabilmesi için gerekli koşullar Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

 

Madde 8-Yaz öğretiminde öğrenciler, en fazla 9 kredilik ders alabilir.

Hak donduran öğrenciler, haklarının saklı tutulduğu dönemlerin derslerini yaz öğretiminde alamazlar.

 

Madde 9-Yaz öğretimine, önceki yarıyıl sonu itibariyle, ilişik kesilme durumuna gelen öğrenciler yaz öğretimine kayıt yaptırabilirler. Yaz öğretimi sonunda başarılı olanlar öğretimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

 

Madde 10-(Değişik : RG-13/08/2003- 25198)

Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, başarısız olduğu veya notunu yükseltmek istediği dersleri de alabilir. Derslerde en son alınan not geçerlidir.

 

Yaz öğretimine devam eden öğrencilerin izleyen dönemde alacakları derslerin tespitinde, yaz öğretimi sonundaki genel not ortalamaları dikkate alınır ve buna göre tabi oldukları ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Madde 11-Yaz öğretiminde ders ekleme, ders bırakma, dersten çekilme uygulanmaz.

 

Başarı Durumu ve Değerlendirme
Madde 12-
Yaz öğretiminde açılan derslerin devam, ara sınav, dönem sonu/yarıyıl sonu sınavı ve başarı değerlendirmesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ilgili yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre yapılır.

 

Madde 13-Öğrencilerin başarı sıralaması güz ve bahar dönemlerinde alınan notlar ile belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan notlar, genel not ortalaması (GNO)'ya dahil edilir, ancak başarı sıralamasının tespitinde dikkate alınmaz.

 

Madde 14-Yaz öğretiminde alınan notlar, transkriptlerde "Yaz Okulu" adı altında açılan bölümde gösterilir. Yaz öğretimi sonunda öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır.

 

Madde 15- (Değişik : RG-13/08/2003- 25198) Son dönemde başarısız olan öğrenciler ile azami öğretim süresi sona eren öğrenciler, İlgili yönetmeliklerde belirtilen koşullar kapsamında verilen sınav haklarını yaz öğretiminde de kullanabilirler ve yaz öğretimine katılarak gereken dersleri başarılı olarak tamamlayıp yeterli genel not ortalamasını sağladıkları takdirde yaz öğretimi sonunda mezun olabilirler.

 

Diğer Hükümler
Madde 16-
Yaz öğretiminde geçen süre, öğrencilere programlarını tamamlamaları için tanınmış olan azami süreye dahil edilmez.

 

Mali Hükümler
Madde -
Yaz öğretiminde öğrenciler Mütevellî Heyet tarafından belirlenerek ilân edilen öğretim ücretlerini kayıt sırasında öderler.

 

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 18-
Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük
Madde 19-
Bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve yaz öğretimi programlarına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.

 

Yürütme
Madde 20-
Bu yönetmelik hükümleri İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.