Bizi takip edin
|
EN

MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANI VE ARAŞTIRMACI USUL VE ESASLARI


BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı, misafir öğretim elemanları ile misafir araştırmacıların İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne kabulüne ilişkin işlemleri, sorumlulukları ve yararlanacakları olanakları tanımlamak; tanımlanan işlemler kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi ilgili birimlerinin yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

 

(2) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34. maddesi uyarınca istihdam edilen yabancı uyruklu öğretim elemanları bu Usul ve Esasların kapsamında değildir.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.01.2020 tarihli Yürütme Kurulu'nda kabul edilen "Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esasları”na ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Bakanlık: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı,

 

b) Misafir araştırmacı: Yurtiçindeki veya yurtdışındaki herhangi bir kurumda veya kuruluşta, yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı olarak çalışan misafir akademisyenleri veya araştırma faaliyetlerine katılacak;

 

  • Kıdemli Araştırmacı (doktora derecesi olan ve 5 yılı aşkın bir süredir araştırma tecrübesi olan),
  • Doktora Sonrası Araştırmacı (doktora derecesini kazandığı tarihten itibaren 5 yıl süre geçmemiş olan),
  • Araştırmacı (doktorası olmayıp profesyonel tecrübesi veya araştırma tecrübesi olan kişiler için)

 

Kategorilerinden bir tanesinin kapsamında yer alan araştırmacıyı,

 

c) Misafir öğretim elemanı: Yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir kurum veya kuruluşta, yükseköğretim kurumunda çalışmakta olup, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne ders vermek veya ders vermekle birlikte araştırma yapmak üzere gelen misafir akademisyenleri,

 

ç) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir.
 

d) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleridir.
 

e) Rektörlük: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünü,

 

f) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

 

g) TC uyruklu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunan kişiyi,

 

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

 

h) Üniversite: İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni,

 

ı) Yabancı uyruklu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Misafir Öğretim Elemanları İçin Başvuru ve Kabul

MADDE 4- (1) Misafir öğretim elemanları, kendi başvuruları veya Üniversitenin öğretim üyelerinin veya ilgili birimlerin teklifiyle Üniversiteye ders vermek veya ders vermekle birlikte araştırma yapmak üzere kabul edilebilirler. Başvurular, resmi onay süreçlerinin en az 2 ay sürebileceği dikkate alınarak yapılır.

 

(2) Misafir öğretim elemanlarının özgeçmişleri, bağlı bulunduğu kurumdan aldığı resmi bir yazı, ne süreyle ve ne amaçla davet edileceğini açıklayan bilgi formu ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü/merkez yönetim kuruluna sunulur.

 

(3) İki aya kadar olan TC ve yabancı uyruklu öğretim elemanı davet ve kabulleri; ilgili bölüm/program başkanının gerekçeli teklifi, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü/merkez yönetim kurulu önerisi üzerine Rektörün onayıyla gerçekleşebilir.

 

(4) İki ve altı ay arası TC ve yabancı uyruklu öğretim elemanı davet ve kabulleri; ilgili bölüm/program başkanının gerekçeli teklifi, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü/merkez yönetim kurulu önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla gerçekleşebilir.

 

(5) Altı aydan daha fazla süre ile Üniversitemizde ders vermek isteyen veya ders vermekle birlikte araştırma yapmak isteyen yabancı uyruklu öğretim elemanı başvuru ve kabulleri; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.01.2020 tarihli Yürütme Kurulu'nda kabul edilen "Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esasları”na uygun olarak yürütülür.

 

(6) Üniversitemizde ders vermek isteyen veya ders vermekle birlikte araştırma yapmak isteyen misafir öğretim elemanının TC uyruklu olması durumunda başvuru ve kabullerinde, ders saat ücretli öğretim elemanlarına ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

 

Misafir Öğretim Elemanlarına İlişkin Mali Yükümlülükler

MADDE 5 – (1) Üniversitede iki aydan az süre ile ders verecek veya ders vermekle birlikte araştırma da yapacak yabancı uyruklu misafir öğretim elemanlarına, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından ücret ödenmez. Ancak yabancı uyruklu misafir öğretim elemanlarına bir proje kapsamında çalışma yürütmesi halinde proje bütçesi kapsamında proje ortağı veya fon sağlayan kurum tarafından ödeme yapılabilir. Hangi proje bütçesinden ve hangi kurum tarafından ödeme yapılacağı 4. maddede yer alan fakülte/yüksekokul/ meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulu kararlarında belirtilir.

 

(2) Üniversitede iki ile altı ay arasında ders verecek veya ders vermekle birlikte araştırma yapacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak izinlere bağlı olarak, ödeme ve sigortalılık hususunda gerekli işlemler Üniversitenin İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından genel usul ve esaslarla yapılır.

 

(3) Üniversitede altı aydan az süre ile ders verecek veya ders vermekle birlikte araştırma yapacak TC uyruklu misafir öğretim elemanlarına, Rektörlük makamının onayı dahilinde İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından ders saat ücretli öğretim elemanlarına ilişkin ücret usul ve esasları uygulanır.

 

(4) Üniversitede ders verecek veya ders vermekle birlikte araştırma yapacak yabancı uyruklu öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.01.2020 tarihli Yürütme Kurulu'nda kabul edilen "Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esasları” uygulanır.

 

Misafir Araştırmacı İçin Başvuru ve Kabul

MADDE 6- (1) Misafir araştırmacılar, kendi başvuruları veya Üniversitenin öğretim üyelerinin veya ilgili birimlerin teklifiyle Üniversiteye araştırma yapmak üzere kabul edilebilirler. Başvurular, resmi onay süreçlerinin en az 2 ay sürebileceği dikkate alınarak yapılır.

 

(2) Misafir araştırmacının özgeçmişi, bağlı bulunduğu kurumdan aldığı resmi bir yazı, ne süreyle ve ne amaçla davet edileceğini açıklayan bilgi formu ve fakülte/yüksekokul,/meslek yüksekokulu/enstitü/merkez yönetim kuruluna sunulur.

 

(3) Bir aya kadar olan misafir araştırmacı davet ve kabulleri; ilgili bölüm/program başkanının gerekçeli teklifi, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü/merkez yönetim kurulu önerisi üzerine Rektörün onayıyla gerçekleşebilir.

 

(4) Bir aydan fazla süreli misafir araştırmacı davet ve kabulleri; ilgili bölüm/program başkanının gerekçeli teklifi, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü/merkez yönetim kurulu önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla gerçekleşebilir.

 

(5) Altı aydan daha fazla süre ile Üniversitemizde araştırma yapmak isteyen yabancı uyruklu öğretim elemanı başvuru ve kabulleri, “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine uygun olarak yürütülür.

 

(6) Altı aydan daha fazla süre ile Üniversitemizde araştırma yapmak isteyen misafir araştırmacıların TC uyruklu olması durumunda başvuru ve kabullerinde, Rektörlük tarafından alınacak kararlar uygulanır.

 

(7) TÜBİTAK tarafından yürütülen “Yurt içi Doktora Sonrası Araştırma Bursu” veya “Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı” gibi programlar kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesinde faaliyette bulunacak TC uyruklu araştırmacılar bu usul ve esaslar kapsamında değildir.

 

Misafir Araştırmacılara İlişkin Mali yükümlülükler

MADDE 7 – (1) Üniversitede bir aydan az süre ile araştırma yapacak yabancı uyruklu misafir öğretim elemanlarına, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından ücret ödenmez. Ancak yabancı uyruklu misafir öğretim elemanlarına bir proje kapsamında çalışma yürütmesi halinde proje bütçesi kapsamında proje ortağı veya fon sağlayan kurum tarafından ödeme yapılabilir. Hangi proje bütçesinden ve hangi kurum tarafından ödeme yapılacağı 4. maddede yer alan fakülte/yüksekokul/ meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulu kararlarında belirtilir.

 

(2) Üniversitede bir aydan fazla süre ile araştırma yapacak, sabbatical izni kapsamında ve/veya kendi finansal kaynaklarını kullanarak Üniversitemize gelen yabancı uyruklu öğretim elemanlarının, “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine göre Bakanlıktan ikamet tezkeresi vb. gerekli izinleri almaları gerekir.

 

(3) Bu maddenin 2. fıkrası kapsamında yer alan, yabancı uyruklu öğretim elemanlarına sonradan ödeme yapılması gerekliliği doğması halinde; ödeme ve sigortalılık hususunda gerekli işlemler Üniversitenin İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından genel usul ve esaslarla yapılır.

 

(4) Üniversitede 6 aydan az süre ile araştırma yapacak TC uyruklu misafir öğretim elemanlarına, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından ücret ödenmesi gerekli olan hallerde ödeme ve sigortalılık hususunda gerekli işlemler Üniversitenin İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından genel usul ve esaslarla yapılır.

 

Uygulama Koşulları

MADDE 8- (1) Misafir öğretim elemanlarına ve misafir araştırmacılara “İzmir Ekonomi Üniversitesi Misafir Kimlik Kartı” verilir. Misafir öğretim elemanları ve misafir araştırmacılara, kütüphane, bilişim hizmetleri, yemekhane, müsaitlik durumuna göre öğrenci yurdu ve sosyal olanaklardan ziyaretçi statüsünde yararlanabilirler.

 

(2) Misafir öğretim elemanlarına ve misafir araştırmacılara ofis, laboratuvar vb. olanakların sağlanıp sağlanamayacağı ile konaklama, ulaşım, yemek gibi diğer giderlerin karşılanıp karşılanmayacağına ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü/merkez yönetim kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından karar verilir.

 

(3) Misafir öğretim elemanları ve misafir araştırmacılar, Üniversiteye ait kurallara ve yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdürler.

 

(4) Rektörlük, İzmir Ekonomi Üniversitesine her yıl kabul edilecek misafir öğretim elemanları ve misafir araştırmacıların sayısında üniversite geneli için veya fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü/merkez üst sınırı belirleyebilir.

 

(5) Misafir araştırmacı olarak kabul veya davet edilenlerden öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olanların ders vermelerinin sonradan öngörüldüğü hallerde bu usul ve esaslardaki hükümlere göre yeniden karar alınır.

 

Çalışma İzninden Muaf Olan Yabancılara Uygulanacak Hükümler:

MADDE 9- (1) Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 55. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanların; (b) bendi uyarınca da daimi ikametgahları yurt dışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az süreyle geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancıların;  (e) bendi uyarınca iki yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere durumunu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlayarak üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancıların ve (f) Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında altı ayı aşmayan bir sürede Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili mercilerce bildirilen yabancı uyrukluların çalışma izni muafiyeti olmakla birlikte, aşağıda belirtilen yabancı uyruklulardan anılan yönetmeliğin “Çalışma izninden muaf olan yabancılara istekleri halinde şekli ve içeriği Bakanlıkça belirlenecek “Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi” düzenlenir.” 56. maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi almaları istenir:

 

a) Bir aydan az süreyle misafir öğretim elemanı olarak kabul veya davet edilenler,

 

b) Bir aydan az süreyle misafir araştırmacı olarak kabul veya davet edilip ders vermelerine sonradan karar verilenler.

 

(2) Çalışma izni muafiyeti olan misafir araştırmacı veya misafir öğretim elemanlarının, yabancı uyrukluların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 55. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde ve her halükarda faaliyetlerine başlamadan önce geliş amaçlarını, ne kadar süre ile ve nerede kalacaklarına ilişkin bilgileri, bulundukları yerin emniyet makamlarına bildirerek ikamet tezkeresi almaları kendi sorumluluklarındadır; ikamet tezkeresi başvurusunu yaptığını Üniversite’ye yazılı olarak kanıtlamayanlar Üniversitedeki faaliyetlerine başlatılmazlar. Muafiyet hükümlerinden yararlanacaklara ilişkin sosyal güvenlikle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur. Bu madde kapsamında ikamet tezkeresi düzenlenen yabancıların kimlik bilgileri ile çalışacakları işyerlerinin unvan ve Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil numaraları emniyet makamları tarafından her ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilir.

 

(3) Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 55.maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanlar hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen yabancı uyrukluların çalışma izni alınır:

 

a) Bir ay ile iki ay arasında bir süre ile misafir öğretim elemanı olarak kabul veya davet edilenler.

 

b) Misafir araştırmacı olarak kabul veya davet edilip ders vermelerine sonradan karar verilenlerden ders verme süresi bir ay ve daha fazla olanlar (Ders verme süresi, ders vermenin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasıdır.)

 

(4) Çalışma izninin alınması gereken hallerde;

 

a) Ders verdirilmeye ilişkin teklif, ders vermenin başlatılacağı tarihten en az iki ay öncesinde yapılmalıdır;

 

b) Çalışma izni alınmadığı sürece, ilgilisine ders verdirilemez.

 

Sağlık ve iş kazası sigortası

MADDE 10 – (1) Üniversitemizde iki aydan az süre ile ders veren veya ders vermekle birlikte araştırma yapan yabancı uyruklu misafir öğretim elemanları ile misafir araştırmacılar, Üniversitede istihdam edilmemeleri sebebiyle Üniversite tarafından bir sağlık güvencesi sağlanmayacağından, bu husustaki her türlü sorumluluk kendilerine aittir. Misafir öğretim elemanlarının ve misafir araştırmacıların araştırma ve/veya eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürelerini kapsayan kendi sağlık/seyahat, mali sorumluluk ve kaza sigortalarından uygun olanını yaptırmaları ve araştırmalarına başlamadan önce sigorta poliçelerinin geçerli bir nüshasını ibraz etmeleri gerekir.

 

(2) 31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca misafir öğretim elemanının ve misafir araştırmacıların Üniversite tarafından sigortalanmasının gerektiği haller saklıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

 

Değişim Programları Çerçevesinde Gelen Misafir Akademik veya İdari Personel

MADDE 11- (1) Misafir akademik veya idari personeller ile uluslararası anlaşmalar, kurumlararası ikili anlaşmalar ve Erasmus+, Mevlana gibi değişim programları kapsamında ücretsiz olarak istihdam edilecek yabancı uyruklu öğretim elamanları için yukarıdaki şartlar aranmaz, ilgili programların kendi yönetmelik ve yönergeleri geçerlidir. İlgili programların kendi yönetmelik ve yönergelerinde hüküm bulunmadığı hallerde Rektörlük tarafından alınacak kararlar geçerlidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

 

Usul ve Esaslar Değişiklikleri

Madde 12 – (1) Bu usul ve esaslarda İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu kararıyla değişiklik yapılabilir.

 

Yürürlük

MADDE 13– (1) Bu Usul ve Esaslar İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 14-  (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

MADDE 15 - (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Bu esaslar 05.05.2021  tarih ve 434-A/16 sayılı Senato kararı 07.06.2021 tarihli 453 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.