Bizi takip edin
|
EN

DİKEY GEÇİŞ İNTİBAK ESASLARI


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

 

Amaç

Madde 1-  (1) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesine dikey geçişle öğrenci kabulü,  eğitim-öğretim ve intibak işlemlerine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2-  Bu yönerge, İzmir Ekonomi Üniversitesine dikey geçişle kabul edilen öğrencilerin,  eğitim-öğretim ve intibak işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 –(1) 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu yönergede geçen;

a) Mütevelli Heyet: İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

b) Akademik birim: İzmir Ekonomi Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını,

c) Lisans programı: Normal öğrenim süresi 4-6 yıl olan bir yükseköğretim programını,

ç) Ön lisans programı: Normal öğrenim süresi 2 yıl olan bir yükseköğretim programını,

d) Rektör: İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosunu,

f) Yönetim Kurulu: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Üniversite/İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

ğ) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

h) İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Dikey Geçiş İntibak İşlemleri

 

Madde 5-(1)(Değişik SK 18.05.2022-468-2022-12- C/1) Dikey Geçiş öğrencilerinin intibak edecekleri sınıf, öğrencilerin önlisans programlarında aldıkları dersler, lisans programları için  verilen toplam muafiyet kredisi, ilgili lisans bölümünün program yeterlilikleri dikkate alınarak, dikey geçiş komisyonunun teklifi, ilgili bölüm başkanının önerisi ve ilgili dekanın/müdürün onayı ile belirlenir. Sınıf tespitinde aşağıdaki tablo referans alınabilir.  

Muafiyet Verilen AKTS Toplamı

İntibak Edeceği Sınıf

0-50 AKTS

1.sınıf

51-100 AKTS

2.sınıf

101-150 AKTS

3.Sınıf

 

(2) Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.

 

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapılan programlarda öğrencilerin doğrudan lisans programına başlayabilmeleri için “Yabancı Diller Yüksekokulu Lisans ve Ön Lisans İngilizce Dil Programları Eğitim-Öğretim Ve Değerlendirme Esasları”nda belirtilen Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen İngilizce Yeterlik Sınavına girmeleri veya muaf olmaları gerekir. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'nda başarılı olamayan veya muafiyet alamayan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Programına devam ederler.

 

(4) Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin ilgili yönetmelik, yönerge ve esaslarına tabi olurlar. Hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri, Senato, Fakülte/ Yüksekokul ve YÖK kararları uygulanır.

 

 

(5) Öğrencinin kredi ve not transferinin yapılabilmesi için ön lisans öğrenimi gördüğü Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içeriklerini ve Not Durum Belgesi-Transkriptini kayıt esnasında teslim etmesi gerekir.

 

(6) (Değişik SK 18.05.2022-468-2022-12- C/1)  Öğrencinin, önlisans eğitimi sırasında aldığı dersler ilgili Fakülte/Yüksekokul tarafından incelenir ve eşdeğer kabul edilen derslerden muafiyet verilerek alması gereken dersler belirlenir ve bu dersler transkriptlerine işlenir.

 

(6A) (Ek SK 18.05.2022-468-2022-12- C/1)  Yapılan muafiyet/intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin transkripte işlenip öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 2 hafta içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır.

 

(7) Öğrencinin, önlisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler ile intibak ettikleri sınıftan önceki yıllara/dönemlere ait almaları gereken dersler intibak değerlendirme formunda belirtilir.

 

(8) İntibak değerlendirmeleri, dikey geçiş yaptıkları önlisans programında aldıkları dersler üzerinden yapılır. Öğrenciler başka bir lisans veya önlisans programından mezun olduysa ya da ayrıldıysa bu programlarda aldıkları dersler için dikey geçiş intibakı kapsamında muafiyet verilemez.

 

(9) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen ve halen kayıtlı olan öğrencilerin lisans not ortalamaları, intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında alacağı dersler üzerinden hesaplanır.

 

(10) Öğrencinin, önlisans eğitimi sırasında kredili olarak aldığı ve transkriptinde “Geçti/Geçer/S” vb olarak ifade edilen derslerin notu Üniversite Senatosu tarafından belirlenen not dönüşüm esaslarına göre hesaplanır.

 

(11)(Değişik SK 16/12/2020 - 418-A/8) Önlisans programlarında alınan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınması zorunlu tutulan “İngilizce” dersleri, eğitim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan lisans programlarındaki İngilizce derslerine eşdeğer sayılamaz. Eğitim dili tamamen Türkçe olan lisans programlarındaki İngilizce derslerinin eşdeğerliği, ilgili akademik birimler tarafından incelenerek değerlendirilir.

 

(12) Öğrencilerin önlisans programlarında yapmış oldukları stajlarının lisans programlarında yapmaları gereken stajlarına sayılıp sayılamayacağına ilgili staj komisyonu tarafından karar verilir.

 

(13) (Değişik SK 18.05.2022-468-2022-12- C/1) Önlisans eğitimi sırasında alınan dersleri transfer edilirken eşdeğer gösterilen derslerin Üniversitemizdeki AKTS kredi karşılıkları dikkate alınır. Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri hariç olmak üzere, Üniversitemizde eşdeğer kabul edilen lisans derslerinin toplam AKTS kredisi, ön lisansta muafiyeti verilen derslerin toplam AKTS kredisinden düşük olabilir.

 

(14)  (Değişik SK 18.05.2022-468-2022-12- C/1) Üniversitemizde eşdeğer kabul edilen lisans derslerinin toplam AKTS kredisi, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri hariç olmak üzere, öğrencinin önlisansta aldığı derslerin toplam AKTS’sinden en fazla 2 kredi yüksek olabilir. Bunun yanında, Üniversitemizde eşdeğer kabul edilen lisans derslerinin toplam AKTS kredisi, ön lisansta muafiyeti verilen derslerin toplam AKTS kredisinden düşük olabilir.

 

(15) Aynı Üniversitenin, aynı programından mezun olan ve aynı dersleri alan öğrenciler için ders eşdeğerliği de aynı derslere yapılır.

 

(16) Öğrencilerin intibak değerlendirmeleri Dikey Geçiş Komisyonu’nun onayı ile kesinleşir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Esas değişiklikleri

Madde 5A-(1)  (Ek SK 18.05.2022-468-2022-12- C/1)  Bu usul ve esaslarda Senato kararıyla değişiklik yapılabilir.

 

Yürütme

Madde 6- (1) Bu Esasların hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yürürlük

Madde 7- (1) Bu Esaslar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

  GERİ DÖN

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.